Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2013 z dne 30. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2013 z dne 30. 1. 2013

Kazalo

246. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in drugih pogojih v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica, stran 1234.

Na podlagi 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. januarja 2013 sprejel
S K L E P
1.
V Sklepu o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 73/12) se spremeni besedilo prve alinee 5. točke, ki se na novo glasi:
»– upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v dohodkovni razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca.
Olajšava se prizna staršem, ki so uvrščeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda in so predložili dokazila o reševanju prvega stanovanjskega problema na območju Mestne občine Nova Gorica. V kolikor so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, se plačilo vrtca dodatno zniža za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, v točki III. f. izpolni zahtevo za upoštevanje drugih okoliščin pri določitvi znižanja plačila vrtca in navede odplačevanje stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje prvi stanovanjski problem, mora vlogi priložiti naslednja dokazila:
– namensko kreditno pogodbo, iz katere je razvidna višina mesečne anuitete in rok črpanja sredstev, ki mora znašati najmanj 10 let,
– kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše oziroma izpisek iz zemljiške knjige v primeru novogradnje ali rekonstrukcije stanovanjske hiše.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.«
2.
V 7. točki se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.«
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Št. 602-13/2012-37
Nova Gorica, dne 24. januarja 2013
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.