Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2013 z dne 30. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2013 z dne 30. 1. 2013

Kazalo

245. Odlok o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah, stran 1234.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 24. januarja 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah
1. člen
Spremeni se 2. člen tako, da se glasi:
»Predkupna pravica Mestne občine Nova Gorica na nepremičninah velja na območjih poselitve v občini ter na območjih obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij v občini.«
2. člen
Spremeni se 3. člen tako, da se glasi:
»Območja poselitve po tem odloku so območja mesta in območja naselij urbanega značaja, za katera je v okviru Občinskega prostorskega načrta izdelan urbanistični načrt ter območja iz tretjega odstavka 106. člena odloka o OPN (Uradni list RS, št. 95/12), kadar ležijo izven območja urbanističnega načrta.«
3. člen
V 4. členu se besedilo »občinskih prostorskih aktih« nadomesti z besedilom »Občinskem prostorskem načrtu ter območja iz tretjega odstavka 106. člena odloka o OPN, kadar gre za območja infrastrukturnih omrežij in objektov«.
4. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se glasi:
»Območja poselitve, na katerih velja predkupna pravica občine na nepremičninah po tem odloku, so prikazana v urbanističnih načrtih, ki so sestavni del spisa Občinskega prostorskega načrta, območja infrastrukturnih omrežij in objektov pa v Občinskem prostorskem načrtu, in sicer tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru.«
5. člen
Črta se 6. člen.
6. člen
Dosedanji 7. člen postane novi 6. člen, dosedanji 8. člen postane 7. člen in dosedanji 9. člen postane 8. člen.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-7/2003-4
Nova Gorica, dne 24. januarja 2013
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.