Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

664. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica, stran 2511.

Na podlagi Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) je Občinski svet Občine Borovnica na 16. redni seji dne 14. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica (Uradni list RS, št. 8/95, 105/11 in 11/12)
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Borovnica (Uradni list RS, št. 8/95).
2. člen
Spremeni se točka a) 22. člena veljavnega odloka tako, da se glasi:
a) Vrste posegov v prostor
– do sprejetja prostorskega izvedbenega akta (UN), so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov, ter gradnja zbiralnic odpadkov s pripadajočimi objekti in infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij. Posegi ne smejo ovirati bodočega ureditvenega načrta.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2011-3
Borovnica, dne 14. februarja 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.