Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

665. Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti na območju Občine Borovnica, stran 2511.

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 15. seji dne 14. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju turističnih dejavnosti na območju Občine Borovnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za sofinanciranje turističnih dejavnosti v Občini Borovnica.
2. člen
Upravičenci do sredstev sofinanciranja so javni zavodi in društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za turistično dejavnost najmanj eno leto, na podlagi Zakona o zavodih oziroma Zakona o društvih,
– imajo sedež in izvajajo dejavnost na območju Občine Borovnica,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– izvajajo organizirano redno dejavnost,
– da vsako leto do 28. februarja dostavijo občini podatke o članstvu, finančni in vsebinski program za tekoče leto in poročilo o realizaciji programa. Programi in poročila morajo biti predhodno potrjeni na občnem zboru društva oziroma pri drugem pristojnem organu, kot ga določa ustanovitveni akt organizacije.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
3. člen
Skupna višina sredstev za sofinanciranje turističnih dejavnosti je določena v občinskem proračunu. Podrobnejša razdelitev sredstev za posamezne dejavnosti (programe, projekte) je določena v Letnem programu turistične dejavnosti v Občini Borovnica, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana. Predlog letnega programa župan posreduje v obravnavo občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna.
4. člen
Sredstva se dodelijo na podlagi prijav na javni razpis, ki ga objavi župan na internetni strani Občine Borovnica, obvestilo o razpisu pa objavi tudi na oglasni deski občine in v občinskem glasilu. Razpis objavi župan v roku 10 dni po potrditvi Letnega programa turistične dejavnosti v Občini Borovnica.
Objava javnega razpisa mora vsebovati predvsem:
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje za izbor izvajalcev,
– višino razpisanih sredstev,
– dokumente, ki jih mora ponudnik priložiti,
– osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo informacije in razpisno dokumentacijo,
– rok za predložitev vlog,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– rok za porabo sredstev.
Rok za prijavo ne sme biti krajši od 15 dni od datuma objave razpisa.
5. člen
Postopek javnega razpisa in administrativne naloge v zvezi z razpisom vodi občinska uprava. Župan za odpiranje prijav in ocenjevanje prijav imenuje tričlansko komisijo, v kateri so po en predstavnik občinske uprave, odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem in odbora za družbene dejavnosti. Člani komisije ne smejo biti prejemniki sredstev niti ne smejo biti s prejemniki sredstev interesno povezani. V primeru, da komisije ni mogoče sestaviti drugače, interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog.
Vloge, ki so v razpisnem roku prispele na razpis, pregleda komisija. Prepozne vloge se neodprte vrnejo vlagatelju. V primeru nepopolne vloge komisija vlagatelja pozove, da v roku 8 dni od prejema poziva vlogo dopolni. Če vlagatelj v roku ne dopolni vloge, občinska uprava na predlog komisije s sklepom zavrže vlogo.
Komisija predlog odločitve posreduje občinski upravi, ki o dodelitvi sredstev odloči s sklepom. Na sklep je možna pritožba k županu v skladu z Zakonom o upravnem postopku. Na odločitev župana ni pritožbe.
6. člen
Po zaključku postopka župan najkasneje v roku 14 dni pošlje izbranim izvajalcem v podpis pogodbo o sofinanciranju programov. Pogodba poleg osnovnih podatkov o pogodbenih strankah vsebuje:
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način porabe,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– rok porabe sredstev,
– določila o vračanju v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
7. člen
Investicije v opremo in objekte, s katerimi upravljajo ali jih imajo v lasti izvajalci turistične dejavnosti, niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku.
VSEBINSKA DOLOČILA
8. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so naslednje vsebine:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– izdajanje promocijskega materiala,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanje in olepševanje okolja, čistilne akcije, izdelava in urejanje tematskih, pohodnih in kolesarskih poti in razgledišč,
– organizacija in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– oblikovanje novih turističnih proizvodov in turistične ponudbe,
– izpopolnjevanje kadrov za namene turizma.
9. člen
Izvajalci, ki prejmejo sredstva na podlagi tega pravilnika, so dolžni sredstva porabiti namensko, o porabi pa poročati najmanj enkrat letno. Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje s pogodbo dogovorjenih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna.
V primeru, da izvajalec že odobrenega projekta, za katerega prejme sredstva sofinanciranja, ne izvede, mora sredstva vrniti v občinski proračun. Nenamenska poraba, ki ni skladna z letnim programom, ni dopustna.
10. člen
Porabo namenskih sredstev iz proračuna lahko poleg občinske uprave nadzira tudi Nadzorni odbor občine.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.
Št. 320-0001/2012
Borovnica, dne 14. februarja 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.