Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

671. Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane, stran 2516.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01, 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 12. redni seji dne 21. 2. 2013, sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
2. člen
Upravičenci do sredstev so društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana in da delujejo v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo v svojem statutu navedeno tudi turistično dejavnost in da delujejo v skladu s statutom,
– da imajo sedež na območju Občine Gorenja vas - Poljane,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (vsaj 2/3 občanov Občine Gorenja vas - Poljane),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
– da vsako leto redno dostavijo občini podatke o članstvu, finančni in vsebinski program ter poročilo o realizaciji programa.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v prostore društev in stalni neprogramski stroški društev.
Predmet tega pravilnika ni sofinanciranje dnevnic, kilometrin in honorarjev članov društva.
Aktivnosti, ki se sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno prek razpisa na podlagi tega pravilnika. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova razpisa na podlagi tega pravilnika, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za sofinanciranje turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane se določi v proračunu občine. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v javnem glasilu oziroma v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– opredelitev upravičencev in pogojev,
– merila za pridobitev sredstev,
– višino razpisanih sredstev,
– obdobje za porabo dodeljenih sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k prijavi,
– naslov, na katerega prosilci vložijo prijave,
– rok in način oddaje prijav,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– druge informacije, ki so za prijavitelje na razpis pomembne.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.
5. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava Komisija za odpiranje in ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis s področja malega gospodarstva in turizma. Komisija pripravi predlog o razdelitvi sredstev, ki ga predloži županu. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev odloči direktor občinske uprave s sklepom.
Z društvi sklene Občina Gorenja vas - Poljane pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva,
– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa aktivnosti.
Sredstva se prosilcem dodeljujejo v obliki dveh dotacij; prva (40 %) po podpisu pogodbe med Občino Gorenja vas - Poljane in prosilcem, druga (60 %) pa po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva.
III. VSEBINSKA DOLOČILA
6. člen
Predmet sofinanciranja turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– redno delovanje in jubileji,
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednice, zemljevidi ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma: organizacija in izvedba raznih tekmovanj, okrogle mize, predavanj,
– urejanje turistične infrastrukture (poti, razgledišča) in turistične signalizacije ter urejanje in olepševanje okolja,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter domačih obrti,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje in izpopolnjevanje članov društva za namene pospeševanja turizma,
– oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
IV. MERILA
7. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
1. Število članov v društvu:
– do petdeset članov                25 točk
– nad petdeset članov               50 točk
– delovanje turističnega podmladka v okviru    25 točk
društva
2. Jubileji
Jubilej društva:
– za vsako 10. obletnico delovanja         50 točk
Jubilej prireditve:
– za vsako 10. obletnico prireditve        100 točk
3. Aktivnosti v razpisanem letu:
3.1. izvajanje promocijskih akti   vnosti
lokalnega in širšega pomena:
3.1.1. predstavitev občine in društva na        25
raznih sejmih, razstavah in drugih    točk/predstavitev
prireditvah v Sloveniji (društvo navede
število predvidenih predstavitev, vendar
največ 10, v poročilu pa navede kraj
predstavitve)
3.1.2. predstavitev občine in društva na        70
raznih sejmih, razstavah in drugih    točk/predstavitev
prireditvah v tujini
3.2. izdajanje promocijskega materiala (ne
vključuje promocije prireditev):
3.2.1. zgibanka, koledar, ostala          30 točk
promocijska darila
3.2.2. razglednice, znamke …            30 točk
3.2.3. zemljevidi                 30 točk
3.2.4. ažurirana spletna stran           20 točk
3.3. spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma:
3.3.1. organizacija in izvedba raznih         100
tekmovanj (največ 3)            točk/tekmovanje
3.3.2. organizacija in izvedba okrogle mize      100
                       točk/okroglo
                           mizo
3.3.3. organizacija in izvedba predavanj        30
                      točk/predavanje
3.4. urejanje turistične infrastrukture in
signalizacije, urejanje in olepševanje
okolja ter akcije na področju ohranjanja
kulturne in naravne dediščine ter domačih
obrti:
3.4.1. vzpostavitev novih kolesarskih,    100 točk/leto
pohodnih ter drugih poti in razgledišč
3.4.2. vzdrževanje obstoječih kolesarskih,  50 točk/leto
pohodnih ter drugih poti in razgledišč
3.4.3. čistilne in druge akcije v zvezi z  25 točk/akcijo
urejanjem javnih površin (društvo lahko
prijavi do 2 akciji)
3.4.4. postavitev/obnova turistične
obvestilne signalizacije:
3.4.4.1. turistične oznake, smerokazi     25 točk/leto
(izdelava vsaj 5 oznak)
3.4.5. akcije ali projekti na področju    100 točk/leto
ohranjanja kulturne in naravne dediščine
ter ohranjanje domačih obrti
3.5. organiziranje in izvedba turističnih
prireditev lokalnega in širšega pomena
(veselice ne spadajo pod turistične
prireditve):
3.5.1. poldnevna prireditev, pohod           50
                      točk/prireditev
3.5.2. poldnevna prireditev etnološkega        100
značaja                  točk/prireditev
3.5.3. celodnevna prireditev:
3.5.3.1. etnografske, etnološke prireditve       250
                    točk/prireditev/dan
3.5.3.2. ostale prireditve               100
                    točk/prireditev/dan
3.5.4. v okviru prireditve sodeluje več         25
društev                  točk/prireditev
3.5.5. sodelovanje društva pri drugih          20
prireditvah v občini            točk/prireditev
3.5.6. sodelovanje društva pri drugih          10
prireditvah izven občine          točk/prireditev
3.6. aktivnosti za zagotavljanje
turističnega podmladka:
3.6.1. organizacija delavnic za otroke in        25
mladino                   točk/delavnico
3.7. izobraževanje in izpopolnjevanje
članov društva za namene pospeševanja
turizma:
3.7.1. organiziranje raznih delavnic,          25
predavanj                 točk/delavnico,
                        predavanje
3.7.2. izobraževanje članov društva (ne v        15
lastni organizaciji)          točk/izobraževanje
3.8. oblikovanje turističnih proizvodov in
turistične ponudbe:
3.8.1. oblikovanje nove turistične ponudbe       100
(programov, spominkov …)           točk/program
3.8.2. trženje obstoječe turistične ponudbe
(programov)                  25 točk/leto
8. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti. Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila vseh društev in razpoložljivih sredstev.
9. člen
Če društvo sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši določila prvega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati turistično dejavnost v skladu s tem pravilnikom.
11. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje turistične dejavnosti društev, ki je predmet tega pravilnika.
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti društev na območju Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 22/11, z dne 25. 3. 2011).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01/2013-001
Gorenja vas, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.