Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

669. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje Podlog, stran 2515.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) Občina Črnomelj objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje Podlog
1. Kraj in čas javne razgrnitve ter spletni naslov razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje Podlog (v nadaljevanju: OPPN) bo potekala od 15. marca 2013 do vključno 15. aprila 2013 v prostorih Občine Črnomelj, soba št. 23, ob delavnikih v času uradnih ur občinske uprave. Na spletnem naslovu www.crnomelj.si bo dostopna elektronska oblika OPPN.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo 27. marca 2010, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Črnomelj.
Javno obravnavo bo vodila pristojna služba občinske uprave skupaj z izdelovalcem OPPN.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Javnost bo lahko podala mnenja in pripombe na dopolnjen osnutek OPPN v pisni obliki, ki jih pošlje na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, z oznako »Javna razgrnitev OPPN – pripombe – Podlog«. Pripombe in mnenja bo možno podati samo v času trajanja javne razgrnitve.
Št. 3500-67/2012
Črnomelj, dne 25. februarja 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.