Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

673. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev, stran 2521.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 – odl. US), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) in 7. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01, 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 15. redni seji dne 21. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04).
2. člen
V 2. členu Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04) se dodata sedma in osma alineja:
– da delujejo do objave javnega razpisa na območju občine vsaj eno leto,
– da ima minimalno 2/3 članov nosilca oziroma izvajalca programov športa stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane.
3. člen
V 3. členu Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št.11/04) se doda nova šesta alineja:
– društva, ki imajo med dejavnostmi registrirano športno ali planinsko dejavnost.
4. člen
V Pravilniku o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04) se 5. člen črta in se na novo glasi:
»Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na podlagi kandidature na javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v občini, ki ga vsako leto objavi župan Občine Gorenja vas - Poljane.
Javni razpis se objavi najkasneje en mesec po sprejemu proračuna občine, in sicer v občinskem glasilu in na spletni strani občine.
Postopek priprave Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini, vodi Komisija za šport (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavljajo 4 člani.
Komisijo imenuje župan s sklepom. Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta.
Član komisije ni predsednik športnega društva, kluba ali športne zveze.
Predsednik komisije mora biti član Odbora za šolstvo, kulturo in šport. Predsednik sklicuje in vodi seje, vodi pripravo razpisa za sofinanciranje programov športa in pripravlja poročilo o delu komisije.
Komisija vsako leto pripravi predlog Letnega programa športa, katerega obravnava Odbor za šolstvo, kulturo in šport, ki da Letni program športa v sprejem občinskemu svetu.
Komisija, v skladu z merili in kriteriji, izvede postopek razpisa in izbiro izvajalcev programov športa. Komisija poda usklajen predlog razdelitve sredstev županu, ki na podlagi tega predloga o razdelitvi sredstev izda sklep. Komisija o razdelitvi sredstev seznani Odbor za šolstvo, kulturo in šport.
Naloge komisije so:
– priprava razpisnega gradiva,
– pregled prispelih prijav na razpis,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili Pravilnika in Letnim programom športa,
– priprava poročil o delitvi in porabi sredstev, ki se posredujejo županu in članom Odbora za šolstvo, kulturo in šport,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog.«
5. člen
V 6. členu Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na podlagi predloga razdelitve sredstev, občinska uprava izvajalcem programov športa, izda sklep o dodelitvi sredstev za sofinanciranje programov športa za določeno leto.
Po pravnomočnosti sklepa, župan z izvajalci programov športa podpiše pogodbo o sofinanciranju izvedbe letnega programa športa.«
6. člen
V 8. in 9. členu Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04), se namesto »strokovna komisija » uporablja samo beseda »komisija«.
7. člen
V 10. členu Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni list RS, št. 11/04), se črta zadnji, peti odstavek in se dodata nova peti in šesti odstavek:
»Letni program športa na predlog komisije za šport odobri Odbor za šolstvo, kulturo in šport, ki ga da v sprejem občinskemu svetu.
Na občinskem svetu sprejeti Letni program športa, je osnova za objavo javnega razpisa.«
8. člen
V prilogi tega pravilnika se spremenijo pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega programa športa v Občini Gorenja vas - Poljane, in sicer:
– Pod razvrstitev športnih panog oziroma programov društev v skupine, se iz priloge pravilnika črtata tabeli: »Kazalci za ugotavljanje razširjenosti panoge oziroma društev« in »Kazalci za ugotavljanje uspešnosti panoge oziroma društva.«
Tabeli se nadomestita s stavkom: »Uporaba kazalcev razširjenosti in uspešnosti, ter vrednost elementov je razvidna iz priloženih tabel in normativov, v nadaljevanju te priloge tega pravilnika.«
– V razdelku prilog z naslovom »Tabele« se dodata naslednji uvodni določili:
»Sredstva za izvajanje programov so namenska in se ne koristijo v druge namene.
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega števila ur v posameznem programu, se delež sofinanciranja sorazmerno zniža.«
– Pri točki 2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, se v nazivih stolpcev tabele doda: »cicibanke, ml. deklice, st. deklice«.
– Pri točki 3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se v nazivih stolpcev tabele doda: »ml. mladinke, st. mladinke«.
– Pri točki VIII. Športne prireditve se:
– pod organizacija športnih prireditev na ravni občine, doda nova četrta alineja:
»– da prireditev poteka na območju Občine Gorenja vas - Poljane,«
– pod organizacija športnih prireditev na medobčinski, regijski, državni in mednarodni ravni, doda nova četrta alineja:
»– da prireditev poteka na območju Občine Gorenja vas - Poljane.«
– črta dosedanji drugi odstavek,
– dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Prireditev ima mednarodni pomen, če je na prireditvi prisotnih vsaj 40 % tekmovalcev, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije.
Komisija za šport vsako leto posebej sprejme program prireditev v okviru letnega programa športa, ki je pomemben za Občino Gorenja vas - Poljane in ki se bo sofinanciral.«
– Pri točki X. Delovanje športnih društev in zvez, se črta drugi odstavek in se na novo glasi:
»Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je število članov, ki imajo stalno prebivališče v Občini Gorenja vas - Poljane, s plačano članarino (0,5 točk/član).«
– Pod tabelo št. 1 Vrednost ure za najem objekta, se doda stavek: »Društva oziroma izvajalci programov športa, ki ne plačujejo najemnine za objekt, niso upravičeni do sofinanciranja objekta.«
– V tabeli št. 2 Vrednost ure za strokovni kader, se spremeni vrednost ure v točkah, in znaša 2,5 (priloga: tabela 2).
– V tabeli št. 4 Število športnikov v vadbeni skupini, se dodajo športne panoge, in sicer: atletika, padalstvo (priloga: tabela 4).
9. člen
Ostali členi Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Gorenja vas - Poljane, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev in določbe priloge tega pravilnika (Uradni list RS, št. 11/04) ostanejo nespremenjene.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-001/2013-001
Gorenja vas, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.