Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2013 z dne 30. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2013 z dne 30. 1. 2013

Kazalo

238. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, stran 1047.

Na podlagi 67. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04, 47/05, 17/07, 26/10 in 109/12 – ZTro-M) se v 1. členu besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZTro).«.
2. člen
V prvem odstavku 22. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– vrsti in količini trošarinskih izdelkov, prejetih na lokacijah neposredne dobave v skladu s 7.b členom ZTro;«.
3. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »Pravilnikom o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 70/04 in 24/05)« nadomesti z besedilom »Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12 in 32/12 – ZDavP-2E).«.
4. člen
V tretjem odstavku 27. členu se beseda »tolarjev« nadomesti z besedo »eurov«.
5. člen
V prvem odstavku 28.a člena se besedilo »Pravilnikom o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 70/04 in 24/05)« nadomesti z besedilom »Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12 in 32/12 – ZDavP-2E).«.
6. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »Pravilnikom o načinu predložitve instrumenta zavarovanja, kriterijih za določitev njegove višine in načinu sprostitve oziroma unovčitve glede izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti (Uradni list RS, št. 70/04 in 24/05)« nadomesti z besedilom »Pravilnikom o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12 in 32/12 – ZDavP-2E).«.
7. člen
Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osebe iz prvega odstavka 30. člena ZTro uveljavljajo pravico do vračila plačane trošarine s predložitvijo zahtevka pristojnemu carinskemu organu in kopij dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila trošarine.«.
8. člen
V 40. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Popolni denaturant iz šestega odstavka 44. člena ZTro je sestavljen iz:
– 500 g dietilftalata (CAS št. 84-66-2) in 78,8 g t-butil alkohola (CAS št. 75-65-0) ali
– 1580 g izopropilnega alkohola (CAS št. 67-63-0), 790 g t-butil alkohola (CAS št. 75-65-0) in 0,79 g denatonium benzoata (CAS št. 75-65-0) ali
– 3 litrov izopropilnega alkohola (IPA), 3 litrov metiletilketona (MEK) in 1 g denatuonium benzoata,
na hektoliter 100-odstotnega etilnega alkohola.«
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Popolni denaturanti, ki so uradno priznani v posameznih državah članicah EU, so objavljeni v Uredbi Komisije (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine.«.
9. člen
Drugi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) UJP sme prodati tobačne znamke osebi iz drugega odstavka 52. člena ZTro.«
V tretjem in četrtem odstavku se besedilo »imetniki trošarinskega dovoljenja oziroma uvozniki tobačnih izdelkov« nadomesti z »oseba iz drugega odstavka 52. člena ZTro« v ustreznem sklonu.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Tobačne znamke se tiskajo na belem papirju teže 70 gr/m², ki vsebuje ultra-vijolično zaščito. Izdelane so, skupaj z belim robom, v velikosti 20 x 44 mm.«.
10. člen
V prvem, drugem, petem, šestem in osmem odstavku 48. člena se besedilo »imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma uvoznik tobačnih izdelkov« nadomesti z besedilom »oseba iz drugega odstavka 52. člena ZTro« v ustreznem sklonu.
11. člen
V prvem odstavku 49. člena se besedilo »imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma uvoznik tobačnih izdelkov« nadomesti z besedilom »oseba iz drugega odstavka 52. člena ZTro«.
V drugem odstavku se besedilo »vsakem imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma uvozniku tobačnih izdelkov« nadomesti z besedilom »osebi iz drugega odstavka 52. člena ZTro«.
V tretjem odstavku se besedilo »posameznemu imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma uvozniku tobačnih izdelkov« nadomesti z besedilom »posamezni osebi iz drugega odstavka 52. člena ZTro«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2013
Ljubljana, dne 30. januarja 2013
EVA 2011-1611-0016
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost