Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

666. Pravilnik o sofinanciranju vlaganj v zasebne vodovode v Občini Borovnica, stran 2512.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), ter 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 16. redni seji dne 14. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju vlaganj v zasebne vodovode v Občini Borovnica
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek sofinanciranja dela stroškov vlaganj v zasebne vodovode v Občini Borovnica.
2. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
(2) Sredstva se dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga občina vsako leto po sprejetju proračuna objavi na spletni strani občine. Sredstva se dodelijo upravičencem skladno z merili za izbor prejemnikov sredstev.
3. člen
(1) Merila za izbor prejemnikov sredstev:
Sredstva se razdelijo med upravičence po naslednji formuli:
(2) Višina sofinanciranja je navzgor omejena in znaša do 70 % upravičenih stroškov, 30 % sredstev morajo zagotoviti lastniki zasebnega vodovoda.
4. člen
(1) Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so lastniki zasebnih vodovodov. Lastnike v prijavi zastopa upravljavec zasebnega vodovoda, s katerim so lastniki zasebnega vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
(2) Ne glede na prejšnjo točko, so upravičenci do sofinanciranja vlaganj v zasebni vodovod samo lastniki zasebnih vodovodov, ki nimajo možnosti priklopa na javni vodovod.
(3) Seznam zasebnih vodovodov, na katerih je možno sofinanciranje, določi sofinancer v vsakokratnem razpisu. Do sofinanciranja niso upravičeni zasebni vodovodi na poselitvenih območjih na katerih je z aktualnim Načrtom razvojnih programov predvidena gradnja javnega vodovoda.
5. člen
Razpis iz 2. člena tega pravilnika mora vsebovati:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– znesek skupno razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje za vložnika vloge,
– območja, na katerih je možno sofinanciranje,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k vlogi,
– rok za vložitev vlog.
6. člen
Upravičena vlaganja so:
– stroški, ki so povezani z investicijami, ki jih zahteva zakonodajalec,
– stroški, povezani z gradnjo in obnovo omrežja, objektov in naprav na primarnem in sekundarnem omrežju,
– stroški, povezani z vgradnjo naprav in objektov za izboljšanje kvalitete vode.
Neupravičena vlaganja so:
– vsi stroški, povezani z upravljanjem zasebnega vodovoda,
– vsi stroški, povezani z obratovanjem zasebnega vodovoda,
– vsi stroški, povezani s hišnimi priključki in vodomernimi števci in jaški na hišnih priključkih.
7. člen
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena pravilnika se dokazuje z naslednjimi dokumenti:
– izpolnjena in podpisana vloga,
– originalni predračuni za namen vlaganja,
– druge listine, s katerimi se izkazuje upravičenost vlaganj v zasebni vodovod.
8. člen
Prostovoljno delo, ki ga opravijo lastniki zasebnega vodovoda, ni predmet sofinanciranja, prav tako se ne šteje v skupno vrednost naložbe ali v 30 % kvoto iz 2. točke 3. člena.
9. člen
Upravičenci morajo v 15 dneh po končani naložbi na Občino Borovnica dostaviti originalne račune in fotografije, da so bila sredstva porabljena skladno z vlogo. Nadzor nad namensko porabljenimi sredstvi vrši občinska uprava Občine Borovnica, ki po zaključku naložbe izda sklep o ustreznosti porabe namenskih sredstev. Kot dan končanja naložbe se šteje pridobitev uporabnega dovoljenja, če se investicija izvaja na podlagi gradbenega dovoljenja, sicer pa se šteje za končanje naložbe dan prenosa v obratovanje.
10. člen
(1) Kandidati lahko oddajo vloge po objavi vsakoletnega razpisa, ki bo javno objavljen skladno z 2. členom tega pravilnika.
(2) Sredstva se dodeljujejo praviloma enkrat letno, oziroma do porabe sredstev sprejetega proračuna občine za tekoče leto. Sredstva se lahko razdelijo v največ dva razpisa.
11. člen
(1) Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Borovnica (v nadaljevanju: komisija).
(2) Komisijo sestavljata:
– 2 predstavnika občinske uprave,
– 1 predstavnik Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
12. člen
(1) Komisija najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog pripravi seznam upravičencev in občinski upravi posreduje predlog dodelitve proračunskih sredstev.
(2) Sklep o dodelitvi proračunskih sredstev izda tajnik občinske uprave. Zoper naveden sklep je možna pritožba županu Občine Borovnica. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
(3) Odobrena proračunska sredstva se lahko nakaže na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca v roku 30 dni, po zaključeni naložbi.
(4) Nakazilo iz prejšnje točke, se lahko izvede, v kolikor je predhodno podpisana pogodba o sofinanciranju in izdan sklep o ustreznosti porabe namenskih sredstev.
13. člen
(1) Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbene stranke, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
(2) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če se ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
14. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za sofinanciranje dela stroškov vlaganj v zasebne vodovode v Občini Borovnica, ki so bila izvedena od vključno 1. 1. 2013 dalje.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-0001/2013-1
Borovnica, dne 14. februarja 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.