Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2013 z dne 29. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2013 z dne 29. 1. 2013

Kazalo

236. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje, stran 937.

Na podlagi 39. in 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 14. redni seji dne 7. novembra 2012 sprejel
O D L O K
o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje
I UVODNE DOLOČBE
1. člen
(sprejem odloka)
S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt Občine Grosuplje (v nadaljevanju: OPN), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., pod št. 5922, oktober 2012.
2. člen
(sestavni deli odloka)
(1) Sestavni deli OPN so:
– besedilo odloka,
– kartografski del.
(2) Besedilo OPN obsega poglavja:
I Uvodne določbe,
II Strateški del, ki vsebuje: izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine, zasnovo prostorskega razvoja občine in usmeritve za prostorski razvoj občine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, usmeritve za razvoj v krajini, usmeritve za namensko rabo ter koncept razvoja naselij Grosuplje, Šmarje Sap in Polica.
III Izvedbeni del, ki vsebuje: območja namenske rabe, splošne prostorsko izvedbene pogoje, prostorsko izvedbene pogoje glede na namensko rabo in posebne prostorsko izvedbene pogoje za posamezne enote ter območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN);
IV Končne določbe.
(3) Kartografski del OPN vsebuje grafične prikaze na državnih geodetskih podlagah, ki so glede na vsebino ločeni na:
– grafični prikazi strateškega dela, ki so izdelani shematsko v merilu 1:65.000 in vsebujejo:
   – Zasnova prostorskega razvoja (karta 1),
   – Zasnova gospodarske javne infrastrukture – komunalna infrastruktura (karta 2a),
   – Zasnova gospodarske javne infrastrukture – prometna infrastruktura (karta 2b),
   – Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve (karta 3),
   – Usmeritve za razvoj v krajini (karta 4a),
   – Usmeritve za določitev namenske rabe (karta 4b);
– grafični prikazi izvedbenega dela, ki so izdelani na kartah v merilu 1:5.000 in vsebujejo:
   – pregledno karto z razdelitvijo na liste v merilu 1:65.000,
   – pregledno karto s prikazom osnovne namenske rabe in ključnega omrežja gospodarske javne infrastrukture v merilu 1:65.000,
   – prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5.000,
   – prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture v merilu 1:5.000.
II STRATEŠKI DEL
II.1 Vsebina strateškega dela občinskega prostorskega načrta Grosuplje
3. člen
(vsebina strateškega dela)
(1) Strateški del občinskega prostorskega načrta v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/08, 57/12) določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve. Strateški del je temeljni okvir za koordinacijo razvojnih in varstvenih potreb občine ter podlaga za usmerjanje zasebnih pobud in interesov v smeri uresničevanja sprejetih ciljev in zasnov. Kot tak tudi podlaga za pripravo izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov.
(2) Grafično je strateški del prikazan z naslednjimi shemami:
1/ Zasnova prostorskega razvoja,
2/ Zasnova gospodarske javne infrastrukture – komunalna infrastruktura,
3/ Zasnova gospodarske javne infrastrukture – prometna infrastruktura,
4/ Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve,
5/ Usmeritve za razvoj v krajini,
6/ Usmeritve za določitev namenske rabe.
II.2 Izhodišča, vizija in cilji prostorskega razvoja Občine Grosuplje
4. člen
(izhodišča prostorskega razvoja občine)
(1) Prostorski razvoj Občine Grosuplje bo sledil načelom trajnostnega razvoja, kakor izhaja iz temeljnih dokumentov Evropske Unije (ESDP 2000), Sveta Evrope (CEMAT 2000, Ljubljanska deklaracija) in drugih (Habitat, Natura 2000, Ramsarska in Aarhurška konvencija). Kar pomeni zagotavljanje izenačevanja prostorskih možnosti za ekonomski in socialni razvoj znotraj celotne občine, zagotavljanje policentričnega prostorskega razvoja, varovanje naravnih virov in njihovo trajnostno izkoriščanje, ustrezna raba prostora in ohranjanje lokalne identitete.
(2) Izhodišča za načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja Občine Grosuplje so:
– skladnost s prostorskimi cilji in zasnovami, kot jih določata SPRS in s PRS ter z skladnost mednarodnimi izhodišči na področju trajnostnega razvoja, katerega temelj je medsebojno povezovanje in usklajevanje gospodarskega, prostorskega, družbenega razvoja ter varstva okolja,
– temeljne značilnostih naravnih in ustvarjenih razmer na območju občine,
– ugotovitve o stanju in težnjah ter razvojnih pobudah in razvojnih možnostih na območju občine.
5. člen
(stanje in značilnosti)
(1) Občina Grosuplje se razprostira na 134 km2 in ima 67 naselij. Občina Grosuplje leži v osrednjem delu Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: LUR). Po velikosti jo razvrščamo med srednje velike občine v Sloveniji. Zaradi bližine prestolnice in dobre prometne povezanosti predstavlja Občina Grosuplje potencialno območje poselitve iz prestolnice, saj Ljubljana predstavlja izobraževalni in v glavnini tudi zaposlitveni center Grosupeljčanov. Nadaljnji razvoj Občine Grosuplje bo zato tesno povezan z razvojem LUR.
(2) Občina Grosuplje leži na jugozahodnem robu Mestne občine Ljubljana zato jo lahko štejemo med najzahodnejšo dolenjsko občino. Meji na Mestno občino Ljubljana, Občino Ivančna gorica, Občino Dobrepolje, Občino Velike Lašče in Občino Škofljica. Območje občine zajema Grosupeljsko kotlino, ki jo sestavljajo Šmarska dolina, Grosupeljsko in Radensko polje ter dolino Žalne in okoliška hribovja. Ker je za Grosupeljsko kotlino značilna močvirnost in poplavnost se pozidava pojavlja na obrobjih dolin in ravnin, na prehodu doline v pobočja in na slemenih. V občini se nahaja še nekaj manjših vaških naselij s kmečkim prebivalstvom, vsa ostala naselja pa so pretežno urbanega značaja.
(3) V Občini Grosuplje živi 19.061 prebivalcev (junij 2012) od tega jih glavnina živi v naseljih Grosuplje in Šmarje Sap. Po popisu prebivalstva leta 2002 (Statistični urad Republike Slovenije, 2002) je imela občina 15.665, kar kaže na velik porast prebivalcev, predvsem na račun priseljevanja. Prebivalstvo občine je bistveno mlajše od prebivalstva Slovenije saj je indeks staranja (Statistični urad Republike Slovenije, 2010) v Občini Grosuplje veliko nižji (74) od indeksa staranja v Sloveniji (117). Celotna rodnost v Občini Grosuplje v zadnjih letih precej višja kot v celotni Sloveniji.
(4) Za Občino Grosuplje je značilno, da so v večini gospodarske dejavnosti skoncentrirane v in ob naseljih Grosuplje in Šmarje Sap. Poslovni subjekti v občini se v večini ukvarjajo s predelovalno dejavnostjo (18 %), s trgovino, popravili motornih vozil in izdelkov široke porabe (18 %) ter z javnimi, skupnimi in osebnimi storitvenimi dejavnostmi (16 %).
6. člen
(vizija prostorskega razvoja občine)
Vizija prostorskega razvoja Občine Grosuplje je ustvariti takšne razmere v prostoru, ki bodo omogočile krepitev vloge Grosupljega kot medobčinskega središča in položaja občine v okviru Ljubljanske urbane regije. Občina Grosuplje bo z uveljavljanjem načel trajnostnega razvoja zagotavljala usklajen in uravnotežen prostorski razvoj, ki bo omogočil uresničevanje razvojnih pobud in ob tem ohranil naravne kakovosti in kakovosti bivalnega okolja ter zagotovil povečanje prepoznavnosti območja občine v slovenskem in širšem prostoru.
7. člen
(medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih občin)
(1) Občina Grosuplje spada v LUR in se vključuje v regionalni razvojni program regije 2007–2013.
(2) Občina Grosuplje skupaj s sosednjimi občinam (Mestna občina Ljubljana, Škofljica, Velike Lašče, Dobrepolje in Ivančna Gorica), ki vse spadajo v LUR, rešuje svoja in skupna razvojna vprašanja.
(3) Od leta 2003, skupaj z občinama Ig in Škofljica, sodeluje v projektu »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki ga izvaja Mestna občina Ljubljana.
(4) Z letom 2012 je ustanovljena skupna medobčinska uprava občin Grosuplje, Ig in Škofljica, ki opravlja naloge inšpektorata in redarstva.
8. člen
(cilji prostorskega razvoja občine)
Strateški cilji prostorskega razvoja Občine Grosuplje so:
a) Uravnotežen razvoj urbanega sistema in kvalitetno bivanje, kar se zagotavlja z ustreznimi prostorskimi možnostmi za razvoj stanovanj ter gospodarskih in družbenih dejavnosti v naseljih glede na njihov pomen v omrežju naselij, z zagotavljanjem prostorskih možnosti za širitev naselij in z ustreznim opremljanjem z gospodarsko javno infrastrukturo;
b) Krepitev položaja občine v Ljubljanski urbani regiji in vloge Grosupljega kot medobčinskega središča, kar se zagotavlja s prostorskimi možnostmi za umeščanje regionalno pomembnih dejavnosti, izkoriščanjem svojih razvojnih potencialov predvsem v smeri zagotavljanja kvalitetnega podjetniškega okolja in razvoja prostočasnih dejavnosti ter povezovanjem Občine Grosuplje z drugimi občinami in regijami.
c) Ohranjanje prepoznavnosti prostora, kar se zagotavlja z usmerjanjem poselitve v območja naselij in s sanacijo območij razpršene gradnje ter drugih razvrednotenih območij in ohranjanjem kmetijske rabe. Pri umeščanju novih ureditev in objektov v krajino je treba ohranjati prvine krajinske prepoznavnosti, kot so kraška polja in vrtače, vodne in obvodne krajine, živice in drevesni osamelci v kmetijski krajini, visokodebelni sadovnjaki ob naseljih in strukturiranost kmetijskih zemljišč.
d) Ohranjanje naravnih kakovosti prostora, kar se zagotavlja z usmerjanjem novogradenj predvsem v obstoječa naselja in s sanacijo razvrednotenih območij ter s pazljivim umeščanjem ureditev in objektov v naravno okolje;
e) Izboljšanje dostopnosti z javnim potniškim prometom in prometne opremljenosti naselij, gospodarskih con in turističnih območij, kar se zagotavlja z izgradnjo novih in prenovami obstoječih prometnic – cest, železniške proge, poti, kolesarskih poti, z zagotavljanjem ustreznih prometnih ureditev v naseljih za povečanje prometne varnosti in za potrebe javnega potniškega prometa;
f) Izboljšanje energetske ter komunalne opremljenosti naselij, gospodarskih con in turističnih območij, kar se zagotavlja s postopnim opremljanjem s prioritetami in faznostjo glede na njihovo vlogo in pomen v omrežju naselij – dograditev in povezovanje vodovodnega omrežja, izgradnja kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami, izgradnja plinovodnega omrežja, dograditev vročevodnega omrežja, izboljšava elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja.
g) Varčna in smotrna raba prostora ter skrb za okolje, kar se zagotavlja z umeščanjem dejavnosti v prostor na način, da se izkoristi potenciale prostora za razvoj dejavnosti in da se upošteva čim manjšo ranljivost okolja.
II.3 Zasnova prostorskega razvoja občine
9. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti)
(1) Občina Grosuplje (v nadaljevanju: občina) bo nadaljnji prostorski razvoj gradila na usklajenih pristopih ohranjanja in varovanja obstoječih kakovosti, prenove in revitalizacije opuščenih in razvrednotenih območij ter krepitve nezadostno razvitih funkcij in kakovosti, vse ob dejavnem sodelovanju nosilcev urejanja prostora in povezanih resorjev.
(2) Občina bo spodbujala policentrični razvoj, pri čemer bo imelo Grosuplje kot občinsko središče poudarjeno vlogo nosilca centralnih funkcij, družbenih in gospodarskih dejavnosti ter stanovanj. Hkrati se bodo kot pomembnejša lokalna središča razvijala še naselja Šmarje - Sap, Polica, Velika Račna - Mala Račna, Velika Žalna in Št. Jurij - Mala vas.
(3) Prostorske možnosti za razvoj gospodarskih dejavnosti bo občina zagotavljala na območjih, kjer glede na prostorske potenciale in omejitve obstajajo prostorske možnosti za njihov razvoj, vključno s prometno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo ali možnostjo za komunalno opremljanje (predvsem v Grosupljem, Šmarju - Sap, Malem Vrhu pri Šmarju, Cikavi). Pri umeščanju in razvoju gospodarskih dejavnosti bo občina upoštevala združljivost proizvodnje z drugimi dejavnostmi in rabami prostora.
(4) Prostorske možnosti za zadostno število in različne tipe stanovanj bo občina zagotavljala predvsem v obstoječih naseljih, načrtovala pa bo tudi zgostitve in zaokrožitve poselitvenih območij ter širitve naselij za stanovanja. Pri tem bo upoštevala merila za kakovostno bivanje, kot so osončenost prostora, ustrezne reliefne razmere, neonesnaženo okolje, dostopnost do osrednjih in družbenih dejavnosti, javni promet ter združljivost z drugimi dejavnostmi. Zaradi racionalne rabe prostora, varčevanja z energijo in materialnimi sredstvi bo občina gradnjo usmerjala v območja, kjer je mogoče ob razmeroma nizkih stroških zagotavljati komunalno opremljanje. Širitve so zato skoncentrirane v lokalnih središčih (Grosuplje, Šmarje Sap in Polica), za kar so izdelani Urbanistični načrti.
(5) Oskrbne in storitvene dejavnosti ter omrežje družbenih dejavnosti bo občina usmerjala v lokalna središča, pri čemer bo upoštevala merila za kakovostno umeščanje tovrstnih dejavnosti v prostor in zagotavljala ustrezno dostopnost. Občina bo ohranjala in prenavljala obstoječe (predvsem v Grosupljem, Šmarju - Sap, Polici, Št. Juriju - Mali vasi, Sp. Slivnici, Velikem Mlačevem, Veliki in Mali Žalni, Veliki Račni in Čušperku) in spodbujala nove ureditve za te dejavnosti, s ciljem dosegati visoko kakovost oskrbe prebivalcev v občini. Omrežje družbenih dejavnosti bo dopolnjevala glede na demografska gibanja in dostopnost.
(6) Občina Grosuplje bo razvijala potenciale za razvoj turizma in rekreacije ter dopolnjevala turistično rekreacijsko infrastrukturo. Razvoj bo usmerjen v dvig kvalitete ponudbe in spodbujanje trajnostnih oblik turizma. S prostorskega vidika bo treba intenzivnost in vrste turistične in rekreativne dejavnosti načrtovati skladno z varstvenimi režimi, prepoznavnimi naravnimi in simboličnimi kakovostmi krajine, razvitostjo obstoječe turistične in rekreacijske infrastrukture ter varstva virov za razvoj drugih dejavnosti v prostoru.
(7) Zasnova prostorskega razvoja občine je razvidna v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta (Zasnova prostorskega razvoja – karta 1).
10. člen
(usmeritve za zasnovo prostorskega razvoja)
Razvoj dejavnosti bo skladen z naravnimi in kulturnimi značilnostmi prostora. Občina načrtuje »selektivno intenzivni« prostorski razvoj v naslednjih razvojnih območjih:
1. severno obrobje Grosupeljskega polja,
2. zahodni del Grosupeljskega polja (in Škocjansko hribovje),
3. Grosupeljsko polje,
4. vzhodno obrobje Grosupeljskega polja (in Žalsko Lučka uvala),
5. Radensko polje - Lučki dol,
6. Kremenica - Ilova gora.
11. člen
(usmeritve za razvoj Grosupeljskega polja)
Grosupeljsko polje bo območje intenzivnega razvoja. Ključne usmeritve za prostorski razvoj so:
– Utrjuje in nadgrajuje se vlogo in položaj Grosuplja kot medobčinskega središča, zato se zagotavlja prostorske možnosti za družbene dejavnosti, upravno središče, kulturni center;
– Poleg mesta Grosuplje se spodbuja razvoj pomembnejšega lokalnega središča Šmarje Sap;
– V preostalem delu območja se ohranja odprti prostor (prostorsko razmerje med kmetijskimi in gozdnimi površinami) in manjša naselja, ki se razvijajo vzdržno, v skladu s svojo razmeroma ohranjeno originalno gručasto obliko poselitve;
– Zagotavlja se varstvo naravnih in kulturnih kakovosti prostora;
– Ohranja se možnosti za razvoj intenzivnejšega kmetijstva;
– Zagotavlja se povezanost komunalnih infrastrukturnih sistemov ter dograjevanje manjkajočih elementov posameznih infrastrukturnih omrežij.
12. člen
(usmeritve za razvoj območij severnega in vzhodnega obrobja ter zahodnega dela Grosupeljskega polja, Radenskega polja in Lučkega dola)
Severno in vzhodno obrobje ter zahodni del Grosupeljskega polja, Radensko polje in Lučki dol bodo območja zmernega razvoja. Ključne usmeritve za prostorski razvoj so:
– Spodbuja se vitalnost in privlačnost podeželja. V območju se krepijo posamezni poli poselitve, ki podeželje povezujejo z mestom Grosuplje, s tem se izenačujejo strukturne razlike med območji v občini.
– Spodbuja se razvoj in krepitev lokalnih središč (Velika Račna - Mala Račna, Velika Žalna, Št. Jurij - Mala vas, Polica). Nove posege se usmerja v izboljšanje kakovosti bivanja in dela prebivalcev naselij.
– Poselitev se usmerja v zgostitev naselij (kjer je to prostorsko mogoče) in izjemoma zaokroževanje naselij ob upoštevanju vrednot okolja.
– Zagotavlja se varstvo naravnih in kulturnih kakovosti prostora, še posebej na območjih dediščinske kulturne krajine Radenskega polja in Lučkega dola. Del območja pripada območju nacionalne prepoznavnosti Radensko polje. Spodbuja se dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi in nadgradnji kulturnih in naravnih vrednot območja (kmetijstvo, gozdarstvo, varstvo kulturne dediščine in narave).
– Območje Radenskega polja je razglašeno za Krajinski park Radensko polje v skladu z Uredbo o Krajinskem parku Radensko polje, Uradni list RS, št. 21/11 in Odlokom o Krajinskem parku Radensko polje, Uradni list RS, št. 16/12.
– Na območju naravne vrednote z evidentifikacijsko številko 8036 Šmarje - Sap je sprejet Odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote na območju Gajnič in Tlak, Uradni list RS, št. 10/11.
– Ohranja se odprti prostor (prostorsko razmerje med kmetijskimi in gozdnimi površinami). Gospodarsko učinkovito kmetijstvo se usmerja na območja z visokim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo, na drugih kmetijskih območjih pa predvsem kot skrbnika vira in prepoznavne kulturne krajine.
– Zagotavlja se povezanost komunalnih infrastrukturnih sistemov ter dograjevanje manjkajočih elementov posameznih infrastrukturnih omrežij. Zagotavlja se boljšo prometno povezanost območja.
13. člen
(usmeritve za razvoj območja Kremenica - Ilova gora)
Kremenica in Ilova gora bosta območji zadržanega razvoja z upoštevanjem varstva naravnih kakovosti prostora. Ključne usmeritve za prostorski razvoj so:
– Ohranja se naravne vrednote in kulturno krajino kmetijske krajine Ilove gore;
– Omejuje se proces naravnega sukcesivnega zaraščanja kmetijskih površin;
– Ohranja se kontinuiteta poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila (velikostno razmerje krajinskih prvin, ki narekuje strukturiranost prostora);
– Z gozdovi se gospodari v skladu z gozdnogospodarskimi in gozdnogojitvenimi načrti (letni posek, ustrezno trasiranje gozdnih prometnic, pogozdovanje z ustreznimi vrstami ipd.).
II.4 Usmeritve za razvoj poselitve
14. člen
(razvoj omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Občina Grosuplje bo razvijala policentrično omrežje naselij v okviru občine in regije. Razvijalo se bo omrežje ustrezno opremljenih središč, ki so generator razvoja svojega zaledja in ki omogočajo vsem prebivalcem udobno, cenovno ugodno, varno in okoljsko sprejemljivo dostopnost do javnih funkcij, delovnih mest, storitev in znanja.
(2) Mesto Grosuplje se bo razvijalo kot intenzivno urbano, zaposlitveno središče in si tako krepilo vlogo središča medobčinskega pomena. Grosuplje bo nadgradilo svojo lokalno identiteto in s tem okrepilo občutek pripadnosti prebivalcev svojemu kraju. Mesto bo svojo vlogo v urbanem sistemu krepilo predvsem z razvojem centralnih dejavnosti (uprava, šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, kultura, trgovina, turizem in gostinstvo, komunikacije, šport, rekreacija, parkovne in druge zelene površine), gospodarstva in kakovostnih stanovanj. Za dosego teh ciljev bo treba izoblikovati prepoznavnost / značaj in center mesta, izboljšati komunalno in prometno infrastrukturo, nadaljnji razvoj pa bo odvisen tudi od izgradnje obroča obvozne ceste.
(3) Šmarje Sap se bo razvijalo kot pomembnejše lokalno središče in bo skupaj z Grosupljem, predstavljalo glavno urbanizacijsko os občine. Še naprej se bo razvijalo kot gospodarsko, zaposlitveno, kulturno-turistično in oskrbno središče, kot dopolnitev funkcij in ponudbe mestnih dejavnosti Grosuplja. Šmarje Sap se bo razvijalo v smislu kvalitativnega in vsebinskega dopolnjevanja obstoječih funkcij in dejavnosti ter možnostjo stanovanjske gradnje. Jedro naselja se bo dopolnilo in uredilo s terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi. Hkrati pa se bodo načrtovale kvalitetne javne površine z zelenimi povezavami v zaledje odprtega prostora. Gre predvsem za površine namenjene športu in rekreaciji ter druge zelene površine, ki predstavljajo ločevalne pasove in omogočajo kvaliteto bivanja se ohranja in povezuje v zeleni sistem.
(4) Lokalna središča 1. reda so naselja ki imajo pomembnejšo funkcijo v omrežju naselij, pretežno pa so središča krajevnih skupnosti: Velika Račna, Mala Račna, Velika Žalna, Št. Jurij - Mala vas, Polica. Njihova vloga lokalnih središč se bo krepila, stopnjo centralnosti pa se bo nadgrajevalo in prilagajalo novim razvojnim trendom in dvigu kvalitete ter ravni storitev oskrbnih funkcij. Središča bodo zagotavljala možnosti za ustrezno vsakodnevno trgovsko oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje, kulturne dejavnosti in druženje.
Velika Račna, Mala Račna, Velika Žalna, Št. Jurij - Mala vas, Polica bodo ohranili in razvijali svojo lokalno identiteto. Naselja se bodo širila glede na sklop dejavnosti, ki jih imajo in so predvidene v njihovem nadaljnjem razvoju.
(5) Lokalna središča 2. reda so naselja Velika Ilova gora, Mala Ilova gora, Luče, Škocjan, Spodnja Slivnica, Ponova vas, Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Velika Stara vas, Mala Stara vas, ki bodo prevzela vlogo manjših gravitacijskih jeder za ožje območje. Občina bo spodbujala razvoj lokalnih središč v mejah prostorskih možnosti in potreb zaledja. Središča bodo zagotavljala nujne oskrbne funkcije, glede na lokacijo in velikost zaledja pa tudi dodatne dejavnosti, kot so obrt, izobraževanje, kulturne dejavnosti.
(6) Usmeritve za razvoj poselitve so razvidne v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta (Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo ter prikaz okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi okvirnih območij razpršene poselitve – karta 3).
15. člen
(razvoj drugih naselij)
Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij in vasi se zagotovita izboljšanje razmer za delo in bivanje ter opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter možnost razvoja podjetništva na podeželju (storitvene in manjše obrtne dejavnosti, ki so združljive z bivalnim okoljem). V podeželskih naseljih se razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjajo gradnji za potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev ter za razvoj dopolnilnih dejavnosti, vključno s turistično ponudbo.
16. člen
(splošne določbe za notranji razvoj, prenovo in širitev naselij)
(1) Občina bo prostorski razvoj usmerjala v smislu uravnoteženega razvoja obstoječega poselitvenega vzorca in tako ohranjala značilno prepoznavnost celotnega teritorija in posameznih območij v občini.
(2) Občina bo spodbujala hitrejši razvoj lokalnih središč vseh stopenj v mejah ugotovljenih prostorskih možnosti in potreb zaledja.
(3) Občina bo poselitev prvenstveno razvijala v smeri dviga kakovosti naselij z notranjim razvojem, glede na razvojne potrebe pa tudi s širitvami, zaokrožitvami in zgostitvami obstoječih naselij.
(4) Učinkovitejše komunalno in stanovanjsko gospodarstvo se bo zagotavljalo z večjo koncentracijo stanovanj in delovnih mest v naseljih, ki so v celoti ali deloma že komunalno opremljena. Z usmerjanjem gradenj na opredeljena območja bo občina omejevala razpršeno gradnjo ter onesnaževanje okolja. Za izvajanje načrtovanega razvoja poselitve je osnovni pogoj pravočasno pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč.
17. člen
(notranji razvoj naselij)
Pri načrtovanju notranjega razvoja naselij in rabe urbanih površin je treba na naslednjih ravneh prostorskega načrtovanja upoštevati naslednje usmeritve:
– Kvalitetno se ureja in dopolnjuje mesto Grosuplje. Prenova se osredotoča na dvig urbanosti, v izboljšanje kakovosti bivanja, predvsem s kvalitetnejšim urejanjem javnih površin ter odprtega prostora v naseljih. Pri načrtovanju prenove je treba upoštevati ohranjeno identiteto naselja ali dela naselja.
– Prenavlja se vaška središča naselij Blečji Vrh, Luče in Velika Račna. Prenova se osredotoča v izboljšanje kakovosti bivanja, predvsem s kvalitetnejšim urejanjem javnih površin ter odprtega prostora v naseljih v skladu z usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pri načrtovanju prenove je treba upoštevati ohranjeno identiteto naselja ali dela naselja, za varovano naselje Velika Račna se prenove izvaja v skladu s konservatorskim načrtom prenove.
– Izboljšati je potrebno kvalitetni nivo infrastrukture in vlagati v ureditev javnih prostorov in javne opreme v naseljih. Za kvaliteto življenja v naseljih so ključnega pomena naravne sestavine in kvalitetno grajeno javno dobro, kot so prometne površine, trgi, tržnice, igrišča, parki, zelenice in podobno, zato se jih v čim večji meri vključuje v urbane strukture. Zelene in druge javne odprte površine se načrtuje tako, da so dostopne za vse prebivalce in raznovrstne glede vloge, uporabnosti in krajinskih struktur ter da prispevajo k prepoznavni podobi naselja.
– Omogoča se gradnjo novih ali nadomestnih kmetij in prenovo oziroma posodobitev funkcionalnih objektov ter jih usposablja za sodobno kmetovanje in skrbi za neoviran dostop do gospodarskih dvorišč ter transportnih možnosti.
– Vodni in obvodni prostor, gozdove, naravne vrednote in posamezne sestavine biotske raznovrstnosti se vključuje v zeleni sistem naselij. V bližini naselij se izkorišča rekreacijski potencial gozdov in kmetijskih površin, ki se ga primerno izkoristiti v okviru načrtovanja zelenih sistemov naselij.
– Pri načrtovanju in urejanju lokalih središč, podeželskih naselij in vasi se upošteva razvojne trende (izboljšanje pogojev za delo in bivanje ter opravljanje kmetijskih dejavnosti) in ohranjanje njihove tradicionalne strukture. Prenove in novogradnje podeželskih naselij in vasi se urbanistično in arhitekturno prilagaja tradicionalni strukturi. V podeželskih naseljih se razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenja gradnji za potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev.
– Dosega se boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo (centralne dejavnosti, gospodarske cone) praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč v naselju Grosuplje (Adamičeva cesta, gospodarska cona med Adamičevo in Cesto na Krko, obstoječa gospodarska cona ob železniški progi, gospodarska cona Jug) in Šmarje Sap (center naselja). Spodbuja se spremembe obstoječih neustrezno izkoriščenih objektov. Sanira se degradirana urbana območja: (Grosuplje – gospodarska cona med Adamičevo in Cesto na Krko).
18. člen
(širitve, zaokrožitve, zgostitve pozidave)
Prostorske možnosti za razvojne dejavnosti bo občina zagotavljala tudi s širitvami, zaokrožitvami in zgostitvami naselij.
– Širitve poselitvenih območij se prvenstveno usmerja v urbana območja: naselij Grosuplje, Šmarje Sap in Polica (na podlagi urbanističnega načrta). V ostalih lokalnih središčih Velika Račna, Mala Račna, Velika in Mala Žalna, Št. Jurij - Mala vas, Polica, Velika Ilova Gora, Mala Ilova Gora, Luče, Škocjan, Spodnja Slivnica, Ponova vas, Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Velika Stara vas, Mala Stara vas se dopuščajo širitve in zaokrožitve naselij v skladu z njihovimi razvojnimi potrebami in prostorskimi možnostmi. Območja širitev in zaokrožitev naselij je treba načrtovati z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti.
– V ostalih naseljih, ki niso lokalna središča, so dopustne le minimalne zaokrožitve in zgostitve. Nova razpršena gradnja, širitve razpršene gradnje in razraščanje naselij na robovih ni dopustno.
– Sestavni del občinskega podrobnega prostorskega načrta za varovano naselje Velika Račna mora biti konservatorski načrt prenove.
19. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)
(1) V naselja se umešča različne dejavnosti, s čimer se dosega mešanje funkcij bivanja in dela ter zmanjšanje števila in razdalje nujnih voženj. Rabe urbanih površin in dopustne dejavnosti se razporeja tako, da so medsebojno združljive in ne motijo ena druge. Območja mešane rabe omogočajo hitrejše prilagoditve dejavnosti po načelu pestrosti.
(2) Zagotavlja se uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter povezavami z odprto krajino. Zagotavlja se primerne gostote, tako na novih razvojnih območjih kot na območjih zgostitev ekstenzivno izrabljenih površin.
(3) V območja za proizvodnjo (gospodarske cone v Grosuplju, Cikava, Šmarje Sap, Mali vrh pri Šmarju, Zgornje Duplice) se lahko umeščajo različne, vendar s proizvodnjo in med seboj kompatibilne rabe, kot so tehnološki parki. Okoljsko manj obremenjujoče trgovske, storitvene in obrtne dejavnosti ter manjša proizvodnja se lahko umešča v mešana območja. V območja namenjena objektom za kmetijsko proizvodnjo (Mali Vrh pri Šmarju, Zgornja Slivnica, Cikava, Veliko Mlačevo, Benat in Medvedica) se umeščajo zgolj dejavnosti kmetijske rabe.
(4) Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti se usmerja v centre (Grosuplje, Šmarje Sap, Polica, Velika Žalna, Velika Račna), kjer imajo možnost dolgoročnega razvoja in kjer se jim bo zagotavlja dobra dostopnost, v čim večji meri z javnim prometom, kolesarskimi in peš potmi.
(5) Stanovanja se umešča v območja, ki so pretežno namenjena za stanovanja in spremljajoče dejavnosti ter v območja mešane rabe. V podeželskih naseljih se zaradi preprečevanja emisijskih vplivov poskrbi za primerno oddaljenost stanovanjskih hiš od kmetijskih objektov.
– Širitve naselij za organizirano stanovanjsko gradnjo se načrtuje predvsem v osrednjem urbaniziranem delu občine, v naseljih Grosuplje in Šmarje Sap, ki sta zaradi svoje razvitosti, opremljenosti s centralnimi funkcijami in dobrimi prometnimi povezavami najbolj primerni za umestitev novih stanovanjskih površin.
– Zgostitve in zaokrožitve poselitvenih območij za namen stanovanj se v skladu s krepitvijo lokalnih centrov načrtuje v Grosuplju in Šmarju Sap ter lokalnih središčih I. reda (Velika in Mala Žalna, Št. Jurij - Mala vas, Polica). V vseh lokalnih središčih se stanovanja načrtuje tudi v okviru prenov in sanacij degradiranih območij. V ostalih delih občine se predvideva minimalen delež novih stanovanj, predvsem v sklopu zapolnjevanja nepozidanih zemljišč znotraj naselij.
– Območja počitniških objektov, ki so bila posebej načrtovana za občasno bivanje, se še naprej prvenstveno namenjena tovrstnemu bivanju. Območja, ki so ustrezno komunalno opremljena in locirana tako, da je mogoče zagotoviti učinkovit javni promet in dostop do družbene infrastrukture se lahko prestrukturirajo v mešana območja s stalno naselitvijo. Nova območja se lahko v omejem obsegu načrtujejo na območjih, kjer bo zagotovljena organizirana infrastrukturna ureditev, ustrezno varovanje naravnih in kulturnih kakovosti prostora ter ekoloških razmer okolja.
20. člen
(selitev kmetij)
(1) Kjer zaradi prostorskih omejitev in pomanjkanja komunalne opremljenosti ter morebitne nezdružljivosti rab razvoja perspektivnih kmetij v naselju ni mogoče zagotoviti, se na podlagi preveritev s kmetijskega in prostorskega – urbanističnega in krajinskega ter okoljskega vidika določijo zemljišča za selitev kmetij iz strnjenih naselij na lokacije, ki bodo omogočale bolj funkcionalno obratovanje in razvoj kmetije.
(2) Za poseg v prostor kot oblikovanje nove kmetije na območju krajine mora oseba izpolnjevati naslednje prostorske pogoje, in sicer mora imeti v posesti ali dolgoročnem najemu, kjer želi graditi:
– 2–3 ha intenzivnih kmetijskih površin (vinograd, sadovnjak ali rastlinjak),
– ali 4–6 ha obdelovalnih površin (njive),
– ali 7–10 ha travnikov in pašnikov,
– ali 10–25 ha lesno pridelovalnega gozda.
(3) Poleg prostorskih danosti mora oseba izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti status kmeta,
– predložiti potrdilo, da se preživlja izključno s kmetijsko dejavnostjo in
– predložiti potrdilo kmetijsko pospeševalne službe glede perspektivnosti kmetije.
21. člen
(sanacije neurejenih romskih naselij)
(1) Ohranjajo se lokacije obstoječih romskih naselij. Občina bo hkrati zagotavljala komunalno opremljanje in racionalnejše ureditve znotraj obstoječih naselij Smrekec, Oaza in Pri Nikotu. Sanacije neurejenih romskih naselij, ki so nastala in se širijo bolj ali manj nekontrolirano, je treba načrtovati celostno, v okviru celotne občine. Občina zagotovi pripravo ustreznih strokovnih podlag za urejanje posameznih naselij (zazidalni preizkusi, regulacijski načrti ipd.), vključno z urejanjem statusa zemljišč in njihovega komunalnega opremljanja.
(2) V primeru preostalih, manjših romskih zaselkov in gradenj je treba preprečevati njihovo širjenje in poiskati možnosti za preselitev na območje naselij iz prvega odstavka tega člena, ki so bodo kompleksno in načrtno urejala kot romska naselja.
22. člen
(sanacije razpršene gradnje)
(1) Občina bo preprečevala nadaljnjo razpršeno gradnjo z omejevanjem poselitve zunaj naselij in z opredelitvijo novih, prostorsko utemeljenih in okoljsko sprejemljivih območij za pozidavo v okviru naselij in površin za njihovo širitev, predvsem pa z območji za kompleksno gradnjo.
(2) Na območjih razpršene gradnje se v nadaljnjem prostorskem razvoju preprečuje nadaljnja razpršena gradnja. Razpršena gradnja, predvsem posamične stanovanjske hiše zunaj naselij, se sanira s komunalnim opremljanjem, lahko pa tudi z zgoščevanjem, kjer je to urbanistično in krajinsko sprejemljivo.
(3) Na območjih razpršene gradnje se gradnja novih objektov dovoli, če gre za morfološko in funkcionalno zgoščanje ob poteh oziroma na križiščih ali na območjih, kjer je možno izoblikovati jedra te poselitve, kjer je to skladno s shemo prostorskega razvoja naselja ter ob pogoju dobre dostopnosti. Izjema so lahko gradnje v okviru preselitve kmetij, ki pa se mora v prostorskih preveritvah izkazati kot sprejemljiva (npr. z vidika vplivov na okolje, vidne izpostavljenosti ipd.).
(4) Zgošča in zaokroža se predvsem tista razpršena gradnja, ki ima možnost za ustrezno prometno in komunalno ureditev, oskrbo z urbanimi dejavnostmi in navezavo na prometno omrežje ter javni promet. Pri zgoščevanju in zaokroževanju je treba upoštevati skladnost meja urbanih struktur v njihovem odnosu do zaokroženih naravnih območij v krajini.
23. člen
(urbanistično oblikovanje naselij)
Za zagotavljanje skladne oblikovne podobe naselij je treba na naslednjih ravneh prostorskega načrtovanja upoštevati naslednje usmeritve:
– Z oblikovanjem naselij se:
   – varuje podobo, merilo in krajinski okvir,
   – prenavlja in sanira degradirana območja,
   – ustvarja arhitekturno in krajinsko prepoznavnost v sožitju z obstoječimi kvalitetami prostora;
– Zagotavlja se ohranjanje prepoznavnosti naselij kot celote in posameznih območij v naseljih, ki se prenavljajo ali na novo načrtujejo. Ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenovo naselij.
– Pri načrtovanju vaških naselij se zagotavlja upoštevanje tradicionalne strukture ohranjenih kvalitetnih vaških jeder in njihovo značilno podobo silhuet in robov kot delov kulturne krajine ter vzpodbuja notranji razvoj zlasti s kvalitetno prenovo dela naselja in posameznih objektov. Nove kmetije se gradijo na robu vasi, odsluženi objekti v vasi se prepustijo drugim dejavnostim (npr. stanovanjski, turistični, obrtni dejavnosti ipd.).
– Zaradi varovanja kakovostnih značilnosti naselij, zlasti tistih, ki so del naselbinske dediščine, se upošteva in ohranja njihov naselbinski videz. Odstopanje je možno le v primeru, da pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz vidika varstva kulturne dediščine.
– Razvoj naselij se prilagaja geometriji reliefnih oblik, omrežju vodotokov, smerem komunikacij in regulacij ter smerem in konfiguraciji zidave. Na ravninskem delu se naselja zaokrožujejo na način, da se ohrani vizualna podoba s tipologijo strnjenih vasi.
– Tipe zazidave se uskladi z obstoječo pozidavo, ob upoštevanju sodobnih trendov v arhitekturi, urbanizmu in krajinski arhitekturi (ob upoštevanju obstoječe kvalitete arhitekture tega območja). Pri tem se sledi načelom kvalitetnega bivalnega okolja, ki se med drugim zagotavlja z ustrezno gostoto zazidave, estetskim oblikovanjem celotnega območja, kakor tudi posameznih stavb.
– Ob prenovi obstoječih stavb in umeščanju nove arhitekture se spodbuja in zagotavlja:
   – sanacijo vidno degradiranih prostorov,
   – ustvarjanje arhitekturne prepoznavnosti v sožitju z obstoječimi kvalitetami prostora,
   – ureditve zunanjih površin s »skrbnim« oblikovanjem reliefa,
   – uveljavljanje bioklimatskih principov gradnje,
   – racionalno rabo energije in uvajanje alternativnih energetskih sistemov.
II.5 Usmeritve za razvoj v krajini
24. člen
(krajinska območja)
(1) Glede na enotne naravne in kulturne značilnosti ter prevladujoč rabo se prostor Občine Grosuplje členi na naslednja krajinska območja:
1. severno obrobje Grosupeljskega polja,
2. zahodni del Grosupeljskega polja in Škocjansko hribovje,
3. Grosupeljsko polje,
4. vzhodno obrobje Grosupeljskega polja in Žalsko Loška uvala,
5. Kremenica,
6. Radensko polje,
7. Ilova gora,
8. Lučki dol.
(2) Usmeritve za razvoj v krajini so razvidne v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta (Usmeritve za razvoj v krajini – karta 4a).
25. člen
(usmeritve za krajinsko območje severno obrobje Grosupeljskega polja)
Pri nadaljnjem razvoju in na naslednjih ravneh prostorskega načrtovanja je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– Krajina naj se razvija kot pretežno kulturna krajina.
– Simbolne vrednosti naravnih in kulturnih prvin območja Magdalenske gore in vasi Blečji vrh so lokalnega oziroma državnega pomena. Magdalenska gora predstavlja območje pomembne arheološke dediščine medtem ko vas Blečji vrh predstavlja pomembno naselbinsko dediščino.
– Varuje se območja vodnih virov.
– Smotrno se gospodari z gozdovi (preprečuje se goloseke, pazljivo se načrtuje gozdne prometnice).
– Sanira se obstoječe kamnolome (nedelujoče in tiste, ki obratujejo brez dovoljenj).
– Poostri se nadzor nad stihijsko rastjo razpršene gradnje, obstoječo razpršeno gradnjo se zaokroži in komunalno uredi.
– Omeji se gradnjo novih počitniških ali stanovanjskih objektov na izpostavljenih legah, vzdolž cest in na kmetijskih površinah.
– Ohranja se mozaično podobo kmetijskih površin ter vzpodbuja obnavljanje visokodebelnih sadovnjakov, ki nastopajo v tradicionalni podobi naselij.
– Premišljeno se razvija različne oblike turizma (za pohodništvo in kolesarjenje se v gozdu izrabi obstoječe, označene gozdne vlake in druge označene poti na območjih, določenih v prostorskem delu območnega gozdno gospodarskega načrta.
26. člen
(usmeritve za krajinsko območje zahodni del Grosupeljskega polja in Škocjansko hribovje)
Pri nadaljnjem razvoju in na naslednjih ravneh prostorskega načrtovanja je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– Krajina naj se razvija kot pretežno kulturna krajina.
– Za večji del območja velja naravovarstveni status ekološko pomembnega območja in posebnega varstvenega območja (Natura 2000).
– Simbolne vrednosti naravnih in kulturnih prvin območja so lokalnega oziroma državnega pomena.
– Ohranja se kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila (velikostno razmerje krajinskih prvin, ki narekuje strukturiranost prostora).
– Zagotavlja se ohranjanje strukture celkov (prostorska umeščenost objektov, razporeditev kmetijskih površin in sadovnjakov).
– Zagotavlja se smotrno gospodarjenje z gozdovi.
– Varuje se območja vodnih virov.
– Ohranja se naravni vodni in obvodni svet z ustreznim varovalnim načrtovanjem protipoplavnih ureditev (dolina Škofeljščice).
27. člen
(usmeritve za krajinsko območje Grosupeljsko polje)
Pri nadaljnjem razvoju in na naslednjih ravneh prostorskega načrtovanja je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– Krajina naj se razvija kot pretežno urbana in kmetijsko intenzivna krajina.
– Simbolne vrednosti naravnih in kulturnih prvin območja Grosupeljskega polja so lokalnega oziroma državnega pomena. Kot krajinske posebnosti enote predstavljajo z gozdom pokriti osamelci in naravni pomol Koščakov hrib.
– Vodnogospodarske ureditve vodotokov se, skladno z okoljem, kvalitetno načrtuje (ureditev vodotoka Grosupeljščica, vodni zadrževalnik Bičje).
– Ekološko pestrost prostora se mora ohranjati z varovanjem mokrišč (Bičje).
– Obsežne meliorirane kmetijske površine se krajinsko ustrezno strukturira z ohranjanjem naravne zarasti oziroma uvajanjem novih živic, drevesnih osamelcev, skupin drevja in grmovnic, obrežne zarasti.
– Ohranja se tradicionalna podoba naselij in kulturne krajine, s preprečevanjem zaraščanja travniških površin in obnovo visokodebelnih sadovnjakov.
– Poostri se nadzor nad stihijsko rastjo razpršene gradnje, obstoječo razpršeno gradnjo se zaokroži in komunalno uredi.
– Sanira se obstoječe kamnolome in deponije.
28. člen
(usmeritve za krajinsko območje vzhodno obrobje Grosupeljskega polja in Žalsko Loška uvala)
Pri nadaljnjem razvoju in na naslednjih ravneh prostorskega načrtovanja je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– Krajina naj se razvija kot pretežno kulturna krajina.
– Simbolne vrednosti naravnih in kulturnih prvin so lokalnega in državnega pomena.
– Ohranja se tradicionalna podoba kulturne krajine in arhitekturne dediščine (prostorski položaj, struktura naselij, vaška arhitektura, kozolci, naravne in grajene dominante – cerkve na vzpetinah, vaška drevesa). Vzdržuje in ohranja se značilno zaporedje rab prostora: naselje - sadovnjak - kozolec - njivski svet - gozd.
– Ohranja se izvorni poselitveni vzorec, širitev naselij se selektivno usmerja v ureditvena območja naselij in preprečuje razpršeno gradnjo stanovanjskih objektov ter zraščanje naselij ob komunikacijah.
– Omejuje se posege v vodna telesa, ohranja se struge, bregove ter obvodno krajino v čimbolj naravnem stanju.
– Sanira se obstoječe kamnolome (nedelujoče in tiste, ki obratujejo brez dovoljenj).
29. člen
(usmeritve za krajinsko območje Kremenica)
Pri nadaljnjem razvoju in na naslednjih ravneh prostorskega načrtovanja je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– Krajina naj se razvija kot pretežno naravna krajina.
– Simbolne vrednosti naravnih in kulturnih prvin prostora so lokalnega pomena.
– Ohranja in vzdržuje se morfologijo vodnih pojavov in obvodno zarast.
– Smotrno je potrebno gospodariti z gozdovi (preprečuje se goloseke in pazljivo načrtuje gozdne prometnice).
– Omejuje se proces naravnega sukcesivnega zaraščanja kmetijskih površin.
– Ohranja se kontinuiteta poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila (velikostno razmerje krajinskih prvin, ki narekuje strukturiranost prostora).
30. člen
(usmeritve za krajinsko območje Radensko polje)
Pri nadaljnjem razvoju in na naslednjih ravneh prostorskega načrtovanja je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– Krajina naj se razvija kot pretežno kulturna krajina.
– Vrednosti naravnih in kulturnih prvin Radenskega polja so državnega pomena, zato je opredeljeno kot območje nacionalne prepoznavnosti. Območje je izjemno zaradi značilnega hidrološkega režima in pod vplivom vode nastalih reliefnih tvorb ter skladnosti med rabo prostora in naravnimi danostmi.
– Radensko polje ima varstveni status krajinskega parka, naravne vrednote, ekološko pomembnega območja in območja Nature 2000. Pri načrtovanju posegov in dejavnosti na tem območju je potrebno upoštevati smernice – Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
– Znotraj območja nacionalne prepoznavnosti Radensko polje se nahaja več varovanih enot: dediščinski kulturni krajini (Spodnja Slivnica – Kulturna krajina in Zagradec pri Grosupljem – Kulturna krajina Radensko polje), območja arheološke dediščine (arheološko najdišče Boštanj, arheološki območji Zavrh in Kopanj), naselbinska dediščina (vaško središče Velika Račna), območje razvalin gradu Boštanj. Upoštevati je potrebno identiteto teh območij, ohranjati vidno privlačnost ter varovati poglede na prostorske dominante in izjemne prvine krajine. Območja je potrebno urejati v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
– Ohranja se naravne razširjenosti habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst v največji možni meri.
– Ohranja in vzdržuje se naravne kot tudi kulturno pomembne pojavne oblike vode in vodnega roba.
– Ohranja se mozaična struktura krajine; različna kmetijska raba, gozdne zaplate in živice, vaška naselja, ki temelji na upoštevanju funkcionalnih, oblikovnih in ekoloških načel in varovanju kulturne krajine. Pospešuje se razvoj dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturnega in zgodovinskega okolja z dediščino ter omejuje ali preprečuje tiste dejavnosti, ki jih načenjajo.
– Ohranja in obnavlja se tradicionalna podoba in umestitev naselij v krajino (zaporedje rab prostora v ravnini: naselje - sadovnjak - kozolec - njivski svet - gozd), širitev naselij se selektivno usmerja v ureditvena območja naselij, preprečuje se zraščanje naselij ob komunikacijah.
– Nadaljnji razvoj poselitve, turizma in rekreacije je potrebno uravnotežiti z naravnimi danostmi, zmogljivostmi in merilom prostora.
31. člen
(usmeritve za krajinsko območje Ilova gora)
Pri nadaljnjem razvoju in na naslednjih ravneh prostorskega načrtovanja je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– Krajina naj se razvija kot pretežno naravna krajina.
– Simbolne vrednosti naravnih in kulturnih prvin območja Ilova gora so pretežno lokalnega pomena. Krajinska posebnost enote je pojavnost naselij v obliki zaplat sredi sicer sklenjenega gozdnega prostora.
– Z ustreznimi ukrepi se preprečuje zaraščanje »celkov«, povsod tam, kjer je to gospodarsko sprejemljivo in hkrati potrebno z vidika ohranjanja celovite podobe krajine.
– Smotrno se gospodari z gozdovi (preprečuje se goloseke in pazljivo načrtuje gozdne prometnice).
– Ohranja in obnavlja se tradicionalna podoba in umestitev naselij v krajino (zaporedje rab prostora v ravnini: naselje - sadovnjak - kozolec - njivski svet - gozd).
– Spodbuja se obnovo visokodebelnih sadovnjakov, ki nastopajo v tradicionalni podobi naselij.
– Omejuje se proces naravnega sukcesivnega zaraščanja kmetijskih površin.
– Ohranja in vzdržuje se morfologijo vodnih pojavov in obvodno zarast.
32. člen
(usmeritve za krajinsko območje Lučki dol)
Pri nadaljnjem razvoju in na naslednjih ravneh prostorskega načrtovanja je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– Krajina naj se razvija kot pretežno kulturna krajina.
– Simbolne vrednosti naravnih in kulturnih prvin so lokalnega pomena. Močno prostorsko dominanto predstavlja cerkev s pokopališčem, ki leži na dnu suhega kraškega polja.
– Za območje dediščinske kulturne krajine EŠD 24420 Luče – Kulturna krajina Lučki dol je potrebno izdelati krajinsko zasnovo.
– Preprečujejo se spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih in se jih ohranja v naravnem stanju z obrežno zarastjo vred.
– Ohranja se naravne razširjenosti habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst v največji možni meri.
– Omejuje se proces naravnega sukcesivnega zaraščanja kmetijskih površin.
– Ohranja se kontinuiteta poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila (velikostno razmerje krajinskih prvin, ki narekuje strukturiranost prostora).
– Ohranja se značilno naselbinsko, krajinsko, arhitekturno tipologijo in morfologijo.
– Pospešuje se razvoj dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturnega in zgodovinskega okolja z dediščino ter omejuje ali preprečuje tiste dejavnosti, ki jih načenjajo.
– V kmetijskem in gozdnem prostoru se upošteva varstvene usmeritve in pogoje predvsem z vidika varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine.
– Vzpodbuja se obnova visokodebelnih sadovnjakov, ki nastopajo v tradicionalni podobi naselij.
II.5.1 Razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire
33. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire)
Površine za razvoj kmetijstva in gozdarstva se bodo ohranjale v sedanjem obsegu, na območjih zaraščanja kmetijskih površin pa se bo vzpodbujala ponovna kmetijska raba tal.
34. člen
(območja za kmetijstvo)
(1) Predvsem kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom se bodo ohranjala kot vir za izvajanje gospodarske dejavnosti, hkrati pa se bodo ohranjala tudi druga kmetijska zemljišča in spodbujala kmetijsko rabo. Intenzivnost kmetijske obdelave bo različna, odvisna od pridelovalnega potenciala posameznih območij in omejitvenih dejavnikov za intenziviranje dejavnosti. Omejitveni dejavniki izhajajo predvsem iz ciljev ohranjanja narave, kulturne dediščine, vodnih virov, prepoznavnosti prostora in zdravega bivalnega okolja.
(2) Intenzivnejši kmetijski rabi bo namenjeno predvsem Grosupeljsko polje. Na drugih območjih (vzhodno obrobje Grosupeljskega polja in Žalsko Luška uvala ter zahodni del Grosupeljskega polja in Škocjansko hribovje) bodo v ospredju druge funkcije kmetijstva, kot so ohranjanje kulturne krajine oziroma prepoznavnosti prostora, ohranjanje poseljenosti, razvoj turizma in rekreacije. Na teh območjih se bodo spodbujale tudi dopolnilne dejavnosti, kot so predelava in prodaja kmetijskih pridelkov, čebelarstvo, predelava lesa, kmečki turizem.
(3) Na območjih z močno izraženimi dediščinskimi omejitvami z vidika kulturne krajine (Radensko polje, Lučki dol) in ohranjanja narave (Bičje) se bo spodbujalo tradicionalno kmetijsko prakso in omejevalo preveliko specializacijo in intenzifikacijo.
(4) Na območjih, kjer bi zaraščanje pomenilo izgubo prepoznavnih kulturnih sestavin krajine (predvsem Bičje, Radensko polje, Lučki dol, območja zaselkov Ilove gore), se bo spodbujalo tradicionalno kmetijsko rabo in zaustavljalo nadaljnje zaraščanje.
(5) Posegi na območjih, ki mejijo na najboljša kmetijska zemljišča naj se izvedejo tako, da v najmanjši možni meri negativno vplivajo nanje. Del trajno izgubljenih kmetijskih površin je možno zagotoviti predvsem na površinah v zaraščanju.
35. člen
(območja za gozdarstvo)
(1) V občini se bo še naprej zagotavljal osnovni cilj gospodarjenja z gozdovi – proizvodnja kvalitetnega lesa ob zagotavljanju in ohranjanju vseh preostalih funkcij gozda s sonaravnimi načini gospodarjenja z gozdovi. Na ta način se bodo ob nadaljnjem gospodarskem izkoriščanju gozda uresničevali tudi cilji ohranjanja narave in rekreacije v naravnem okolju. Gozdovi, ki so naravni vir in naravno bogastvo, se bodo v pretežni meri ohranjali, s tem da bo stopnja varovanja pred spremembo namembnosti in prostorskimi ureditvami, ki bi vplivale na kakovost in količino gozdov, različna glede na pomen gozda.
(2) Najvišjo stopnjo varovanja bo občina zagotavljala na območjih varovalnih gozdov (območje Panškega hriba in gozdov pri Polici) ter gozdov v bližini poselitve, ki se glede na poudarjeno ekološko in socialno funkcijo predlagajo za gozdove s posebnim namenom (območje gozdov na Koščakovem hribu, na osamelcu Ježa in na območju Tlake – Mali vrh). Na strmih predelih (poudarjenost varovalne funkcije) se zagotavljala stalno pokritost tal z vegetacijo, ukrepa malopovršinsko, z nižjo intenziteto sečnje ter uporablja terenu primerno tehnologijo pridobivanja lesa in izgradnje prometnic.
(3) V čim večji meri se bodo varovali tudi drugi gozdovi s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (ostanki gozda v kmetijski krajini doline Žalne, Grosupeljskega in Radenskega polja, gozdovi na severnem obrobju Grosupeljskega polja in na območju Police), ostanki gozdov v mestni krajini (Koščakov hrib, Smrekec v Grosupljem) ter sklenjeni kompleksi gozda s poudarjeno lesno proizvodno funkcijo (gozdovi na območju Ilove Gore, Kremenice). Zaradi trajnosti zagotavljanja temeljnih vlog gozda je drobljenje gozdnih kompleksov nezaželeno.
(4) Za potrebe gospodarjenja z gozdovi se bodo zagotavljali dostopi do gozdnih zemljišč (gozdne ceste in vlake), kot tudi ustrezni prostori za začasno skladiščenje lesa, pri čemer se bo odpiranje gozdov z gozdnimi cestami in vlakami izvajalo v skladu z gozdnogospodarskimi načrti in usmeritvami javne gozdarske službe.
(5) Spravilo in odvoz lesa naj poteka po že obstoječih gozdnih vlakah in gozdnih cestah. Če to zaradi spremembe namembnosti rabe ni mogoče je potrebno le-te nadomestiti z izgradnjo novih gozdnih prometnic na območju z izvedeno spremembo namembnosti. V predelih, kjer bo zaradi spremembe rabe prišlo do posega v gozdni rob ga je potrebno na novo oblikovati v skladu z naravno strukturo.
(6) V okolici pomembnejših vodnih virov se ohranja naravno drevesno sestavo gozdov. V vseh gozdovih, še posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje, odstranjevanje materiala in zasipavanje.
36. člen
(območja vodnih površin in vodnih virov)
(1) Občina bo upoštevala naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in človekove dejavnosti, kot omejitev pri načrtovanju – na poplavnih in erozijskih območjih se ne načrtuje prostorskih ureditev oziroma dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.
(2) Občina bo zagotavljala ustrezno oskrbo s pitno vodo in varovala vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire ter spodbujala varčno in smotrno rabo pitne vode.
(3) Občina bo preprečevala spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih. V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu se varuje vodne robove ter naravno morfologijo strug in obrežne vegetacije ter površinskih vodnih pojavov v celoti.
(4) Vodovarstvena območja zajetij pitne vode se nahajajo na območju Medvedice, Velike Žalne, Male Loke pri Višnji gori, Ušivca, Črne doline, Zgornjih Duplic ter Malega vrha pri Šmarju. Osrednje varstvo se zagotovi z določitvijo varstvenih pasov z varstvenim režimom. Na teh območjih se upošteva naslednje usmeritve:
– Odpadne vode se čisti z javnimi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod ter z individualnimi čistilnimi sistemi, in sicer z nepretočnimi greznicami in malimi čistilnimi napravami ter obstoječimi greznicami. Pri slednjih se zahteva prilagoditev v rokih in na način, kot je določeno v področnih zakonskih in podzakonskih predpisih.
– Gnojnične jame in gnojišča za živinske fekalne vode morajo biti brez iztoka in vodotesne, uredi se ustrezne nepropustne gnojne jame ali lagune. Gnojevko se odvaža na za to primerne kmetijske površine izven vodovarstvenih območij.
– Vse lokalne vodne vire (opuščeni ali aktivni vodnjaki v naseljih, kali) se ohrani oziroma očisti in ustrezno vzdržuje.
(5) Severno, zahodno in vzhodno obrobje Grosupeljskega polja predstavljajo povirje mnogih vodotokov na območju občine. Ukrepi v povirjih vodotokov morajo biti prilagojeni naravnemu režimu, sprejemljivi so izključno tam, kjer bi lahko erozija oziroma delovanje hudourniških vodotokov in poplav ogrozili varnost ljudi, naselij in infrastrukturo. Na teh območjih se upošteva usmeritve:
– Izkoriščanje vode kot naravnega vira mora biti predhodno podvrženo interdisciplinarni presoji ter predpisom, ki urejajo vrsto posegov in način izkoriščanja naravnih virov.
– Ohraniti je treba retencijska območja ob vodotokih, saj predstavljajo naravne razlivne površine oziroma zadrževalnike vode. Ohranja se dostopnost do požiralnikov.
– Nadaljnje regulacije vodotokov niso sprejemljive (ohranjanje značilne vzdolžne razgibanosti vodotokov z brzicami, tolmuni, mrtvimi rokavi ipd.).
– Ob Grosupeljščici, Bičju, Podlomščici in na ribniku pri Boštanju se dovoljuje rekreativna in turistična raba vodnega in obvodnega sveta.
(6) Na območju Radenskega in Grosupeljskega polja se ohranja in vzdržuje naravne (požiralniki, retencijske površine) kot tudi kulturno pomembne pojavne oblike vode in vodnega roba (tehniški objekti in ureditve v povezavi s koriščenjem vode).
(7) Na območjih kmetijskih obdelovalnih površin se na novo vzpostavlja in varuje obstoječe vegetacijske varovalne pasove (širine minimalno 5 m na vsako stran vodotoka).
(8) Pri kmetijski proizvodnji se upošteva kriterije za gnojenje pri sonaravnih oblikah kmetijstva in dobro kmetijsko prakso.
(9) Potrebno je preprečevanje vsakršnega onesnaževanja površinskih voda (z olji, mazivi, cementom, apnom, gradbenim materialom ipd.). Med izvajanjem gradbenih del je potrebno v čim večji meri za začasne prometne in gradbene površine uporabljati obstoječe infrastrukturne površine (ceste, parkirišča), ki imajo ustrezne lovilce olj in maščob.
(10) Pri varstvu površinskih voda je pomembno ohranjanje obvodne vegetacije ob hudourniških in rečnih strugah, zaradi preprečevanja erozije, plazenja in prehitrega odtekanja vode.
(11) Pri posegih v prostor je potrebno preprečevati kaljenje in mešanje talnih delcev s podzemno vodo.
37. člen
(območje za turizem in rekreacijo)
(1) Turistične in prostočasne dejavnosti se bodo prednostno razvijale na že obstoječih turističnih centrih (Grosuplje, Boštanj), na območjih naravne ohranjenosti (Radensko polje), pa tudi na drugih območjih, kjer so prostorske možnosti za razvoj tovrstnih dejavnosti. Na teh območjih se bodo medsebojno povezovali posamični obstoječi ali novi programi ob izogibanju pretiranim koncentracijam programov in infrastrukture v prostoru.
(2) Turistične dejavnosti se usmerja tako, da je v turistično ponudbo vključenih kar se da veliko število območij z regionalnimi in krajevnimi posebnostmi, to so predvsem: območje Magdalenske gore in Škocjanskega hribovja ter kulturne krajine (Radensko polje in Lučki dol).
(3) Kulturni, doživljajski turizem se usmerja v mestna jedra in druga naselja s pomembnimi objekti kulturne dediščine: Grosuplje, Šmarje Sap, Blečji vrh, Brezje pri Grosupljem, Luče in Velika Račna. Prav tako se bo ta tip turizma in prostočasnih dejavnosti razvijal na drugih turističnih točkah in območjih, povezanih s prezentacijo kulturne dediščine (gradovi, arheološka dediščina, območja prepoznavnosti krajin in idr.), naravnih vrednot (krajinski park Radensko polje, Županova jama, Magdalenska gora in druge naravne vrednote) in drugih krajinsko kvalitetnih območij. Obstoječe tematske turistične poti se bodo vzdrževale in nadgrajevale z združljivimi programi, po potrebi se bodo urejale nove tematske poti. S spodbujanjem vključevanja prenovljene stavbne dediščine se razširi ponudba prenočitvenih kapacitet.
(4) Podeželski, kulinarični turizem se usmerja v vaških naseljih in zaselkih. Nastanitvene zmogljivosti se zagotavlja v manjšem obsegu, znotraj obstoječih naselij, predvsem v zasebnem sektorju (turistične kmetije, penzioni, oddajanje sob in apartmajev). S ponudbo turizma na kmetiji se bodo zagotavljale možnosti za širitev kmetij za ureditev nočitvenih kapacitet in za potrebe drugih dopolnilnih dejavnosti, povezanih s turizmom.
Zaradi kakovosti in privlačnosti tradicionalne kulturne krajine, ki jo je ustvarilo kmetijstvo kot prostorsko prevladujoča raba prostora, je smiselno spodbujati turizem in prostočasne dejavnosti v povezavi s kmetijstvom. V ta namen se bo spodbujalo ohranjanje tradicionalnih oblik rabe tal, pa tudi uveljavljanje alternativnih oblik kmetovanja, predvsem na območju, ki so zavarovana oziroma predvidena za zavarovanje kot naravne vrednote (Krajinski park Radensko polje) oziroma kot območja kompleksnega varstva kulturne dediščine.
Naselja na obrobju krajinskih parkov se bodo urejala (funkcionalno in oblikovno) kot vstopne in informacijske točke za območje parkov. Informacijski centri bodo praviloma urejeni v okviru prenovljenih obstoječih objektov.
(5) Rekreativni, doživljajski, ekološki turizem
Zimski športi (smučarski skoki, tek na smučeh, drsanje) se, skladno s prostorskimi značilnostmi ter omejitvami s področja ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, urejajo na obstoječih lokacijah (Čušperk, Grosupeljsko polje, ribnik Boštanj), kot večnamensko rekreativno območje z možnostjo rekreacije tudi zunaj zimske sezone (npr. izletništvo, pohodništvo ipd.) ter s preprečevanjem erozije in drugih oblik degradacije okolja.
Kolesarjenje se izvaja po obstoječih kolesarskih trasah, ki se jih poveže v sistem kolesarskih poti ter vključi v Mrežo kolesarskih poti regije LUR.
Pohodništvo se izvaja na obstoječem sistemu peš in tematskih poti (Evropska pešpot E-6, Grosupeljska planinska pot, arheološka, naravoslovna učna pot idr.), ki se skupaj z drugimi ureditvami ohranja in nadgrajuje ter povezuje v občinski in medobčinski sistem turistične infrastrukture.
Na podlagi preveritev, ter primerjalnih študij predvsem s prostorskega in okoljskega vidika (presoje vplivov na okolje) in ob upoštevanju naravovarstvenih usmeritev ter ciljev varstva kulturnih in simbolnih kakovosti prostora, se določi območje za golf.
Športno letalstvo se še naprej, skladno s prostorskimi značilnostmi ter omejitvami s področja obrambe, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, ureja na obstoječi lokaciji (športno letališče Praproče).
Na območju občine se bo še naprej uveljavljal ribiški in lovni turizem.
(6) Igralniško zabaviščni turizem se izvaja na obstoječi lokaciji (Kongo, hotel&casino).
38. člen
(območja pridobivanja mineralnih surovin)
(1) V skladu z okoljskimi in naravovarstvenimi cilji občina pridobivanje kamenih agregatov usmerja predvsem na obstoječa pridobivalna območja z ustreznimi dovoljenji:
– kamnolom Pleše,
– kamnolom Šmarje Sap.
Pri tem se od koncesionarja zahteva izvajanje ukrepov za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. Na območjih pridobivanja se izvaja sanacijo sočasno s pridobivanjem, končno sanacijo pridobivalnih območij pa se zagotovi na podlagi sanacijskih načrtov in programov ter s spremljanjem izvajanja sanacijskih ukrepov, bodisi z vzpodbujanjem naravne sukcesije, bodisi z novo, ustreznejšo rabo. V času pridobivanja mineralnih surovin, vključno s transportom, se izvajajo ukrepi za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, predvsem na okoliško poselitev ter objekte in območja kulturne dediščine in naravnih vrednot.
(2) V skladu z okoljskimi in naravovarstvenimi cilji občina pridobivanje kamenih agregatov usmerja tudi na obstoječa pridobivalna območja za katere se izdela občinske podrobne prostorske načrte za sanacijo ter pridobi ustrezna dovoljenja:
– kamnokop Valnaček in
– kamnokop Spodnje Duplice.
(3) Novih območij za izkoriščanje mineralnih surovin se ne načrtuje.
(4) Širitev območja pridobivanja mineralnih surovin ne sme posegati izven meja območja določenega za izkoriščanje in za katerega je podeljena rudarska pravica za izkoriščanje. Za območja mineralnih surovin, ki nimajo več potencialnih pridobivalnih prostorov je potrebno izdelati sanacijski načrt in izvesti sanacijo območja.
(5) Nelegalne in opuščene kope v občini se evidentira in sanira. Na teh območjih morajo lastniki zemljišč izvesti ustrezno sanacijo degradiranih površin, kar naj zagotovi varnost prostora za ljudi in živali ter sanacijo krajinskih kvalitet prostora. Sanacije opuščenih kopov v bližini poselitve ali večjih prometnic se lahko načrtuje z uvedbo ustreznih nadomestnih rab. Na bolj naravno ohranjenih predelih bodo sanacije usmerjene v prepuščanje naravni sukcesiji.
II.5.2 Posebna območja, kjer se prvenstveno ohranjajo prepoznavne kvalitete in vrednote prostora, pomembne z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine ter urbanističnih in arhitekturnih značilnosti grajenih struktur
39. člen
(območja ohranjanja prepoznavnosti)
(1) Glede na kulturno in simbolno prepoznavnost določenega zaključenega območja, ki temelji na prisotnosti in številu oziroma gostoti prvin prepoznavnosti in izjemnosti, pa tudi že uveljavljenih kategorijah varstva kulturnih krajin ali naravnih vrednot s simbolnimi pomeni ali ima pomembno vlogo v mentalni sliki prostora, so v Občini Grosuplje naslednja posebna območja prepoznavnosti:
a. Območja nacionalne prepoznavnosti
– Radensko polje
b. Območja lokalne prepoznavnosti
– Lučki dol
– Spodnja Slivnica
– območje Bičje – Brezje pri Grosupljem.
(2) Prvine, ki so pomembne za prepoznavnost grosupeljskega prostora, so naravne in ustvarjene: sklenjena gozdna območja, kmetijski svet obdan z gozdom (celki), drobno členjena in mozaična kmetijska krajina ravnin in valovitega obrobja ravnine, večji kompleksi melioriranih kmetijskih zemljišč, njive v nizkih terasah, ki sledijo konturi hriba, kraške planote, prvine kraškega sveta (vrtače, estavele, požiralniki, bruhalniki, ponikalnice), vodna in obvodna krajina (meandrirani vodotoki, mrtvi rokavi, regulirane struge), mejice, živice in drevesni osamelci v kmetijski krajini, visokodebelni sadovnjaki ob naseljih, gručasta naselja na robu ravnin in na slemenih.
(3) Prvine in območja prepoznavnosti krajine se obravnava kot razvojne dejavnike, ki povečujejo privlačnost območij za prebivalce, investitorje in obiskovalce.
40. člen
(območja kulturne dediščine)
(1) Varstvo kulturne dediščine bo občina zagotavljala s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem so enote kulturne dediščine upoštevane kot potencial in kot element varstva. Na območju Občine Grosuplje se varuje:
– Arheološka najdišča in arheološke ostaline,
– Registrirana dediščina,
– Kulturni spomeniki.
(2) Tabela enot kulturne dediščine je sestavni del odloka, kot priloga Prikaza stanja prostora.
41. člen
(območja ohranjanja naravnih kakovosti)
(1) Ohranjanje narave bo občina zagotavljala s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem bodo območja in enote ohranjanja narave upoštevana kot potencial in kot element varstva. Na območju Občine Grosuplje so naslednja pomembnejša območja ohranjanja narave:
– zavarovana območja: naravni rezervat Bičje, krajinski park Radensko polje, območje Gajniče – Tlake, naravna spomenika Županova jama in sistem Zatočne jame z ponornimi jamami potoka Šice,
– predlagana zavarovana območja: naravni rezervat Črna dolina in naravni spomeniki Lučki dol ter več dreves in jam,
– naravne vrednote: med njimi so večja območja Lučki dol, Radensko polje, Bičje, Kopanj, Močila,
– pričakovane naravne vrednote: posamezna drevesa na območju Velike Žalne, Malega vrha, Šmarja Sap, Police, Malega konca, Praproč in Medvednice,
– habitatni tipi, med njimi prednostni habitatni tipi: kraška presihajoča jezera in polja, hrastovo-belogabrovi gozdovi, obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja ob tekočih vodah, nizka in prehodna barja, jame, mokrotni travniki ali pašniki,
– ekološko pomembna območja: Črna dolina pri Grosuplju, Lučka jama, Mala Loka pri Višnji Gori, Radensko polje - Bičje, Skobčev mlin, Škocjan, Županova jama, Zatočna jama - Viršnica - Lazarjeva jama, osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri,
– predlagana ekološko pomembna območja: Senožeti, Globošček, Ločje, Vinščak in Sevnik, mokrotne površine ob potoku Mali breg pri Cikavi, dolina in potok Stari breg - Duplica,
– posebna varstvena območja – območja Natura 2000: Stržene luže, Škocjan, Breg pri Mali Loki, Črna dolina pri Grosuplju, Duplica, Radensko polje – Viršnica, Županova jama, Lučka jama.
(2) Pri izdelavi izvedbenih aktov se upošteva sprejete režime in usmeritve, ki so navedeni v Naravovarstvenih smernicah. Naravovarstvene smernice so sestavni del obveznih prilog tega dokumenta.
(3) Na območjih naravnih kakovosti krajine v občini je treba zagotavljati ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, kar naj poteka z ustreznim vključevanjem v gospodarjenje s prostorom.
II.5.3 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanje
42. člen
(območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanje)
(1) Na območjih, ogroženih zaradi poplav, erozij in potresov, bo občina omejevala razvoj dejavnosti, ki bi lahko poslabšale razmere ali bi bile ogrožene zaradi nevarnosti. Na območju Občine Grosuplje so naslednja večja ogrožena območja:
– Erozijska območja z običajnimi protierozijskimi ukrepi pokrivajo predvsem zahodni del občine, predvsem večje območje v smeri Mali vrh–Grosupeljsko polje–Limberk in manjša območja na obrobju občine (območje Police, Panškega hriba, Blečjega vrha in Velike Loke).
– Poplavna območja, ki redno poplavljajo, so območja Grosupeljskega in Radenskega polja, dolina Gajniče - Tlake ter dolina Velikega potoka.
– Po podatkih Agencije RS za okolje spada območje Občine Grosuplje v območje s potresno nevarnostjo VII.–VIII. stopnje po MSC lestvici.
(2) Poplavno varnost na Grosupeljskem polju se zagotovi z izgradnjo zadrževalnika Veliki Potok ter ureditvijo vodne poti ob Grosupeljščici.
(3) Na erozijskih območjih je treba zagotavljati, da se bodo prostorske ureditve in posamični posegi v prostor načrtovali in izvajali ob upoštevanju običajnih protierozijskih ukrepov.
(4) V primeru gradnje v bližini rečnih bregov je potrebno ohranjati obrečno vegetacijo in brežine v ugodnem stanju.
II.5.4 Območja in objekti za potrebe obrambe
43. člen
(območja in objekti za potrebe obrambe)
(1) V Občini Grosuplje, za potrebe obrambe, obstaja območje možne izključne rabe (vzletno pristajalna steza Grosuplje), območja izključne rabe – Gradišnica, območja izključne ter omejene in nadzorovane rabe za področje obrambe (Kamna Gorica, Heliport Grosuplje – znotraj območja Kamna Gorica).
(2) Območja izključne rabe so namenjena izključno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske. Na območjih izključne rabe so dovoljene gradnje in ureditve objektov, namenjenih za razmestitev in delo obrambnih sil.
(3) Območja omejene in nadzorovane rabe prostora obsegajo varnostna območja objektov, na katerem so potrebne omejitve iz varnostnih ali tehničnih razlogov in so ob območjih izključne in možne izključne rabe. V območju je dovoljena obstoječa primarna raba, to je kmetijska in gozdna raba ter uporaba lokalnih cest. Ni dovoljena gradnja objektov, ki so namenjeni nastanitvi, proizvodnji, prireditvam oziroma objektom v katerem se zadržuje večje število ljudi. V soglasju z ministrstvom pristojnim za obrambo je dovoljena gradnja gospodarske javne infrastrukture ter pomožnih objektov.
II.6 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena
44. člen
(splošne določbe za razvoj gospodarske javne infrastrukture)
(1) Občina bo razvijala gospodarsko javno infrastrukturo, tako da bodo zagotovljena trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter dostopnost, možnosti za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnosti za postopno izenačevanje nivoja uslug in komunalnega standarda med mestnimi in podeželskimi območji. Hkrati bo zagotavljala razumne cene za komunalne proizvode in storitve, ustrezno cenovno politiko ter racionalno porabo sredstev in dela za optimalno oskrbo potrošnikov.
(2) Območja za gradnjo večjih infrastrukturnih omrežij, naprav in objektov se bodo urejala z OPPN.
(3) Izgradnja kanalizacijskega omrežja se izvaja v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje, zahteve za posamezno območje poselitve pa so podrobneje opredeljene v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.
(4) Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena so je razvidna v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta (Zasnova gospodarske javne infrastrukture – komunalna infrastruktura – karta 2a in Zasnova gospodarske javne infrastrukture – prometna infrastruktura – karta 2b).
II.6.1 Prometna infrastruktura
45. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja)
(1) Najpomembnejše cestno omrežje v občini predstavljajo državne ceste:
– avtocesta A2 odsek Ljubljana (Malence)–Šmarje Sap–Grosuplje–Ivančna Gorica, ki povezuje občino proti severozahodu z glavnim mestom Ljubljana ter na vzhodu proti Novemu mestu
– glavna cesta G2/106 Ljubljana (priključek Dolenjska)–Škofljica–Ribnica–Kočevje–Petrina in Škofljica–Šmarje Sap, odsek 0216 in 0473 Škofljica – Šmarje Sap – priključek Šmarje Sap, ki navezuje Grosuplje na državni avtocestni križ ter hkrati na povezuje Občino Grosuplje na severozahodu z Občino Škofljica in njenim zaledjem ter naprej proti Ljubljani
– regionalna cesta R3/ 646 Škofljica–Šmarje Sap–Grosuplje–Ivančna Gorica (Studenec)–Grm–Pluska, odsek Šmarje Sap–Cikava–Grosuplje–Ivančna Gorica, ki predstavlja vez na vzhod z Občino Ivančna Gorica ter dalje proti Trebnjemu in Novemu mestu
– regionalna cesta R3/647 Perovo–Grosuplje–Mlačevo–Krka in Mlačevo–Rašica, ki povezuje Grosuplje na jug: v jugozahodni smeri z Občino Velike Lašče in naprej proti Kočevju ter na jugovzhodni strani z Občino Ivančna Gorica in dalje z Občino Žužemberk.
(2) Dopolnitev državnega cestnega omrežja na območju Občine Grosuplje predstavlja izvedba tehničnih izboljšav na obstoječih državnih cestah ter izgradnja novega priključka na bodočo avtocestno povezavo Ljubljana–Kočevje.
(3) Na robu mesta Grosuplje se zgradi obvozno cesto za vodenje tranzitnega prometa iz zahoda, po južni strani mimo mesta ter naprej proti vzhodu. Adamičeva cesta tako postane glavna mestna os, z več prostora za kolesarje, pešce in druge mestotvorne dejavnosti. Nova obvozna cesta prevzame vlogo osrednje napajalne ceste za gospodarsko cono Smrekec–Jedro–Jug iz zahoda. Preuči se možnost variantne rešitve obvozne ceste iz AC priključka Šmarje - Sap, Grosuplje mimo naselja Cikava in Brezje pri Grosuplje, mimo predvidene gospodarske cone Jug z navezavo na regionalno cesto na južnem delu Grosuplja.
46. člen
(lokalno cestno omrežje)
(1) Lokalno cestno omrežje omogoča navezavo posameznih naselij na glavnih petih poselitvenih in prometnih oseh Grosuplje –Šmarje Sap, Grosuplje–Polica, Grosuplje–Žalna, Grosuplje–Račna ter Grosuplje–Škocjan.
(2) Na lokalnih cestah se izvedejo tehnične izboljšave, kot so rekonstrukcije in razširitve vozišča, izravnava krivin, prenova podpornih in premostitvenih objektov, dograditev hodnikov za pešce v naseljih in na območjih z večjim deležem peš prometa, umik avtobusnih postajališč izven vozišča in modernizacije, kot so gradnja ter prenova opornih zidov, sanacija brežin, sprememba prometnih ureditev, izboljšanje prometne varnosti in odvodnjavanje, ukrepi za umirjanje prometa in podobno.
(3) Dogradi se lokalna cesta v naselju Veliko Mlačevo s priključkom na regionalno cesto R3/647 Grosuplje–Mlačevo. Priključek se izvede sočasno z gradnjo protipoplavnega nasipa na zahodnem robu naselja Veliko Mlačevo.
(4) Za izboljšanje pretočnosti prometa v Jerovi vasi se izvede obvozna cesta, ki poveže cesto Ob Grosupeljščici, mimo severnega roba Jerove vasi, s cesto v Zgornje Duplice.
(5) Za izboljšanje pretočnosti prometa na Cesti ob Grosupeljščici, se izvede cestni odsek od krožišča »Kovinostroj« do križišča Ceste ob Grosupeljščici in Ulice Ane Galetove.
47. člen
(železniško omrežje)
(1) V občini so naslednje železniške povezave:
– regionalna proga Ljubljana–Novo Mesto–Metlika, ki predstavlja glavno dnevno migracijsko povezavo med Ljubljano, Dolenjsko in Belo krajino ter
– regionalna proga Ljubljana–Kočevje, ki pretežno služi tranzitu blaga na relaciji Ljubljana–Kočevje–Ljubljana.
(2) Razvoj železniškega omrežja je vezan na izgradnjo drugega tira proge Ljubljana–Novo Mesto–Metlika in elektrifikacije, s pripadajočimi ureditvami postaj, postajališč ter deviacij cest in ostale infrastrukture.
(3) Razširitev in posodobitev železniške postaje Grosuplje.
(4) Nova izven nivojska križanja ceste in železnice, v mestu Grosuplje, se uredi:
– na območju pod Spodnjimi Brvacami, z Adamičeve ceste v smeri Sončnih dvorov.
– na območju med Taborsko in Župančičevo cesto.
(5) Na območju glavne železniške postaje se izvede izven nivojski prehod za pešce in kolesarje, ki bo omogočil povezavo centra mesta z zahodnim robom naselja.
(6) Ukinitev posameznih nivojskih železniških prehodov in izgradnja nadomestnih cestnih povezav.
48. člen
(omrežje kolesarskih poti in pešpoti ter drugih rekreacijskih poti)
(1) Po območju Občine Grosuplje poteka državna daljinska kolesarska povezava, odsek 26, Škofljica–Grosuplje–Mlačevo–Krka, ki jo je v perspektivi potrebno zgraditi na samostojnem vozišču.
(2) Na območju Občine Grosuplje so opredeljene naslednje krožne kolesarske trase:
– Rumena pot, poteka v smeri: Boštanj–Lobček–Na šoli–Velika Loka–Spodnje Brezovo–Polica–Peč–Zgornje Duplice–Spodnje Duplice–Gatina–Veliko Mlačevo–Boštanj;
– Rdeča pot, poteka v smeri: Boštanj–Malo Mlačevo–Spodnja Slivnica–Predole–Veliko Mlačevo–Lobček–Boštanj;
– Vijolična pot, poteka v smeri: Boštanj–Gatina–Spodnje Duplice–Jerova vas–Hrastje–Paradišče–Podgorica–Šmarje Sap–Cikava–Bičje–Ponova vas–Cerovo–Spodnja Slivnica–Malo Mlačevo–Boštanj;
– Modra pot, ki poteka v smeri: Boštanj–Malo Mlačevo–Brezje–Ponova vas–Županova jama–Rožnik–Predole–Račna–Boštanj.
Krožne kolesarske trase je v okviru prostorskih možnosti v prihodnosti treba razširiti in urediti kot samostojne poti.
(3) V naseljih je v okviru prostorskih možnosti potrebno dograjevati hodnike za pešce ter kolesarske steze.
(4) Preko območja Občine Grosuplje poteka Evropska pešpot E-6 in Grosupeljska planinska pot ter manjše število tematskih poti.
(5) Za potrebe konjeniške dejavnosti in s tem povezanega turizma je potrebno urediti povezan sistem rekreativnih in turističnih konjeniških poti.
49. člen
(mirujoči promet)
(1) Stanovanjski, poslovni in javni objekti morajo imeti zagotovljeno potrebno število parkirnih mest v skladu z veljavnimi predpisi za stanovalce, obiskovalce in zaposlene na svojem funkcionalnem zemljišču.
(2) Stremi se k zagotavljanju čim več ustreznih površin za mirujoči promet, kot so urejena parkirna mesta, začasna parkirišča na degradiranih in začasno neurejenih površinah. V mestu Grosuplje se zgradi tudi parkirne hiše.
50. člen
(javni potniški promet)
(1) Javni železniški potniški promet v občini in regiji se izvaja po regionalni železniški progi Ljubljana–Novo mesto. Potniški vozni red na tej vezi bi bilo potrebno obogatiti z več dnevnimi povezavami z namenom zmanjševanja števila dnevnih migracijskih cestnih potovanj. Prav tako bi bilo potrebno preurediti in okrepiti potniško vez na regionalni progi Ljubljana–Kočevje.
(2) Javni avtobusni promet je organiziran kot lokalni, regionalni in mestni potniški promet. V skladu s ciljem zmanjševanja števila dnevnih migracijskih cestnih potovanj bi bilo potrebno posodobiti avtobusne proge in okrepiti število avtobusnih voženj tako na nivoju lokalnega kot regionalnega avtobusnega prometa. Od septembra 2011 je vzpostavljena proga mestnega in medkrajevnega javnega potniškega prometa in integrirana potniška linija 3G s katero upravlja Ljubljanski potniški promet. V letu 2012 je linija 3G obogatena z več postajališči v Grosuplju, kar trenutno zadošča vsem manjkajočim potrebam po avtobusnih prevozih med Grosupljem in Ljubljano.
(3) Glavna avtobusna in železniška postaja ostajata na sedanji lokaciji. Potrebno je izvesti celotno ureditev ožjega in širšega prostora postaje tako, da se vzpostavi kvalitetno potniško vozlišče za mesto in Občino Grosuplje.
(4) Na širšem območju avtobusne in železniške postaje se zagotovi lokacija prestopne točke P+R (parkiraj in se pelji).
II.6.2 Komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura
51. člen
(splošne določbe za razvoj komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture)
(1) Stanje komunalne opremljenosti v Občini Grosuplje je v splošnem zadovoljivo predvsem na urbanih območjih občine. Potrebno je povečanje zanesljivosti oskrbe in zagotoviti vsaj minimalne standarde pri komunalni opremljenosti vseh poselitvenih območij v občini. Potrebna je ureditev okoljske problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode ter širitev omrežij elektronskih komunikacij. Za usklajeno delovanje v prostoru se bo vzpostavila evidenca gospodarske javne infrastrukture.
(2) Glavni cilj Občine Grosuplje na področju komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture je zagotavljanje komunalno opremljenih območij tako, da bo omogočen ustrezen bivanjski standard in varstvo okolja ter nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj. Za doseganje tega cilja so pomembni predvsem razvoj same dejavnosti v organizacijskem in upravljavskem smislu, ustrezno kvalitativno in kapacitativno stanje sistema ter širitev omrežij, objektov in naprav komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture na vsa območja poselitve v skladu s potrebami in zakonskimi zahtevami.
(3) Razvoj komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture mora zagotavljati trajno, kvalitetno in zadostno komunalno oskrbo, možnosti za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnosti za postopno izenačevanje nivoja uslug in komunalnega standarda med urbanimi in ruralnimi območji. Hkrati mora biti zagotovljena razumna cena za komunalne proizvode in storitve, ustrezna cenovna politika ter racionalna poraba sredstev in dela za optimalno oskrbo potrošnikov.
(4) Z upoštevanjem podzakonskih predpisov o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja se bo na celotnem območju Občine Grosuplje zmanjševala poraba električne energije za osvetlitev javnih površin ter zmanjševalo svetlobno onesnaženje okolja predvsem z:
– dosledno zamenjavo vseh obstoječih svetil razsvetljave, ki niso bile preurejene v obliko, da je delež svetlobnega toka ki seva navzgor 0 %,
– uvedbo časovnih intervalov osvetlitve (npr. izklop posameznih svetilk na javno manj obremenjenih območjih),
– zamenjava obstoječih sijalk z varčnimi sijalkami.
(5) Potrebno je dosledno upoštevati načine osvetljevanja v skladu s podzakonskimi predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja za posamezna območja osvetlitve (razsvetljava proizvodnega objekta, razsvetljava poslovne stavbe, razsvetljava objektov za oglaševanje, bližina varovanih območij …).
52. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) Oskrba s pitno vodo pomeni zagotavljanje (črpanje, predpriprava, distribucija) pitne, tehnološke in požarne vode ustrezne količine in kakovosti ob hkratnem varovanju in ohranjanju podzemne vode. Glavni cilji, ki jih želimo doseči na področju oskrbe s pitno vodo, so:
– zagotavljanje potrebnih in kakovostnih količin zdrave pitne vode, ki se izvaja z ustreznim prostorskim načrtovanjem in zaščito vodovarstvenih območij pred onesnaženji;
– zagotavljanje zadostnih količin pitne vode vsem prebivalcem v občini, ki se izvaja z gradnjo, obratovanjem in vzdrževanjem vodovodnega omrežja;
– racionalna raba naravnih virov, ki se izvaja z vzdržno porabo vode in sanacijo izgub na omrežjih;
– ustrezno sistemsko financiranje gradnje, vzdrževanja in obratovanja sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki omogoča kvalitetno izvajanje dejavnosti;
– upoštevanje vsaj minimalnih standardov pri komunalni opremljenosti poselitvenih območij, ki se izvaja z usmerjenim opremljanjem zemljišč za gradnjo pred začetkom uporabe novozgrajenih objektov;
– omejitev lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo samo na območja poselitve, kjer je to dovoljeno z državnimi predpisi.
(2) Izhodišče prihodnjega razvoja temelji na dosedanjem razvoju sistema vodooskrbe z dodatnimi obnovitvami, dograditvami in novogradnjami v sistemu tako, da se praviloma vsa poselitvena območja oskrbi z javnim vodovodom v upravljanju javnega podjetja za oskrbo s pitno vodo.
(3) Osnovni pogoj za vodooskrbo so kakovostni in izdatni vodni viri, ki se nahajajo delno na območju Občine Grosuplje, delno pa segajo na območje sosednjih občin – Občine Škofljica, Občine Velike Lašče, Občine Ivančna Gorica in Mestne občine Ljubljana. Vodni viri na vseh območjih ne zadoščajo za ustrezno vodooskrbo, zato je potrebno izvesti raziskave in zgraditi ustrezne objekte za zajem, ob tem je treba zagotoviti njihovo zaščito s sedanjimi občinskimi odloki oziroma dolgoročno z državnimi predpisi ter zagotoviti ustrezno kvaliteto vode na izviru.
(4) Javno vodovodno omrežje mora biti ustrezno dimenzionirano prvenstveno za oskrbo s pitno vodo, praviloma pa tudi za varstvo pred požarom. Na območju Občine Grosuplje so naslednji javni vodovodni sistemi:
– centralni vodovodni sistem Grosuplje (obstoječe vodovodno omrežje; izvedejo se nove povezave do Dol pri Polici in Prelog (Velika Ilova Gora) ter Velike Loke; izvede se nova vrtina za črpanje pitne vode na območju Spodnjih Duplic, skladno s tem se poveča vodovarstveno območje,
– vodovodni sistem Šmarje Sap (obstoječe vodovodno omrežje),
– vodovodni sistem Podtabor (obstoječe vodovodno omrežje), izvede se nova vrtina za črpanje pitne vode na območju Medvedice,
– javni vodovodni sistem Sevnik (obstoječe vodovodno omrežje), izvede se povezava sistemov (zgornje in spodnje) Vino,
– javni vodovodni sistem Železnica (obstoječe vodovodno omrežje); izvede se nova povezava do zaselka Male, izvede se povezava zaselka Zabukovje na vodovodni sistem Turjak in kasnejša povezava le-tega z vodovodnim sistemom Železnica,
– lokalni vodovodni sistem Žalna (obstoječe vodovodno omrežje).
(5) Zaradi smotrnosti oskrbe se del poselitvenih območij Občine Grosuplje, ki ležijo ob občinski meji, oskrbuje preko javnega vodovodnega omrežja v lasti sosednjih občin (na zahodu preko vodovodnega omrežja Občine Škofljica, na jugu preko vodovodnega omrežja Občine Velike Lašče). Prav tako se preko javnega vodovodnega omrežja Občine Grosuplje oskrbuje del poselitvenih območij v Občini Škofljica (Reber, Dole pri Škofljici, Šmarska cesta), Občini Dobrepolje (Hočevje), načrtovana je oskrba Ravnega Dola v Občini Ivančna Gorica.
(6) Na območju Občine Grosuplje je pet lokalnih vodovodnih sistemov, preko katerih se vrši lastna oskrba s pitno vodo:
– lokalni vodovodni sistem Polica, Blečji vrh,
– lokalni vodovodni sistem Troščine, Mali Konec, Gorenja vas pri Polici, Dolenja vas pri Polici,
– lokalni vodovodni sistem Kožljevec,
– lokalni vodovodni sistem Dole pri Polici (dolgoročno se izvede priključitev na centralni vodovodni sistem Grosuplje),
– lokalni vodovodni sistem Velika Loka, Mala Loka pri Višnji Gori (prednostno se izvede priključitev na javni vodovodni sistem Grosuplje, kasneje lahko tudi Žalna).
(7) Glavna skrb v prihodnjih letih bo namenjena:
– dograditvi in povezovanju vodovodnih sistemov ter sanaciji obstoječih vodovodov za preprečevanje izgub v sistemu,
– zagotavljanju kakovostnih in zanesljivih virov pitne vode,
– vzpostavitvi izvajanja storitev javne službe za oskrbo s pitno vodo na vseh poselitvenih območjih, kjer je to zahtevano z državnimi predpisi (dolgoročno se manjše ali lastne vodovode, ki niso v upravljanju javnega podjetja, priključi na javne lokalne vodovodne sisteme).
(8) Na vseh območjih, kjer se v skladu s predpisi oskrba s pitno vodo ne bo zagotavljala v okviru javne službe (območja posameznih zaselkov in objektov, kjer je na poselitvenem območju manj kot 50 prebivalcev in poraba vode manjša kot 10 m3 na dan), se oskrba s pitno vodo izvaja z lastno oskrbo – individualno ali skupinsko iz lastnih zajetij, vodnjakov ali rezervoarjev.
(9) Vsi objekti, ki se nahajajo v vplivnem območju javnih vodovodnih sistemov (200 m od javnega vodovoda), morajo biti priključeni na javni vodovod, razen če priključitev v skladu z mnenjem pristojnega občinskega organa ni možna (fizične prepreke – npr. vodotok, strma brežina itd.).
53. člen
(odvajanje in čiščenje odpadne vode)
(1) Odvajanje in čiščenje odpadne vode predstavlja zbiranje in transport odpadne in padavinske vode ter njeno čiščenje in odvajanje v odvodnike na neškodljiv način ob hkratnem varovanju površinskih in podzemnih vod. Glavni cilji, ki jih želimo doseči na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode, so:
– zaščita okolja predvsem v smislu zaščite vodnih virov ter zaščite tal in voda zaradi odpadne vode, ki se jo izvaja z gradnjo novih kanalizacijskih sistemov ter sanacijo in posodobitvijo dotrajanih in preobremenjenih kanalizacijskih sistemov, prednostno na občutljivih in vodovarstvenih območjih;
– upoštevanje vsaj minimalnih standardov pri komunalni opremljenosti poselitvenih območij, ki se jo izvaja z usmerjenim opremljanjem stavbnih zemljišč pred začetkom uporabe novozgrajenih objektov;
– racionalna raba naravnih virov v smislu ponikanja neonesnaženih padavinskih voda v urbanih področjih, s čimer se zagotavlja napajanje podzemne vode »in situ«;
– ustrezno sistemsko financiranje gradnje, vzdrževanja in obratovanja sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne vode, ki omogoča kvalitetno izvajanje dejavnosti;
– varovanje pred poplavami zaradi padavin iz urbanih območij in visokih voda vodotokov na območju občine, ki se ga izvaja z ustreznim kanaliziranjem oziroma zadrževanjem padavinske vode.
(2) Izhodišče prihodnjega razvoja je ureditev kanalizacijskih sistemov za odvajanje in čiščenje odpadne sanitarne vode v vseh večjih in gosteje naseljenih naseljih.
(3) V Občini Grosuplje je obstoječi centralni kanalizacijski sitem, ki odvaja odpadno komunalno vodo iz osrednjega in severozahodnega dela občine na Komunalno čistilno napravo Grosuplje. Obstoječi centralni kanalizacijski sistem je treba delno dograditi (razširitev kanalizacijskega sistema na območje naselij Plešivica pri Žalni, Lobček, Zagradec pri Grosupljem, Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Gatina, Spodnje Blato, Praproče, Velika Stara vas, Mala stara vas, Dobje, Hrastje pri Grosupljem, Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Mali vrh pri Šmarju, Tlake, Gajniče) in delno sanirati (prvenstveno je potrebna sanacija glavnega zbiralnika) ter zagotoviti nemoten in ustrezen odtok vode in njeno čiščenje. Potrebno je rekonstruirati KČN Grosuplje z namenom povečanja zmogljivosti in izboljšanja delovanja ter zagotoviti zadrževanje in odvod čistilnega vala po končanih padavinah iz pretočno zadrževalnih bazenov po kanalizacijskem sistemu na KČN Grosuplje.
(4) Glede na državna izhodišča glede odvajanja in čiščenja odpadne vode bo treba v Občini Grosuplje do konca leta 2015 zgraditi še naslednje lokalne kanalizacijske sisteme s pripadajočimi čistilnimi napravami:
– Bičje, Pece, Podgorica (eventualna možna priključitev na centralni kanalizacijski sistem),
– Blato, Gatina, Veliko Mlačevo, Zagradec pri Grosupljem, Lobček, Plešivica pri Žalni, Ponova vas, Št. Jurij, Mali vrh, Tlake, Gajniče, Podgorica pri Šmarju in Paradišče (eventualna možna priključitev na centralni kanalizacijski sistem),
– Vino,
– Velika Račna, Mala Račna, Čušperk,
– Luče,
– Velika Loka, Velika Žalna, Mala Žalna,
– Peč,
– Polica,
– Zgornja Slivnica.
(5) Pri zasnovi kanalizacijskih sistemov se teži predvsem k združevanju posameznih naselij v večje kanalizacijske sisteme.
(6) Vsi objekti, ki se nahajajo v vplivnem območju kanalizacijskih sistemov (200 m od javnega kanala), morajo biti priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, razen če priključitev v skladu z mnenjem pristojnega občinskega organa ni možna (fizične prepreke – npr. vodotok, strma brežina itd.). V tem primeru morajo imeti objekti urejeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode z nepretočno greznico ali malo čistilno napravo.
(7) Za vsa ostala naselja z več kot 50 prebivalci/ha je treba izdelati zasnovo posameznega kanalizacijskega omrežja ter v primeru, da stroški na PE za posamezen sistem ne bodo presegli predpisanih pogojev, zagotoviti izgradnjo kanalizacijskega sistema. Če bodo stroški večji od predpisanih pogojev, pa se za ta naselja dovoli uporaba individualnih sistemov kot so skupinske zasebne kanalizacije s skupinskimi zasebnimi malimi ČN, nepropustne greznice, male ČN.
(8) Za vsa ostala naselja (kjer ni načrtovanih kanalizacijskih sistemov in je manj kot 50 prebivalcev/ha) se dovoli uporaba individualnih sistemov kot so obstoječe greznice, nepretočne greznice, male komunalne čistilne naprave, pri čemer je treba vse take objekte evidentirati, izvajalec javne službe pa mora zagotavljati monitoring ter sprejem blata in gošč.
54. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Temeljni cilj gospodarjenja z odpadki je racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki, pri čemer je glavno vodilo zmanjševanje količin nastalih odpadkov, vnovična uporaba, obdelava odpadkov in racionalna raba prostora za zbiranje, obdelavo in predelavo odpadkov ter odlaganje preostankov odpadkov ob zmanjševanju vplivov na okolje. Pri tem se prednostno zagotovi:
– sto odstotno pokritost območja z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov na izvoru in ločenim zbiranjem (frakcij) komunalnih odpadkov na izvoru, pri vsaki stavbi posebej,
– vzpostavitev racionalne mreže namenskih objektov in naprav, tj. zbirnih centrov ter objektov in naprav za nadaljnjo obdelavo (predelavo) odpadkov, vključno s predelavo biološko razgradljivih odpadkov, in sicer za celotno prispevno območje,
– povečanje, prednostno snovne, izrabe odpadkov kot sekundarnih surovin in izrabe v energetske namene,
– sanacija neurejenih odlagališč in starih okoljskih bremen,
– regionalizacija in povezovanje tehnoloških sistemov (racionalizacija oskrbe, ekonomija obsega, naravne danosti, geografske razmere) predvsem na ravni predelave in odlaganja odpadkov,
– stimulativna in usmerjena cenovna oziroma tarifna politika glede na količino in kakovost odpadkov oddanih in odloženih po načelu »povzročitelj plača«.
(2) Zbiranje odpadkov v Občini Grosuplje je urejeno preko sistema odvoza komunalnih odpadkov ter mreže zbiralnic ločenih frakcij v naseljih. Predelava in odlaganje preostanka odpadkov poteka v centru za ravnanje z odpadki in odlagališču Špaja dolina.
(3) V skladu z državnimi izhodišči regijskega koncepta ravnanje z odpadki bo Špaja dolina postala del regijskega centra Osrednjeslovenske regije, na katerem se bodo poleg odpadkov iz občin Grosuplje, Dobrepolje in Ivančna Gorica odlagali tudi obdelani odpadki iz občin te regije. Za potrebe sprejema dodatnih količin odpadkov je načrtovana širitev Centra za ravnanje z odpadki Špaja dolina.
(4) Območja nekdanjih kamnolomov, industrijskih con ipd. ali območja drugih manj ustreznih posegov v prostor, se lahko nameni za predelavo in odlagališče inertnih materialov oziroma gradbene odpadke.
55. člen
(oskrba z zemeljskim plinom in toploto)
(1) Cilji na področju oskrbe z zemeljskim plinom in toploto so:
– zanesljiva in dolgoročna energetska oskrba občine (zadostne kapacitete v energetskih napravah, plinovodnem ter vročevodnem omrežju, ukrepi za dolgoročno dobavo plina, ustrezno vzdrževanje energetskih naprav, plinovodnega ter vročevodnega omrežja),
– zmanjšanje obremenjevanja okolja (npr. s priključevanjem na sistem oskrbe s plinom oziroma s toploto, posodabljanjem kurilnih naprav in nadomeščanje ekološko manj ustreznih goriv s plinom oziroma drugimi primernejšimi energenti),
– racionalna raba prostora pri izvajanju energetskih naprav za oskrbo s plinom in toploto, prenosnega in distribucijskega omrežja,
– doseganje ekonomske učinkovitosti in zagotavljanje konkurenčnih cen,
– izpolnjevanje vseh mednarodnih obveznosti na področju varstva okolja,
– zmanjšanje emisij CO2 (soproizvodnja toplotne in električne energije, prehod na čistejša goriva),
– optimizacija organiziranosti izvajanja dejavnosti in uvajanje novih storitev.
(2) Zasnova razvoja oskrbe z zemeljskim plinom temelji na odločitvi o oskrbi največjih in najgosteje poseljenih območij občine z zemeljskim plinom. V Občini Grosuplje se tako s plinovodnim omrežjem opremita dve večji naselji – Grosuplje in Šmarje Sap.
(3) Občina Grosuplje se bo lahko oskrbovala s plinom preko načrtovanega prenosnega plinovoda M5 (Vodice–Novo mesto) ali preko načrtovanega distribucijskega plinovoda Energetike Ljubljana Škofljica–Grosuplje.
(4) Pri posegih v prostor je treba upoštevati, da je v skladu s predpisi določeno območje vzdolž plinovodov, v katerem veljajo določene omejitve pri izvajanju posegov v prostor glede na dimenzijo in tlačno stopnjo plinovoda, kar je treba upoštevati pri posegih v bližini plinovodnega omrežja.
(5) Zasnova razvoja oskrbe s toploto temelji na dograditvi obstoječega vročevodnega omrežja v naselju Grosuplje v skladu z občinskim odlokom. Načrtovana je izgradnja protiležne kotlovnice v gospodarski coni – jug s povezavo na obstoječe vročevodno omrežje in nov vročevod med Kolodvorsko ulico in Brezjem, s čimer se obstoječe vročevodno omrežje poveže v enovit sistem. Ob plinifikaciji mesta Grosuplje se v obstoječi kotlovnico Dvori zamenja energent – kurilno olje se nadomesti z zemeljskim plinom. Vzpodbuja se soproizvodnja električne energije in toplote iz alternativnih virov goriv.
(6) Občina Grosuplje je aprila 2012 sprejela Lokalni energetski koncept Občine Grosuplje.
56. člen
(oskrba z električno energijo)
(1) Cilji na področju oskrbe z električno energijo so:
– zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe na celotnem območju občine (zadostne kapacitete, ustrezne povezave, ustrezno vzdrževanje virov in omrežja),
– racionalna raba prostora pri izvajanju proizvodnje, prenosa in distribucije,
– doseganje ekonomske učinkovitosti in zagotavljanje konkurenčnih cen,
– proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov,
– zagotavljanje kakovostne in zanesljive oskrbe uporabnikov tako v normalnih kot tudi izrednih razmerah.
(2) Izhodišče za oskrbo z električno energijo temelji na 2x110 kV prenosnem omrežju, ki poteka od razdelilne transformatorske postaje Beričevo do razdelilne transformatorske postaje Grosuplje in na 110 kV prenosnem omrežju, ki poteka od razdelilne transformatorske postaje Kočevje do razdelilne transformatorske postaje Grosuplje. Stanje oskrbe je zadovoljivo, zagotovljeno je dvostransko napajanje RTP Grosuplje.
(3) Za dvig kvalitete napajanja občine in celotne regije se načrtuje izgradnja daljnovoda DV 2x110 kV Grosuplje Trebnje.
(4) Distribucijsko omrežje je v upravljanju Elektro Ljubljana (Distribucijska enota Ljubljana Okolica in Distribucijska enota Kočevje). Načrtovana je nova 20 kV kabelska povezava med RTP Grosuplje in RP Škofljica in nova 20 kV kabelska povezava do naselja Huda polica.
(5) Pri posegih v prostor je treba upoštevati, da je v skladu s predpisi določeno območje vzdolž daljnovodov, v katerem veljajo določene omejitve pri izvajanju posegov v prostor glede na napetostni nivo daljnovoda, kar je treba upoštevati pri posegih v bližini daljnovodnega omrežja.
57. člen
(elektronske komunikacije)
(1) Cilji na področju telekomunikacij so:
– z dolgoročnim, stabilnim in pospešenim razvojem telekomunikacij zagotoviti zanesljive telekomunikacijske storitve, katerih ponudba bo usklajena s pričakovanji uporabnikov in potrebami informacijske družbe,
– zagotoviti dostopnost univerzalnih telekomunikacijskih storitev vsem na celotnem območju občine po dostopnih cenah,
– zagotoviti in pospeševati učinkovitost in tekmovanje med ponudniki telekomunikacijskih storitev,
– umeščati objekte komunikacijske infrastrukture na čim bolj nevpadljiv način ob upoštevanju okoljskih in prostorskih razsežnosti posega.
(2) Telekomunikacijsko omrežje sestavljajo telekomunikacijsko omrežje ponudnikov telekomunikacijskih storitev, omrežje baznih postaj mobilne telefonije, omrežje oddajnikov itd.
(3) Telekomunikacijsko omrežje v Občini Grosuplje je zadovoljivo razvito le na gosteje poseljenih urbanih območjih občine. Potrebna je izboljšava telekomunikacijskega omrežja na podeželskih predelih občine in zagotoviti večjo dostopnost do telekomunikacijskih storitev.
(4) Načrtovana je izgradnja novega telekomunikacijskega omrežja na območju KS Grosuplje, KS Šmarje - Sap in KS Polica ter dolgoročno na območju celotne Občine Grosuplje.
(5) Gradnja nadzemnih brezžičnih povezav (bazne postaje mobilne telefonije, brezžični prenos podatkov) je dovoljen pod pogoji, da se umestitev v prostor skrbno načrtuje ter uporabi najsodobnejše principe umestitve v prostor (zakrivanje, zmanjševanje moči oddajnikov, uporaba različnih anten, prilagajanje krajinski sliki itd.).
II.7 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
58. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Na podlagi usmeritev glede razvoja poselitve, razvoja v krajini ter razvoja gospodarske javne infrastrukture so določene usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč za:
– stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– gozdna zemljišča,
– vodna zemljišča,
– druga zemljišča.
(2) Določitev namenske rabe zemljišč je prikazana v Občinskem prostorskem načrtu. Izhaja iz stanja v prostoru, usmeritev posameznih strokovnih podlag sektorjev, (še posebej kmetijstva, gozdarstva, vodnega gospodarstva in varstva narave) usmeritev varstva kulturne dediščine, usmeritev glede opremljanja prostora in tudi na podlagi trenda in potreb prebivalstva (pobude, vloge, strokovne podlage občine).
(3) Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč so razvidne v grafičnem delu strateškega dela občinskega prostorskega načrta (Usmeritve za določitev namenske rabe – karta 4b).
(4) Stavbna zemljišča so določena v občinskem prostorskem načrtu s podrobnejšo namensko rabo tako, da je možno njihovo stanje določiti v naravi. Določena so na digitalnem katastrskem načrtu z upoštevanjem vseh zgoraj naštetih usmeritev pristojnih služb. Natančnost določitve stavbnih zemljišč je ekvivalentna natančnosti digitalnega zemljiškega katastra. Kolikor stanje v naravi ni možno nedvoumno določiti iz grafičnega dela občinskega prostorskega načrta, je potrebno za taka stavbna zemljišča določiti stanje stavbnega zemljišča v naravi.
Kmetijska, gozdna, vodna zemljišča znotraj urbanističnih zasnov niso zazidljiva. Posegi v območja zelenih površin so možni le v skladu z merili in pogoji, ki so natančneje predpisani v občinskem prostorskem načrtu. Podrobnejša namenska raba je izdelana v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.
Poselitev se usmerja izključno na območja stavbnih zemljišč določenih v občinskem prostorskem načrtu.
(5) Kmetijska zemljišča so določena na podlagi usmeritev ministrstva pristojnega za področje kmetijstva. Posebej so prikazana območja najboljših kmetijskih zemljišč, ki se jih varuje pred spreminjanjem namembnosti. Kmetijska zemljišča se v največji možni meri obdeluje in poskuša preprečiti njihovo zaraščanje. Posegi v prostor se usmerjajo izven območij najboljših kmetijskih zemljišč. Kmetijska zemljišča se naj oblikujejo v obdelovalne komplekse, ki omogočajo racionalno kmetijsko rabo. Menjava zemljišč, zaokroževanje, oddajanje v najem naj bodo vzpodbudni mehanizmi za racionalno upravljanje s kmetijskimi zemljišči. Na kmetijskih zemljiščih je dovoljeno postavljati objekte za potrebe razvoja kmetijske dejavnosti kolikor je to točno določeno v občinskem prostorskem načrtu. Kmetijska zemljišča se ohranjajo tudi znotraj mej urbanističnih načrtov.
(6) Gozdna zemljišča so določena na podlagi smernic Zavoda za gozdove Slovenije. Posebne usmeritve so namenjene varstvenim kategorijam gozdov. Posegi v gozdni prostor in še posebej v varstvene kategorije gozdov so dovoljeni izključno s soglasjem pristojne službe. Posebno pozornost je potrebno posvetiti razraščanju gozdnih površin in slabljenju pestrosti kulturne krajine. Kjer je le možno naj se poselitev usmerja namesto na najboljša kmetijska zemljišča raje v območja zaraščanja in v gozdove, kjer sprememba namembnosti ne bo imela negativnega vpliva na okoliški gozd in njegove funkcije.
(7) V Občini Grosuplje so kot vodna zemljišča določeni ribniki Dobje, Boštanj, pod Kopanjem in Močila. Poseganje v vodna zemljišča in priobalna zemljišča je dovoljeno v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje. Za vsak poseg v vodna in priobalna zemljišča je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe. Priobalno zemljišče je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče. Zunanja meja priobalnega zemljišča, na vodotokih 2. reda in stoječih vodah sega 5,00 m od meje vodnega zemljišča.
(8) Kot druga zemljišča so določena območja mineralnih surovin (Pleše, Šmarje Sap, Valnaček in Spodnja Duplica), območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (območje suhega zadrževalnika Veliki potok) in območja obrambe zunaj naselij (Gradišnica, Kamna Gorica).
II.8 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
59. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
V izvedbenem delu tega občinskega prostorskega načrta so določeni prostorski izvedbeni pogoji (v nadaljevanju: PIP) za naselja, za območje razpršene gradnje in za odprt prostor po različnih enotah urejanja prostora, ki so določene glede na tipologijo gradnje. PIP določajo vrste dopustnih posegov v prostor glede namena in vrste gradenj ter dopustno izrabo prostora, lego objektov na zemljišču in velikost ter oblikovanje objektov, merila za parcelacijo, merila za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter skupna merila in pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Določena so tudi merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij ter za pripravo podrobnih prostorskih načrtov.
II.8.1 Koncept razvoja naselij Grosuplje, Šmarje Sap in Polica
60. člen
(urbanistični načrti)
(1) V Občini Grosuplje se na podlagi urbanističnih načrtov urejajo tri naselja:
– Grosuplje,
– Šmarje Sap in
– Polica.
(2) Območja obravnave urbanističnega načrta so določena glede na dolgoročne razvojne možnosti, v skladu s strokovnimi podlagami in predlaganimi razvojnimi koncepti razvoja posameznega naselja. Z urbanističnimi načrti je predvideno postopno uresničevanje zastavljenih ciljev strategije občine.
(3) Območje urbanističnega načrta obsega območje urbanega središča, ki ga določajo površine strnjene gradnje, to so območja strjeno grajenih stavb in gradbeno inženirskih objektov različnih namembnosti s pripadajočimi površinami potrebnimi za njihovo uporabo, zelene površine v naselju, vodne površine in njihova obrežja, ki potekajo v naselju, zemljišča predvidena za notranji razvoj ter kmetijske in gozdne površine znotraj naselja.
II.8.1.1 Urbanistični načrt Grosuplje
61. člen
(urbanistični načrt Grosuplje)
II.8.1.1.1 Koncept razvoja, prenove in širitve naselja
Prenova in dopolnjevanje se izvajata vzdolž Adamičeve ceste, ki se postopoma oblikuje v glavno nosilko javnega programa, ob kateri je zvrščen program centralnih in storitvenih dejavnosti. V okviru prenove Adamičeve ceste se spodbuja razvoj treh centrov različnih namembnosti, ki kot celota tvorijo kompleksnejšo ponudbo urbanih dejavnosti (upravni trikotnik, rekreacijski center ob šoli Brinje, možnost postopnega preoblikovanja vzhodnega dela v storitveno-nakupovalni center).
Predvideva se tudi ureditev zadrževalnikov ob Grosupeljščici, v okviru katere se lahko zasnuje kvaliteten javni odprt prostor.
Notranji razvoj se nadaljuje v proizvodnih in obrtnih conah, v katerih je dovolj površin za gospodarske dejavnosti.
Grosuplje je že doseglo želeno stopnjo poseljenosti. Prevladujejo območja prenov za gradnje (Brvace, celotna poteza ob Adamičevi cesti, upravni trikotnik z območjem ob železniški postaji in vzhodni rob naselja). Z ustrezno programsko in fizično prenovo teh območij se zagotovi zadostno količino potrebnih razvojnih površin.
Večji neizkoriščeni območja za širitev gospodarske dejavnosti, sta gospodarska cona Jug in območje na jugovzhodu med pekarno, Grosupeljščico in železniško progo, zato niso predvidene nobene nove širitve za potrebe proizvodnih dejavnosti.
Za območja širitev se predvideva:
– za potrebe širitve in ureditve družbenega centra se nameni površine, ki ležijo med Domom starejših občanov in notranjim robom nove obvozne ceste;
– območje pod Brvacami, za namen centralnih dejavnosti in parkom.
II.8.1.1.2 Koncept prometnega omrežja
Koncept prometnega omrežja pomeni izboljšati prometno varnost in dostopnost, krepiti pešaške in kolesarske navezave med naseljenimi območji in zaledjem, urediti površine namenjene mirujočemu prometu ter spreminjati prioritete v prometu – prednost pešcem in kolesarjem.
Za razbremenitev centra mesta s tranzitnim prometom se na obrobju mesta Grosuplje zgradi obvozno cesto za vodenje tranzitnega prometa iz zahoda, po južni strani mimo mesta ter naprej proti vzhodu. Hkrati nova obvozna cesta prevzame vlogo osrednje napajalne ceste za gospodarsko cono Smrekec–Jedro–Jug iz zahoda.
Z izgradnjo obvozne ceste se promet v mestnem jedru omeji, predvsem na območju Adamičeve ceste na odseku med Upravnim trikotnikom in staro šolo. Adamičeva cesta tako postane glavna mestna os, z več prostora za kolesarje, pešce in druge mestotvorne dejavnosti.
Kolodvorska ulica se preoblikuje v peš cono, dodatne parkirne površine se zagotovijo v parkirnih hišah. Peš cona naj se ustrezno uredi (tlaki, ozelenitve, zapore ...).
Za izboljšanje pretočnosti v Jerovi vasi se izvede obvozna cesta, ki poveže cesto Ob Grosupeljščici, mimo severnega roba Jerove vasi, s cesto v Zgornje Duplice.
Za potrebe varnega prečkanja železniških tirov motornega in peš prometa se izvede nova izven nivojska prečkanja železnice na območju pod Spodnjimi Brvacami (z Adamičeve ceste v smeri Sončnih dvorov), na območju med Taborsko in Župančičevo cesto ter izven nivojski prehod za pešce na glavni železniški postaji.
Da se vzpostavi kvalitetno potniško vozlišče za mesto in Občino Grosuplje se izvede celotno ureditev ožjega in širšega prostora avtobusne in železniške postaje.
II.8.1.1.3 Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja ter ohranjanja arhitekturne identitete kraja
Ob vstopnih točkah v mesto, kjer se pojavljajo površine obrtnih in storitvenih dejavnosti, je potrebno prostor bolje definirati in z ustrezno zasaditvijo in drugimi oblikovnimi prijemi omiliti vtis Grosupljega kot pretežno obrtnega naselja.
II.8.1.1.4 Koncept zelenega sistema naselja
Naravne strukture v neposredni bližini mesta in predvsem dobro ohranjeno naravno zaledje se morajo v zgradbo naselja bolje vključevati.
Koščakov hrib prevzema vlogo gozda s posebnim namenom in nosilca rekreacije v naravnem okolju. Preprečuje se širitev pozidave tako v sam hrib, kot tudi na kmetijske površine ob njegovem vznožju. Hrib se mora bolje navezati na »notranji« zeleni sistem Grosuplja.
Potok Grosupeljščica se mora prav tako bolje vključevati v mestno strukturo, njene bregove je potrebno ohranjati nepozidane in vzdolž nje zagotavljati zadosten odmik pozidave od vodotoka iz varnostnih razlogov in oblikovanja kvalitetnega javnega prostora.
II.8.1.1.5 Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo
Celotno območje Grosuplja se opremi s komunalno opremo tako, da se zagotovi oskrba s pitno in požarno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode, oskrba z zemeljskim plinom, oskrba z električno energijo, javna razsvetljava in oskrba s sodobnimi elektronskimi komunikacijami.
Na območju Grosuplja je zgrajen centralni vodovodni sistem Grosuplje, ki se dogradi in obnovi tako, da so vsa območja oskrbljena s pitno vodo, vodovodno omrežje pa mora zagotoviti tudi ustrezne količine vode za varstvo pred požarom.
V skladu z državnim operativnim programom za odvajanje in čiščenje odpadne vode spada Grosuplje med naselja, kjer je treba urediti kanalizacijsko omrežje s pripadajočo čistilno napravo. Na območju Grosuplja je že zgrajen centralni kanalizacijski sistem, ki pa je na večjih mestih dotrajan in potreben sanacije (prvenstveno je potrebna sanacija glavnega zbiralnika – rešiti je potrebno problem vdora podtalnice, sanirati je potrebno priključke primarnih in sekundarnih kanalov na glavni zbiralnik z izgradnjo pretočnih bazenov pred vtokom). CČN Grosuplje je potrebno rekonstruirati z namenom povečanja zmogljivosti (razširitev do 20.000 PE) in izboljšanja delovanja. Območje ČN je območje izključne rabe za okoljsko infrastrukturo.
Celotno območje Grosuplja se plinificira (razen območij, ki se oskrbujejo s toploto preko vročevodnega omrežja in območij, kjer to ni ekonomsko upravičeno ali je izvedba tehnično problematična). Predpogoj za izvedbo plinifikacije je izgradnja prenosnega plinovoda M5 (Vodice–Novo mesto) ali distribucijskega plinovoda Energetike Ljubljana Škofljica–Grosuplje. Če je na nekem območju načrtovana gradnja plinovodnega omrežja, se lahko objekti do izgradnje omrežja začasno ogrevajo prek individualnih UNP sistemov.
Obstoječe vročevodno omrežje se dogradi v skladu z občinskim odlokom. V gospodarski coni – Jug se zgradi protiležno kotlovnico (na lesno biomaso) in nov vročevod med Kolodvorsko ulico in Brezjem, s čimer se obstoječe vročevodno omrežje poveže v enovit sistem. Ob plinifikaciji mesta Grosuplje se v obstoječi kotlovnici Dvori zamenja energent – kurilno olje se nadomesti z zemeljskim plinom.
Elektroenergetsko omrežje je razvejano po celotnem območju Grosuplja in se navezuje na RTP Grosuplje. Pri vseh novogradnjah v urbanem delu Grosuplja je treba zagotoviti gradnjo elektroenergetskih povezav v podzemni izvedbi.
Javne površine se opremi z javno razsvetljavo. Koncept osvetlitve in izbor svetil se zasnuje tako, da se upošteva ambientalne kakovosti prostora, varnostne zahteve in predpise s področja osvetljevanja.
Na celotnem območju Grosuplja se uredi dostop do širokopasovnega omrežja za vse objekte. Uporabi se različne možne tehnološke rešitve, ki pa morajo biti izvedene tako, da ne bodo povzročale negativnih vplivov na prostor (EM sevanje, vizualna izpostavljenost).
II.8.1.1.6 Koncept podrobnejše namenske rabe
Območje ob Adamičevi cesti se nameni površinam centralnih dejavnosti. Postopno naj se prestrukturira iz mešanih območij v območje pretežno storitvenih dejavnosti.
Proizvodne in obrtne dejavnosti naj se dosledno umeščajo na območja, ki so definirana s prostorskim aktom, tako se bo dosegla bolj racionalna izraba prostora in preprečevalo konfliktno mešanje dejavnosti v stanovanjskih območjih.
Kot zelene površine se definira Grosupeljščico, pokopališče in urejene parkovne ureditve znotraj mesta.
Gozdne površine se delijo na gozd in gozd s posebnim namenom. Gozd s posebnim namenom obsega Koščakov hrib.
Ostale površine naj ostanejo v pretežno splošni stanovanjski rabi.
II.8.1.2 Urbanistični načrt Šmarje Sap
62. člen
(urbanistični načrt Šmarje Sap)
II.8.1.2.1 Koncept razvoja, prenove in širitve naselja
V naselju Šmarje Sap se razvija in prestrukturira središče naselja. Urediti je potrebno javni prostor, zagotoviti nove površine za stanovanjsko gradnjo (z dopolnjevanjem znotraj naselja in s širitvami), vzpodbujati razvoj gospodarske dejavnosti ter povečati stik med naseljenimi območji in krajinskimi prvinami.
V smislu notranjega razvoja naj se Šmarje Sap razvija kvalitativno in vsebinsko. Dopolnjuje se obstoječe funkcije, uredi središče naselja s terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi in odprtimi javnimi površinami.
Ohranjajo se vsa stanovanjska območja in vsa tri območja starih vaških jeder. Vaška jedra se ohranjajo v obstoječem obsegu in gabaritih. V vaških jedrih se izboljša prometno dostopnost.
Celovita prenova se bo izvajala v središča naselja. S prenovo se izkorišča notranje rezerve naselja, obnavlja gradbeni fond in ureja javne površine. V severnem delu središča (nad Ljubljansko cesto) se s preselitvijo betonarne pridobi prostor za širitev in zgostitev mestotvornih (oskrbnih) funkcij ter ureditev osrednjega odprtega javnega prostora, ki ga naselje potrebuje za druženje, srečevanje, prireditve in podobno. Južni del središča (pod Ljubljansko cesto) se uredi za namen poslovno stanovanjske gradnje in parkovne ureditve na območju starega pokopališča in ob trgovini.
Širitve naselja so potrebne, ker so površine za stanovanja v naselju skoraj polno izkoriščene in ker naselje nima opredeljenih površin za gospodarski razvoj. Širitve se izvedejo večfazno. Prvo fazo se upošteva v izvedbenem delu OPN, naslednje faze pa se bo, glede na potrebe, izvajalo s prihodnjimi akti. Širitve prve faze se izvedejo z zapolnitvami vrzeli v naseljih Veliki Vrh pri Šmarju in Šmarje Sap. Večje širitve, ki se bodo izvajale v nadaljnjih fazah se bodo izvedle na jugovzhodnem delu Farovškega hriba, na jugu Šmarja Sap ter na območju zahodno od pokopališča v Šmarju.
II.8.1.2.2 Koncept prometnega omrežja
Koncept prometnega omrežja pomeni izboljšati prometno varnost in dostopnost na avtocestno omrežje, krepiti pešaške in kolesarske navezave med naseljenimi območji in zaledjem, urediti površine namenjene mirujočemu prometu ter spreminjati prioritete v prometu – prednost pešcem in kolesarjem.
Dostopnost do avtocest se bo izboljšala z izgradnjo prometnega vozlišča na avtocesti A2 Ljubljana–Šmarje Sap z načrtovano novo povezavo Ljubljana–Kočevje in izgradnjo polnega avtocestnega priključka Šmarje Sap.
Hodnike za pešce in kolesarje naj se uredi ob Ljubljanski cesti tako, da se Šmarje Sap poveže z Grosupljem. Za vzpostavitev omrežja kolesarskih in peš poti v zaledju Šmarja Sap se uporabi že obstoječe ceste, javne poti in obstoječe, označene gozdne vlake ter druge označene poti na območjih, določenih v prostorskem delu območnega gozdno gospodarskega načrta. Urediti je treba več zaključenih krožnih poti različnih dolžin, ki se jih pripne na obstoječo Grosupeljsko pot in nastajajoče kolesarsko omrežje LUR.
Pri ureditvah peš poti znotraj naselja je potrebno izgraditi hodnike za pešce, kolikor niso že urejeni. Pri urejanju obstoječih oziroma pri oblikovanju novih prometnih poti naj bo posvečena skrb tudi invalidskim in otroškim vozičkom.
Površine za parkiranje se ne načrtuje v škodo pešcev in kolesarjev. Del javnih parkirnih površin se zagotovi ob prenovi središča naselja, ostalo pa se uredi ob železniški postaji.
II.8.1.2.3 Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja ter ohranjanja arhitekturne identitete kraja
V Šmarju Sap je treba za večjo razpoznavnosti naselja urediti javni prostor, ohranjati podobe stavb, gabaritov in drugih pomembnih arhitekturnih detajlov, izboljšati in revitalizirati podobo središča naselja ter varovati ključne poglede na naselje in oblikovati jasne robove (grajene in zelene) med pozidanim prostorom in naravnim zaledjem.
Pri razvoju naselja in ohranjanju njegove oblikovane podobe je potrebno upoštevati obstoječo grajeno strukturo naselja. Pri gradnji novih stanovanjskih objektov se upošteva tlorisni in višinski gabarit ter orientacija obstoječih grajenih objektov.
V središču naselja Šmarje Sap se še naprej ohranja sedanja struktura in morfologija pozidave. Gabariti novih objektov v središču naselja višinsko ne smejo presegati višine P+2, ter ne smejo zakrivati vedute cerkve. Pri umeščanju novih objektov v središču se nadaljuje že obstoječe nizanje objektov ob Ljubljanski cesti.
Odprte kmetijske površine, ki tvorijo cezure med poselitvenimi območji in gozdnim zaledjem, je potrebno ohranjati saj omogočajo berljivost treh samostojnih enot. Odprte površine znotraj poselitvenih območji so pomembne nosilke identitete naselja in tvorijo njegovo prepoznavno strukturo, zato jih je potrebno ohranjati in posledično preprečevati zlivanje poselitve.
Vsa tri vaška jedra imajo značilno tradicionalno gručasto tlorisno zasnovo. Značilna je strnjena pozidava, pri kateri so objekti postavljeni na stik prometnih komunikacij. Objekti nimajo enotne orientacije.
Obulično stanovanjsko pozidavo predstavljajo deli naselja z jasno berljivim uličnim omrežjem. Prostostoječi objekti so od ulice postavljeni v razpoznavnem redu. Na območjih obcestne stanovanjske pozidave se objekti nizajo vzdolž glavne komunikacije.
Kot svojevrstna območja so površine centralnih dejavnosti, katerih oblikovanje je podrejeno funkciji stavb. Tip oblikovanja se nanaša na objekte cerkve, šole, vrtca ipd.
Relativno nizka višina obstoječih gradenj tvori svojstveno morfologijo prostora. Območje z višinskimi poudarki v prostoru je središče naselja, kjer višinski poudarek predstavlja cerkev Sv. Marije. Z vidika morfologije prostora in obstoječih višin je pomembno, da se višje stavbe umikajo veduti cerkve Sv. Marije in da ne presežejo dosedanjih najvišjih gabaritov.
Potrebno je ohranjati kvalitetne poglede iz naselja: proti ravnini Grosupeljskega polja, proti Magdalenski gori ter proti Stajam. Enako pomembni so pogledi v naselje, še posebej vedute na središče s cerkvijo Sv. Marije, zato je pomembno ohranjati odprte površine med naselji Veliki Vrh in Farovški hrib. Zaradi odpiranja in poudarjanja pogledov je pomembno prilagajanje strukture poselitve, ohranjanje odprtega prostora med poselitvijo ter odmiki med predvidenimi novimi gradnjami.
Upoštevati je treba čitljivo orientacijo slemen, ki jo imajo nekatera obstoječa grajena območja.
II.8.1.2.4 Koncept zelenega sistema naselja
Varuje in dopolnjuje se namensko urejene zelene površine (park na območju starega pokopališča, delujoče pokopališče) in manjše zelene površine v naselju (vrtovi, sadovnjaki, zelene površine ob cerkvi).
V Šmarju Sap se načrtuje urejanje javnega odprtega prostora. Urejeni javni odprti prostori, drevoredi ter kvalitetni robovi poselitvenih območij (stari sadovnjaki) bodo prispevali k boljši kakovosti bivalnega okolja, privlačnosti naselja ter orientaciji v prostoru. Pomembnejše razpoznavno območje se izoblikuje na območju središča Šmarje Sap.
Ob Ljubljanski cesti, v središču naselja ter ob cesti do železniške postaje, se izvede parkovna ureditev obcestnega prostora z zasaditvijo dvostranskega drevoreda. Ob celostni prenovi središča se na površinah za stavbo Krajevne skupnosti uredi osrednji odprti javni prostor namenjen srečevanju občanov in prireditvam.
Na lokaciji Spominskega parka se z ureditvijo novega parka načrtuje tudi dodatne površine za igro otrok. Dodatne površine za šport in rekreacijo ter za igro otrok se načrtuje tudi na območjih predlaganih širitev naselja na območju Sap ter na območju Šmarja (nadaljnje faza širitve).
Vsi zeleni klini, ki razmejujejo posamezna naselja in hkrati povezujejo naselja z zaledjem, se ohranjajo. Ohranjajo se tudi strnjena območja naravne vegetacije, živice in posamezne zaplate gozda ali drevja na prehodu v gozdno zaledje.
Na robovih naselja, ki mejijo na infrastrukturne koridorje in kmetijske površine naj vegetacijski pasovi vzpostavljajo ustrezen zaključek naselja. Vzdolž železnice in avtoceste se izvede intenzivna ozelenitev za namen zmanjšanja vizualnega in zvočnega onesnaženja.
Na območjih gozdov in kmetijskih površin, ki predstavljajo zaledje zelenega sistema naselja, se ohranja obstoječo rabo, ki ustvarja kvaliteto prostora in tudi varuje odprtost ter nepozidanost prostora. Zaradi rekreacijske rabe zaledja se zagotovi osnovno infrastrukturo, kot so peš in kolesarske poti, počivališča, razgledišča.
Pomembnejše peš in kolesarske povezave se uredi med posameznimi območji zelenega sistema in naravnim zaledjem (rekreacijsko območje Zacurek, Magdalenska gora, Grosupeljsko polje itd.). Omrežje kolesarskih in peš poti se uredi tako, da je uporabnikom omogočeno prilagajati dolžino sprehodov in ustvarjati krožne poti. Kot ogrodje za ureditev omrežja se uporabijo obstoječe ceste, kolesarske in peš poti (Grosupeljska pot, Evropska pešpot E6) ter gozdne prometnice določene z gozdnogospodarskimi načrti.
II.8.1.2.5 Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo
Celotno območje naselja Šmarje Sap se opremi s komunalno opremo tako, da se zagotovi oskrba s pitno in požarno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode, oskrba z zemeljskim plinom, oskrba z električno energijo, javna razsvetljava in oskrba s sodobnimi elektronskimi komunikacijami.
Na območju naselja Šmarje Sap je obstoječe vodovodno omrežje, ki je del centralnega vodovodnega omrežja Grosuplje. Obstoječe vodovodno omrežje se dogradi in obnovi tako, da so vsa območja oskrbljena s pitno vodo, vodovodno omrežje pa mora zagotoviti tudi ustrezne količine vode za varstvo pred požarom.
V skladu z državnim operativnim programom za odvajanje in čiščenje odpadne vode spada Šmarje Sap med naselja, kjer je treba urediti kanalizacijsko omrežje s pripadajočo čistilno napravo. Na območju naselja Šmarje Sap je že zgrajen kanalizacijski sistem, ki je del centralnega kanalizacijskega sistema. Odpadna voda se preko glavnega zbiralnika odvaja na CČN Grosuplje. Obstoječ kanalizacijski sistem je na večih mestih dotrajan in potreben sanacije (prvenstveno je potrebna sanacija glavnega zbiralnika). Potrebna je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Farovški hrib s priključitvijo na centralni kanalizacijski sistem Grosuplje.
Celotno območje naselja Šmarje Sap se plinificira (razen območij, kjer to ni ekonomsko upravičeno ali je izvedba tehnično problematična). Predpogoj za izvedbo plinifikacije je izgradnja prenosnega plinovoda M5 (Vodice–Novo mesto) ali distribucijskega plinovoda Energetike Ljubljana Škofljica–Grosuplje. Če je na nekem območju načrtovana gradnja plinovodnega omrežja, se lahko objekti do izgradnje omrežja začasno ogrevajo prek individualnih UNP sistemov.
Elektroenergetsko omrežje je razvejano po celotnem območju naselja Šmarje Sap in se navezuje na RTP Grosuplje. Pri vseh novogradnjah v urbanem delu naselja Šmarje Sap je treba zagotoviti gradnjo elektroenergetskih povezav v podzemni izvedbi.
Javne površine se opremi z javno razsvetljavo. Koncept osvetlitve in izbor svetil se zasnuje tako, da se upošteva ambientalne kakovosti prostora, varnostne zahteve in predpise s področja osvetljevanja.
Na celotnem območju naselja Šmarje Sap se uredi dostop do širokopasovnega omrežja za vse objekte. Uporabi se različne možne tehnološke rešitve, ki pa morajo biti izvedene tako, da ne bodo povzročale negativnih vplivov na prostor (EM sevanje, vizualna izpostavljenost).
II.8.1.2.6 Koncept podrobnejše namenske rabe
V središču naselja Šmarje Sap se še naprej ohranja mešanica družbene, poslovne in mešane dejavnosti ter stanovanj. Na območju za krajevno skupnostjo se po selitvi betonarne sprostijo nove površine, ki se jih nameni za mestotvorne (oskrbne in storitvene) dejavnosti.
Delujoče pokopališče se opredeli kot zelene površine – pokopališče, staro pokopališče ob Ljubljanski cesti pa kot parkovne zelene površine.
Ostalo naselje predstavljajo splošne stanovanjske dejavnosti.
II.8.1.3 Urbanistični načrt Polica
63. člen
(urbanistični načrt Polica)
II.8.1.3.1 Koncept razvoja, prenove in širitve naselja
Zaradi velikega števila prostih zazidljivih površin znotraj naselja širitve za stanovanjsko rabo v bližnji prihodnosti niso potrebne.
Razviti, prenoviti in nadgraditi je potrebno center naselja z družbenimi in centralnimi dejavnostmi. Potrebno je urediti ustrezne površine v javni rabi in zelene površine.
Zaradi dotrajanosti in prostorske stiske v stari podružnični šoli Polica se v naselju, na ustrezni lokaciji, zagotovijo površine za nov objekt šole s spremljajočimi športnimi igrišči.
Osrednje javne površine, ki bodo vključene v okvir centralnih dejavnosti bodo služile tudi kot prostor za druženje in prireditve. Kljub hitremu razvoju Police – južno od avtoceste, naj se center razvije v obstoječem delu Police, saj je tu boljša dostopnost iz vseh zalednih vasi.
Območje cerkve s pokopališčem in stare šole se uredi kot odprte javne površine v obliki parkovno prireditvenega prostora in se ga poveže z novim centrom.
II.8.1.3.2 Koncept prometnega omrežja
Za Polico je značilna potencialno dobra povezava na avtocesto (neposredna bližina avtocestnega priključka) in hkrati neustrezno lokalno cestno omrežje.
V območju centralnega dela je potrebno nadgraditi prometno omrežje in obulični javni prostor. Uredijo se pločniki in izvedejo širši profili ceste, ki povezuje Polico s Polico – južno od avtoceste.
II.8.1.3.3 Koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja ter ohranjanja arhitekturne identitete kraja
Ohranja se poselitveni vzorec območij kmetij in enodružinskih hiš – z nizko strukturo posamičnih objektov. V delu tik severno od avtoceste se ohranja tipično podolgovato obliko objektov z enotno smerjo slemen. Razen oblikovanja novega centra ob vznožju griča s cerkvijo se ohranja tipični vzorec poselitve – zgostitve na vzpetinah.
Varovati je potrebno odprti prostor okoli cerkve, ki je pomembna prostorska veduta.
II.8.1.3.4 Koncept zelenega sistema naselja
Z dopolnitvijo obstoječih zelenih površin, izgradnjo novih športnih in otroških igrišč v povezavi z novo šolo ter z vzpostavitvijo novih rekreacijskih poti v povezavi z zaledjem (gozdovi Osredka, Steljnika in Stehana, hrib Kucelj, ribnik v Dobju, Magdalenska gora, Grosupeljsko polje – Radensko polje) se uredi omrežje zelenega sistema in rekreacijskih površin.
Območja in povezave so bodisi namensko načrtovane in oblikovane (pešpoti – E 6 in GP) ali pa le dodatno opremljeni prostori večjih ambientalnih kvalitet z velikim deležem naravnih prvin ter s prevladujočo funkcijo rekreacije v odprtem prostoru.
II.8.1.3.5 Koncept opremljanja z gospodarsko javno infrastrukturo
Celotno območje naselja Polica se opremi s komunalno opremo tako, da se zagotovi oskrba s pitno in požarno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode, oskrba z električno energijo, javna razsvetljava in oskrba s sodobnimi elektronskimi komunikacijami.
Na območju naselja Polica je zgrajen lokalni vodovodni sistem Polica, Blečji vrh, preko katerega se vrši lastna oskrba s pitno vodo. V skladu z državnimi predpisi se na območju naselja Polica vzpostavi storitev javne službe za oskrbo s pitno vodo.
V skladu z državnim operativnim programom za odvajanje in čiščenje odpadne vode spada Polica med naselja, kjer je treba urediti kanalizacijsko omrežje s pripadajočo čistilno napravo. Na območju naselja Polica se zgradi lokalni kanalizacijski sistem s čistilno napravo locirano na jugozahodnemu delu naselja. Čistilna naprava ima kapaciteto 500 PE, nanjo se odvajajo tudi odpadne vode iz Bliske vasi. Območje ČN je območje izključne rabe za okoljsko infrastrukturo.
Elektroenergetsko omrežje je razvejano po celotnem območju naselja Polica in se navezuje na RTP Grosuplje.
Javne površine se opremi z javno razsvetljavo. Koncept osvetlitve in izbor svetil se zasnuje tako, da se upošteva ambientalne kakovosti prostora, varnostne zahteve in predpise s področja osvetljevanja.
Na celotnem območju naselja Polica se uredi dostop do širokopasovnega omrežja za vse objekte. Uporabi se različne možne tehnološke rešitve, ki pa morajo biti izvedene tako, da ne bodo povzročale negativnih vplivov na prostor (EM sevanje, vizualna izpostavljenost).
II.8.1.3.6 Koncept podrobnejše namenske rabe
Okoli gasilskega doma, cerkve in stare šole so površine, ki so namenjene centralnim dejavnostim in bivanju (vaško središče). Ob centralnem delu so zelene površine različnih namembnosti (pokopališče, površin za oddih, rekreacijo in šport ter druge zelene površine). Na ostalem delu se prepletajo različna območja stanovanj. Deli ob robu naselitvenih jeder bodo ohranili rabo vaški rob.
III. IZVEDBENI DEL
III.1 Uvodne določbe
64. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v naslednjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora ter drugi predpisi.
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– atrijska hiša je pritlična stanovanjska hiša z enim stanovanjem, z osrednjim ograjenim notranjim dvoriščem h kateremu so obrnjeni stanovanjski prostori. Večinoma se gradijo v vrstni zazidavi s postavitvijo hiš v obliki črke L, H oziroma U;
– DPA je Državni prostorski akt.
– dvojček je samostojen stanovanjski objekt, ki ga sestavljata dve zrcalno enaki enostanovanjski hiši, ki ležita druga ob drugi (loči ju le skupni požarni zid) in imata ločena vhoda ter vsak svoje zemljišče namenjeno gradnji;
– dvostanovanjska hiša je stanovanjska hiša z dvema stanovanjema, ki imajo skupno zemljišče namenjeno gradnji;
– enostanovanjska hiša je stanovanjska hiša z enim stanovanjem na lastnem zemljišču oziroma zemljišču namenjenem gradnji;
– etažnost objekta je določena s številom polnih nadstropij, pri čemer se kot polni etaži štejeta tudi pritličje in mezzanin oziroma medetaža;
– EUP je enota urejanja prostora;
– gospodarsko poslopje je objekt namenjen reji živali, spravilu pridelkov in shranjevanju kmetijskih strojev, orodja in kmetijske mehanizacije. V skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11 in njenimi spremembami spadajo navedena gospodarska poslopja v podrazredih: 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za spravilo pridelka in 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe;
– za grajeno območje kmetije se šteje zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih stojijo legalno zgrajene stavbe in gospodarska poslopja kmetije (stanovanjska hiša in najmanj eno gospodarsko poslopje), ki so medsebojno povezana z dovozi, potmi in drugimi utrjenimi površinami, posamezna medsebojna oddaljenost stavb oziroma gospodarskih poslopij, ki tvorijo grajeno območje kmetije, pa ne presega 30 m. Grajeno območje kmetije se opredeli tako, da se s premico povežejo v vseh smereh najbolj izpostavljeni deli stavb in gospodarskih poslopij kmetije oziroma njihovih gradbenih parcel, če so določene, in sicer ne glede na to, ali preko takega območja poteka javna cesta ali ne;
– komunalna infrastruktura so objekti, vodi in naprave komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;
– mezzanin oziroma medetaža je nadstropje med pritličjem in prvim nadstropjem;
– nadomestna gradnja je izvedba del, ko se obstoječi objekt odstrani in na mestu poprej odstranjenega objekta postavi nov objekt, ki je po velikosti in namembnosti enak odstranjenemu objektu;
– obstoječi objekt je objekt, zgrajen na zemljišču namenjeni gradnji;
– okoljska infrastruktura so objekti, vodi in naprave za oskrbo z vodo, za čiščenje in odvajanje odpadnih vod, za ravnanje z odpadki in za odlaganje odpadkov;
– OLN je Občinski lokacijski načrt;
– OPN je Občinski prostorski načrt;
– OPPN je Občinski podrobni prostorski načrt;
– otroško igrišče je prostor načrtovan za potrebe otroške igre, opremljen z urbano opremo in zasajeno z drevesno in grmovno vegetacijo; lahko je namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev načrtovana v sklopu parka ali drugega območja;
– parki so načrtovane javne in izrazito več funkcionalne odprte zelene površine, kjer prevladujejo naravne prvine. Značilna je jasna opredeljenost območja, kompleksna notranja struktura, večja oblikovna vrednost in poudarjen reprezentativno-simbolni pomen za mesto kot celoto;
– počitniška hiša je objekt, zgrajen v območjih predvidenih za gradnjo počitniških objektov in je namenjen za občasno bivanje;
– za pogojno zazidljivo območje kmetije se šteje 20 metrski pas zemljišča, ki obkroža grajeno območje kmetije, če na grajenem območju kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine pomožnega objekta ni mogoče postaviti;
– pomožni objekti so praviloma manjši objekti, ureditve ob ali na obstoječih legalno zgrajenih objektih in napravah ter so združljivi z obstoječo z upravnimi dovoljenji potrjeno dejavnostjo, lahko so objekti za lastne potrebe, ograje, škarpe, različni pomožni objekti, začasni objekti, manjše kmetijsko-gozdarske prometnice, manjši objekti za namakanje kmetijskih zemljišč, objekti za spremljanje stanja okolja, ograje za pašo živine, obore za divjad ipd. Glede na zahtevnost se delijo v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje;
– PIP je prostorski izvedbeni pogoj;
– PPIP je posebni prostorski izvedbeni pogoj;
– prizidek je novogradnja k obstoječemu objektu. Pri tem posegu je potrebno zagotoviti oblikovno skladnost celote;
– ruralna naselja so vsa naselja v Občini Grosuplje, razen mesta Grosuplje in naselja Šmarje Sap;
– stanovanja za posebne namene so stanovanja, sobe ali apartmaji, ki se oddajajo v najem za krajša ali daljša obdobja, kot so dijaški in študentski domovi, počitniški domovi itd.;
– sleme je vrhnji rob ostrešja oziroma stični rob strešin in je hkrati najvišja točka objekta;
– UrN je Urbanistični načrt;
– vaški rob (SKvr) je območje kjer je tradicionalno značilna postavitev kozolcev, pomožnih kmetijsko gospodarskih objektov, ter zasaditev s sadovnjaki. Posebnost je vaški rob znotraj naselja Spodnja Slivnica, ki je namenjen dopolnilni dejavnosti kmetij – obrt in podobno, kar je navedeno v PPIP;
– večstanovanjska hiša je stanovanjska hiša z več kot dvema stanovanjema, ki imajo skupno zemljišče namenjeno gradnji;
– vrstna hiša je hiša z enim stanovanjem zgrajena v vrsti z ostalimi vrstnimi hišami. Vrstne hiše si lahko sledijo tudi v določenih zamikih;
– vrtičkarstvo je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih rastlin za lastne potrebe in se izvaja na posebej za tako dejavnost urejenih površinah, ki so določene z občinskim prostorskim načrtom;
– zelene površine so urejene in opremljene (otroška igrišča, parkovna oprema, spominska obeležja ipd.) ter z vegetacijo zasajene površine. Namenjene so ureditvi okolice objektov, bivanju na prostem, izboljšujejo kakovost bivanja in prispevajo k urejenosti človekovega okolja;
– zelene površine na raščenem terenu so površine s prisotnostjo različnih vrst vegetacije, ki so urejene na raščenem terenu (teren z neposrednim stikom z geološko podlago in sposobnostjo zadrževanja in ponikanja vode na lokaciji);
– zeleni rob je obstoječe stanje in v občinskem prostorskem načrtu prikazan interes po varovanju in ponovni vzpostavitvi ozelenitve roba naselja;
– zemljišče namenjeno gradnji je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu in je z občinskim prostorskim aktom namenjeno za graditev objektov;
– ZN je zazidalni načrt.
65. člen
(stopnja natančnosti mej)
Meja med posameznimi namenskimi rabami je določena po osi mejne črte.
66. člen
(enote urejanja prostora)
(1) Izvedbeni del Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje določa PIP za gradnjo objektov in rabo prostora po EUP.
(2) EUP je območje z enovito namensko rabo ter drugimi pogoji in merili za urejanje prostora. Prikazane so na kartah ''Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev''.
(3) EUP se označi z enolično oznako, ki vsebuje oznako makro enote urejanja (v nadaljevanju: ME) in zaporedno številko enote. Podrobna namenska raba je izpisana v naslednji vrstici. Kadar se EUP ne ureja samo s tem odlokom, je v naslednji vrstici izpisana oznaka načina urejanja z obstoječim ali predvidenim podrobnim prostorskim načrtom.
(4) Na karti se pojavlja naslednji zapis oznak EUP na primer:
+---------------------------------------+
|GR_15                 |
|SSv                  |
|OPPN                  |
+---------------------------------------+
(5) pri čemer je:
+----+---------------------------------+
|GR |oznaka makro enote urejanja,   |
+----+---------------------------------+
|15 |zaporedna številka EUP znotraj ME|
+----+---------------------------------+
|SSv |oznaka namenske rabe       |
+----+---------------------------------+
|OPPN|oznaka načina urejanja      |
+----+---------------------------------+
(6) Oznaka OPN se ne izpisuje. Če v EUP veljajo posebna merila in pogoji se izpisuje oznaka PPIP (posebni prostorski izvedbeni pogoji). Glede na vrsto prostorskega izvedbenega akta, ki velja za EUP so možne tudi oznake OLN, ZN, UrN, DPA.
67. člen
(makro enota urejanja)
Območje OPN Grosuplje je razdeljeno na naslednje ME:
+-----------+--------------+----------------------------------------------+
|Oznaka ME |Ime ME    |Naselja v ME                 |
+-----------+--------------+----------------------------------------------+
|   ŠS  |Šmarje Sap  |Mali vrh pri Šmarju, Veliki vrh pri Šmarju,  |
|      |       |Podgorica pri Šmarju, Šmarje - Sap, Paradišče,|
|      |       |Tlake, Gajniče, Zgornja Slivnica, Cikava, Sela|
|      |       |pri Šmarju, Huda Polica            |
+-----------+--------------+----------------------------------------------+
|   GR  |Grosuplje   |Hrastje pri Grosupljem, Brvace, Grosuplje,  |
|      |       |Brezje pri Grosupljem, Praproče, Perovo    |
+-----------+--------------+----------------------------------------------+
|   ML  |Mlačevo    |Spodnje Blato, Gatina, Spodnje Duplice, Veliko|
|      |       |Mlačevo, Boštanj, Malo Mlačevo, Lobček    |
+-----------+--------------+----------------------------------------------+
|   ŠJ  |Št. Jurij   |Vino, Bičje, Pece, Podgorica pri Št. Juriju, |
|      |       |Udje, Vrbičje, Rogatec, Ponova vas, Mala vas, |
|      |       |Št. Jurij, Cerovo, Spodnja Slivnica, Medvedica|
+-----------+--------------+----------------------------------------------+
|   PO  |Polica    |Dobje, Mala Stara vas, Velika Stara vas,   |
|      |       |Zgornje Duplice, Peč, Dole, Polica, Blečji  |
|      |       |vrh, Kožljevec, Troščine, Dolenja vas, Gorenja|
|      |       |vas, Mali Konec, Gradišče           |
+-----------+--------------+----------------------------------------------+
|   LU  |Luče     |Plešivica pri Žalni, Luče, Žalna, Velika Loka,|
|      |       |Dole, Mala Loka                |
+-----------+--------------+----------------------------------------------+
|   RA  |Račna     |Predole, Velika Račna, Mala Račna, Čušperk,  |
|      |       |Zagradec pri Grosupljem            |
+-----------+--------------+----------------------------------------------+
|   ŠK  |Škocjan    |Velike Lipljene, Rožnik, Cerovica, Železnica, |
|      |       |Male Lipljene, Škocjan            |
+-----------+--------------+----------------------------------------------+
|   IG  |Ilova gora  |Velika Ilova Gora, Mala Ilova Gora, Gaberje  |
+-----------+--------------+----------------------------------------------+
III.2 Namenska raba
68. člen
(vrste namenske rabe prostora)
(1) Vsaka EUP ima s tem odlokom predpisano vrsto namenske rabe.
(2) Namenska raba prostora je prikazana na karti »Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture« ter na kartah »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev«.
(3) Vrste namenskih rab določa naslednja preglednica:
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|Namenska raba prostora           |Nadaljnja členitev kategorij  |
|                      |podrobnejše namenske rabe    |
|                      |prostora            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ                        |
+--------------+----------------------------+--------------------------------+
|S – območja  |SS – stanovanjske površine |SSe – stanovanjske površine za |
|stanovanj   |              |eno in dvostanovanjske hiše   |
|       |              +--------------------------------+
|       |              |SSv – stanovanjske površine za |
|       |              |večstanovanjske hiše      |
+--------------+----------------------------+--------------------------------+
|       |SK –površine podeželskega  |SK – površine podeželskega   |
|       |naselja           |naselja             |
|       |              +--------------------------------+
|       |              |SKvr – vaški rob        |
|       +----------------------------+--------------------------------+
|       |SP – površine počitniških  |/                |
|       |hiš             |                |
+--------------+----------------------------+--------------------------------+
|C – območja  |CU – urbano središče    |/                |
|centralnih  +----------------------------+--------------------------------+
|dejavnosti  |Cv – vaško središče     |/                |
|       +----------------------------+--------------------------------+
|       |CD – druga območja     |/                |
|       |centralnih dejavnosti    |                |
|       +----------------------------+--------------------------------+
|       |/              |Cs – območja centralnih     |
|       |              |dejavnosti s stanovanjskimi   |
|       |              |površinami           |
|       |              +--------------------------------+
|       |              |Cos – območja centralnih    |
|       |              |dejavnosti z obrtnimi in    |
|       |              |stanovanjskimi dejavnostmi   |
|       |              +--------------------------------+
|       |              |Co – območja centralnih     |
|       |              |dejavnosti z obrtnimi      |
|       |              |dejavnostmi           |
+--------------+----------------------------+--------------------------------+
|I – območja  |IG – gospodarske cone    |/                |
|proizvodnih  +----------------------------+--------------------------------+
|dejavnosti  |IK – površine z objekti za |/                |
|       |kmetijsko proizvodnjo    |                |
+--------------+----------------------------+--------------------------------+
|B – posebna  |BT – površine za turizem  |/                |
|območja    |              |                |
+--------------+----------------------------+--------------------------------+
|Z – območja  |ZS – površine za rekreacijo |/                |
|zelenih    |in šport          |                |
|površin    +----------------------------+--------------------------------+
|       |ZP – parki         |/                |
|       +----------------------------+--------------------------------+
|       |ZD – druge urejene zelene  |/                |
|       |površine          |                |
|       +----------------------------+--------------------------------+
|       |ZK – pokopališča      |/                |
+--------------+----------------------------+--------------------------------+
|P – območja in|PC – površine cest     |/                |
|omrežja    |              |                |
|prometne   +----------------------------+--------------------------------+
|infrastrukture|PZ – površine železnic   |/                |
+--------------+----------------------------+--------------------------------+
|E – območja  |/              |/                |
|energetske  |              |                |
|infrastrukture|              |                |
+--------------+----------------------------+--------------------------------+
|O – območja  |/              |/                |
|okoljske   |              |                |
|infrastrukture|              |                |
+--------------+----------------------------+--------------------------------+
|F – območja za|/              |/                |
|potrebe    |              |                |
|obrambe v   |              |                |
|naselju    |              |                |
+--------------+----------------------------+--------------------------------+
|A – površine |/              |A – površine razpršene     |
|razpršene   |              |poselitve            |
|poselitve   |              +--------------------------------+
|       |              |Ak – kmetije          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ                       |
+---------------+---------------------------+--------------------------------+
|K1 – najboljša |/             |/                |
|kmetijska   |              |                |
|zemljišča   |              |                |
+---------------+---------------------------+--------------------------------+
|K2 – druga   |/             |/                |
|kmetijskih   |              |                |
|zemljišča   |              |                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ                        |
+---------------+---------------------------+--------------------------------+
|G – gozdna   |/             |G – območja gozdov       |
|zemljišča   |              +--------------------------------+
|        |              |Gpn – gozd s posebnim namenom  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|IV. OBMOČJA POVRŠINSKIH VODA                        |
+---------------+---------------------------+--------------------------------+
|V – površinske |VC – celinske vode     |/                |
|vode      |              |                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ                         |
+---------------+---------------------------+--------------------------------+
|L – območja  |LN – površine nadzemnega  |/                |
|mineralnih   |pridobivalnega prostora  |                |
|surovin    |              |                |
+---------------+---------------------------+--------------------------------+
|N – območja za |/             |/                |
|potrebe varstva|              |                |
|pred naravnimi |              |                |
|in drugimi   |              |                |
|nesrečami   |              |                |
+---------------+---------------------------+--------------------------------+
|f – območja za |/             |/                |
|potrebe obrambe|              |                |
|zunaj naselij |              |                |
+---------------+---------------------------+--------------------------------+
69. člen
(določitev zemljišča namenjenega gradnji objektom, ki so razpršena gradnja)
(1) Za vse legalno zgrajene objekte na območju krajine, ki so po ZPNačrt razpršena gradnja in evidentirani v kartografskem delu občinskega prostorskega načrta kot informacija o dejanskem stanju v prostoru (kataster stavb) ter nimajo določenega zemljišča namenjenega gradnji v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje, velja, da jim pripada zemljišče namenjeno gradnji iz veljavnega upravnega dovoljenja (lokacijskega ali posebnega dela enotnega in gradbenega dovoljenja), objektom grajenim pred letom 1967 pa zemljišče namenjeno gradnji v velikosti 1,5 stavbišča. Na teh zemljiščih je dovoljeno obstoječe objekte porušiti, na istem mestu zgraditi nove z največjim dovoljenim povečanjem objekta za 10 % od obstoječega, redno vzdrževati, rekonstruirati, prenavljati, prizidati, nadzidati za 10 % od velikosti obstoječega objekta vse v smislu oblikovne sanacije. Dovoljeno je postavljati pomožne objekte.
(2) Na območju zemljišča namenjenega gradnji določenega v gradbenem dovoljenju je mogoča postavitev ene vrste pomožnega objekta za lastne potrebe z upoštevanjem zakonskih in podzakonskih predpisov.
III. 3 Splošni prostorsko izvedbeni pogoji
III.3.1 Določanje prostorskih izvedbenih pogojev
70. člen
(prostorski izvedbeni pogoji, ki veljajo za enote urejanja prostora)
(1) Za EUP veljajo naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
– splošni prostorski izvedbeni pogoji PIP, določeni v III.3, III.4 poglavju tega odloka,
– posebni prostorski izvedbeni pogoji PPIP, določeni v III.5 poglavju tega odloka.
(2) PIP se uporabljajo v vseh enotah urejanja prostora, razen če je s PPIP določeno drugače.
(3) Kadar so za EUP določeni PPIP, je treba upoštevati določila PPIP ter tiste splošne prostorske izvedbene pogoje, ki jih PPIP ne spreminjajo.
(4) Za EUP, za katere je predvidena izdelava OPPN, veljajo usmeritve za pripravo OPPN, ki so določene v III.6 poglavju.
III.3.2 Izraba prostora
71. člen
(dopusta izraba prostora)
(1) Zazidana površina je površina zemljišča, ki ga pokrivajo stavbe. Zazidano površino določa navpična projekcija zunanjih dimenzij stavbe na zemljišče.
(2) Bruto tlorisna površina stavbe (BTPS) je skupna površina vseh etaž stavbe. Etaže so lahko nadstropja, ki so v celoti ali delno pod terenom, nadstropja nad terenom, podstrešja, terase, strešne terase, površine tehničnih in skladiščnih prostorov. Bruto tlorisna površina etaže (BTPE) se dobi iz zunanjih dimenzij obodnih elementov v višini tal etaže. Ometi, fasadne obloge in parapeti so všteti.
(3) Faktor zazidanosti zemljišča za gradnjo (FZ) je razmerje med zazidano površino in celotno površino zemljiških parcel namenjenih gradnji.
(4) Faktor izrabe zemljišča namenjenega gradnji (FI) je razmerje med bruto tlorisno površino etaž nad nivojem terena in površino zemljišča namenjenega gradnji. Pomožni objekti se v izračunu FI ne upoštevajo.
(5) Delež odprtih bivalnih površin (DOBP) je delež odprtih bivalnih površin glede na zemljišče namenjeno gradnji. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene površine in tlakovane površine, namenjene zunanjemu bivanju, ki ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne površine (dostopi, dovozi, parkirišča, prostori za ekološke otoke). DOBP vključuje najmanj 50 % zelenih površin na raščenem terenu.
(6) V skladu z okvirnimi urbanističnimi kriteriji glede dovoljenih gostot pozidave se glede zazidanosti upoštevajo normativi in standardi za posamezno dejavnost.
(7) Če je obstoječa zazidanost (FZ) in izraba zemljišča namenjenega gradnji (FI) večja od dopustne maksimalne zazidanosti oziroma izrabe zemljišča namenjenega gradnji določene s tem odlokom, so na teh zemljiščih dovoljene le rekonstrukcije, investicijska vzdrževalna dela, spremembe namembnosti in rabe stavb ter gradnja garažnih objektov pod nivojem terena in nadomestne gradnje zakonito zgrajenih objektov, s tem da se velikost objekta ne sme povečati.
(8) Nobena od omejitev (FZ, FI, DOBP in višinski gabarit) ne sme biti presežena, tudi če katera od drugih omejitev ne dosega svoje dopustne maksimalne vrednosti.
III.3.3 Dopustne dejavnosti
72. člen
(dopustne dejavnosti)
(1) Prostorski izvedbeni pogoji glede dopustnih dejavnosti so podrobno opredeljeni v določilih od 124. člena do 155. člena tega odloka, ki se nanašajo na merila in pogoje za posamezne podrobnejše namenske rabe. Dopustne dejavnosti so opredeljene na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov, nekatera poimenovanja pa so poenostavljena ali združujejo več kategorij iz predpisov.
(2) Preglednica: Pojasnilo povezav med izrazi s področja dopustnih dejavnosti, uporabljenimi v tem odloku in podzakonskim predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti:
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|Dejavnosti, navedene v uredbi o standardni |Poimenovanje dopustnih     |
|klasifikaciji dejavnosti          |dejavnosti v tem odloku     |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|A kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo |kmetijstvo in gozdarstvo    |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|B rudarstvo                |proizvodne (predelovalne)    |
|C predelovalne dejavnosti         |dejavnosti           |
|D oskrba z električno energijo, plinom,  |                |
| paro                   |                |
|E oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in  |                |
|odpadki; saniranje okolja         |                |
|F gradbeništvo               |                |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|C predelovalne dejavnosti         |dejavnosti drobnega       |
|F gradbeništvo               |gospodarstva          |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|G trgovina; vzdrževanje in popravila    |trgovske in posebne storitvene |
| motornih vozil              |dejavnosti           |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|H promet in skladiščenje          |promet in skladiščenje     |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|I gostinstvo                |gostinstvo in turizem      |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|J informacijske in komunikacijske     |storitvene in poslovne     |
| dejavnosti                |dejavnosti           |
|K finančne in zavarovalniške dejavnosti  |                |
|L poslovanje z nepremičninami       |                |
|M strokovne, znanstvene in tehnične    |                |
| dejavnosti                |                |
|N druge raznovrstne poslovne dejavnosti  |                |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|O dejavnost javne uprave in obrambe;    |dejavnosti javne uprave     |
| dejavnost obvezne socialne varnosti   |                |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|P izobraževanje              |izobraževanje          |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|Q zdravstvo in socialno varstvo      |zdravstvo in socialno varstvo  |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|R kulturne, razvedrilne in rekreacijske  |kulturne, razvedrilne,     |
| dejavnosti                |rekreacijske in športne     |
|                      |dejavnosti           |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
|S druge dejavnosti             |druge dejavnosti        |
|T dejavnost gospodinjstev z zaposlenim   |                |
| hišnim osebjem; proizvodnja za lastno  |                |
| rabo                   |                |
|U dejavnost eksteritorialnih organizacij  |                |
| in teles                 |                |
+-------------------------------------------+--------------------------------+
III.3.4 Vrste gradenj in drugih posegov v prostor
73. člen
(dopustni objekti in gradnje)
(1) Če ta odlok ali drugi zakonski oziroma podzakonski predpisi ne določajo drugače, so na celotnem območju stavbnih zemljišč, upoštevajoč strateški in kartografski del občinskega prostorskega načrta, dopustne gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v prostor:
1. gradnja eno ali dvostanovanjskih hiš;
2. gradnja dvojčkov;
3. gradnja večstanovanjskih hiš;
4. gradnja počitniških hiš;
5. gradnja večstanovanjskih hiš z oskrbovanimi stanovanji in stanovanji za posebne namene;
6. gradnja objektov osnovne preskrbe – trgovske stavbe (trgovine na drobno z dobrinami vsakdanje rabe, predvsem prehrambnimi blagom, gospodinjskimi potrebščinami, tobačnimi izdelki ter neprehrambnimi izdelki (tekstil, kozmetika, šolske potrebščine, računalniške, telekomunikacijske, avdio in video naprave, izdelki za kulturo šport in zabavo, knjige, časopisi in revije, medicinski in ortopedski pripomočki, farmacevtskimi izdelki, cvetje, rastline in gnojila ipd.));
7. gradnja objektov za vzdrževanje, popravila in prodajo motornih vozil in plovil ter bencinskih servisov;
8. gradnja in ureditev odprtih površin za skladiščne dejavnosti in gradbene ter druge trgovine na debelo;
9. gradnja gostiln, restavracij, točilnic in slaščičarn;
10. gradnja objektov za kratkotrajno nastanitev, in sicer:
– hotelskih in podobnih nastanitvenih objektov,
– turističnih kmetij s sobami in gostiln;
11. gradnja objektov centralnih dejavnosti za potrebe zdravstva, šolstva, izobraževanja, znanstveno raziskovalnega dela, otroškega varstva, kulture in razvedrila ter športa v okviru centralnih dejavnosti in ne kot samostojnega objekta; Dejavnosti zdravstva, šolstva, izobraževanja, otroškega varstva so možne tudi v stanovanjskih objektih;
12. gradnja objektov in naprav za potrebe delovanja krajevnih skupnosti, družbenih organizacij in društev;
13. gradnja objektov javne uprave, bank, pošt, zavarovalnic, druge upravne in pisarniške objekte;
14. gradnja objektov za opravljanje verskih obredov, pokopališč in pokopaliških objektov ter spremljajočih objektov;
15. gradnja objektov za storitvene, poslovne in druge dejavnosti (založništvo, računalniško programiranje in svetovanje, finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, pravne in računovodske dejavnosti, arhitekturno in tehnično projektiranje, frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost, druge strokovne in tehnične dejavnosti);
16. gradnja objektov za drobno gospodarstvo (delavnice, skladišča, proizvodni in poslovni objekti);
17. gradnja proizvodnih objektov;
18. gradnja kmetijskih gospodarskih objektov (objekti za rejo živali, objekti za spravilo pridelka, objekti za rastlinsko pridelavo, kozolci in drugi nestanovanjski kmetijski objekti);
19. gradnja pomožnih objektov, ki so opredeljeni z veljavnimi področnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, in sicer:
– pomožni objekti za lastne potrebe,
– ograje in škarpe,
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
– pomožni začasni objekti za skladiščenje in začasni gostinski vrt;
20. postavitev turističnih oznak, spominskih obeležij, urbane opreme, reklamnih panojev in neprometnih znakov ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo to področje;
21. postavitev začasnih objektov za prireditve, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje;
22. rekonstrukcije obstoječih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih objektov, rušenje obstoječih objektov ter vzdrževalna dela, če je osnovni objekt zgrajen z veljavnim upravnim dovoljenjem ter odstranitev objektov in vzpostavitev dejanskega stanja; na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso skladni z namensko rabo EUP so dopustna vzdrževalna dela in odstranitev objektov;
23. nadomestna gradnja;
24. spremembe namembnosti v obstoječih objektih, če so v skladu z namensko rabo, velikost zemljišča namenjenega gradnji ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost in nove dejavnosti ne povzročajo motenj v okolju;
25. urejanje odprtih površin kot so zelenice, parki, sprehajalne poti, otroška igrišča, pešpoti in trgi oziroma ploščadi;
26. gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, vodov in naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, objektov in naprav za promet in zveze ter plinovodov in vročevodov, neglede na zahtevnost objekta;
27a. gradnja objektov za šport in rekreacijo, neglede na zahtevnost objekta;
27b. gradnja ploskovnih objektov za šport in rekreacijo (športnih igrišč), neglede na zahtevnost objekta;
28a. gradnja garažnih hiš;
28b. gradnja parkirišč za tovorna vozila;
29. gradnja postajnih, prometnih in spremljajočih objektov za javni potniški in tovorni promet ter pretovor in zunanja prometna ureditev;
30. dela po drugih predpisih, ki določajo ravnanja, s katerimi se spreminja fizični prostor (vodnogospodarske ureditve, sanacije površinskih kopov, degradiranega prostora in drugih posegov, ki negativno vplivajo na prostor);
31. gradnja objektov za obrambo v primeru izrednih razmer ter gradnja objektov za zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč, neglede na zahtevnost objekta;
32. postavitev objektov in naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje, neglede na zahtevnost objekta;
33. gradnja objektov za potrebe obrambe, neglede na zahtevnost objekta.
III.3.5 Pomožni objekti
74. člen
(pomožni objekti)
(1) Za gradnjo pomožnih objektov, ne glede na zahtevnost, se upošteva zakonske in podzakonske predpise. Pomožni objekti, ne glede na zahtevnost, se lahko gradijo v skladu z namensko rabo oziroma, kjer niso izrecno prepovedani.
(2) Oblikovani morajo biti skladno z oblikovalskimi določili in gradbenimi materiali tega odloka.
(3) Pomožni objekti kot prizidki na fasadah, ki so vidne z javnih površin, morajo biti izvedeni tako, da se streha osnovnega objekta podaljša oziroma nadaljuje preko pomožnega objekta v istem materialu in naklonu, ali se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha.
(4) Pri prizidkih ali na samostojnih objektih v strmem terenu je dopustna izvedba ravne pohodne strehe kot terase ali zelene strehe (streha pokrita z vegetacijskih slojem).
(5) Za gradnjo vseh pomožnih objektov, umeščenih v varovalnem pasu okoljske infrastrukture, je obvezno soglasje upravljavca okoljske infrastrukture.
75. člen
(pomožni objekti za lastne potrebe, ograje in škarpe)
(1) Pomožne objekte za lastne potrebe, medsosedske ograje in škarpe, ki so v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi opredeljeni kot enostavni ali nezahtevni objekti, je dovoljeno graditi na zemljiščih namenjenih gradnji, ki pripadajo legalno zgrajenim stanovanjskim objektom, h katerim se gradijo.
(2) Za pomožne objekte za lastne potrebe, ki so v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi opredeljeni kot enostavni ali nezahtevni objekti, se dopušča svobodnejše oblikovanje, kot je to določeno za posamezne enote namenske rabe, in sicer: tlorisni gabarit podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,2 do 2, streha simetrična dvokapnica v naklonu od 20° do 45°. Potrebno je upoštevati tudi splošna določila za oblikovanje objektov.
(3) Dopušča se kompozicijsko združevanje več različnih pomožnih objektov za lastne potrebe v gruče ali vrste, ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo to področje. Različni pomožni objekti za lastne potrebe, ki se kompozicijsko združujejo morajo imeti konstrukcijsko samostojne elemente, da je možno ugotavljanje največje velikosti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje. Kompozicijsko se lahko združuje največ tri različne pomožne objekte za lastne potrebe oziroma skupne zazidane površine do 60 m2.
(4) Zimskih vrtov (steklenjakov) ni dopustno dodajati na fasade objektov krajevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih površin.
(5) Ute oziroma senčnice morajo biti lesene. Dopušča se šotorasta (večkapna) streha. Zaščitna sredstva za les morajo biti brezbarvna ali enaka kot na sosednjih objektih.
(6) Za utrjene dovozne poti, opredeljene kot nezahtevni objekti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ne velja določilo prvega odstavka tega člena o dopustnosti gradnje zgolj na zemljiščih namenjenih gradnji, ki pripadajo legalno zgrajenim stanovanjskim objektom. Utrjene dovozne poti se lahko gradi izven zemljišč namenjenih gradnji v skladu z določili za posamezne namenske rabe in splošnimi določili odloka.
(7) Pri ograjevanju parcel v naselju je potrebno upoštevati tip, material in višino ograj, ki je značilna za naselje. Vrste ograj in materiali morajo biti v naseljih čim bolj enotni. Ograje se lahko gradijo v leseni, kovinski in žičnati izvedbi, lahko pa se kombinirajo tudi s kamnito izvedbo. Betonski zidovi kot samostojne ograje niso dovoljeni.
(8) Medsosedske transparentne ograje (žične ali kovinske) so lahko največje višine 1,8 m. Če je medsosedska ograja polna – netransparentna (lesena, kamnita, kovinska) je lahko njena višina največ 1,4 m.
(9) V ureditveni enoti Cv so dopustne le žične ali lesene ograje največje višine 1,2 m. Kadar mejijo na javne površine, so lahko le v liniji z obstoječimi objekti.
(10) Na zemljiških parcelah namenjenih gradnji, ki pripadajo legalno zgrajenim objektom za opravljanje dejavnosti (proizvodne (predelovalne) dejavnosti, dejavnosti drobnega gospodarstva, trgovske in posebne storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, storitvene in poslovne dejavnosti itd.) je dopustna postavitev transparentne žičnate ograje največje višine 2,2 m, zaradi zaščite poslovnega objekta.
(11) V enoti SKvr je dopustno ograjevanje le za potrebe kmetijstva. Dopustne so žične in lesene ograje največje višine 1,5 m.
(12) Protihrupne ograje se lahko gradijo v območju stavbnih zemljišč, ki neposredno mejijo na ureditveni enoti PC in PŽ oziroma ob objektih, v katerih se izvaja proizvodna dejavnost, dejavnosti drobnega gospodarstva ter posebne storitvene dejavnosti, če raven hrupa presega predpisano stopnjo, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje. Poročilo o izvedenih meritvah je obvezna priloga za pridobitev soglasja upravljavca ceste oziroma železnice ter za pridobitev upravnega dovoljenja. Največja višina protihrupne ograje je 2,5 m. Betonske protihrupne ograje niso dopustne. Določila v tem odstavku ne veljajo za protihrupne ograje, ki se izvajajo v okviru avtoceste.
(13) Ograje ter vstopna in uvozna vrata ne smejo poslabšati prometne varnosti in se morajo obvezno odpirati proti zemljišču namenjenem gradnji oziroma vzporedno s cesto. V križiščih in na ostalih priključkih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika.
(14) Zasaditve živih mej ne smejo poslabševati prometne varnosti in ovirati preglednega trikotnika v križišču. Od parcelne meje morajo biti obvezno odmaknjene toliko, da je mogoče nemoteno vzdrževanje.
76. člen
(pomožni kmetijsko gozdarski objekti)
(1) Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte je dovoljeno graditi v enotah SK, SKvr, Cv, A, Ak in IK ali v grajenem območju kmetije. Če na grajenem območju kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine gradnja pomožnega kmetijsko gozdarskega objekta ni možna, se gradnja tovrstnega pomožnega objekta izjemoma dopušča v pogojno zazidljivem območju kmetije. Za gradnjo pomožnega kmetijsko gozdarskega objekta v pogojno zazidljivem območju kmetije, je potrebno predhodno pridobi mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, ki utemeljuje nujnost gradnje takšnega objekta.
(2) Kompozicijsko združevanje kmetijsko-gozdarskih objektov v gruče ali vrste ni dovoljeno.
(3) V ureditvenih enotah Cv in IK morajo biti stolpni silosi postavljeni pod streho hleva oziroma gospodarskega poslopja.
(4) Pomožni objekti, kot so gnojišča ali zbiralniki gnojnice morajo biti ozelenjeni z živimi mejami in locirani tako, da emisije čim manj vplivajo na okolico.
(5) Pri oblikovanju čebelnjakov je potrebno upoštevati tradicionalno zasnovo kranjskega čebelnjaka. Čebelnjaki morajo biti pravokotne oblike in imeti dvokapno streho. Dopušča se drugačna razmerja stranic, kot so določena s splošnimi določili odloka. Dopušča se naklon strehe od 20° do 45°, sleme strehe je lahko zamaknjeno iz osrednje osi daljše stranice oziroma je sleme poravnano s čelno fasado čebelnjaka. V primeru, da je sleme poravnano s čelno fasado čebelnjaka, mora biti prostor med panji in napuščem zaprt z opažem, ki je speljan v loku.
77. člen
(začasni objekti)
(1) Objekti, ki so v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi, opredeljeni kot začasni objekti, se lahko izvedejo pod pogoji, navedenimi v tem odloku in ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov, ki urejajo to področje.
(2) Začasne objekte sezonskega turističnega značaja (kiosk) je dovoljeno postavljati v ureditvenih enotah CU, Cs, Cos, CD, SK, BT, ZS, ZP. Postavijo se lahko na zemljiščih, ki so prometno dostopna in je možno organizirati parkirne površine. Postavljeni morajo biti tako, da dopolnjujejo javni prostor, ne ovirajo prometa, omogočajo vzdrževanje komunalnih ter prometnih objektov in naprav. Ti objekti se lahko priključijo na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo. Lokacijo potrdi pristojna občinska služba za urejanje prostora.
(3) Postavitev začasnih objektov za skladiščenje in gostinskih vrtov (začasnih objektov za opravljanje gostinske dejavnosti), je dovoljeno na zemljiških parcelah, ki pripadajo legalno zgrajenim objektom za opravljanje dejavnosti.
(4) Kot začasni objekt za skladiščenje se ob legalno zgrajeni stavbi za opravljanje dejavnosti, lahko postavi tudi pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
(5) Začasni objekti za skladiščenje ne smejo biti namenjeni skladiščenju nevarnih kemikalij ali drugih nevarnih snovi, ki jih opredeljujejo predpisi, ki urejajo kemikalije, ali druge nevarne snovi.
(6) Drugi začasni objekti, ki so določeni v skladu z zakonskimi in podzakonskimi prepisi in so namenjeni za prireditve se lahko postavljajo v skladu s splošnimi določili tega odloka, za čas trajanja prireditev, promocije ali predstavitve, vendar največ za 30 dni, razen športnih igrišč z napihljivo konstrukcijo, ki se lahko postavijo za 6 mesecev. Lokacijo potrdi pristojna občinska služba za urejanje prostora.
(7) Kompozicijsko združevanje začasnih objektov v gruče ali vrste ni dovoljeno.
78. člen
(drugi pomožni objekti)
(1) Pomožne obrambne objekte in vadbene objekte, namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju je dovoljeno graditi na površinah, ki so s prostorskimi akti namenjeni za ta namen.
(2) Urbana oprema mora biti locirana tako, da ne ovira funkcionalno oviranih ljudi, da ne zastira značilnih pogledov in preglednega trikotnika ter ne ovira vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.
(3) Postavitev večnamenskega kioska (za prodajo časopisov, tobačnih izdelkov, živil itd.) do največje površine 30 m2 BTPS je dovoljena na javnih površinah v ureditvenih enotah CU, Cs, Cos, CD, SK, ZS. Postavi se lahko na zemljiščih, ki so prometno dostopna in je možno organizirati parkirne površine. Objekt mora biti postavljen tako, da ne ovira prometa in vzdrževanje komunalnih, prometnih in drugih infrastrukturnih objektov ter naprav. Ti objekti se lahko priključijo na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo. Lokacijo potrdi pristojna občinska služba za urejanje prostora.
(4) Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem so dopustni v območju stavbnih zemljišč razen športnega strelišča in vzletišča, ki sta dopustna v ureditvenih enotah ZS in BT, pri čemer morata izpolnjevati pogoje varovanja zdravja.
(5) Dovoljena je postavitev solarnih modulov na strehah objektov tako, da ne presegajo višine slemena objekta in ne odstopajo od površine strešne plošče za več kot 50 cm.
79. člen
(objekti za oglaševanje)
(1) Oglaševanje na območju Občine Grosuplje je dovoljeno v skladu za zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
(2) Lokacije oglasnih mest na območju Občine Grosuplje se določi v Katastru oglasnih mest, ki ga izdela in vzdržuje pristojni urad Občine Grosuplje za urejanje prostora.
(3) Postavitev stalnih in krajevnih objektov za oglaševanje, ki so določeni z podzakonskimi predpisi, je dovoljeno le v skladu s Katastrom oglasnih mest.
(4) Postavitev začasnih objektov za oglaševanje, objektov za oglaševanje za lastne potrebe in neprometnih znakov, je dovoljeno le v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
(5) Postavitev začasnih objektov za oglaševanje je dovoljeno le na javnih površinah v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje. Lokacijo potrdi Urad za prostor Občine Grosuplje.
(6) Postavitev drugih objektov, ki niso namenjeni oglaševanju (prometnih znakov, usmerjevalnih tabel, turističnih oznak itd.) je dopustna v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
(7) Stalni, krajevni, začasni objekti za oglaševanje, neprometni znaki, objekti za oglaševanje za lastne potrebe (v nadaljevanju: objekti za oglaševanje) in drugi objekti, ki niso omenjeni oglaševanju (objekti za usmerjanje, turistične oznake itd.), morajo biti locirani tako da:
– ne poslabšujejo prometne varnosti,
– ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi,
– ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja in
– ne zastirajo pomembnejših značilnih pogledov.
(8) Objekti za oglaševanje morajo biti oblikovani v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
(9) Kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni z lastnim virom, moč osvetlitve ne sme presegati moči svetlobe javne razsvetljave. Barva in moč svetlobe ne sme biti moteča za stanovanja v okolici.
(10) Objekti za oglaševanje za lastne potrebe, ki so izvedeni kot izvesne table, nadstrešnice ali napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2.5 m nad pločnikom, če z zakonskimi in podzakonskimi predpisi ni določeno drugače.
(11) Če se objekti za oglaševanje in drugi objekti, ki niso namenjeni oglaševanju postavljajo v varovanih območjih ali varstvenih pasovih, je potrebno pridobiti soglasje nosilca urejanja prostora, oziroma upravljavca prometne in druge infrastrukture.
(12) Objekti za oglaševanje v ruralnih naseljih ne smejo biti postavljeni nad višinsko koto slemen objektov.
(13) Objekti za oglaševanje niso dopustni na objektih evidentirane naravne in kulturne dediščine. Na tovrstnih objektih se dopušča samo postavitev opisnih, označevalnih in usmerjevalnih tabel, ki so neposredno povezane z objektom naravne ali kulturne dediščine.
III.3.6 Lega objektov
80. člen
(lega objektov)
(1) Pri umeščanju objektov na zemljišče namenjeno gradnji je treba upoštevati regulacijske črte. Regulacijske črte (linije, meje) določajo urbanistične razmejitve in razmejitve površin javnega in zasebnega interesa. Razvrščajo se na regulacijske linije, gradbene linije, gradbene meje:
– regulacijska linija (RL) razmejuje površine namenjene javni rabi od površin namenjenih zasebni rabi.
– gradbena linija (GL) predstavlja linijo na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej liniji. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade od gradbene linije (do 1 m).
– gradbena meja (GM) določa linijo, ki jo novozgrajene stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmaknjene od nje v notranjost zemljišča za gradnjo.
(2) V območjih brez izrazito enotne gradbene linije obstoječih objektov in brez enotnega zazidalnega sistema mora biti odmik novogradnje (skrajne točke objekta) vsaj 5 m od roba cestišča.
(3) Pri novogradnjah manj zahtevnih in zahtevnih objektov se zagotovi zadosten varnostni odmik od gozdnega roba, v širini najmanj 25 m oziroma najmanj ene sestojne višine odraslega gozda.
(4) Ograje in škarpe (oporni in podporni zidovi), ki so v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi opredeljeni kot pomožni objekti (enostavni ali nezahtevni), se lahko gradijo brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, če znaša odmik skrajne točke objekta od meje sosednjega zemljišča najmanj 0,5 m.
(5) Vadbeni objekti, spominska obeležja in urbana oprema, ki so v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi opredeljeni kot pomožni objekti, se lahko gradijo brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, če znaša odmik skrajne točke objekta od meje sosednjega zemljišča najmanj 1,5 m.
(6) Pomožni objekti za lastne potrebe, ki so v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi opredeljeni kot pomožni objekti (enostavni ali nezahtevni), se lahko gradijo brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, če znaša odmik skrajne točke objekta od meje sosednjega zemljišča najmanj 2 m.
(7) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, ki so v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi opredeljeni kot pomožni objekti (enostavni ali nezahtevni) se lahko gradijo brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča, če znaša odmik skrajne točke objekta od meje sosednjega zemljišča najmanj 3 m.
(8) Objekti, ki so v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi opredeljeni kot manj zahtevni objekti, gradbeno inženirski objekti in začasni objekti neglede na zahtevnost, se lahko gradijo brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča, če znaša odmik skrajne točke objekta od meje sosednjega zemljišča najmanj 4 m.
(9) Najmanjši odmiki, ki so dopustni ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč:
– za objekte z gradbenim dovoljenjem in pomožne objekte ne glede na zahtevnost, ki so višji od 3,5 m merjeno od kote pritličja do kapi, je najmanjši obvezni odmik stene in temeljev 1,5 m od meje sosednjega zemljišča, zunanji rob strešne konstrukcije z žlebom najmanj 0,5 m od meje sosednjega zemljišča, (ta pogoj ne velja za vrstno gradnjo ali dvojčke v stiku med objekti),
– za pomožne objekte, ki so največje višine 3 m, merjeno od kote pritličja do kapi je najmanjši obvezni odmik stene in temeljev 1 m od meje sosednjega zemljišča, strešne konstrukcije z žlebom najmanj 0,5 m od meje sosednjega zemljišča,
– za pomožne objekte, ki niso stavbe 0,5 m od meje sosednjega zemljišča,
– ograje so ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč lahko postavljene na mejo,
– škarpe (oporni in podporni zidovi) so ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč lahko postavljeni na mejo,
– najmanjši obvezni odmik skrajne točke škarpe (opornega in podpornega zidu) in ograje je 1 m od roba cestišča,
– za objekte zgrajene pred uveljavitvijo tega odloka in brez upravnih dovoljenj, se v postopku legalizacije dopušča najmanjši odmik stene in temeljev 1 m od meje sosednjega zemljišča, zunanji rob strešne konstrukcije z žlebom najmanj 0,5 m od meje sosednjega zemljišča,
– za starejše objekte, zgrajene z upravnim dovoljenjem, pred uveljavitvijo tega odloka se dopušča rekonstrukcija, prizidava, nadzidava in rušenje objekta, tudi če je objekt postavljen na mejo sosednjega zemljišča.
(10) Določila prejšnjega odstavka ne veljajo za gradnjo objektov prometne in komunalne infrastrukture lokalnega značaja. Upošteva se zakonske in podzakonske predpise, ki urejajo to področje.
(11) Gradnje na zunanjem robu gozdnih in kmetijskih površin morajo biti načrtovane tako, da omogočajo dostop do gozdnih in kmetijskih zemljišč v zaledju.
III.3.7 Višina objektov
81. člen
(višina objektov)
(1) Pri določanju višine objektov je potrebno upoštevati vertikalni gabarit naselja tako, da novi objekti po višini ne izstopajo iz celotne podobe naselja oziroma zaselka.
(2) Na območjih varovanja stavbne in naselbinske kulturne dediščine višinski gabariti novih objektov ne smejo zapirati pogledov na objekte kulturne dediščine.
(3) Klet mora biti vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja največ 1,40 m nad terenom. V primerih gradnje v strmem terenu, kjer je objekt vsaj z eno stranico vkopan v teren za celo etažo, je pri skupni višini objekta potrebno etažo v terenu šteti za pritličje.
(4) Gradnja kleti in podzemnih garaž je dopustna povsod, razen tam, kjer je s PPIP izrecno prepovedano.
(5) Objekti (stavbe) v ruralnih naseljih so lahko največje višine K+P+1+M, pri čemer je dovoljena največja višina kolenčnega zidu 60 cm in je klet zgrajena v skladu z določili prejšnjega odstavka. V primeru, da je:
– objekt zgrajen do višine K+P+M in je klet zgrajena skladno z določili tretjega odstavka tega člena, je dovoljena največja višina kolenčnega zidu 1,20 m;
– objekt zgrajen do višine P+M, je dovoljena največja višina kolenčnega zidu 1,40 m;
– objekt pritličen mora biti višina kapi poravnana s ploščo.
III.3.8 Oblikovanje objektov
82. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Pri posegih v prostor je treba zagotoviti oblikovno homogenost in identiteto območja ter se prilagoditi okoliškim objektom in ureditvam po velikosti, višinskih gabaritih in gradbeni črti, naklonu streh in smeri slemen, razmerju fasad in njihovi orientaciji, merilu in razporeditvi fasadnih elementov, barvi in teksturi streh ter fasad.
(2) Oblikovanje novih objektov je določeno v prostorsko izvedbenih pogojih glede na podrobno namensko rabo – poglavje III.4. Velja načelo, da se z novimi objekti korigirajo estetsko ali funkcionalno neustrezne situacije v naseljih. Novogradnje se lahko gradijo na zemljiščih namenjenih gradnji, ki so po obliki in velikosti prilagojene parcelnemu vzorcu, značilnemu za obravnavano območje.
(3) V naseljih Mali Vrh pri Šmarju, Veliki Vrh pri Šmarju, Šmarje Sap, Cikava, Spodnje Brvace, Brezje pri Grosupljem, Jerova vas in Grosuplje, se dopušča svobodnejše oblikovanje objektov. Svobodnejše oblikovanje se dopušča pri oblikovanju tlorisa, strehe in fasad objekta ter pri oblikovanju prostostoječega pomožnega objekta. Novogradnje in drugi posegi v prostor morajo težiti k homogenosti posameznih morfoloških enot, zato je dovoljena le gradnja po funkciji in tipologiji podobnih objektov, ki se prilagajajo okoliškim objektom in ureditvam. Dopušča se formiranje mestotvornih funkcij s sodobno arhitekturo.
(4) V delih naselij s kmetijsko funkcijo je potrebno vse nove posege v prostor podrejati kmetijski organizaciji prostora. Gradnja novih objektov za potrebe kmetijske proizvodnje je dovoljena v okviru obstoječe kmetije. Novogradnje v okviru obstoječih kmetij morajo ohranjati merilo in velikost (strukturo) krajevne pozidave.
(5) Zasnove stavbnih mas morajo izhajati iz osnovnih likovnih teles in njihovih kompozicij, oblikovanih v skladu s principi dodajanja, odvzemanja in sorodnih konceptov. Dodajanje stavbnih elementov, ki ne izhajajo iz arhitekturne zasnove objekta in ne iz graditeljskega izročila okolja, kot so stolpiči, erkerji, pomoli itd., ni dovoljeno. Lom vzdolžnih stranic objekta je dovoljen kjer to narekujejo konfiguracija terena ali lomljena linija parcelne meje.
(6) V ruralnih naseljih morajo biti strehe dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Nad sestavljenim tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Strešine morajo biti v istem naklonu. Sleme mora potekati v smeri daljše stranice in je lahko zaključeno s čopom. Podaljšana strešina, ki ni vidna z javnih površin ima lahko za 10 % nižji naklon od osnovne strešine, vendar mora biti krita z isto vrsto kritine. Napušči morajo biti izvedeni z vidnimi konstrukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani z zaokrožitvijo med fasado in kapjo (tradicionalna oblika napušča).
(7) V ruralnih naseljih je odpiranje strešin dopustno v obliki frčad, katerih strešine morajo imeti enak naklon kot osnovna streha (toleranca ±5°). Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado objekta. Strešine frčad ne smejo biti višje od osnovne strehe. Frčada lahko zajema največ 1/3 površine strešine.
(8) Za družbene objekte (šole, cerkve itd.) in večje kmetijske ter gospodarske objekte veljajo manj stroga določila glede naklonov strehe.
(9) Za celotno območje občine velja, da žagaste strehe niso dopustne.
(10) V območjih naselbinske dediščine je prepovedana gradnja odprtih teras, balkonov in lož v nadstropju. Dovoljena je gradnja gankov, posebej na stranskih fasadah in značilnih dolenjskih pokritih balkonov na fasadi objekta v bregu.
(11) Za vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za novogradnje.
(12) Dozidave in nadzidave objektov se morajo uskladiti s celotno stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in gradbenimi materiali osnovnega objekta.
(13) Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah, dozidavah in nadzidavah večstanovanjskih hiš se na osnovi enotnega projekta dopušča poseganje v fasadni plašč objekta in fasadnih elementov (stavbno pohištvo, zasteklitve, senčila, klima naprave) le tako, da se sprememba izvede v celotni vertikali enotno in se s tem izboljša izgled in funkcija celotnega objekta.
(14) Za vse vrste objektov zgrajenih brez upravnih dovoljenj se po uveljavitvi tega odloka v postopku legalizacije dopušča naklon strehe od 30° do 45°.
(15) Ob upoštevanju splošnih pogojev glede oblikovanja objektov je dopustna gradnja nizko energijskih in pasivnih objektov.
83. člen
(gradbeni materiali)
(1) Kritine morajo biti po teksturi in barvi skladne s tradicionalno kritino (sive ali opečne barve).
(2) Pri objektih, ki niso namenjeni bivanju, je dopustno kritino prilagodi funkciji in arhitekturni zasnovi objekta.
(3) Končni fasadni omet mora biti praviloma zglajen in barvan v svetlih pastelnih, zemeljskih tonih.
(4) V območjih vaških jeder oziroma neposredno ob objektih kulturne dediščine niso dopustne fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, fasadne opeke ali iz umetnih snovi ter zasteklitve s steklaki.
III.3.9 Zelene površine
84. člen
(urejanje zelenih površin in okolice objektov)
(1) Za vsako novozgrajeno stanovanje je treba na zemljišču namenjenem gradnji zagotoviti 15 m2 odprtih bivalnih površin za igro otrok in počitek stanovalcev.
(2) Zelenih in drugih odprtih površin v okolici objektov ni dopustno zmanjševati kadar gre za:
– otroška in druga igrišča,
– urejene zelene površine in parke.
(3) Pri urejanju območij zelenih površin je treba upoštevati:
– značilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje,
– oblikovno skladnost in povezanost z okolico,
– trajnostne zahteve glede izbora rastlin in gradbenih materialov.
(4) Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem območju dreves, ki so zaščitena (talna površina pod obodom krošnje, razširjena še za 1,5 m na vse strani) in se na parcelah namenjeni gradnji ohranjajo, je treba izdelati načrt zavarovanja dreves.
(5) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
(6) Pogoji za gradnjo v vplivnem območju obstoječih in načrtovanih dreves:
– v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Najmanjša odprtina za prehajanje zraka in vode je 2 m (premer oziroma stranica);
– odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je najmanj 2 m.
(7) Obstoječe drevorede je treba ohranjati. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno, jih je treba nadomestiti oziroma sanirati.
(8) Parkirišča namenjena javni rabi morajo imeti vsaj 1 visokodebelno drevo višine najmanj 3 m na 4 parkirna mesta. Določba velja za parkirišča, ki so urejena na terenu.
(9) Izbor rastlin mora upoštevati rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve. Minimalni pogoji so:
– na javnih površinah ni dopustna uporaba strupenih in alergenih rastlin,
– v ekološko pomembnih območjih (EPO) in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija, drugje pa je priporočljiva.
(10) Za zasaditev živic in živih mej se uporabljajo avtohtone vrste – gaber, javor, bukev ali kalina.
(11) Betonski oporni zidovi morajo biti obloženi z avtohtonim kamnom ali ozelenjeni.
85. člen
(urejanje drugih posegov v prostoru)
(1) Pri ureditvah vodotokov in hudournikov je dopustno uporabljati naravne materiale oziroma tako, da je čim manj vidnega betona. Obrežno vegetacijo ob vodotokih je treba v čim večji meri ohranjati.
(2) Pri načrtovanju in gradnji ribnikov in ribogojnic je potrebno vse posege v prostor zasnovati tako, da se prilagajajo obstoječim krajinskim značilnostim. Tlorisne zasnove ribnikov morajo posnemati naravne oblike jezer in ribnikov. Robovi območja ribogojnice morajo biti ozelenjeni. Velikost posegov je odvisna od pretočnosti napajalnih vodotokov. Dovoljena je gradnja pomožnih objektov za potrebe dejavnosti v pasu 25 m od roba ribnika.
(3) Z urejanjem kmetijskih zemljišč ter z gradnjo kmetijskih in gozdnih prometnic se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ali preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov. Goloseki na gozdnih površinah niso dovoljeni.
(4) Pri urejanju kmetijskih zemljišč je treba ohranjati:
– pasove vegetacije in posamezna drevesa ali skupine dreves, kjer razmere to dopuščajo oziroma drevesa po posegih na novo zasaditi,
– gozdni rob oziroma ga na novo zasaditi ali okrepiti.
(5) Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je treba zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nakloni je treba zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago. V primeru strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za zavarovanje elemente, ki omogočajo zasaditev z grmovnicami. Na enak način se lahko zavarujejo strma pobočja nelegalnih kopov z deli, ki ne sodijo med dela po rudarskih metodah, ki so opredeljena v področnih zakonskih in podzakonskih predpisih.
(6) Zasipavanje vrtač ni dopustno.
(7) Vpliv gradbenih del na stavbnih zemljiščih mora biti na sosednja kmetijska zemljišča čim manjši. Vozila se morajo med gradnjo dovoznih cest do objekta v največji možni meri izogibati manipuliranju na sosednjih kmetijskih zemljiščih, potrebno pa je upoštevati vsa ostala pravila, ki veljajo na gradbišču. Odstranjen rodovitni del tal se uporabi za sanacijo degradiranih površin na območju posega ali na drugih območjih.
(8) Cestne povezave naj se načrtujejo tako, da se smiselno zagotovi zadostno število prehodov za kmetijsko in gozdno mehanizacijo na območju predvidene gradnje.
III.3.10 Velikost zemljišča namenjenega gradnji
86. člen
(velikost zemljišča namenjenega gradnji)
(1) V naseljih Mali Vrh pri Šmarju, Veliki Vrh pri Šmarju, Šmarje Sap, Brvace, Grosuplje, Brezje pri Grosupljem in Perovo je najmanjša velikost zemljišča namenjenega gradnji za enostanovanjsko hišo 400 m2 (toleranca –5 %), za dvostanovanjsko hišo 500 m2 (toleranca –5 %) in za dvojčka 600 m2 (300 m2 na posamezno stanovanjsko enoto).
(2) V preostalih naseljih je najmanjša velikost zemljišča namenjenega gradnji za enostanovanjsko hišo 500 m2 (toleranca –5 %), za dvostanovanjsko hišo 600 m2 (toleranca –5 %) in za dvojčka 750 m2 (375 m2 na posamezno stanovanjsko enoto).
(3) V območju z namensko rabo prostora SP – površine počitniških hiš je najmanjša velikost zemljišča namenjenega gradnji za počitniško hišo 500 m2 (toleranca –5 %).
(4) Za objekte, ki niso namenjeni bivanju, se velikost zemljišča namenjenega gradnji določi s projektno dokumentacijo, ki upošteva določilo izkoriščenosti zemljišča namenjenega gradnji za posamezno namensko rabo prostora.
(5) Za objekte mešanih namembnosti (bivanje in dejavnosti drobnega gospodarstva, gostinstva, storitvene dejavnosti, osnovna preskrba, druge dejavnosti itd) se upošteva določila prvega ali drugega in četrtega odstavka tega člena.
(6) Za dozidavo in nadzidavo obstoječega objekta, se pri velikosti zemljišča namenjenega gradnji upoštevajo določila tega člena.
(7) Za območja, ki so se urejala s PIN ter za rekonstrukcijo obstoječega objekta in nadomestno gradnjo, določila tega člena glede najmanjše velikosti zemljišča namenjenega gradnji ne veljajo.
(8) Za območja, ki se urejajo s PIN je velikost zemljišča namenjenega gradnji določena s PIN.
(9) V primeru, da zemljišče namenjeno gradnji ni priključeno na prometno komunikacijo z obračališčem, ga lastnik za lastne potrebe trajno zagotovi na svojem zemljišču namenjenem gradnji.
(10) Zemljišče namenjeno gradnji, ki izpolnjuje minimalne pogoje glede velikosti za gradnjo objektov, ne sme biti dodatno obremenjeno s služnostjo glede dostopa.
87. člen
(spreminjanje mej zemljišč namenjenih gradnji)
(1) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih zemljišč namenjenih gradnji je dopustna pod pogojem, da se stare in nove parcele oblikujejo na podlagi določil tega odloka in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste.
(2) Ne glede na zgoraj navedena določila je delitev parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture v skladu z zahtevami izgradnje javnega infrastrukturnega objekta. V primeru parcelacije in odtujitve nepozidanih stavbnih zemljišč za namen gradnje javne prometne ali komunalne infrastrukture, se na podlagi mnenja urada pristojnega za komunalno infrastrukturo dopušča do 25 % manjše zemljišče namenjeno gradnji, kot to zahteva predhodni člen tega odloka.
(3) Zemljišče namenjeno gradnji, na katerem že stoji objekt oziroma je pridobljeno upravno dovoljenje za gradnjo objektov, je lahko predmet parcelacije le tedaj, če s parcelacijo povzročena sprememba meje ali površine parcele ne bo povzročila kršitve s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt oziroma pravice pridobljene z upravnim dovoljenjem (FZ, DOBP, FI, odmike od parcelnih mej, regulacijskih linij, normativi za parkirne površine, velikosti zemljišča namenjenega gradnji ipd).
III.3.11 Priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
88. člen
(priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo)
(1) Vsako zemljišče, namenjeno gradnji stavb, se šteje za opremljeno če ima zagotovljeno oskrbo z vodo, odvajanje odpadne vode, priključitev na elektroenergetsko omrežje ter dostop do javne ceste.
(2) Obstoječe in načrtovane stavbe je treba priključiti na komunalno infrastrukturo v skladu z določili tega odloka, v skladu s pogoji upravljavcev teh omrežij in v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(3) Pri neopremljenih zemljiščih namenjenih gradnji, se dopušča sočasno z gradnjo objektov tudi opremljanje zemljišč, in sicer:
– za območja, ki se urejajo z OPPN na podlagi programa opremljanja ali s pogodbo o opremljanju, v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
– za območja, ki se urejajo s splošnimi določili OPN na podlagi pogodbe o opremljanju oziroma v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
(4) Opremljanje zemljišč namenjenih gradnji mora biti izvedeno strokovno, v skladu z gradbenimi normativi in pod ustreznim nadzorom, kot določajo zakonski in podzakonski predpisi.
89. člen
(gradnja in urejanje prometnega omrežja)
(1) Pri načrtovanju cestnega omrežja in javnih ter drugih prometnih poti je potrebno upoštevati potrebe funkcionalno oviranih oseb.
(2) Na lokalnih cestah in javnih poteh je dopustna ureditev ležečih in drugih ovir, za fizično upočasnitev prometa ob upoštevanju prometne ustreznosti za posamezno lokacijo.
(3) Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališče, ki omogoča obračanje tovornjaka brez prikolice ter komunalnih in intervencijskih vozil.
(4) Pri rekonstrukcijah cest je treba višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ohranja.
(5) Odvodnjavanje padavinske vode s parkirišč mora biti izvedeno preko lovilcev olj in maščob.
(6) Pri rekonstrukcijah in novogradnjah gozdnih cest in poljskih poti je potrebno zagotoviti nemoten dostop do zalednih gozdov in kmetijskih površin ter potrebna izogibališča in skladišča za les.
(7) Trase prometnic se morajo prilagajati obstoječemu reliefu. Med gradnjo je treba v največji možni meri ohranjati obstoječe krajinske prvine ob trasi ceste (gozdni rob, živice, posamezna drevesa). Izogibati se je treba prekomernim izravnavam terena in spremljajočim vsesplošnim odstranjevanjem vegetacije.
(8) Ob sanacijah obcestnega prostora je potrebno uporabljati avtohtono vegetacijo in pri tem povzemati za prostor značilne vzorce.
(9) Gozdne ceste in poljske poti se gradijo v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.
(10) Pri nadaljnjem projektiranju se upošteva vsa zakonodaja in predpisi glede najmanjših odmikov za vse posege v varovalni pas železniških prog.
90. člen
(priključevanje na javno cesto)
(1) Dovozi in priključki na cestno omrežje morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu. Uredijo se v soglasju s pristojno občinsko službo ali upravljavcem ceste.
(2) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste, širine vsaj 3 m in ustrezne priključne radije, pomožni objekti pa le, kadar je za njihovo uporabo dovoz do javne ceste nujno potreben.
(3) Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom, novi objekti imajo praviloma en priključek na zemljišče namenjeno gradnji. Potreben je ustrezen odmik visokih robnikov na uvozih. Gradnja novih prometnic naj bo čim bolj racionalna.
(4) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti izvedene in urejene tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na javno cesto.
91. člen
(varovalni pasovi prometnega omrežja)
(1) Prometnice z dokončanim potekom in že izvedenimi ureditvami imajo varovalni pas. Varovalni pas po tem odloku obsega zemljišče, ki je namenjeno odvijanju tekočega motornega prometa in funkcionalni uporabi prometnih udeležencev, kot so kolesarske steze in peš poti, objekti mirujočega prometa vzdolž cestišč in drugi prostori, določeni s projektno dokumentacijo, kot so urgentne in intervencijske poti. Posegi v varovalnem pasu kategoriziranih cest ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi in je zanje treba pridobiti soglasje pristojnega organa in upravljavca ceste.
(2) V rezervatih cest in varovalnih pasovih obstoječih cest ni dovoljeno graditi brez soglasja upravljavca cest.
(3) Pri vseh nadaljnjih posegih ob avtocestah je potrebno upoštevati širitev avtoceste za en prometni pas obojestransko, to je min. 7 m od roba cestnega sveta.
(4) Varovalni pasovi so glede na kategorijo ceste določeni v področnih zakonskih in podzakonskih aktih.
(5) Za vsak objekt lociran v varovalnem pasu železnice je potrebno upoštevati veljavne zakonske in podzakonske akte. Investitor si mora pred začetkom posega pridobiti soglasje h gradnji od pristojne področne službe. Za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu železniške proge, 108 m levo in desno od osi skrajnega tira je potrebno predhodno pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektni dokumentaciji, skladno z zakonskimi in podzakonskimi akti.
(6) Najmanjši odmiki za posege v prostor na območju železnic znašajo, merjeno od osi tira:
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|                |  od obstoječega|  od predvidenega|
|                |       tira|        tira|
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|pri gradnji cest        |     min. 8 m|     min. 12 m|
+--------------------------------+------------------+-------------------+
|pri gradnji objektov do višine |     min. 12 m|     min. 16 m|
|15 m              |         |          |
+--------------------------------+------------------+-------------------+
Za vsako odstopanje od predpisanih odmikov je potrebno pridobiti ustrezno mnenje oziroma soglasje pristojne službe.
(7) Pri vseh nadaljnjih posegih ob železnici je treba upoštevati rezervat za načrtovani drugi tir.
92. člen
(gradnja, urejanje in dimenzioniranje površin za mirujoči promet)
(1) Vsaki novogradnji, spremembi namembnosti ali določitvi zemljišča za gradnjo se določi tudi število potrebnih parkirnih mest (v nadaljevanju: PM) s potrebnim manipulativnim prostorom.
(2) Kadar ustreznega števila PM na mestu gradnje (zemljišču namenjenem gradnji), v območju enote CU – urbano središče, za objekte centralnih, trgovskih, gostinskih, storitvenih in poslovnih dejavnosti ni mogoče zagotoviti, mora investitor ustrezno število PM zagotoviti v neposredni bližini – manj kot 200 m od nameravane gradnje, in sicer:
– na zemljišču, ki je v njegovi lasti in posesti ali
– na najetem zemljišču, ki izpolnjuje pogoje za izvedbo parkirišča, za nedoločen čas na podlagi notarsko overjene najemne pogodbe ali
– na javnem parkirišču, s soglasjem upravljavca parkirišča, ki jamči za potrebne kapacitete v potrebnem časovnem terminu.
(3) PM iz druge in tretje alineje morajo biti zagotovljena za čas obstoja objekta h kateremu pripadajo.
(4) Parkirišča za tovorna vozila so v vaseh izrecno prepovedana.
(5) Glede na namembnosti ali dejavnosti je potrebno pri izračunu PM upoštevati naslednje minimalno število PM (v prvem stolpcu so naštete vrste dejavnosti ali objektov, v drugem potrebne parkirne površine). Delež parkirnih mest za obiskovalce se zaokroži navzgor na prvo celo število.
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|Dejavnost           |Število parkirnih mest    |Od tega za   |
|               |               |obiskovalce v |
|               |               |%       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|STANOVANJSKI OBJEKTI     |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|enostanovanjska in      |2 PM/enoto          |        |
|dvostanovanjske hiše     |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|počitniške hiše        |2 PM/enoto          |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|večstanovanjske hiše     |2 PM/stanovanje       |10       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|mladinski in otroški domovi  |1 PM/15 postelj toda min. 2 |75       |
|               |PM              |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|študentski domovi       |1 PM/2 postelji       |10       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|delavski domovi        |1 PM/3 postelje, min. 3 PM  |20       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|domovi za ostarele      |1 PM/5 postelj, min. 3 PM  |75       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|PISARNIŠKI, STORITVENI IN   |               |        |
|UPRAVNI PROSTORI       |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|pisarniški in upravni     |1 PM/35 m2 neto površine   |20       |
|prostori – splošno      |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|poslovni in storitveni    |1PM/20 m2 neto površine   |20       |
|prostori s strankami     |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|prostori organov s številnimi |1 PM/30 m2 neto površine,  |75       |
|strankami           |min. 3 PM          |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|PRODAJNI PROSTORI       |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|trgovine, trgovske hiše    |1 PM/30 m2 koristne prodajne |75       |
|               |površine,          |        |
|               |min. 2 PM na objekt     |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|trgovine in trgovske hiše z  |1 PM/50 m2 koristne prodajne |75       |
|malim obiskom         |površine           |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|prodajni sejmi        |1 PM/20 m2 koristne prodajne |90       |
|               |površine           |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|PRIREDITVENI PROSTORI, CERKVE |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|gledališča, koncertne hiše,  |1 PM/5 sedežev        |90       |
|večnamenske dvorane      |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|kino, šolske dvorane,     |1 PM/8 sedežev        |90       |
|predavalnice         |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|večje (pomembnejše) cerkve  |1 PM/15 sedežev       |90       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|manjše cerkve         |1 PM/25 sedežev       |90       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|ŠPORTNE NAPRAVE        |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|športni objekti namenjeni   |1 PM/250 m2 površine     |–       |
|samo vajam (brez gledalcev)  |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|športni stadioni s prostorom |1 PM/250 m2 površine + 1   |–       |
|za gledalce          |PM/15 prostorov za gledalce |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|športne dvorane (brez     |1 PM/70 m2 površine dvorane |–       |
|gledalcev)          |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|športne dvorane s prostori za |1 PM/50 m2 površine dvorane +|–       |
|gledalce           |1 PM/10 prostorov za gledalce|        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|javna kopališča (zunanja)   |1PM/250 m2 tlorisne površine |–       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|pokrita javna kopališča brez |1 PM/8 odlagališč obleke   |–       |
|prostorov za gledalce     |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|pokrita javna kopališča s   |1 PM/8 odlagališč obleke +  |–       |
|prostori za gledalce     |1 PM/10 prostorov za     |        |
|               |gledalcev          |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|tenis igrišča brez prostorov |4 PM/igrišče         |–       |
|za gledalce          |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|tenis igrišča s prostori za  |4 PM/igrišče + 1 PM/10    |–       |
|gledalce           |prostorov za obiskovalce   |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|kegljišča, bowling      |4 PM/stezo          |–       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|čolnarne           |1 PM/2 čolna         |–       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|GOSTILNE IN PRENOČIŠČA    |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|gostilne lokalnega značaja  |1 PM/8 sedežev        |75       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|pomembnejše gostilne     |1 PM/5 sedežev        |75       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|hoteli, penzioni, zdravilišča |1 PM/3 postelje + parkirna  |75       |
|in drugi objekti s prenočišči |mesta namenjena restavraciji |        |
|               |(1 PM/8 sedežev oziroma   |        |
|               |1 PM/5 sedežev)       |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|mladinski domovi za      |1 PM/10 postelj       |75       |
|prenočevanje         |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|BOLNICE            |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|univerzitetne klinike     |1 PM/2 postelje       |50       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|srednje bolnice        |1 PM/3 postelje       |60       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|manjše bolnice        |1 PM/4 postelj        |60       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|zdravstveni domovi      |1 PM/2 zaposlena + 1 PM na  |–       |
|               |30 m2 koristne površine   |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|sanatoriji, zdravilišča    |1 PM/2 postelje       |25       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|ŠOLE             |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|osnovne šole         |1 PM/30 učencev       |–       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|srednje šole         |1 PM/25 učencev + 1 PM/5   |–       |
|               |učencev starejših od 18 let |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|posebne šole za oviranje v  |1 PM/15 učencev       |–       |
|razvoju            |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|visoke šole          |1 PM/2 študente       |–       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|otroški vrtci         |1 PM/10 otrok + 1PM/oddelek |–       |
|               |(za starše);         |        |
|               |min. 2 PM          |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|OBRT             |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|objekti za drobno       |1 PM/50 m2 neto površine ali |20       |
|gospodarstvo, rokodelski in  |na 3 zaposlene        |        |
|industrijski obrati      |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|rezervoarji, silosi,     |1 PM/150 m2 površine     |–       |
|odlagališča in skladišča   |               |        |
|(skladišča s strankami)    |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|rezervoarji, silosi,     |1 PM/ na 3 zaposlene in ne  |–       |
|odlagališča in skladišča   |manj kot 3 PM        |        |
|(skladišča brez strank)    |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|rezervoarji, silosi,     |1 PM/ 80 m2 površine     |–       |
|odlagališča in skladišča   |               |        |
|(razstavni in prodajni    |               |        |
|prostori)           |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|delavnice za servis motornih |4 PM/popravljalno mesto   |–       |
|vozil             |               |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|avtomatske avtopralnice    |5 PM/pralno napravo     |–       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|samopostrežne avtopralnice  |3 PM/pralni prostor     |–       |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|industrijske stavbe (več kot |1 PM/60 m2 neto površine ali |20       |
|200 m2 neto)         |na 3 zaposlene        |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|GASILSKI DOMOVI        |1 PM/50 m2 neto površine,  |        |
|               |min. 3 PM          |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
|POKOPALIŠČA          |1 PM/1000 m2 površine, min. |        |
|               |10 PM            |        |
+------------------------------+-----------------------------+---------------+
93. člen
(gradnja in urejanje komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture)
(1) Trase in točkovne lokacije objektov okoljske in energetske gospodarske javne infrastrukture so prikazane v izvedbenem delu, na karti 4. »Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture«.
(2) Glede na grafični prikaz na karti 4 so dopustna odstopanja od lokacijskih in tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem projektiranju pridobijo rešitve, ki so primernejše z infrastrukturnega, prostorskega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(3) Odmiki od tras in točkovnih lokacij infrastrukture ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer v območju ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z odmiki morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo.
(4) Trase omrežij komunalne infrastrukture morajo biti medsebojno usklajene in morajo potekati tako, da omogočajo priključitev posameznih porabnikov.
(5) Trase omrežij komunalne infrastrukture se praviloma združuje v skupne koridorje.
(6) Gradnja komunalne infrastrukture mora potekati sočasno in usklajeno. Ob gradnji nove komunalne infrastrukture je treba izvesti rekonstrukcijo obstoječe, ki ne ustreza zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnične izvedbe, posledic poškodb ali urbanističnih zahtev.
(7) Komunalna infrastruktura mora praviloma potekati po javnih površinah. Na odsekih, kjer zaradi terenskih in drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti gradnjo, obratovanje in vzdrževanje te infrastrukture na njegovem zemljišču, upravljavec te infrastrukture pa mora za to od lastnika pridobiti služnost.
(8) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se komunikacijske in elektroenergetske vode praviloma gradi v podzemni izvedbi.
(9) Komunalne vode in jaške komunalne infrastrukture je treba na javnih cestah locirati tako, da so pokrovi izven kolesnic vozil.
(10) Prečkanja komunalne opreme pod strugo vodotoka je treba načrtovati tako, da ni zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka.
(11) Za rekonstrukcijo ali izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture, določene s pogoji upravljavcev, lahko investitor z Občino Grosuplje sklene pogodbo, s katero se definirajo medsebojne obveznosti glede ureditve komunalnega opremljanja zemljišča za gradnjo.
(12) Umeščanje elementov za izrabo sončne energije je dopustna na objektih in objektom pripadajočih zemljiščih namenjenih gradnji pod pogojem, da postavitev objektov in naprav ni v neskladju z varstvenimi režimi v prostoru. Sončne elektrarne, kot samostojne objekte, je dopustno umeščati v EUP z namensko rabo IG.
94. člen
(gradnja, urejanje in priključevanje na vodovodno omrežje)
(1) Objekti v vseh naseljih se morajo s pitno vodo oskrbovati preko omrežja javnega ali zasebnega vodovodnega sistema. Določila prvega stavka, v obdobju do leta 2015, ne veljajo za objekte v naseljih Polica, Velika Loka, Mala Loka, Dole, Blečji vrh, Troščine, Dobje in Zacurek-Šmarje, kjer z vodovodnim omrežjem upravljajo uporabniki sami.
(2) Posamezni zasebni sistemi se morajo vključiti v javni vodovodni sistem. Kolikor zasebni vodovod oskrbuje več kot 5 objektov ali do 50 prebivalcev mora tak vodovod imeti upravljavca, ki ga potrdi Občina Grosuplje. Upravljavec zagotavlja minimalne tehnično higienske pogoje v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
(3) Naselja in zaselki, ki jih ne bo možno priključiti na javni sistem oskrbe z vodo, se bodo lahko oskrbovala prek lastnih zajetij, vendar je treba bodoči prostorski razvoj na teh območjih omejevati in uskladiti z drugimi dejavnostmi in rabami v prostoru.
(4) Izjemoma se zaradi nezmožnosti priključevanja posameznega objekta na javni ali zasebni vodovodni sistem, dovoli začasna ali stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo (lastno zajetje, kapnica, cisterna), v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
(5) Dopušča se uporaba dveh vodnih virov (javno vodovodno omrežje in kapnico kot sanitarno vodo), obvezna pa je ločitev obeh vodovodnih sistemov. Če pri lastni oskrbi nastane odpadna komunalna voda, je potrebno zagotoviti meritev količine le-te.
(6) Upravljavec javnega vodovodnega sistema je dolžan evidentirati vse objekte, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem in opredeliti način oskrbe z vodo.
(7) Vodovodno omrežje mora poleg oskrbe s pitno vodo zagotavljati tudi požarno varnost objektov s sistemom podzemnih in nadzemnih hidrantov. Hidrante je treba locirati izven javnih povoznih ali pohodnih površin.
(8) Uporabniki tehnološke vode morajo uporabljati zaprte sisteme z uporabo recikliranja porabljene vode.
95. člen
(gradnje, urejanja in priključevanja na kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna.
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.
(3) Izvajalec mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku šestih (6) mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
(4) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo – MKČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode.
(5) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode velja za investitorja obvezna izgradnja MKČN oziroma nepretočne greznice.
(6) Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki objektov dolžni obstoječe pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti z MKČN ali nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom, glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije, za upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega upravljavca naprav.
(7) Uporabnik je dolžan ob izgradnji MKČN ali nepretočne greznice pridobiti potrdilo in strokovno oceno o obratovanju, ki ju na stroške uporabnika izdela izvajalec javne službe.
(8) Kanalizacijsko omrežje mora biti zgrajeno v ločenem sistemu razen na območjih, kjer je izveden mešani sistem.
(9) Pri gradnji objektov je treba zagotoviti, da se čim večji delež neonesnažene padavinske vode s pozidanih in tlakovanih površin ponika. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti tal ni možno, se padavinsko vodo odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev upravljavca kanalizacije, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji.
(10) Padavinske vode iz objektov in njihovih funkcionalnih površin ne smejo pritekati na javno površino in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje javnih površin.
(11) Odvajanje in čiščenje padavinske vode z javnih cest ter parkirišč in drugih povoznih utrjenih oziroma tlakovanih površin, na katerih se odvija motorni promet, se izvaja v skladu s predpisi.
(12) Zadrževalni bazeni, ki zadržujejo prvi čistilni padavinski val, morajo biti izvedeni podzemno, pri čemer je treba zagotoviti vsaj 1 m nadkritja z zemljino, lahko pa tudi z nadvišanjem terena. Do zadrževalnega bazena je treba zagotoviti dovoz z javne ceste. Nad zadrževalnim bazenom se lahko uredijo rekreacijske ali zelene površine, vključno z zasaditvijo vegetacije.
(13) MKČN čistilne naprave morajo biti umeščene zunaj strnjenega naselja ali na njegovem robu. Do čistilne naprave je treba zagotoviti dovoz z javne ceste, ki bo omogočal dostop vozil za prevzem blata. Čistilna naprava mora biti zavarovana z zaščitno ograjo.
(14) V naseljih Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Zagradec, Lobček, Plešivica, Ponova vas, Benat, Mala vas, Št. Jurij, Bičje, Pece, Podgorica pri Podtaboru, Velika Žalna, Mala Žalna, Velika Loka, Mala Loka, Paradišče, Šmarje Sap (del Malega Vrha), Spodnje Blato, Gatina, Velika Račna, Mala Račna, Čušperk, Vino, Luče, Peč, Mala Stara vas, Velika Stara vas, Hrastje pri Grosupljem, Zgornja Slivnica, Podgorica pri Šmarju, romsko naselje Oaza, Grosuplje (del Taborske ceste proti Ponovi vasi) in Polica je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja, zato je zaradi varovanja najprimernejših tras, pri posegih v prostor, neglede na zahtevnost objekta, potrebno s projektom seznaniti upravljavca javnega kanalizacijskega sistema.
96. člen
(oskrba s plinom in s toplotno energijo)
(1) Na oskrbnem območju daljinskega sistema oskrbe s toploto v naselju Grosuplje se morajo na sistem daljinskega ogrevanja priključiti vse nove večstanovanjske hiše, javni objekti, proizvodni objekti in objekti drugih poslovnih dejavnosti, katerih načrtovana instalirana toplotna priključna moč znaša več kot 300 kW. Obstoječi objekti pa so se dolžni priključiti najkasneje takrat, ko je zgrajen primarni vročevod oziroma ko je potrebno obnoviti hišno toplotno postajo.
(2) Za vse objekte, ki niso znotraj oskrbnega območja daljinskega sistema oskrbe s toploto in ki za ogrevanje ne bodo uporabljali obnovljivih virov energije (sončna energija, lesna biomasa, bioplin, geotermalna energija, ipd.) je priporočljiva priključitev na plinovodno omrežje. Kadar se objekt nahaja v enoti urejanja, v kateri je načrtovana širitev plinovodnega omrežja, naj objekt do izgradnje plinovodnega omrežja začasno uporablja utekočinjeni naftni plin iz lastnega ali skupinskega rezervoarja, po izgradnji plinovodnega omrežja pa je predvideno, da se objekt priključiti na plinovodno omrežje. Na območjih, kjer priključitev na obstoječe ali načrtovano plinovodno omrežje po podatkih upravljavca teh sistemov ni možna, je dovoljena uporaba ostalih energentov (utekočinjeni naftni plin, ekstra lahko kurilno olje, električna energija).
97. člen
(gradnja, urejanje in priključevanje na elektroenergetsko omrežje)
(1) Vse stavbe morajo biti praviloma priključene na elektroenergetsko omrežje.
(2) Dovoljena je rekonstrukcija vseh elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 35 kV in več, s tem da je dovoljeno 35 kV daljnovode rekonstruirati v napetostni nivo 110 kV in 220 kV daljnovode v napetostni nivo 400 kV, če so upoštevani tehnični predpisi o elektromagnetnem sevanju.
(3) Vse površine v javni rabi v enotah urejanja namenjenih poselitvi morajo biti osvetljene s sistemom javne razsvetljave. Pri tem je treba upoštevati principe omejevanja vsiljene svetlobe v največji možni meri.
98. člen
(gradnja, urejanje komunikacijske infrastrukture)
(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, mora biti izvedeno s podzemnimi kabli praviloma v kabelski kanalizaciji. Izven strnjenih območij poselitve je dovoljena tudi gradnja nadzemnih vodov.
(2) Gradnja objektov, ki se nahajajo v liniji brezžičnih komunikacijskih povezav oddajnikov je dovoljena le v skladu s pogoji pristojne službe.
(3) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:
– za postavitev in obratovanje bazne postaje mobilne telefonije je potrebna okoljska presoja;
– upošteva naj se združevanje v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave;
– pri umeščanju v prostor naj bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši;
– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije tako, da je oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten);
– za postavitev in obratovanje bazne postaje mobilne telefonije znotraj bivalnega okolja (stanovanjskih hiš in varstvenih, zdravstvenih ter izobraževalnih ustanov) je potrebno soglasje delovnih teles občinskega sveta, pristojnih za področje urejanja prostora in komunalne infrastrukture;
– na zavarovana območja naravne in kulturne dediščine se objekti in naprave mobilne telefonije ni dopustno postavljati. Izjemoma jih je dopustno postavljati v širša zavarovana območja (krajinski park) ali na objekte kulturne dediščine ob soglasju pristojnih služb za ohranjanje narave in varovanje kulturne dediščine;
– na območja predvidena za zavarovanje, na območja naravnih vrednot in na ekološko pomembna območja se lahko posega le izjemoma in na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo ta status in na podlagi soglasij pristojnih služb za varovanje naravne in kulturne dediščine.
99. člen
(zbiranje in odstranjevanje odpadkov)
(1) Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih na zbirnem mestu.
(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti praviloma v objektu ali na funkcionalnem zemljišču objekta, kateremu pripada. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se v sodelovanju s pristojno občinsko službo določi zbirno mesto na javni površini. Zbirno mesto mora biti praviloma:
– zaščiteno z nadstrešnico, na utrjeni površini z odtokom in opremljeno z vodo za občasno čiščenje,
– dobro prometno dostopno in izven prometnih površin.
(3) Ekološki otoki (zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov) se praviloma locirajo na utrjenih površinah namenjenih javni rabi. Umeščanje v prostor naj bo takšno, da bo vpliv na vidne kvalitete prostora čim manjši.
(4) Zbirni center je namenjen zbiranju vseh vrst frakcij in začasnemu hranjenju posameznih frakcij do rednega odvoza. Zbirni center mora biti zaradi dobre dostopnosti lociran v bližini pomembnejših mestnih cest, izveden pa mora biti z vratarnico, nadstreškom in ograjo.
(5) Posebne odpadke je treba skladiščiti v območju proizvodnih in obrtnih obratov, kjer nastanejo, v posebnih namensko zgrajenih skladiščih, do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali končne dispozicije na deponiji posebnih odpadkov.
(6) Zadrževanje večje količine odpadnega materiala na dvoriščih je prepovedano.
(7) Nevarne odpadke je potrebno zbirati in oddajati pooblaščenim službam, v primeru dovoljenega deponiranja pa nadzorovati z monitoringom na zakonsko predpisani način.
(8) Saniranje odlagališč odpadkov se izvede po navodilih pristojnih inšpekcijskih služb.
(9) Prepovedano je kakršno koli odlaganje odpadkov izven za to določenih mest.
100. člen
(pogoji za prostorski razvoj na varovanih območjih obstoječe javne gospodarske infrastrukture)
(1) Varovalni pasovi za posamezna omrežja znašajo merjeno od osi posameznega voda na vsaki strani (pri elektroenergetskih vodih pa od roba voda):
+-----------------------------------------------------------------+----------+
|1a. vodovod, kanalizacija, toplovod, vročevod, vodi namenjeni  |1,5 m   |
|telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim |     |
|sistemom, in drugi vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske  |     |
|javne službe lokalnega pomena ali so v javno korist, razen    |     |
|priključkov nanje; globina do 2 m                |     |
+-----------------------------------------------------------------+----------+
|1b. vodovod, kanalizacija, toplovod, vročevod, vodi namenjeni  |3 m    |
|telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim |     |
|sistemom, in drugi vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske  |     |
|javne službe lokalnega pomena ali so v javno korist, razen    |     |
|priključkov nanje; globina nad 2 m                |     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|2. elektroenergetski vod nazivne napetosti                 |
+-----------------------------------------------------------------+----------+
|– 400 kV in 200 kV                        |25 m   |
+-----------------------------------------------------------------+----------+
|– 35 kV in 110 kV                        |15 m   |
+-----------------------------------------------------------------+----------+
|– 10 ali 20 kV – nadzemni potek                 |10 m   |
+-----------------------------------------------------------------+----------+
|– 10 ali 20 kV – podzemni potek                 |5 m    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|3. plinovod z obratovalnim tlakom                      |
+-----------------------------------------------------------------+----------+
|– 16 bar in več                         |100 m   |
+-----------------------------------------------------------------+----------+
|– manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar              |30 m   |
+-----------------------------------------------------------------+----------+
|– manjšim od 1 bar                        |5 m    |
+-----------------------------------------------------------------+----------+
(2) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja. Za vsak poseg v varovalni pas je treba pridobiti projektne pogoje in soglasje na projektne rešitve upravljavca omrežja.
(3) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja nad 1 kV je prepovedana gradnja objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(4) Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je 2 m, v primeru morebitnih odstopanj pa so potrebne posebne tehnične rešitve in uskladitev s pristojnimi službami, ki upravljajo komunalne vode in javne odprte površne.
(5) Kmetijska dejavnost je omejena v varovalnem pasu 2,5 m na vsako stran osi plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več. V tem pasu je prepovedano:
– saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko;
– obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m pod površino oziroma manj kot 0,5 m nad temenom cevi;
– postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.
101. člen
(pogoji za prostorski razvoj na varovanih območjih predvidene javne gospodarske infrastrukture)
(1) Varovalni koridorji za posamezna omrežja znašajo merjeno od osi posameznega voda na vsaki strani:
+---------------------------------------------------------------+------------+
|vodovodno omrežje dimenzije 700 mm in več, kanalizacijsko   |5 m     |
|omrežje dimenzije 1400 mm in več, vročevodno in parovodno   |      |
|omrežje dimenzije 700 mm in več ter plinovodno omrežje 10   |      |
|barov in več;                         |      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|elektroenergetski vod nazivne napetosti:                  |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|– 400 kV in 220 kV – nadzemni                 |45 m    |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|– 35 kV in 110 kV – nadzemni                  |15 m    |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|– 10/20 kV in 110 kV – podzemni                |5 m     |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Elektroenergetska razdelilno transformatorska postaja (RTP),  |25 m    |
|merjeno od zunanjega roba ograje območja RTP oziroma od meje  |      |
|pripadajoče EUP oziroma od zunanje stene objekta RTP, če se ta |      |
|nahaja v sklopu drugega objekta, za napetostni nivo 400 kV in |      |
|220 kV                             |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Elektroenergetska razdelilno transformatorska postaja (RTP),  |15 m    |
|merjeno od zunanjega roba ograje območja RTP oziroma od meje  |      |
|pripadajoče EUP oziroma od zunanje stene objekta RTP, če se ta |      |
|nahaja v sklopu drugega objekta, za napetostni nivo 110 kV   |      |
+---------------------------------------------------------------+------------+
|Elektroenergetska prostostoječa transformatorska postaja (TP) |5 m merjeno |
|                                |od zunanje |
|                                |stene    |
|                                |objekta TP |
+---------------------------------------------------------------+------------+
(2) Varovalni koridor za komunikacijske oddajne sisteme se določi za vsak oddajnik posebej. Varovalni koridor obsega območje od antene oddajnika, ki se razteza v tridimenzionalnem prostoru od antene glede na moč in smer delovanja oddajnika, število oddajnikov na isti lokaciji in glede na tehnološko izvedbo.
(3) V varovalnih koridorjih plinovodnega, vročevodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je dovoljena gradnja objektov le pod posebnimi pogoji pristojne službe v skladu s predpisi.
(4) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ter komunikacijskih oddajnih sistemov ni dovoljena gradnja objektov, ki zahtevajo povečano varstvo pred sevanjem, in sicer:
– bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji,
– stanovanjskih objektov,
– objektov vzgojno varstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
– objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
– igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi.
(5) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več gradnja objektov ni dovoljena, na obstoječih objektih so dovoljena investicijska vzdrževalna dela ter gradnja pomožnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).
(6) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno prebivanje ter pomožne objekte), ki posegajo v elektroenergetske varovalne koridorje obstoječih daljnovodov, je treba predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu s predpisi.
102. člen
(omejitve v zvezi z zračnim prometom)
(1) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine je treba upoštevati omejitve zaradi zračnega prometa:
– objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m,
– vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, visokonapetostnih vodov in podobno.
(2) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov iz prejšnjega odstavka in drugih objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt pa je treba označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
III.3.12 Območja obrambe
103. člen
(posegi na območju obrambe)
(1) V območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo na področju graditve dovoljene prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov) ter ostale ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.
(2) V območjih omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je dovoljena obstoječa namenska (kmetijska ali gozdna) raba ter uporaba komunikacij. Na območju niso dopustne gradnje in rekonstrukcije objektov, ki so namenjeni stalnim delovnim mestom, nastanitvi, prireditvam ter zadrževanju večjega števila ljudi. Uporaba objektov ne sme omejevati funkcionalnosti območja za potrebe obrambe. Za vse posege v območjih omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. Soglasje se izda z vidika funkcionalnosti območja za potrebe obrambo in varnosti.
(3) Območja možne izključne rabe za potrebe obrambe so primarno namenjena za druge potrebe, ki se jih v primeru izrednega ali vojnega stanja lahko uporabi za obrambne potrebe ter v miru za usposabljanje vojske. Posegi na območju možne izključne rabe morajo omogočati njihovo uporabo za obrambne potrebe v navedenih primerih, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoča takojšnja vzpostavitev uporabe območja za obrambne potrebe.
III.3.13 Ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, okolja in naravnih dobrin ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
III.3.13.1 Ohranjanje narave
104. člen
(ohranjanje narave)
(1) Zavarovana območja, naravne vrednote in varovana območja narave, posebna varstvena območja Natura 2000 in potencialna posebna ohranitvena območja Natura 2000 ter ekološko pomembna območja so razglašeni ali določeni s posebnimi predpisi.
(2) Za vsak poseg, v evidentirano območje ohranjanja narave po Prikazu stanja prostora, je obvezno pridobiti in upoštevati usmeritve in projektne pogoje pristojne ter pridobiti soglasje pristojne službe za ohranjanje narave.
(3) Posegi v naravo, ki vključujejo tudi gradnje, se morajo planirati, načrtovati in izvajati le tako, da ne okrnijo narave. V načrtovanju sicer dopustnega poseganja v prostor, ki ga dopušča ta odlok, morajo izvajalci posegov izbrati tisto odločitev, ki bo ob približno enakih učinkih izpolnjevala merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo, in ki v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega ne okrni narave (96. člen ZON).
(4) Za posege na območjih in objektih iz prvega odstavka tega člena je treba v primeru neskladja določb tega odloka s pogoji organa, pristojnega za ohranjanja narave, upoštevati pogoje organa, pristojnega za ohranjanje narave.
(5) Ob načrtovanju rekonstrukcij ali investicijsko vzdrževalnih del na odsekih cest, kjer se nahajajo evidentirani prehodi dvoživk, naj se izvedejo prehodi in zaščitne ograje za neovirano prehajanje dvoživk.
(6) Prepovedano je zasipavanje mokrišč, odlaganje in shranjevanje gradbenega materiala znotraj območij Natura 2000 in naravnih vrednot ter znotraj zavarovanih območij.
(7) Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor.
(8) Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib in v varstvenih revirjih.
(9) Na površinski geomorfološki in hidrološki naravni vrednoti naj se izkoristi vse tehnične ali druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.
(10) Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na sakralnih objektih še zlasti v naseljih Železnica, Škocjan, Mala Žalna, Št. Jurij, Luče, Velika Loka je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev, investitor oziroma izvajalec pa naj se pred začetkom del glede posegov uskladi z ZRSVN OE LJ. Urejanje okolice sakralnih objektov se izvede tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
(11) Odlok o razglasitvi potoka Bičje in močvirskih biotopov z vplivnim območjem za naravni rezervat (Uradni list RS, št. 23/97) v 5. členu določa varstveni režim, ki omogoča ohranitev naravnega rezervata. Na območju naravnega rezervata je strogo prepovedano shranjevanje in odlaganje gradbenega materiala.
(12) Za varovanje območja Županove jame (sistem Zatočne jame in ponornih jam potoka Šice) določa Odlok o razglasitvi pomembnejših objektov podzemeljske geomorfološke dediščine v Občini Grosuplje za naravne spomenike (Uradni list RS, št. 34/96) varstveni režim v 4. členu; v 5. in 6. členu pa so navedene dolžnosti imetnika spomenika in razvojne usmeritve. Dodatni varstveni režim določa Zakon o varstvu podzemnih jam v 18. in 19. členu.
(13) V naseljih Železnica, Male Lipljene, Velike Lipljene, Škocjan, Boštanj, Zagradec pri Grosupljem, Mala Račna, Spodnje Duplice na območju predvidenega pasjega zavetišča in Cerovo na območju Županove jame se pri zunanji razsvetljavi objektov in servisnih površin uporabi svetila, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice. Uporabi se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. V drugem delu noči (med 24:00 in 5:00) naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to potrebno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop).
(14) V naseljih Malo Mlačevo in Velika Račna, naj se v primeru gradnje, peska ali ostalega gradbenega materiala ne shranjuje na območju, ki ga lahko poplavi.
(15) V naseljih Malo Mlačevo, Zagradec pri Grosupljem, Velika Račna in Mala Račna naj se prevzamejo vsi tehnični in drugi ukrepi, da predvidena gradnja komunalnih vodov in čistilne naprave ne bo vplivala na bližnje vodotoke in njihove poplavne površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na območju Radenskega polja. Prevzamejo naj se vsi potrebni tehnični in drugi ukrepi za ohranitev kraškega podzemlja.
(16) V vseh naseljih, ki se nahajajo v območju Natura 2000, v območju naravnih vrednot ter znotraj zavarovanih območij varstva narave, predvsem pa v naseljih Zagradec pri Grosupljem, Velika Račna, Mala Račna, Luče, Škocjan, Rožnik, Železnica in Male Lipljene je pri načrtovanju, gradnji in obratovanju čistilnih naprav potrebno upoštevati zakonske in podzakonske predpise o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav ter ustrezno izvajanje monitoringa in vodenja obratovalnega dnevnika. Odvajanje odpadne vode mora biti urejeno v skladu s zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
(17) Na cestnih odsekih Šmarje Sap–Grosuplje (pod naseljem Hrastje pri Grosupljem), ob Natura 2000 območju Črna dolina pri Grosupljem (blizu vasi Dobje), na cesti Veliko Mlačevo–Velika Račna, na cesti Boštanj–Lobček, in v osrednjem delu severnega konca Radenskega polja (pod naseljem Zagradec), naj se ob načrtovanju rekonstrukcij ali investicijsko vzdrževalnih del na odsekih cest, kjer se nahajajo evidentirani prehodi dvoživk izvedejo prehodi in zaščitne ograje za neovirano prehajanje dvoživk.
III.3.13.2 Varstvo kulturne dediščine
105. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Na območjih, varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine.
(2) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti in dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).
(3) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.
(4) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali enoto kulturne dediščine z vplivnim območjem, ki je bila registrirana do uveljavitve odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege, ki jih izda organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(5) Za poseg v registrirano arheološko najdišče je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev po predpisih za varstvo kulturne dediščine.
(6) Za poseg v objekt ali območje varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki vplivajo na varovane vrednote dediščine (gradnja zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, vzdrževalna dela, premeščanje dediščine ali njenih delov ter drugo kot določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine).
(7) Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta kulturne dediščine mora poleg določil tega odloka upoštevati tudi pogoje, določene v soglasju za odstranitev dediščine.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo še naslednji prostorski izvedbeni pogoji:
(10.1) Pri posegih na registrirani stavbni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
(10.2) Pri posegih v registrirano naselbinsko dediščino se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
(10.3) Pri posegih na memorialni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst objekta z okolico objekta ter vedute.
(10.4) Pri posegih v registrirano območje kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(10.5) Pri posegih v vplivnih območjih kulturne dediščine se ohranjajo varovane vrednote kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulture dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
(10.6) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline. Za posamezna registrirana arheološka najdišča ali njihove dele, za katere prostorski akt dopušča posege, je treba:
– v fazi priprave projektne dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, izvesti predhodne arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitvi gradbenega dovoljenja, gradnji); obseg arheoloških raziskav opredeli pristojna strokovna javna služba,
– v okviru postopka priprave OPPN izvesti predhodne arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča, katerih rezultati se upoštevajo pri pripravi OPPN (če se območje ureja z OPPN).
(11) Območja varovanj in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine so razvidna iz Prikaza stanja prostora v skladu z veljavno zakonodajo.
106. člen
(splošni prostorsko izvedbeni pogoji varstva)
(1) Kulturni spomeniki se varujejo na podlagi predpisov o varstvu kulturne dediščine in zanj veljajo pravni režim varstva, kot ga opredeljuje konkreten akt o njegovi razglasitvi. Za posege v kulturne spomenike in njihova vplivna območja je treba v primeru neskladja določb tega odloka s soglasjem organa, pristojnega za varstvo kulturne dediščine, upoštevati soglasje slednjega.
(2) Prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavne značilnosti registrirane kulturne dediščine. V registrirano kulturno dediščino se lahko posega na način, da se upošteva in ohranja njene varovane vrednote.
a) Pri stavbni registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine).
– Pri naselbinski registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.).
b) V območjih kulturne krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
c) Pri vrtnoarhitekturni registrirani kulturni dediščini, se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– kompozicija zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema, skulpture),
– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.),
– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne za delovanje celote,
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z okoliškim prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste, sadilna razdalja, sistem zasajanja itd.),
– ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj drevja,
– rastišče,
– posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, poškodb itd.).
d) Pri memorialni registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.
– V območjih zgodovinske krajine se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– avtentična lokacija prizorišč zgodovinskih dogodkov,
– preoblikovanost reliefa zaradi zgodovinskih dogajanj, morebitne grajene strukture, vsa gradiva in konstrukcije,
– zemeljske plasti z morebitnimi ostalinami,
– memorialna plastika, likovna oprema in vsi pomniki.
e) Pri arheološki registrirani kulturni dediščini se varujejo arheološke ostaline in njihov vsebinski in prostorski kontekst.
f) Pri drugi registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– materialna substanca, ki je še ohranjena,
– lokacija in prostorska pojavnost,
– vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.
(3) Poleg upoštevanja določb druge točke na območjih arheoloških najdišč, ki so registrirana kulturna dediščina velja, da ni dovoljeno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Izjemoma so v registrirana arheološka najdišča dovoljeni posegi kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi enega od pogojev:
– v fazi priprave PGD dokumentacije ali pred posegom v prostor, pri katerem gradbeno dovoljenje ni potrebno, je treba izvesti arheološke raziskave in rezultate upoštevati pri vseh nadaljnjih aktivnostih (npr. pri pripravi projekta, pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja), vključno s poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča,
– v okviru postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta je treba izvesti arheološke raziskave v smislu natančne določitve vsebine in sestave najdišča.
(4) V vplivnem območju kulturnega spomenika velja pravni režim varstva, kot ga opredeljuje konkreten akt o razglasitvi kulturnega spomenika.
(5) V vplivnih območjih registrirane kulturne dediščine velja naslednji pravni režim varstva:
– ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,
– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine.
(6) Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
III.3.13.3 Varstvo okolja in naravnih dobrin
107. člen
(vplivi na okolje)
(1) Posegi v okolje in prostor so dopustni le, če ne povzročijo čezmerne obremenitve. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.
(2) Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe, potrebne za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da njegove emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. Povzročitelj čezmerne obremenitve je dolžan odpraviti posledico čezmernega obremenjevanja.
(3) Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na okolje, je dovoljena le ob predhodni ali sočasni sanaciji čezmernih vplivov na okolje, ki jih taka dejavnost povzroča.
(4) Povzročitelj pomembne obremenitve okolja mora pri opravljanju svoje dejavnosti zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na okolje in podatke sporočati ministrstvu, ki je pristojno za področje okolja ter Občini Grosuplje.
(5) Vrste naprav za katere je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje in vrste posegov za katere je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje, so določene z zakonom o varstvu okolja.
108. člen
(varstvo zraka)
(1) Za varstvo zraka je potrebno:
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije,
– načrtovati racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije stavb, vzpodbujati gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih hiš,
– novogradnje orientirati na tak način, da bo mogoča čim boljša izraba sončne energije (naklon in orientacija strehe),
– nove stavbe praviloma priključiti na ekološko čiste vire energije (plin, biomasa ...),
– vse večje nove porabnike takoj, obstoječe pa postopno, priključiti na sistemski vir ogrevanja (zgrajeno toplovodno omrežje, zgrajeno plinovodno omrežje),
– postopno preiti na način ogrevanja obstoječih stavb z ekološko sprejemljivimi gorivi, ki vsebujejo manj ogljika,
– urediti večje zelene površine in zasaditi visoko vegetacijo za boljši lokalni pretok zraka.
(2) Vsi viri onesnaženja morajo biti grajeni, opremljeni in vzdrževani tako, da v zrak izpuščajo čim manj škodljivih snovi.
(3) Pri prehajanju emisij prahu iz tal v zrak iz transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov, je potrebno le-te preprečiti z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu.
(4) Obremenjevanje naselij z izpušnimi plini, predvsem iz povečanega tovornega prometa (zaradi gradnje objektov, tranzitnega prometa ipd.), naj se zmanjšuje tako da promet poteka čim dlje od naselij v okolici.
(5) Potrebno je dosledno izvajanje monitoringa industrijskega onesnaževanja, pri vseh onesnaževalcih, ki jih podzakonski predpisi zavezujejo k monitoringu.
(6) Pri načrtovanju in obratovanju naprav mora investitor oziroma povzročitelj obremenitve izvajati naslednje ukrepe za zmanjševanje emisije:
– tesnjenje delov naprav, zajemanje odpadnih plinov na izvoru, zapiranje krožnih tokov, reciklažo snovi in rekuperacijo toplote, recirkulacijo odpadnega zraka in druge ukrepe za zmanjšanje količine odpadnih plinov,
– popolnejšo izrabo surovin in energije in druge ukrepe za optimiranje proizvodnih procesov,
– optimiranje obratovalnih stanj zagona, spremembe zmogljivosti in zaustavljanja ter drugih izjemnih pogonskih stanj,
– preprečevanje povečanja emisije zaradi kopičenja izpuščenih snovi v krožnem procesu, če gre za nevarne anorganske prašnate snovi ali rakotvorne snovi, ki vsebuje svinec,
– pri napravah, ki brez čistilnih naprav odpadnih plinov čezmerno onesnažujejo zrak, mora povzročitelj obremenitve zagotoviti njihovo vgradnjo in obratovanje, če čezmernega onesnaževanja ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi.
109. člen
(varstvo vodotokov)
(1) Prečkanja vodov javne infrastrukture pod strugo vodotoka morajo biti načrtovana tako, da se ne bo zmanjšala prevodna sposobnost struge vodotoka.
(2) Za vsak poseg, vključno z gradnjo mostov in drugih infrastrukturnih objektov, odvzemom proda in peska, vzdrževanjem obrežne vegetacije in druge posege, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, je treba pridobiti vodno soglasje pristojne službe.
(3) Potrebno je zagotoviti prost dostop do vode kjer je to možno in varno.
(4) Vse vodotoke in brežine je potrebno varovati pred onesnaženjem.
(5) Na brežine in struge vodotokov je prepovedano kakršno koli odlaganje materiala.
(6) Gradnja namakalnih naprav in raba podtalnice za namakanje je dovoljena pod pogoji pristojne službe za varovanje podtalnice.
110. člen
(varstvo vodnih virov)
(1) Na vodovarstvenih območjih so prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov.
(2) Varovalni režimi v Občini Grosuplje so določeni s podzakonskim predpisom o varstvu virov pitne vode. Zavarovana območja virov pitne vode so razdeljena v tri varstvene pasove:
– najožji varstveni pas z najstrožjim režimom varovanja,
– ožji varstveni pas s strogim režimom varovanja,
– širši varstveni pas z blagim sanitarnim režimom varovanja.
(3) V vodovarstvenih pasovih so dovoljeni le posegi v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki določajo kriterije za določitev vodovarstvenih območij, oziroma posege, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje sledi, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in v skladu s predpisi o vodovarstvenih območjih.
(4) Za vse posege na vodovarstvenih območjih je treba pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za vode. V primeru neskladja tega odloka s pogoji organa pristojnega za vode, je treba upoštevati pogoje slednjega.
(5) Strešne kritine, ki vsebujejo strupene snovi, ki se izločajo z meteornimi vodami, na vodovarstvenih območjih ali kjer se uporablja kapnica, niso dopustne.
(6) Območja varstva vodnih virov so razvidna iz Prikaza stanja prostora v skladu z veljavno zakonodajo.
III.3.13.4 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
111. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Interese in potrebe po zaklanjanju prebivalstva in dobrin v izrednih razmerah je potrebno urejati skladno z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi za to področje.
(2) Na območjih poplavnih voda se ne sme izvajati posegov v prostor, ki bi lahko imeli za posledico spremembo smeri ali količin odtoka poplavnih voda.
112. člen
(varstvo pred poplavami)
(1) Razredi poplavne nevarnosti so razglašeni ali določeni s posebnimi predpisi, na osnovi izdelanih strokovnih podlag.
(2) Posegi na območjih iz prvega odstavka tega člena so dopustni le skladno s predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Posegi so dovoljeni s soglasjem organa, pristojnega za upravljanje z vodami.
(3) Razredi poplavne nevarnosti iz prvega odstavka tega člena so prikazani kot del Prikaza stanja prostora.
(4) Na posameznih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je predvideno, da se zmanjšanje poplavne nevarnosti zagotovi z izvedbo omilitvenih ukrepov.
(5) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti se načrtujejo na podlagi strokovnih podlag, ki so priloga OPN. Strokovne podlage so bile izdelane za naslednja območja:
– območje zadrževalnika Veliki Potok in vodotoka Grosupeljščica: Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje (od zadrževalnika Veliki Potok do žel. proge), izdelovalec Inštitut za vode RS, Hajdrihova 28c, Ljubljana, št. projekta II/4/1/1, št. načrta C-1396, Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN (omilitveni ukrepi) – dopolnitev, št. projekta C59a-ŠNS/10, Ljubljana, junij 2012, Izdelovalec IS projekt d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana, Hidrološke osnove in hidrološko hidravlične analize, Izvrednotenje hidroloških osnov za potrebe upravljanja z vodami št. projekta VI/1/1, Del objekta: Hidrološko hidravlična preverba načrtovanega zadrževalnika Veliki Potok, izdelovalec Inštitut za vode RS, Hajdrihova 28c, Ljubljana, št. projekta C-1387;
– območje suhega zadrževalnika Bičje: Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima Bičja v sklopu priprave DPN za nadvoz čez žel. progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem, št. projekta 032-5a-11 in Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima Sevnik, Globošček in zgornjega dela Bičja, št. projekta 032-5b-11 ter Hidrološko hidravlična analiza vodnega režima Bičja po zgrajenem zadrževalniku za potrebe izgradnje ČN Grosuplje, št. projekta 032-5a-10, maj 2011, (vse tri elaborate je izdelal Urbania d.o.o., Ulica Janeza Pavla II/3, Ljubljana);
– preostali del občine: Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN – obstoječe stanje, št. projekta C58-ŠNS/10 in Analiza poplavnosti v Občini Grosuplje za potrebe OPN – predvidena ureditev, št. projekta C59-ŠNS/10 (obe izdelal IS projekt d.o.o., Pot za Brdom 102, Ljubljana) ter Hidrologija za potrebe OPN Občine Grosuplje, Izdelovalec Inženiring za vode d.o.o, Pot za Brdom 102, Ljubljana, št. projekta C53-ŠNS/10.
(6) Podrobne tehnične in prostorske elemente za izvajanje omilitvenih ukrepov se natančneje določi in uveljavi z DPN ali OPPN oziroma so določeni s PPIP za posamezno EUP.
(7) Območje Grosupeljščice – za zmanjšanje poplavne nevarnosti je treba izvesti sistem ukrepov, ki se načrtujejo v sklopu OPPN Vodna pot:
– ohranjati obseg poplavnega območja,
– razširi se korito vodotoka,
– zgradi visokovodne nasipe ali zidove,
– nadviša obstoječe in nove ceste,
– zgradi nov most pri tržnici,
– nasutje terena na ustrezno niveleto.
(8) Območje Veliki potok – za zmanjšanje poplavne nevarnosti je treba:
– ohranjati obseg poplavnega območja,
– zgraditi zadrževalnik Veliki Potok s predvideno gladino zajezitve.
(9) Za območje suhega zadrževalnika Bičje se za zmanjšanje poplavne nevarnosti izvedejo ureditve, ki jih določajo PPIP.
(10) Preostali del občine – za zmanjšanje poplavne nevarnosti je treba:
– ohranjati obseg poplavnega območja,
– znižati oziroma izravnati nivelete dna na delih vodotokov Drnovka in Potok iz Žabje vasi,
– povečati prepustnost prepustov na vodotokih Breg – Velika Loka in Potok iz Doline,
– izvesti lokalno varovanje objektov ob vodotoku Potok iz Doline, ter desnem bregu Muhovca in Potoka Mala Žalna,
– odstraniti deponijo materiala na območju med železniško progo Ljubljana–Grosuplje, lokalno cesto Cikava–Sela–Bičje in vodotokom Mali breg,
– očistiti zasuti odsek Potoka iz Doline,
– skozi naselje Velika Stara vas urediti korito vodotoka Potok z Brestov (povečanje odprtega profila, novo prekritje),
– zamenjati obstoječe prekritje Pritoka iz Boršteka.
(11) Omilitveni ukrepi se lahko v posameznem območju izvajajo sočasno ali ločeno po etapah, predstavljati pa morajo zaključene funkcionalne celote. Na območju vodotokov Grosupeljščica in Veliki potok se omilitvene ukrepe, v skladu s strokovnimi podlagami navedenih v petem odstavku tega člena, izvede v dveh fazah. Ukrepe se začne izvajati dolvodno.
113. člen
(varstvo pred plazovi in erozijo)
(1) Na erozijskih in plazovitih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– krčenje tistih gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki preprečuje plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnava odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov, nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazovitih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda,
– pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge in vlačenje lesa,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča.
(2) Na ogroženih območjih niso dopustni posegi v prostor, ki bi lahko povzročili materialno škodo na objektih ali bi negativno vplivali na druge objekte in območja.
(3) Za vsako gradnjo, oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, na območjih površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno stabilnih zemljiščih je potrebno predhodno pridobiti mnenje službe s področja geotehnike.
(4) Pri poseganju v tla na območju vodotokov in razgaljenih površinah je po koncu del potrebno izvesti sanacijska in zasaditvena dela, da se preprečijo erozijski pojavi.
114. člen
(varstvo pred potresi)
(1) Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s Karto potresne nevarnosti.
(2) Karta potresne nevarnosti uvršča območje Občine Grosuplje v naslednja območja kjer projektni pospešek tal dosega vrednosti: 0.225 g, 0.2 g in 0.175 g.
III.3.13.5 Varovanje zdravja
115. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Stopnje varstva okolja pred hrupom, ki so določene za podrobnejšo namensko rabo prostora, so določene v študiji Določitev območij varstva pred hrupom za območje Občine Grosuplje in so sestavni del prilog tega Odloka.
(2) Novi viri hrupa na posameznem območju varstva pred hrupom ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve območja s hrupom.
(3) Za nove vire hrupa morajo biti zagotovljeni ukrepi varstva pred hrupom za preprečevanje in zmanjšanje hrupa v okolju kot posledice uporabe ali obratovanja virov hrupa.
(4) Pri izvajanju ukrepov varstva pred hrupom imajo prednost aktivni ukrepi (zmanjšanje emisije hrupa na viru) pred pasivnimi ukrepi.
(5) Upravljavec vira hrupa je dolžan zagotoviti prvo ocenjevanje hrupa in, če tako zahteva predpis, obratovalni monitoring hrupa ter po potrebi pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
(6) Hrupne dejavnosti je dovoljeno umeščati samo v območja s predpisano IV. stopnjo varstva pred hrupom.
(7) Pri novogradnjah, spremembah namembnosti in rekonstrukcijah obstoječih objektov je potrebno vse posege načrtovati tako, da ne bodo povzročali čezmejne obremenitve okolja s hrupom.
(8) Upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za nova poselitvena območja oziroma za območja spremenjene rabe prostora, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu izgradnje avtoceste. Pri načrtovanju ureditev ob avtocesti je potrebno upoštevati veljavne predpise in načrtovati ustrezno zaščito pred hrupom ob upoštevanju predvidenega povečanja obremenitev v 20-letnem planskem obdobju. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih območij oziroma območij spremenjene rabe prostora je obveznost investitorjev novih posegov.
(9) Za vsa območja stanovanj, centralnih dejavnosti in za posebna območja, v vplivnem pasu avtoceste, za katere je predvidena izdelava podrobnejših prostorskih načrtov (OPPN), je potrebno izdelati oceno obremenjenosti s hrupom in ob upoštevanju predvidenega povečanja prometnih obremenitev v 20-letnem planskem obdobju, zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe. Izvedba protihrupnih ukrepov v teh območjih je obveznost investitorja novih posegov.
(10) Pri novogradnjah objektov in rekonstrukcijah obstoječih objektov v varovalnih pasovih javnih cest je vse posege potrebno načrtovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih aktivnih protihrupnih ukrepov zaradi prometa na cesti.
(11) Glede varstva ljudi pred hrupom je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo.
116. člen
(osončenje)
(1) Minimalno zahtevano osončenje bivalnih prostorov (bivalna kuhinja, dnevna soba, otroška soba, v stanovanjskih stavbah za druge posebne družbene skupine tudi stanovanjske sobe), obstoječih in novih objektov naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda znaša:
– dne 21. 12. – 1 ura,
– dne 21. 3. in 21. 9. – 3 ure.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne velja:
– za 20?% % stanovanj v novih večstanovanjskih stavbah,
– kadar leži stavba na severnem pobočju oziroma v ozki dolini in lega stavbe ne omogoča izvedbe določbe osončenja,
– za gradnjo stavb v vrzeli stavbnega bloka.
117. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja.
(2) Objekti morajo biti praviloma toliko ločeni med seboj, da je onemogočen prenos požara z objekta na objekt. Kadar gre za objekte, ki so združeni, je potrebno zagotoviti protipožarno ločitev.
(3) Pri vseh spremembah namembnosti kjer bodo skladiščene vnetljive ali eksplozivne snovi, je potrebno zagotoviti ustrezno protipožarno zaščito.
(4) Razpored objektov in dovoznih poti mora biti takšen, da omogoča nemoteno posredovanje intervencijskih vozil.
(5) Na vseh območjih kjer je obstoječi vodovodni sistem takšen, da omogoča oskrbo s primerno količino vode za gašenje, je nujna postavitev hidrantov, kot to predvidevajo protipožarni predpisi. V območjih kjer to ni mogoče, mora biti zagotovljena zadostna količina vode za gašenje z rezervoarjem kapnice ali iz površinskega vodotoka preko primerno opremljenega odjemnega mesta.
(6) Vsaka projektna dokumentacija za gradnjo, spremembo namembnosti iz tretjega odstavka tega člena ali rekonstrukcijo objektov mora vsebovati določila, ki podrobneje določajo vsebino prejšnjih odstavkov tega člena.
118. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji virov sevanja je potrebno izbrati tehnične rešitve, ki zagotavljajo, da mejne vrednosti za posamezen vir elektromagnetnega sevanja niso presežene, in hkrati omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja.
(2) V vplivnem območju virov elektromagnetnega sevanja, kjer je določena II. stopnja varstva pred sevanjem, ni dovoljeno umeščati objektov z varovanimi prostori. Minimalni potrebni horizontalni odmiki od osi daljnovodov so:
– 400 kV daljnovod: 50 m,
– 220 kV daljnovod: 25 m,
– 110 kV daljnovod: 15 m.
III.3.13.6 Dodatna soglasja in pogoji
119. člen
(dodatna soglasja in pogoji)
Dodatna soglasja in pogoje za gradnje in druge posege je treba pridobiti na naslednjih območjih:
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|Območje posega                    |Potrebna soglasja   |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|gozd oziroma gozdni prostor in 25 m širok pas ob   |predhodno mnenje javne|
|gozdnem robu                     |gozdarske službe   |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|vodotoki in priobalno zemljišče           |pogoji pristojne   |
|                           |službe za vodno    |
|                           |gospodarstvo in za  |
|                           |varovanje narave   |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|poplavna in poplavno ogrožena območja        |soglasje pristojne  |
|                           |službe za vodno    |
|                           |gospodarstvo     |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|območja površinske, globinske in bočne erozije ter  |mnenje službe s    |
|pogojno stabilna zemljišča              |področja geotehnike  |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|vodovarstvena območja, ki so evidentirana v OPN   |dovoljenje in soglasje|
|                           |upravljavca vodovoda |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|območja kulturne dediščine              |pogoji in soglasje  |
|                           |pristojne službe za  |
|                           |varovanje kulturne  |
|                           |dediščine       |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|območja registriranega arheološkega najdišča     |soglasje ministra   |
|                           |pristojnega za    |
|                           |področje kulture   |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|območja naravnih vrednot, ekološko pomembna območja, |pogoji in soglasje  |
|posebna varstvena območja Natura 2000 in potencialna |pristojne službe za  |
|posebna ohranitvena območja Natura 2000       |varovanje narave   |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|območja v liniji brezžičnih komunikacijskih povezav |pogoji pristojne   |
|oddajnikov RTV Slovenije in Telekoma Slovenije    |službe        |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
|območja varovalnih pasov in koridorjev cestnega   |soglasje upravljavca |
|omrežja in omrežij komunalne infrastrukture. Odmiki |omrežja        |
|varovalnih pasov in koridorjev so natančno določeni |           |
|v področnem zakonskem in podzakonskem predpisu ter  |           |
|91., 100. in 100. členu.               |           |
+-----------------------------------------------------+----------------------+
III.3.14 Drugi pogoji za urejanje območij
120. člen
(urejanje območij, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni akti)
(1) Na območjih, za katera veljajo sprejeti prostorski izvedbeni načrti, veljajo vsi pogoji, ki jih ti akti določajo.
(2) V primerih, ko so območja ali deli območij veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov s tem odlokom opredeljeni za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov, se do njihovega sprejetja upoštevajo določila veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov.
(3) V primeru neskladja, ko meja veljavnega prostorskega izvedbenega akta v celoti ne zajema EUP in je manjša oziroma večja od EUP, se območje EUP, ki se nahaja izven veljavne meje prostorskega izvedbenega akta ureja s smiselnim upoštevanjem določil veljavnega prostorskega izvedbenega akta.
121. člen
(priprava OPPN, ki so določeni s tem odlokom ter gradnja in drugi posegi na teh območjih)
(1) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi en ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto in da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih ureditev.
(2) Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je opredeljena izdelava večjega števila OPPN, je treba pripraviti strokovne podlage za celotno območje OPPN in sočasno z delom OPPN sprejeti za celotno območje tudi omrežje dostopnih cest in komunalne infrastrukture ter izdelati program opremljanja zemljišča, ki bo podlaga za izračun stroškov komunalnega opremljanja tudi za vsak posamezni občinski podrobni prostorski načrt.
(3) Meje OPPN, ki so prikazane v grafičnih prikazih tega OPN, se v fazi njegove priprave lahko prilagodijo podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih ali izključenih parcel ali da občinski svet prejme akt, s katerim ugotavlja splošni interes v zvezi s spremembo območja OPPN.
(4) Na območjih, kjer je predvidena izdelava OPPN, so dopustni naslednji posegi:
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih,
– posegi iz 19., 20., 21., 22. (samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela obstoječih objektov ter odstranitev objektov in vzpostavitev dejanskega stanja), 24. točke 73. člena, kadar je poseg predviden na območju funkcionalnega zemljišča ali dvorišča in občinski organ za urejanje prostora oceni, da niso v nasprotju s predvidenim OPPN-jem,
– posegi iz 25., 26., 30., 31., 32. točke 73. člena, če občinski organ za urejanje prostora oceni, da niso v nasprotju s predvidenim OPPN-jem.
(5) Novogradnje niso dovoljene, razen če v usmeritvah za posamezni OPPN ali v PPIP za posamezno EUP ni določeno drugače.
(6) Na območjih kjer je predvidena izdelava OPPN niso dopustni posegi, ki bi ovirali ali onemogočali celovite izvedbe predvidenega načrta, prepovedana je tudi parcelacija, razen za potrebe gospodarske javne infrastrukture.
122. člen
(splošni pogoji za pripravo OPPN, ki niso predvideni z občinskim prostorskim načrtom)
(1) Občinski podrobni prostorski načrti, ki niso predvideni z občinskim prostorskim načrtom, se lahko izdelajo v naslednjih primerih:
– za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji;
– za rekonstrukcijo komunalnih infrastrukturnih in prometnih omrežij;
– za urejanje površin namenjenih javni rabi;
– za izgradnjo objektov na površinah, ki nimajo urejenih dostopov in dovozov;
– za ureditev obrežij večjih vodotokov;
– za urejanje, sanacijo in prenovo delov naselij;
– za sanacijo degradiranih območij izven naselij;
– za ureditev obrežij vodotokov;
– za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb;
– za izgradnjo komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture:
– kanalizacijski vodi dimenzije 300 mm in več,
– čistilne naprave za več kot 500 PE,
– vodarne in objekti za bogatenje podtalnice,
– elektroenergetski vodi napetostnega nivoja več kot 110 kV,
– razdelilne transformatorske postaje napetostnega nivoja več kot 110 kV,
– elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 110 kV, razen če gre za rekonstrukcijo ali povečanje napetosti obstoječega daljnovoda napetostnega nivoja 35 kV in 110 kV,
– vse vrste elektrarn, toplarn in drugih energetskih objektov z močjo 11 MW in manj, ki niso namenjeni izključno interni uporabi,
– centri za predelavo odpadkov,
– pomembnejši kanalizacijski zbiralniki, pomembnejši vodovodi, pomembnejši plinovodi z delovnim tlakom 16 bar ali manj, ki pretežno potekajo po zasebnih površinah,
– zbirni centri za odpadke;
– za izgradnjo prometne infrastrukture vse vrste cest in cestnih objektov (vključno z bencinskimi črpalkami) razen javnih poti, nekategoriziranih cest, gozdnih cest, peš in kolesarskih poti;
– na območjih proizvodnih dejavnosti velikosti več kot 0,5 ha, kadar gre za kompleksne preureditve ter nadomestne gradnje in za sanacijo ali za spremembe tehnologije;
– na območjih centralnih dejavnosti velikosti več kot 0,3 ha, kadar gre za večje trgovske, obrtne in poslovne objekte ter v povezavi z novo prometno ureditvijo;
– gradnja objektov z več stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja, kadar je kapaciteta objekta več kot 30 stanovanj oziroma 70 postelj;
– na površinah, kjer je treba urediti novo parcelacijo za gradnjo objektov (tudi komasacija ali razlastitev);
– za gradnjo protipoplavnih objektov in naprav ter drugih objektov za zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč.
(2) Občinske podrobne prostorske načrte, ki niso predvideni z občinskim prostorskim načrtom, je potrebno izdelati v naslednjih primerih:
– za izgradnjo objektov z enim ali dvema stanovanjema, kadar gre za več kot šest objektov ali za površino, ki presega 3000 m2,
– gradnja objektov z več stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja, kadar je kapaciteta objekta več kot 50 stanovanj oziroma 100 postelj,
– na območjih proizvodnih dejavnosti velikosti več kot 2ha, kadar gre za kompleksne preureditve ter nadomestne gradnje in za sanacijo ali za spremembe tehnologije,
– igrišče za golf,
– kamp nad 0,50 ha,
– na površinah, ki nimajo urejenih dovozov in so večje kot 2000 m2,
– prostorske ureditve na območjih prepoznavnosti zunaj naselij,
– plinovodi z delovnim tlakom nad 16 bar in pripadajoče merilne regulacijske plinske postaje,
– vse vrste elektrarn, toplarn in drugih energetskih objektov z močjo nad 11 MW, razen če gre za objekt v sklopu zaključenih industrijskih obratov, ki je namenjen izključno interni uporabi,
– sežigalnice odpadkov in drugi objekti za toplotno obdelavo sekundarnega goriva,
– odlagališča odpadkov.
III.4 Prostorsko izvedbeni pogoji glede na podrobno namensko rabo
123. člen
(dopustni posegi glede na namensko rabo)
Na ureditvenem območju občinskega prostorskega načrta so dovoljeni posegi v skladu s predpisano namensko rabo. Sprememba namembnosti objektov je dopustna le v tolikšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost območja in kolikor nove dejavnosti ne vplivajo negativno na okolje.
III.4.1 Območja stanovanj
124. člen
stanovanjske površine za eno in dvostanovanjske hiše (SSe)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi  |
|dejavnostmi; eno in dvostanovanjska gradnja.                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b, 28a, 30, |
|31, 32.                                   |
|Pogojno so dopustne tudi naslednje dejavnosti:               |
|73. člen – točke: 6, 15.                          |
|Dejavnosti iz prejšnje alineje so dopustne, če so izpolnjeni naslednji   |
|pogoji:                                   |
|– dovolj veliko zemljišče za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za  |
|normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami |
|za potrebe objekta ali dejavnosti,                     |
|– obseg dejavnosti samo do 5 zaposlenih,                  |
|– zaradi dejavnosti se lahko uredi največ pet parkirišč za osebna vozila,  |
|manipulacijske in parkirne površine za tovorna vozila (razen manjših    |
|dostavnih vozil), gradbene stroje ali vozila za prevoz potnikov niso    |
|dopustne,                                  |
|– dejavnost ne vpliva moteče na osnovno namensko rabo (povečanje hrupa,   |
|prahu, osvetlitve itd.) in poslabšuje pogojev bivanja.           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Bivanje, pod posebnimi pogoji storitvene, poslovne, trgovske in druge    |
|dejavnosti.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|za prostostoječe eno in dvostanovanjske hiše in dvojčke:          |
|FI = največ 0,8                               |
|FZ = največ 40 %                              |
|DOBP = najmanj 30 %;                            |
|za vrstne in atrijske objekte:                       |
|FI = največ 1,2                               |
|FZ = največ 60 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
|(2) Višinski gabariti in oblikovanje objektov                |
|eno in dvostanovanjske hiše ter dvojčki:                  |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,4 do 2; za dvojčke 1:1,4 do  |
|2,8 (odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici), ki velja tudi pri   |
|ostalih oblikah za glavni tlorisni gabarit; pri zasnovi v »L« se smiselno  |
|upošteva ta določila;                            |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer kolenčni zid ne sme biti višji od 60 cm;   |
|Klet je lahko vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja največ 1,00 m nad  |
|terenom;                                  |
|objekti osnovne preskrbe in drugih storitvenih dejavnosti:         |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2; (odstopanja so možna |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer kolenčni zid ne sme biti višji od 30 cm;   |
|Klet je lahko vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja največ 1,00 m nad  |
|terenom;                                  |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Največja površina prostorov oziroma objekta za trgovske dejavnosti je 75 m2|
|BTPE.                                    |
|Največja površina prostorov oziroma objekta za storitvene in poslovne    |
|dejavnosti je 75 m2 BTPE.                          |
+----------------------------------------------------------------------------+
125. člen
stanovanjske površine za večstanovanjske hiše (SSv)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi  |
|dejavnostmi; eno in dvostanovanjske hiše, večstanovanjske hiše.       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 1, 2, 3, 5, 19 (prva, druga, četrta alinea samo začasni  |
|gostinski vrt), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b, 28a, 30, 31, 32.   |
|Pogojno so v stanovanjskih stavbah dopustne tudi naslednje dejavnosti:   |
|73. člen – točke: 6, 9, 15.                         |
|Dejavnosti iz drugega odstavka so dopustne, če so izpolnjeni naslednji   |
|pogoji:                                   |
|– dovolj veliko zemljišče za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za  |
|normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami |
|za potrebe objekta ali dejavnosti;                     |
|– zagotovljen ustrezen dostop v poslovni prostor tako, da ne moti      |
|prebivalcev večstanovanjske hiše in da dejavnost ne vpliva moteče na    |
|osnovno namensko rabo (povečana stopnja hrupa, prahu, osvetlitve itd.) in  |
|poslabšuje pogojev bivanja.                         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Bivanje, pod posebnimi pogoji storitvene, poslovne, trgovske in druge    |
|dejavnosti.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 1,2                               |
|FZ = največ 40 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
|(2) Višinski gabariti in oblikovanje objektov                |
|eno in dvostanovanjske hiše ter dvojčki:                  |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,4 do 2; za dvojčke 1:1,4 do  |
|2,8 (odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici), ki velja tudi pri   |
|ostalih oblikah za glavni tlorisni gabarit;                 |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer kolenčni zid ne sme biti višji od 60 cm;   |
|Klet je lahko vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja največ 1,00 m nad  |
|terenom;                                  |
|večstanovanjska hiša:                            |
|– Streha: ravna streha, enokapnica, simetrična dvokapnica v naklonu od 35° |
|do 45°;                                   |
|– Višina: največ K+P+3;                           |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRUGA MERILA IN POGOJI                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Največja površina točilnice je 75 m2 BTPE.                 |
|Storitvene, poslovne, trgovske in druge dejavnosti se lahko izvajajo v   |
|kleti, pritličju in prvem nadstropju objekta.                |
|Za namestitev klimatskih naprav na večstanovanjskih hišah, je treba     |
|pripraviti idejno zasnovo za posamezno fasado, na kateri se bo izvajal   |
|poseg, s katero se določi enotno oblikovanje postavitve klimatskih naprav  |
|(horizontalna in vertikalna poravnava klimatskih naprav, barvna usklajenost |
|itd.).                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
126. člen
površine podeželskega naselja (SK)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Namenska raba na območju                          |
|Površine podeželskega naselja so pretežno namenjene kmetijam (s       |
|stanovanjskimi in nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami), stanovanjskim   |
|stavbam in stavbam za proizvodno obrtne dejavnosti.             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 1, 6, 7 (razen bencinskih servisov), 9, 10 (druga     |
|alinea), 11, 12, 13, 14 (razen gradnja novih pokopališč), 15, 16, 18, 19,  |
|20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b, 30, 31, 32.              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|bivanje, kmetijstvo, dejavnosti drobnega gospodarstva, trgovske in posebne |
|storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, storitvene in poslovne    |
|dejavnosti, dejavnosti javne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva in |
|socialnega varstva, kulture, razvedrila, rekreacije in športa, druge    |
|dejavnosti.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 0,8                               |
|FZ = največ 40 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
|(2) Višinski gabarit in oblikovanje objektov                |
|eno in dvostanovanjske hiše:                        |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,4 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1m po daljši stranici), pri zasnovi v »L« se smiselno upošteva ta    |
|določila;                                  |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kap je dovoljena na višini zgornje plošče;             |
|objekti osnovne preskrbe, drugih poslovnih in storitvenih ter centralnih  |
|dejavnosti:                                 |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kolenčni zid pa visok največ 30 cm;                |
|kmetijski gospodarski objekti:                       |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M (kolenčni zid visok največ 30 cm);         |
|objekti za drobno gospodarstvo (delavnice, skladišča, poslovna dejavnost,  |
|proizvodni objekt):                             |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+M;                           |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Gradnja dvojčkov ni dopustna.                        |
|Največja površina prostorov oziroma objekta za trgovske dejavnosti je    |
|150 m2 BTPE.                                |
|Največja površina točilnice je 100 m2 BTPE.                 |
|Največja površina prostorov oziroma objekta za storitvene in poslovne    |
|dejavnosti je 150 m2 BTPE.                         |
|Največja površina prostorov oziroma objekta za drobno gospodarstvo     |
|(delavnice, skladišča, proizvodni in poslovni objekti) je 400 m2 BTPE|
|oziroma ne sme presegati 700 m2 BTPS.                    |
|Kmetijski gospodarski objekti so lahko največ 500 m2 BTPE oziroma največ|
|1000 m2 BTPS.                                |
|Če je kmetijski gospodarski objekt namenjen za rejo živali (hlev) in je:  |
|– objekt pritličen (kap je poravnana z ploščo, klet je izvedena kot gnojna |
|jama) je lahko največje zazidane  površine 1000 m2, tlorisna zasnova|
|podolgovata z razmerjem od 1:1,5 do 3,5,                  |
|– objekt višine P+M (klet je izvedena kot gnojna jama) je lahko največje  |
|zazidane površine 800 m2, tlorisna zasnova podolgovata z razmerjem od 1:1,5|
|do 3.                                    |
|Kmetijski gospodarski objekti in objekti za drobno gospodarstvo morajo biti |
|praviloma postavljeni ob gospodarsko dvorišče, stanovanjski objekt pa ob  |
|ulico oziroma cesto. V pritličju stanovanjskih objektov se dovolijo     |
|storitvene in poslovne dejavnosti.                     |
|V primeru večjega obsega novih programov, ki presegajo dopustne površine je |
|le-te treba razdeliti v večje število manjših objektov kompozicijsko    |
|usklajenih s celotno podobo naselja v krajini.               |
|Obstoječo pozidavo predimenzioniranih in arhitektonsko neprilagojenih    |
|objektov je treba ustrezno sanirati z ozelenitvijo.             |
|Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti morajo biti postavljeni v neposredni  |
|bližini kmetij, tako da z osnovnimi objekti tvorijo zaključeno gručo    |
|poslopij.                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Ob graditvi novih objektov v okviru osamelih kmetij je treba spoštovati   |
|značilnosti obstoječe arhitekture, način oblikovanja oziroma sestavljanja  |
|posameznih objektov v skupine in nove posege kultivirati z zasaditvijo   |
|avtohtonih oziroma sadnih drevesnih vrst v krajinsko značilnem vzorcu. Pri |
|graditvi objektov večjih dimenzij je treba le-te ozeleniti in kompozicijsko |
|uskladiti z obstoječo krajinsko sliko.                   |
|Gradnja hlevov za domače živali mora biti zasnovana in locirana tako, da  |
|smrad, hrup in mrčes ne motijo okoliških prebivalcev.            |
+----------------------------------------------------------------------------+
127. člen
vaški rob – območja ob kmetijah, ki so namenjena širitvam kmetij (SKvr)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Namenska raba na območju                          |
|vaški rob – območja ob kmetijah, ki so namenjena širitvam kmetij kot    |
|povečanju obsega gospodarskih objektov, postavitvi pomožnih objektov in   |
|dodatni kmetijski pridelavi (sadovnjaki, vrtovi).              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 18, 19 (prva, druga, tretja alinea), 20, 22, 23, 24, 26, |
|30, 31, 32.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|dopolnilne kmetijske dejavnosti.                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 0,8                               |
|FZ = največ 40 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
|(2) Višinski gabarit in oblikovanje objektov                |
|kmetijski gospodarski objekti:                       |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M (kolenčni zid visok največ 30 cm);         |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Kmetijski gospodarski objekti so lahko največ 500 m2 BTPE oziroma največ  |
|1000 m2 BTPS.                                |
|Če je kmetijski gospodarski objekt namenjen za rejo živali (hlev) in je:  |
|– objekt pritličen (kap je poravnana s ploščo, klet je izvedena kot gnojna |
|jama) je lahko največje zazidane površine 1000 m2, tlorisna zasnova     |
|podolgovata z razmerjem od 1:1,5 do 3,5,                  |
|– objekt višine P+M (klet je izvedena kot gnojna jama) je lahko največje  |
|zazidane površine 800 m2, tlorisna zasnova podolgovata z razmerjem od 1:1,5 |
|do 3.                                    |
|Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti morajo biti postavljeni v neposredni  |
|bližini kmetij, tako da z osnovnimi objekti tvorijo zaključeno gručo    |
|poslopij.                                  |
|Pomožni objekti za lastne potrebe se lahko gradijo k obstoječemu      |
|stanovanjskemu objektu na zemljišču namenjenem gradnji, oziroma v skladu z |
|podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.               |
|Za večje posege v robu naselja je treba v projektni dokumentaciji      |
|predvideti sanacijo roba naselja z ustrezno ozelenitvijo oziroma sadnim   |
|drevjem.                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
128. člen
površine počitniških hiš (SP)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|površine počitniških hiš, ki so namenjene za počitek.            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 4, 19 (prva, druga alinea), 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31,  |
|32.                                     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|občasno bivanje, počitek.                          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 0,5                               |
|FZ = največ 30 %                              |
|DOBP = najmanj 50 %.                            |
|(2) Višinski gabariti in oblikovanje objektov                |
|počitniške hiše:                              |
|– objekti morajo biti manjših tlorisnih površin, največ 75 m2 BTPS     |
|– Tloris: podolgovat z razmerjem stranic 1:1,4 do 1,6 (odstopanja so možna |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 30 cm nad    |
|terenom, kolenčni zid pa visok največ 120 cm;                |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|– objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2   |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRUGA MERILA IN POGOJI                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Na zemljišču namenjenem gradnji legalno zgrajenega počitniškega objekta se |
|dopušča gradnja pomožnih objektov iz prve in druge alineje 19. točke 73.  |
|člena, vendar vsota zazidane površine vseh pomožnih objektov ne sme     |
|presegati 40 m2.                              |
|Pri posegih v prostor je potrebno avtohtono vegetacijo ohraniti v čim večji |
|meri.                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
129. člen
površine razpršene poselitve (A)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|Površine razpršene poselitve so namenjene bivanju, kmetijskim in      |
|spremljajočim dejavnostim ter drugim storitvenim dejavnostim, osnovni    |
|preskrbi, poslovnim in obrtnim dejavnostim.                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 1, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32;      |
|Pogojno so dopustne tudi naslednje vrste rabe objektov oziroma drugi    |
|posegi:                                   |
|73. člen – točke: 6, 7 (razen bencinskih servisov), 9, 15, 16, 27a, 27b.  |
|Dejavnosti in objekti iz prejšnjega odstavka so dopustne, če so izpolnjeni |
|naslednji pogoji:                              |
|– dovolj veliko zemljišče za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za  |
|normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami |
|za potrebe objekta in dejavnosti,                      |
|– ustrezne odmike med objekti ter zadostne površine za dovoz in       |
|manipulacijo z dostavnimi vozili.                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|bivanje, dejavnosti drobnega gospodarstva, trgovske in posebne storitvene  |
|dejavnosti, gostinstvo in turizem, storitvene in poslovne dejavnosti, druge |
|dejavnosti in kmetijske dejavnosti.                     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 0,8                               |
|FZ = največ 40 %                              |
|DOBP = najmanj 30 %.                            |
|(2) Višinski gabarit in oblikovanje objektov                |
|eno in dvostanovanjske hiše:                        |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,4 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1m po daljši stranici), pri zasnovi v »L« se smiselno upošteva ta    |
|določila;                                  |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kap je dovoljena na višini zgornje plošče;             |
|objekti osnovne preskrbe, drugih poslovnih in storitvenih ter centralnih  |
|dejavnosti:                                 |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kolenčni zid pa visok največ 30 cm;                |
|kmetijski gospodarski objekti:                       |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M (kolenčni zid visok največ 30 cm);         |
|objekti za drobno gospodarstvo (delavnice, skladišča, poslovna dejavnost,  |
|proizvodni objekt):                             |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1.5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+M;                           |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRUGA MERILA IN POGOJI                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Največja površina prostorov oziroma objektov za trgovske dejavnosti je   |
|150 m2 BTPE.                                |
|Največja površina točilnice je 100 m2 BTPE.                 |
|Največja površina prostorov oziroma objektov za storitvene in poslovne   |
|dejavnosti je 150 m2 BTPE.                         |
|Največja površina prostorov oziroma objekta za drobno gospodarstvo     |
|(delavnice, skladišča, proizvodni in poslovni objekti) je 400 m2 BTPE    |
|oziroma ne sme presegati 700 m2 BTPS.                    |
|Kmetijski gospodarski objekti so lahko največ 500 m2 BTPE oziroma največ  |
|1000 m2 BTPS.                                |
|Če je kmetijski gospodarski objekt namenjen za rejo živali (hlev) in je:  |
|– objekt pritličen (kap je poravnana z ploščo, klet je izvedena kot gnojna |
|jama) je lahko največje zazidane površine 1000 m2, tlorisna zasnova     |
|podolgovata z razmerjem od 1:1,5 do 3,5,                  |
|– objekt višine P+M (klet je izvedena kot gnojna jama) je lahko največje  |
|zazidane površine 800 m2, tlorisna zasnova podolgovata z razmerjem od 1:1,5 |
|do 3.                                    |
|Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti morajo biti postavljeni v neposredni  |
|bližini kmetij, tako da z osnovnimi objekti tvorijo zaključeno gručo    |
|poslopij.                                  |
|Gradnja hlevov za domače živali mora biti zasnovana in locirana tako, da  |
|smrad, hrup in mrčes ne motijo okoliških prebivalcev.            |
+----------------------------------------------------------------------------+
130. člen
samotne kmetije (Ak)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|Površine samotnih kmetij so namenjene kmetijskim in spremljajočim      |
|dejavnostim ter bivanju.                          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 1, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32;      |
|Pogojno so dopustne tudi naslednje vrste rabe objektov oziroma drugi    |
|posegi:                                   |
|73. člen – točke: 6, 10 (druga alineja), 15, 27a, 27b;           |
|Dejavnosti in objekti iz prejšnjega odstavka so dopustne, če so izpolnjeni |
|naslednji pogoji:                              |
|– dovolj veliko zemljišče za gradnjo, ki zagotavlja potrebne površine za  |
|normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami |
|za potrebe objekta in dejavnosti,                      |
|– ustrezne odmike med objekti ter zadostne površine za dovoz in       |
|manipulacijo z dostavnimi vozili,                      |
|– dejavnosti so dopustne zgolj kot dopolnilna dejavnost kmetije (kmečki   |
|turizem, prodaja domačih izdelkov itd.).                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|kmetijske dejavnosti, dopolnilne dejavnosti in bivanje           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 0,8                               |
|FZ = največ 40 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
|(2) Višinski gabarit in oblikovanje objektov                |
|eno in dvostanovanjske hiše:                        |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,4 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici), pri zasnovi v »L« se smiselno upošteva ta   |
|določila;                                  |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+M, kjer kota pritličja pri vhodu ne sme biti višja od |
|100 cm nad terenom, kolenčni zid visok 100 cm;               |
|objekti dopolnilnih dejavnosti:                       |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kolenčni zid pa visok največ 30 cm;                |
|kmetijski gospodarski objekti:                       |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M (kolenčni zid visok največ 30 cm);         |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRUGA MERILA IN POGOJI                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Največja površina prostorov oziroma objektov za trgovske dejavnosti je   |
|150 m2 BTPE.                                |
|Največja površina prostorov oziroma objektov za storitvene in poslovne   |
|dejavnosti je 150 m2 BTPE.                         |
|Kmetijski gospodarski objekti so lahko največ 500 m2 BTPE oziroma največ  |
|1000 m2 BTPS.                                |
|Če je kmetijski gospodarski objekt namenjen za rejo živali (hlev) in je:  |
|– objekt pritličen (kap je poravnana z ploščo, klet je izvedena kot gnojna |
|jama) je lahko največje zazidane površine 1000 m2, tlorisna zasnova     |
|podolgovata z razmerjem od 1:1,5 do 3,5,                  |
|– objekt višine P+M (klet je izvedena kot gnojna jama) je lahko največje  |
|zazidane površine 800 m2, tlorisna zasnova podolgovata z razmerjem od 1:1,5 |
|do 3.                                    |
|Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti morajo biti postavljeni v neposredni  |
|bližini kmetij, tako da z osnovnimi objekti tvorijo zaključeno gručo    |
|poslopij.                                  |
|Gradnja hlevov za domače živali mora biti zasnovana in locirana tako, da  |
|smrad, hrup in mrčes ne motijo okoliških prebivalcev.            |
|Ob graditvi novih objektov v okviru osamelih kmetij je treba spoštovati   |
|značilnosti obstoječe arhitekture, način oblikovanja oziroma sestavljanja  |
|posameznih objektov v skupine in nove posege kultivirati z zasaditvijo   |
|avtohtonih oziroma sadnih drevesnih vrst, v krajinsko značilnem vzorcu. Pri |
|graditvi objektov večjih dimenzij je treba le-te ozeleniti in kompozicijsko |
|uskladiti z obstoječo krajinsko sliko.                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.2 Območja centralnih dejavnosti
131. člen
urbano središče (CU)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|urbano središče – območja pretežno namenjena za trgovske, hotelske in    |
|podobne gostinske stavbe, ter za stavbe za opravljanje osebnih storitev,  |
|stavbe za kulturo, javno upravo in stanovanjske stavbe.           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne gradnje in drugi posegi                    |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, |
|24, 25, 26, 27a, 27b, 28a, 30, 31, 32.                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Bivanje, trgovske dejavnosti, gostinstvo in turizem, storitvene in poslovne |
|dejavnosti, dejavnosti javne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva in |
|socialnega varstva, kulturne, razvedrilne, rekreacijske dejavnosti in druge |
|dejavnosti.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|velikost IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|Upoštevati je treba normative in standarde, ki urejajo posamezno področje  |
|dejavnosti. Praviloma velja:                        |
|FI = največ 1,5                               |
|FZ = največ 60 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
|(2) Višinski gabariti in oblikovanje objektov                |
|– Višina objektov mora upoštevati višino že zgrajenih objektov v enoti   |
|urejanja prostora;                             |
|– Pri večstanovanjskih hišah: največ K+P+4 ali K+P+3+M;           |
|– Pri objektih osnovne preskrbe, drugih poslovnih in storitvenih ter    |
|centralnih dejavnosti: največ K+P+3 ali K+P+2+M;              |
|– Pri eno in dvostanovanjskih hišah: največ K+P+2 ali K+P+1+M;       |
|– Dovoljene so nadomestitve večstanovanjskih hišah v obstoječih višinskih  |
|gabaritih.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|V območju urbanih središč se pri gradnji novih objektov pritličja namenijo |
|izključno mestotvornim dejavnostim.                     |
|V primeru že obstoječe stanovanjske namembnosti pridobljene z gradbenim   |
|dovoljenjem, se dopušča rekonstrukcije, spremembe namembnosti in ostala   |
|dela z namenom za stanovanjsko gradnjo ter se priporoča usmerjanje javnega |
|programa v pritličju in 1. nadstropju.                   |
|Novogradnje se lahko gradijo na zemljiščih namenjenih gradnji, ki so po   |
|obliki in velikosti prilagojene parcelnemu vzorcu, značilnemu za      |
|obravnavano območje.                            |
|Za namestitev klimatskih naprav na večstanovanjskih hišah, je treba     |
|pripraviti idejno zasnovo za posamezno fasado, na kateri se bo izvajal   |
|poseg, s katero se določi enotno oblikovanje postavitve klimatskih naprav  |
|(horizontalna in vertikalna poravnava klimatskih naprav, barvna usklajenost |
|itd.).                                   |
|V območju urbanih središč in ob glavnih cestah (Adamičeva cesta, Taborska  |
|cesta in Cesta na Krko) je dopustna sprememba namembnosti pritličnih delov |
|stanovanjskih objektov v mirno mestotvorno dejavnost – osnovna oskrba,   |
|specialne trgovine z drobnimi predmeti; osebne storitve – frizerski salon, |
|kozmetični salon, brivec, zobni tehnik, specialistična zdravstvena     |
|ordinacija, optik, javna infrastruktura – knjižnice, odvetniške pisarne,  |
|notariati, računovodske storitve, tečaji (šiviljski, računalniški,     |
|jezikovni); servisne dejavnosti – čevljar, urar, šivilja, pekarna peciva – |
|slaščic po naročilu, slaščičarna, servis malih gospodinjskih aparatov in  |
|podobno. Sprememba namembnosti iz poslovne namembnosti v stanovanjsko v   |
|pritličju objekta ni dopustna. Dopustna je tudi gradnja navedena v posebnih |
|določilih za posamezne lokacije.                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
132. člen
vaško središče (Cv)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|vaško središče, kot območje historičnega ali novega jedra.         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 1, 6, 9, 10 (druga alineja), 11, 12, 13, 14 (razen    |
|gradnja novih pokopališč), 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a,   |
|27b, 30, 31, 32.                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Bivanje, trgovske dejavnosti, gostinstvo in turizem, storitvene in poslovne |
|dejavnosti, dejavnosti javne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva in |
|socialnega varstva, kulture, razvedrila, rekreacijske dejavnosti in druge  |
|dejavnosti.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 1,5                               |
|FZ = največ 60 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
|(2) Višinski gabarit in oblikovanje objektov                |
|eno in dvostanovanjske hiše:                        |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,4 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici), pri zasnovi v »L« se smiselno upošteva ta   |
|določila;                                  |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kap je dovoljena na višini zgornje plošče;             |
|objekti osnovne preskrbe, drugih poslovnih in storitvenih ter centralnih  |
|dejavnosti:                                 |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kolenčni zid pa visok največ 30 cm;                |
|kmetijski gospodarski objekti:                       |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M (kolenčni zid visok največ 30 cm);         |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu 35° do 45°.                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Največja površina prostorov oziroma objektov za trgovske dejavnosti je   |
|150 m2 BTPE.                                |
|Največja površina točilnice je 100 m2 BTPE.                 |
|Največja površina prostorov oziroma objektov za storitvene in poslovne   |
|dejavnosti je 150 m2 BTPE.                         |
|Kmetijski gospodarski objekti so lahko največ 500 m2 BTPE oziroma največ  |
|1000 m2 BTPS.                                |
|Pri vseh posegih v vaškem središču je treba upoštevati tradicionalno    |
|lokalno arhitekturo ter gradbene linije obodne zazidave. Posegi, ki     |
|spreminjajo zunanjost objekta, so dopustni le takrat, kadar gre za     |
|oblikovno izboljšavo in poenotenje zunanjega videza.            |
|Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti morajo biti postavljeni v neposredni  |
|bližini kmetij, tako da z osnovnimi objekti tvorijo zaključeno gručo    |
|poslopij.                                  |
|Ne dopušča se postavitev začasnih objektov – kioskov in prodajnih prikolic. |
+----------------------------------------------------------------------------+
133. člen
druga območja centralnih dejavnosti (CD)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|druga območja centralnih dejavnosti, kjer prevladujejo družbene dejavnosti. |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 6, 9, 11, 12, 13, 14 (razen gradnja novih pokopališč),  |
|15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b, 28a, 30,           |
|31, 32.                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Trgovske dejavnosti, gostinstvo in turizem, storitvene in poslovne     |
|dejavnosti, dejavnosti javne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva in |
|socialnega varstva, kulture, razvedrila, rekreacijske dejavnosti in druge  |
|dejavnosti.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo            |
|Upoštevati je treba normative in standarde, ki urejajo posamezno področje  |
|dejavnosti. Praviloma velja:                        |
|FI = največ 1,5                               |
|FZ = največ 60 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Največja površina točilnice je 100 m2 BTPE.                 |
|Pri obstoječih legalno zgrajenih stanovanjskih objektih so dopustne     |
|rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, rušenja in gradnja novih objektov,   |
|nadomestne gradnje, vzdrževalna dela. Višinski gabarit in oblikovanje    |
|objektov za eno in dvostanovanjske hiše ter dvojčke:            |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,4 do 2, za dvojčke 1:1,4 do  |
|2,8 (odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici), pri zasnovi v »L« se |
|smiselno upošteva ta določila;                       |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kap je dovoljena na višini zgornje plošče.             |
+----------------------------------------------------------------------------+
134. člen
območja centralnih dejavnosti s stanovanjskimi površinami (Cs)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|druga območja centralnih dejavnosti z večjim deležem stanovanjskih površin. |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 (prva alineja), 11, 12, 13, 15, 19, |
|20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b, 28a, 30, 31, 32.           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Bivanje, trgovske dejavnosti, gostinstvo in turizem, storitvene in poslovne |
|dejavnosti, dejavnosti javne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva in |
|socialnega varstva, kulture, razvedrila, rekreacijske dejavnosti in druge  |
|dejavnosti.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 1,5                               |
|FZ = največ 60 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
|(2) Višinski gabarit in oblikovanje objektov                |
|eno in dvostanovanjske hiše ter dvojčki:                  |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,4 do 2, za dvojčke 1:1,4 do  |
|2,8 (odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici), pri zasnovi v »L« se |
|smiselno upošteva ta določila;                       |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kap je dovoljena na višini zgornje plošče;             |
|večstanovanjske hiše:                            |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Višina: mora upoštevati višino že zgrajenih objektov v enoti urejanja   |
|prostora, vendar največ K+P+3 ali K+P+2+M;                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|objekti osnovne preskrbe, drugih poslovnih in storitvenih ter centralnih  |
|dejavnosti:                                 |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Višina: največ K+P+2+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kolenčni zid pa visok največ 30 cm;                |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici).              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Največja površina točilnice je 75 m2 BTPE.                 |
|V drugih območjih centralnih dejavnosti s prevladujočimi stanovanjskimi   |
|površinami, ki se nahajajo ob glavnih cestah (Adamičeva cesta, Taborska   |
|cesta in Cesta na Krko) se mora pritličja nameni mestotvornim dejavnostim. |
|V primeru že obstoječe stanovanjske namembnosti, se dopušča rekonstrukcije, |
|spremembe namembnosti in ostala dela z namenom za stanovanjsko gradnjo ter |
|se priporoča usmerjanje javnega programa v pritličju in 1. nadstropju.   |
+----------------------------------------------------------------------------+
135. člen
območja centralnih dejavnosti z obrtnimi in stanovanjskimi dejavnostmi (Cos)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|druga območja centralnih dejavnosti z večjim deležem obrtnih in       |
|stanovanjskih dejavnosti.                          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 1, 6, 7 (razen bencinskih servisov), 9, 10 (prva     |
|alineja), 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b,   |
|28a, 30, 31, 32.                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Bivanje, trgovske dejavnosti, dejavnosti drobnega gospodarstva, gostinstvo |
|in turizem, storitvene in poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave,   |
|vzgoje in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, kulture,     |
|razvedrila, rekreacijske dejavnosti in druge dejavnosti.          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 1,2                               |
|FZ = največ 60 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
|(2) Višinski gabarit in oblikovanje objektov                |
|eno in dvostanovanjske hiše:                        |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,4 do 2, (odstopanja so možna |
|do ±1 m po daljši stranici), pri zasnovi v »L« se smiselno upošteva ta   |
|določila;                                  |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kap je dovoljena na višini zgornje plošče;             |
|objekti osnovne preskrbe, drugih poslovnih in storitvenih ter centralnih  |
|dejavnosti:                                 |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kolenčni zid pa visok največ 30 cm;                |
|objekti za drobno gospodarstvo (delavnice, skladišča, poslovna dejavnost,  |
|proizvodni objekt):                             |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1.5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Višina: največ K+P+M, kjer je višina kolenčnega zidu največ 1,00 m;    |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici).              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Gradnja večstanovanjskih hiš je izrecno prepovedana.            |
+----------------------------------------------------------------------------+
136. člen
območja centralnih dejavnosti z obrtnimi dejavnostmi (Co)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|druga območja centralnih dejavnosti z večjim deležem obrtne dejavnosti.   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  |
|25, 26, 27a, 27b, 28a, 30, 31, 32.                     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Trgovske dejavnosti, dejavnosti drobnega gospodarstva, gostinstvo in    |
|turizem, storitvene in poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, vzgoje |
|in izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, kulture, razvedrila,   |
|rekreacijske dejavnosti in druge dejavnosti.                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 1,2                               |
|FZ = največ 60 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Višinski gabarit in oblikovanje objektov                |
|objekti osnovne preskrbe, drugih poslovnih in storitvenih ter centralnih  |
|dejavnosti:                                 |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kolenčni zid pa visok največ 30 cm;                |
|objekti za drobno gospodarstvo (delavnice, skladišča, poslovna dejavnost,  |
|proizvodni objekt):                             |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Višina: največ K+P+M, kjer je višina kolenčnega zidu največ 1,00 m;    |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1m po daljši stranici).              |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.3 Območja proizvodnih dejavnosti
137. člen
gospodarske cone (IG)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim,     |
|trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim.              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28a, |
|28b, 30, 31, 32.                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|trgovske in posebne storitvene dejavnosti, storitvene in poslovne      |
|dejavnosti, proizvodne dejavnosti, dejavnosti drobnega gospodarstva, promet |
|in skladiščenje                               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 1,5                               |
|FZ = največ 50 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
|(2) Višinski gabariti in oblikovanje objektov                |
|objekti za drobno gospodarstvo (delavnice, skladišča, poslovna dejavnost,  |
|proizvodni objekt, trgovski objekt):                    |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ P+1, razen v primeru če podrobna merila in pogoji ne    |
|določajo drugače;                              |
|trgovski objekti in objekti drugih poslovnih ter storitvenih dejavnosti:  |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad    |
|terenom, kolenčni zid pa visok največ 30 cm;                |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Okolico novih objektov je treba zasaditi z avtohtonimi drevesnimi vrstami. |
+----------------------------------------------------------------------------+
138. člen
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so namenjene kmetijskim   |
|stavbam industrijskega značaja za pridelavo rastlin ali rejo živali.    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 18, 19 (druga, tretja alineja), 20, 22, 23, 24, 25, 26,  |
|30, 31, 32.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|kmetijska proizvodnja                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 0,8                               |
|FZ = največ 40 %                              |
|DOBP = najmanj 20 %.                            |
|(2) Višinski gabariti in oblikovanje objektov                |
|kmetijski gospodarski objekti:                       |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+izkoriščeno podstrešje za kmetijsko rabo; razen v   |
|primeru če podrobna merila in pogoji ne določajo drugače;          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Kmetijski gospodarski objekti so lahko največ 500 m2 BTPE oziroma največ  |
|1000 m2 BTPS.                                |
|Če je kmetijski gospodarski objekt namenjen za rejo živali (hlev) in je:  |
|– objekt pritličen (kap je poravnana z ploščo, klet je izvedena kot gnojna |
|jama) je lahko največje zazidane površine 1000 m2, tlorisna zasnova     |
|podolgovata z razmerjem od 1:1,5 do 3,5,                  |
|– objekt višine P+M (klet je izvedena kot gnojna jama) je lahko največje  |
|zazidane površine 800 m2, tlorisna zasnova podolgovata z razmerjem od 1:1,5 |
|do 3.                                    |
|Dopustni le pomožni kmetijsko gozdarski objekti, v skladu z zakonskimi in  |
|podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje, ki jih je možno graditi   |
|izključno znotraj enote IK.                         |
|Objekte večjih dimenzij je treba postaviti v novo gručo, ki jo je potrebno |
|kompozicijsko uskladiti z obstoječo krajinsko sliko in ozeleniti.      |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.4 Posebna območja
139. člen
površine za turizem (BT)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|površine za turizem, ki so namenjene hotelom, bungalovom in drugim objektom |
|za kratkotrajno nastanitev.                         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (razen pokopališč, pokopaliških |
|in spremljajočih objektov), 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b,  |
|28a, 30, 31, 32.                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Gostinstvo in turizem, storitvene, poslovne in trgovske dejavnosti,     |
|kulturne, razvedrilne, dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter druge     |
|dejavnosti.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|FI = največ 0,5                               |
|FZ = največ 40 %                              |
|DOBP = najmanj 30 %.                            |
|(2) Višinski gabariti in oblikovanje objektov                |
|objekti storitvenih, poslovnih, trgovskih, turističnih, centralnih in    |
|sorodnih dejavnosti:                            |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ K+P+1+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad   |
|terenom, kolenčni zid pa visok največ 30 cm;                |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Večstanovanjske hiše so izrecno prepovedane.                |
|V ureditveni enoti niso dopustni naslednji pomožni objekti: gnojišče,    |
|gnojna jama, gozdna žičnica, rastlinjak, silos, hlev in začasni objekti za |
|skladiščenje.                                |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.5 Območja zelenih površin
140. člen
površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji |
|in športom na prostem.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 9 (samo gostilne, točilnice in slaščičarne), 19 (razen  |
|začasnih objektov za skladiščenje), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27a, 27b,  |
|30, 31, 32.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Rekreacijske in športne dejavnosti.                     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|Velja za stavbna zemljišča objektov, ki dopolnjujejo rekreacijske in    |
|športne površine:                              |
|FI = največ 0,2                               |
|FZ = največ 20 %                              |
|DOBP = najmanj 50 %.                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Višinski gabariti in oblikovanje objektov                |
|objekti za šport in rekreacijo ter pomožne storitve:            |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,5 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45°;          |
|– Višina: največ P+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad terenom, |
|kolenčni zid pa visok največ 100 cm;                    |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRUGA MERILA IN POGOJI                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Največja površina točilnice je 100 m2 BTPE.                 |
|Poleg dopustnih gradenj in drugih posegov so v območju površin za oddih,  |
|rekreacijo in šport (ZS) dopustne tudi naslednje gradnje ter posegi, in   |
|sicer: sanitarni prostori, igrišča za šport na prostem, razen za površine  |
|za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke (hipodrom).   |
|Gradbeno dovoljenje za gostinske objekte se sme izdati šele po zgrajenih  |
|športnih objektih in pridobljenem uporabnem dovoljenju.           |
|Dovoljeno je prekritje odprtih športnih igrišč z začasnimi konstrukcijami  |
|(baloni) pod pogojem, da se območje intenzivno ozeleni z visokim drevjem.  |
|Gradnja začasnih objektov namenjenih skladiščenju ni dopustna.       |
|Gradnja objektov za šport in rekreacijo ter pomožne storitve je dopustna  |
|samo v primeru če s PPIP ni določeno drugače.                |
+----------------------------------------------------------------------------+
141. člen
parki (ZP)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|Parki so namenjeni preživljanju prostega časa.               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 19 (druga, četrta alineja samo začasni gostinski vrt),  |
|20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32.                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|dejavnosti za prosti čas                          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustna stopnja izkoriščenosti zemljišča za gradnjo          |
|Velja za stavbna zemljišča objektov, ki dopolnjujejo parkovne površine:   |
|FI = največ 0,2                               |
|FZ = največ 20 %                              |
|DOBP = najmanj 70 %.                            |
|(2) Višinski gabariti in oblikovanje objektov                |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Poleg dopustnih gradenj in drugih posegov so v območju parkov (ZP) dopustne |
|tudi naslednje gradnje ter posegi, in sicer: sanitarni prostori, paviljoni |
|za rastline, otroška in druga javna igrišča.                |
|V območju ni dopustna postavitev cirkusov, kampa, tribun, pokritega     |
|prireditvenega prostora, začasnih objektov namenjenih skladiščenju, športna |
|strelišča, vzletišča.                            |
|Gradnja objektov v ureditveni enoti je dopustna samo v primeru če s PPIP ni |
|določeno drugače.                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
142. člen
druge zelene površine (ZD)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo  |
|funkcijo.                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 19 (druga alineja), 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32.  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice.             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|V skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRUGA MERILA IN POGOJI                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Izjemoma je v območju dopustna postavitev začasnih objektov za       |
|skladiščenje, v primeru, ko so le ti potrebni za namen gradnje oziroma   |
|vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture.                |
+----------------------------------------------------------------------------+
143. člen
pokopališča (ZK)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba na območju                        |
|pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle.    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 14, 19 (prva, druga alineja, četrta alineja samo začasni |
|gostinski vrt), 20 (razen reklamnih panojev), 21, 22, 23, 24, 25 (razen   |
|otroška igrišča), 26, 30, 31.                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|pogrebna dejavnost, oskrbne dejavnosti (v povezavi z pokopališčem), verske |
|dejavnosti.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Višinski gabariti in oblikovanje objektov                |
|objekti za opravljanje verskih obredov, pokopališki objekti in spremljajoči |
|objekti:                                  |
|– Tloris: podolgovat, z razmerjem stranic 1:1,4 do 2 (odstopanja so možna  |
|do ±1 m po daljši stranici);                        |
|– Streha: simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do 45° oziroma enokapna;  |
|– Višina: največ P+M, kjer je pritličje pri vhodu največ 20 cm nad terenom, |
|kolenčni zid pa visok največ 100 cm;                    |
|prostostoječi pomožni objekti:                       |
|objekti morajo imeti podolgovat tloris z razmerjem stranic 1:1,4 do 2    |
|(odstopanja so možna do ±1 m po daljši stranici) in simetrično dvokapnico v |
|naklonu od 35° do 45°.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Dopušča se tudi svobodnejše oblikovanje objektov za opravljanje verskih   |
|obredov in pokopaliških ter spremljajočih objektov. Pri tem je potrebno   |
|upoštevati tradicionalnost, ki se lahko prepleta s sodobno arhitekturo.   |
|Parkovni značaj zelenih površin območja in parkirnih površin ob območju.  |
|Pomožni objekti so dopustni le za potrebe izboljšanja in dopolnitve osnovne |
|rabe.                                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.6 Območja in omrežja prometnih površin
144. člen
območja in omrežja prometnih površin (PC in PŽ)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|Območja in omrežja prometne infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje  |
|dejavnosti gospodarskih javnih služb in oskrbe.               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 7 (samo bencinski servisi), 19 (prva, druga alineja), 20, |
|22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32.                     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Izvajanje javnih gospodarskih služb in oskrbe.               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|V skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Za vse dopustne gradnje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca prometne |
|infrastrukture.                               |
|Minimalni obvezni odmik škarpe, ograje in drugih pomožnih objektov je 1 m  |
|od roba cestišča (velja tudi za temelje).                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.7 Območja energetske infrastrukture
145. člen
območje energetske infrastrukture (E)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|Območja, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s    |
|področja energetike.                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 19 (prva, druga alineja, četrta alineja (samo začasni   |
|objekti za skladiščenje)), 20, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32.         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja energetike in      |
|daljinskega ogrevanja.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|V skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Izjemoma je dopustna gradnja poslovnih in pomožnih objektov za potrebe   |
|izvajanja osnovne dejavnosti.                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.8 Območja okoljske infrastrukture
146. člen
območje okoljske infrastrukture (O)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|Območja, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s    |
|področja oskrbe z vodo, čiščenje odpadnih voda ter ravnanja z odpadki.   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 19 (prva, druga alineja), 20, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32. |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Dopustna so izvajanja dejavnosti gospodarskih služb s področja okoljske   |
|infrastrukture.                               |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|V skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Izjemoma je dopustna gradnja poslovnih in pomožnih objektov za potrebe   |
|izvajanja osnovne dejavnosti.                        |
|Dovoljeni so objekti in naprave za potrebe izvajanja dejavnosti       |
|gospodarskih služb s področja oskrbe z vodo, čiščenja odpadnih voda ter   |
|ravnanja z odpadki.                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.9 Območja za potrebe obrambe v naselju
147. člen
območja za potrebe obrambe v naselju (F)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|Območja za potrebe obrambe v naselju, so namenjena za izvajanje dejavnosti |
|s področja obrambe in zaščite.                       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|73. člen – točke: 19 (druga, četrta alineja samo začasni objekt za     |
|skladiščenje), 20, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33.             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Izvajanje dejavnosti za potrebe obrambe.                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|V skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Gradnja objektov v ureditveni enoti je dopustna samo s soglasjem      |
|Ministrstva za obrambo.                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.10 Kmetijska zemljišča
148. člen
(dopustni posegi na območjih kmetijskih površin)
(1) Posegi na območjih kmetijskih zemljišč morajo ohranjati značilnosti kulturno krajinskega vzorca, tako da upoštevajo:
– naravne in antropogene elemente prostora (kulturne terase, sistem parcelacije, sistem komunikacij, oblike podpiranja terena in ograjevanje prostora),
– morfologijo prostora (relief, sistem poljskih površin, strukturo vegetacije, strukturo vodotokov),
– značilne krajinske in mikroambientalne poglede,
– ekološko pestrost prostora in
– da ne porušijo ekološkega ravnovesja prostora.
(2) Na površinah, ki niso namenjene poselitvi se dopušča postavitev objektov za oglaševanje v skladu s podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje.
149. člen
območja najboljših kmetijskih zemljišč (K1)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|Območje najboljših kmetijskih zemljišč so namenjena kmetijski pridelavi.  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|– agrarne operacije (medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, arondacije,  |
|komasacije in melioracije) na območjih, na katerih bo izkazan interes    |
|lastnikov kmetijskih zemljišč skladno z zakonskimi in podzakonskimi     |
|predpisi, ki urejajo to področje;                      |
|– sanacije površinskih kopov mineralnih surovin v skladu z zakonskimi in  |
|podzakonskimi akti, ki urejajo to področje;                 |
|– vodnogospodarske ureditve in čiščenje strug za potrebe varstva pred    |
|negativnim vplivom voda, vzdrževanje vodnogospodarskih objektov;      |
|– objekti za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;      |
|– raba območja v skladu z zahtevami obrambe – možna izključna raba;     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|– postavitev objektov in naprav za potrebe študijske dejavnosti ter     |
|naravovarstva (meritve, zbiranje podatkov, opazovanje flore in favne itd.); |
|– postavitev turističnih oznak, spominskih obeležij, urbane opreme in    |
|neprometnih znakov ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih    |
|aktov, ki urejajo to področje;                       |
|– postavitev oglasnih objektov, razen oglasnih panojev, v skladu z 72.   |
|členom tega odloka in ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih  |
|aktov, ki urejajo to področje;                       |
|– postavitev začasnih objektov za prireditve, za dobo največ 15 dni ob   |
|upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo to    |
|področje;                                  |
|– rekonstrukcije obstoječih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih   |
|objektov, rušenje obstoječih objektov ter vzdrževalna dela, če je osnovni  |
|objekt zgrajen z veljavnim upravnim dovoljenjem ter odstranitev objektov in |
|vzpostavitev dejanskega stanja; pri rekonstrukcijah, dozidavah in      |
|nadzidavah se za velikost in oblikovanje objektov upošteva splošna določila |
|odloka in določila ureditvene enote SK;                   |
|– urejanje odprtih površin kot so pešpoti in javno dobro;          |
|– gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, vodov in |
|naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, objektov |
|in naprav za promet in zveze ter plinovodov, neglede na zahtevnost objekta; |
|– gradnja objektov za črpanje, filtriranje in zajem vode neglede na     |
|zahtevnost objekta ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih aktov, ki    |
|urejajo to področje;                            |
|– gradnja protipoplavnih objektov in naprav;                |
|– v skladu s podzakonskimi akti, ki določajo vrsto objektov glede na    |
|zahtevnost se dopušča tudi gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, |
|in sicer: vodni zbiralnik, betonsko korito namenjeno zbiranju vode za    |
|namakanje, poljsko pot, gozdno cesto, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali |
|vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, krmišče, ograja za pašo živine.  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|kmetijska dejavnost                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|V skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Terasiranje oziroma ureditev teras za trajne nasade ali gojenje vrtnin je  |
|dovoljeno, na površinah, katerih naklon terena               |
|presega 20 %.                                |
|Izjemoma se na pogojno zazidljivem območju kmetije, v območju najboljših  |
|kmetijskih zemljišč dopušča gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov |
|navedenih v zakonskih in podzakonskih predpisih, ki urejajo to področje, če |
|na grajenem območju kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine,    |
|pomožnega objekta ni mogoče postaviti in se predhodno pridobi mnenje    |
|pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen   |
|objekt nujno potreben za obratovanje kmetije.                |
|Komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturno omrežje: |
|Globina polaganja posameznih vodov mora biti takšna, da je možna normalna  |
|kmetijska obdelava. Po končanih delih se mora zemljišče vzpostaviti v    |
|prvotno stanje.                               |
|Sanacija površinskih kopov se izvaja v skladu z določili Zakona o rudarstvu |
|in drugimi področnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to    |
|področje.                                  |
|Pri gradnji objektov na kmetijskih zemljiščih je treba humus odgrniti in  |
|deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih   |
|kmetijskih površin.                             |
|Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot   |
|kmetijske površine, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot  |
|stavbišče, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena.            |
|Posamezna stara drevesa in osamelce sredi kmetijskih površin naj se ohranja |
|do sanitarne sečnje. Ta drevesa je potrebno pravočasno nadomestiti z    |
|zasaditvijo enake drevesne vrste.                      |
|Pri drevesih ob znamenjih, križpotjih ipd., ki so ponavadi del naravne   |
|dediščine ali varujejo objekte kulturne dediščine, so v dogovoru s     |
|pristojnimi službami možne sanitarne sečnje in pravočasne nadomestitve z  |
|zasaditvijo enake drevesne vrste.                      |
|Za postavitev pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov na območju najboljših |
|kmetijskih zemljišč, mora investitor oziroma stranka v postopku pridobiti  |
|mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katere izhaja, da je    |
|takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije.            |
|Mnenje o primernosti lokacije pomožnega kmetijsko gozdarskega objekta poda |
|občinski organ pristojen za urejanje prostora.               |
+----------------------------------------------------------------------------+
150. člen
območja drugih kmetijskih zemljišč (K2)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|Območje drugih kmetijskih zemljišč so namenjena kmetijski pridelavi.    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|– agrarne operacije (medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, arondacije,  |
|komasacije in melioracije) na območjih, na katerih bo izkazan interes    |
|lastnikov kmetijskih zemljišč skladno z zakonskimi in podzakonskimi     |
|predpisi, ki urejajo to področje;                      |
|– sanacije površinskih kopov mineralnih surovin v skladu z zakonskimi in  |
|podzakonskimi akti, ki urejajo to področje;                 |
|– vodnogospodarske ureditve in čiščenje strug za potrebe varstva pred    |
|negativnim vplivom voda, vzdrževanje vodnogospodarskih objektov;      |
|– objekti za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;      |
|– objekti za vodnogospodarske ureditve (pregrade, jezovi itd.);       |
|– raba območja v skladu z zahtevami obrambe – možna izključna raba;     |
|– postavitev objektov in naprav za potrebe študijske dejavnosti ter     |
|naravovarstva (meritve, zbiranje podatkov, opazovanje flore in favne itd.); |
|– postavitev turističnih oznak, spominskih obeležij, urbane opreme in    |
|neprometnih znakov ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih    |
|aktov, ki urejajo to področje;                       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|– postavitev oglasnih objektov, razen oglasnih panojev, v skladu z 79.   |
|členom tega odloka in ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih  |
|aktov, ki urejajo to področje;                       |
|– postavitev začasnih objektov za prireditve, za dobo največ 15 dni ob   |
|upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo to    |
|področje;                                  |
|– rekonstrukcije obstoječih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih   |
|objektov, rušenje obstoječih objektov ter vzdrževalna dela, če je osnovni  |
|objekt zgrajen z veljavnim upravnim dovoljenjem ter odstranitev objektov in |
|vzpostavitev dejanskega stanja; pri rekonstrukcijah, dozidavah in      |
|nadzidavah se za velikost in oblikovanje objektov upošteva splošna določila |
|odloka in določila ureditvene enote SK;                   |
|– urejanje odprtih površin kot so pešpoti in javno dobro;          |
|– gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, vodov in |
|naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, objektov |
|in naprav za promet in zveze ter plinovodov, neglede na zahtevnost objekta; |
|– gradnja objektov za črpanje, filtriranje in zajem vode neglede na     |
|zahtevnost objekta ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih aktov, ki    |
|urejajo to področje;                            |
|– gradnja protipoplavnih objektov in naprav;                |
|– v skladu s podzakonskimi akti, ki določajo vrsto objektov glede na    |
|zahtevnost se dopušča tudi gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, |
|in sicer: vodni zbiralnik, betonsko korito namenjeno zbiranju vode za    |
|namakanje, poljsko pot, gozdno cesto, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali |
|vodnjak za namakanje kmetijskih zemljišč, krmišče, ograja za pašo živine,  |
|čebelnjak.                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|kmetijska dejavnost.                            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|VELIKOST IN OBLIKOVANJE                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|V skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Druga merila in pogoji                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Terasiranje oziroma ureditev teras za trajne nasade ali gojenje vrtnin je  |
|dovoljeno, na površinah, katerih naklon terena               |
|presega 20 %.                                |
|Izjemoma se na pogojno zazidljivem območju kmetije, v območju drugih    |
|kmetijskih zemljišč dopušča gradnja pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov |
|navedenih v zakonskih in podzakonskih predpisih, ki urejajo to področje, če |
|na grajenem območju kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine,    |
|pomožnega objekta ni mogoče postaviti in se predhodno pridobi mnenje    |
|pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je takšen   |
|objekt nujno potreben za obratovanje kmetije.                |
|Komunalno, energetsko, telekomunikacijsko in drugo infrastrukturno omrežje: |
|Globina polaganja posameznih vodov mora biti takšna, da je možna normalna  |
|kmetijska obdelava. Po končanih delih se mora zemljišče vzpostaviti v    |
|prvotno stanje.                               |
|Sanacija površinskih kopov se izvaja v skladu z določili Zakona o rudarstvu |
|in drugimi področnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to    |
|področje.                                  |
|Pri gradnji objektov na kmetijskih zemljiščih je treba humus odgrniti in  |
|deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih   |
|kmetijskih površin.                             |
|Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot   |
|kmetijske površine, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot  |
|stavbišče, gradnja nadomestnih objektov ni dovoljena.            |
|Posamezna stara drevesa in osamelce sredi kmetijskih površin naj se ohranja |
|do sanitarne sečnje. Ta drevesa je potrebno pravočasno nadomestiti z    |
|zasaditvijo enake drevesne vrste.                      |
|Pri drevesih ob znamenjih, križpotjih ipd., ki so ponavadi del naravne   |
|dediščine ali varujejo objekte kulturne dediščine, so v dogovoru s     |
|pristojnimi službami možne sanitarne sečnje in pravočasne nadomestitve z  |
|zasaditvijo enake drevesne vrste.                      |
|Za postavitev pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov na območju drugih   |
|kmetijskih zemljišč, mora investitor oziroma stranka v postopku pridobiti  |
|mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katere izhaja, da je    |
|takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije.            |
|Za postavitev čebelnjaka mora stranka v postopku pridobiti potrdilo     |
|Čebelarske zveze Slovenije ali Čebelarskega društva, iz katerim izkaže, da |
|se ukvarja s čebelarsko dejavnostjo.                    |
|Mnenje o primernosti lokacije pomožnega kmetijsko gozdarskega objekta poda |
|občinski organ pristojen za urejanje prostora.               |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.11 Gozdna zemljišča
151. člen
(dopustni posegi na območjih gozdov)
(1) Gradnja objektov in izvajanje drugih posegov na območju gozdnih zemljišč je dopustna pod pogojem, da ni v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda ter ne ovira osnovne dejavnosti oziroma ni v nasprotju z interesi gozdarstva.
(2) V območjih razglašenih varovalnih gozdov se pri izvajanju posegov upoštevajo veljavni zakonski in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.
152. člen
območja gozdnih zemljišč (G)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|Območja gozdov so namenjena gospodarjenju z gozdovi.            |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|– objekti in naprave, ki so namenjeni gozdarski dejavnosti;         |
|– lovskih objektov (lovske koče, preže, obore itd.) v skladu z zakonskimi  |
|in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to področje in načrti za       |
|gospodarjenje z gozdovi. Sprememba namembnosti lovskega objekta ni     |
|dopustna. Objekt se po prenehanju funkcije odstrani na stroške zadnjega   |
|lastnika objekta;                              |
+----------------------------------------------------------------------------+
|– objekti za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih je |
|dopustno graditi le v primeru naravne ali druge ogroženosti;        |
|– raba območja v skladu z zahtevami obrambe – možna izključna raba;     |
|– postavitev objektov in naprav za potrebe študijske dejavnosti ter     |
|naravovarstva (meritve, zbiranje podatkov, opazovanje flore in favne itd.); |
|– rekonstrukcije obstoječih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih   |
|objektov, rušenje obstoječih objektov ter vzdrževalna dela, če je osnovni  |
|objekt zgrajen z veljavnim upravnim dovoljenjem ter odstranitev objektov in |
|vzpostavitev dejanskega stanja; pri rekonstrukcijah, dozidavah in      |
|nadzidavah se za velikost in oblikovanje objektov upošteva splošna določila |
|odloka in določila ureditvene enote SK;                   |
|– sanacije površinskih kopov mineralnih surovin v skladu z zakonskimi in  |
|podzakonskimi akti, ki urejajo to področje, brez možnosti nadaljnjega    |
|izkoriščanja in nadaljnje širitve na območja, ki so namenjena gozdnim    |
|zemljiščem;                                 |
|– vodnogospodarske ureditve in čiščenje strug za potrebe varstva pred    |
|negativnim vplivom voda, vzdrževanje vodnogospodarskih objektov;      |
|– postavitev turističnih oznak, spominskih obeležij, urbane opreme     |
|(dopustne le nadkrite čakalnice na avtobusnem ali železniškem postajališču) |
|in neprometnih znakov ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih  |
|aktov, ki urejajo to področje;                       |
|– urejanje odprtih površin kot so pešpoti in javno dobro;          |
|– gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, vodov in |
|naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, objektov |
|in naprav za promet in zveze ter plinovodov, neglede na zahtevnost objekta; |
|– gradnja objektov za črpanje, filtriranje in zajem vode neglede na     |
|zahtevnost objekta ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih aktov, ki    |
|urejajo to področje;                            |
|– gradnja protipoplavnih objektov in naprav;                |
|– v skladu s podzakonskimi akti, ki določajo vrsto objektov glede na    |
|zahtevnost se dopušča tudi gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, |
|in sicer: vodni zbiralnik, gozdno cesto, grajeno gozdno vlako, obora za   |
|rejo divjadi, gozdna učna pot, krmišče, čebelnjak in ograja za pašo živine |
|(nižja od 1,5 m), če so za njih pridobljena predhodna soglasja javne    |
|gozdarske službe in drugih pristojnih javnih služb.             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Gozdarska dejavnost                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRUGA MERILA IN POGOJI                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Posegi v območju gozdov morajo upoštevati karakteristiko kulturno      |
|krajinskega vzorca in njegovih posameznih delov tako, da ohranjajo:     |
|– značilno razporeditev gozdnih sestojev v prostoru,            |
|– ekološko ravnovesje,                           |
|– značilnosti oblikovanja gozdnega roba,                  |
|– gozdne otoke znotraj naselij in v kmetijski krajini in          |
|– avtohtono obrežno vegetacijo.                       |
|Na celotnem območju je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdovi |
|(vlake). Prometnice, na katere so priključene transportne poti in ki    |
|omogočajo kamionski prevoz gozdnih sortimentov, morajo biti urejene tako,  |
|da vozišče prenese 10 t osne obremenitve, da so organizirana primerna    |
|izogibališča ter rampni prostori in obračališča.              |
|Za posege v gozdove in v gozdni prostor je v skladu z zakonskimi določili  |
|pred izdajo dovoljenja potrebno pridobiti soglasje javne gozdarske službe. |
|Pri gospodarjenju s posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja |
|izven naselji se naj upoštevajo naslednje smernice:             |
|– gozdni rob naj bo oblikovan estetsko ter horizontalno in vertikalno    |
|razgibano,                                 |
|– pri obvodnem drevju in grmovni vegetaciji naj se skrbi za stopničasto   |
|zgradbo s pestro drevesno in grmovno sestavo, ki naj se obnavlja postopno, |
|– posamezna stara drevesa in osamelce sredi kmetijskih površin naj se    |
|ohranja do sanitarne sečnje. Ta drevesa je potrebno pravočasno nadomestiti |
|z zasaditvijo enake drevesne vrste,                     |
|– pri drevesih ob znamenjih, križpotjih ipd., ki so ponavadi del naravne  |
|dediščine ali varujejo objekte kulturne dediščine, so v dogovoru s     |
|pristojnimi službami možne sanitarne sečnje in pravočasne nadomestitve z  |
|zasaditvijo enake drevesne vrste,                      |
|– ob cestah in železnici naj bo pas drevja čimbolj strnjen, s čimer bo   |
|nudil protihrupno zaščito. Pri prestarih, nestabilnih in drugače nevarnih  |
|drevesih je potrebno poskrbeti za obnovo oziroma pomladitev.        |
|Postavitev čebelnjaka je dopustna pod pogojem, da ima stranka v postopku  |
|pridobljeno registrsko številko stojišča čebelnjaka, kot jo določajo    |
|zakonski in podzakonski akti, ki določajo označevanje čebelnjakov in    |
|stojišč.                                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
153. člen
območja gozdnih zemljišč – Gozdovi s posebnim namenom (Gpn)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|Območja gozdov s posebnim namenom so namenjena gozdovom s poudarjeno    |
|estetsko, rekreacijsko in varovalno funkcijo.                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|– objekti za rekreacijo na prostem (trim steze, sprehajalne poti,      |
|kolesarska steza, počivališča), ki se izvedejo na že obstoječih gozdnih   |
|poteh;                                   |
|– postavitev turističnih oznak, spominskih obeležij, urbane opreme     |
|(dopustne le nadkrite čakalnice na avtobusnem ali železniškem postajališču) |
|in neprometnih znakov ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih  |
|aktov, ki urejajo to področje;                       |
|– urejanje odprtih površin kot so pešpoti in javno dobro;          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|– gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, vodov in |
|naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, objektov |
|in naprav za promet in zveze ter plinovodov, neglede na zahtevnost objekta; |
|– v skladu s podzakonskimi akti, ki določajo vrsto objektov glede na    |
|zahtevnost se dopušča tudi gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov, |
|in sicer: gozdno cesto, gozdna učna pot, grajeno gozdno vlako, čebelnjak in |
|krmišče, če je za njih pridobljeno predhodno soglasje javne gozdarske    |
|službe;                                   |
|– rekonstrukcije obstoječih objektov, rušenje obstoječih objektov ter    |
|vzdrževalna dela, če je osnovni objekt zgrajen z veljavnim upravnim     |
|dovoljenjem ter odstranitev objektov in vzpostavitev dejanskega stanja; pri |
|rekonstrukcijah, dozidavah in nadzidavah se za velikost in oblikovanje   |
|objektov upošteva splošna določila odloka in določila ureditvene enote SK; |
|– gradnja protipoplavnih objektov in naprav.                |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(3) Dejavnosti                               |
|Gozdarska in rekreacijska dejavnost                     |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRUGA MERILA IN POGOJI                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|V gozdovih s posebnim namenom so prepovedana vsa dejanja, ki negativno   |
|vplivajo na njihovo ekološko stabilnost in funkcijo.            |
|Za vse posege v gozd oziroma gozdni prostor je treba pridobiti soglasje   |
|pristojne javne gozdarske službe.                      |
|Ohranjati je potrebno značilnosti kulturno krajinskega vzorca z       |
|upoštevanjem značilne razporeditve gozdnih mas v prostoru, ekološkega    |
|ravnovesja, značilnosti oblikovanega gozdnega roba, avtohtone obrežne    |
|vegetacije.                                 |
|Za postavitev čebelnjaka mora stranka v postopku pridobiti potrdilo     |
|Čebelarske zveze Slovenije in čebelarskega društva, s katerim dokaže, da se |
|ukvarja s čebelarsko dejavnostjo.                      |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.12 Območja voda
154. člen
celinske vode (VC)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|območja površinskih voda, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s     |
|področja rabe voda.                             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov |
|oziroma drugi posegi:                            |
|– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških    |
|lastnosti površinskih voda;                         |
|– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave;               |
|– gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, vodov in |
|naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter    |
|objektov in naprav za promet in zveze, neglede na zahtevnost objekta;    |
|– rekonstrukcije obstoječih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih   |
|objektov, rušenje obstoječih objektov ter vzdrževalna dela, če je osnovni  |
|objekt zgrajen z veljavnim upravnim dovoljenjem ter odstranitev objektov in |
|vzpostavitev dejanskega stanja;                       |
|– vodnogospodarske ureditve in čiščenje strug za potrebe varstva pred    |
|negativnim vplivom voda, vzdrževanje vodnogospodarskih objektov;      |
|– objekti za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;      |
|– gradnja objektov za črpanje, filtriranje in zajem vode neglede na     |
|zahtevnost objekta ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih aktov, ki    |
|urejajo to področje;                            |
|– Druge vrste objektov in dejavnosti:                    |
|– objekti javne infrastrukture;                       |
|– objekti grajenega javnega dobra;                     |
|– objekti potrebni za rabo voda;                      |
|– objekti namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem.             |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRUGA MERILA IN POGOJI                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov je za gradnje na vodnem ali |
|priobalnem zemljišču, potrebno pridobiti vodno soglasje.          |
|Zacevljanje in prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na    |
|krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko potoka, v    |
|primeru, da gre za objekte javne prometne infrastrukture (most ali prepust |
|na javnih cestah).                             |
|Ob vodotokih je dopustna izvedba ribnikov. Investitor mora v vsakem primeru |
|zagotoviti ustrezno čistost vode pred vrnitvijo v naravni vodotok ali    |
|naravo. Za tovrstni poseg mora investitor in/ali lastnik pridobiti mnenje  |
|Zavoda za Ribištvo Slovenije in soglasje pristojne ribiške družine, ki   |
|upravlja s tem vodnim virom. Dovoljena je tudi drugačna ureditev zajema   |
|vode, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo kvaliteto voda in ribištvo. Za  |
|vsak poseg, ki pomeni uporabo vode iz naravnega vodotoka, oziroma      |
|predstavlja neposredno rabo vode, je potrebno pridobiti Vodno dovoljenje.  |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.4.13 Območja drugih zemljišč
155. člen
območja mineralnih surovin (LN)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|območja mineralnih surovin, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s    |
|področja izkoriščanja mineralnih surovin.                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se naslednje vrste rabe objektov oziroma drugi posegi:       |
|– izkoriščanje in sanacijska dela;                     |
|– gradnja objektov za potrebe dejavnosti;                  |
|– gradnja varovalnih ograj;                         |
+----------------------------------------------------------------------------+
|– gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, vodov in |
|naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter    |
|objektov in naprav za promet in zveze, neglede na zahtevnost objekta;    |
|– gradnja rudarskih objektov, za pridobivanje in predelavo mineralnih    |
|surovin – samo odprti kop: rudarski objekti in inštalacije ter tehnične   |
|naprave za pridobivanje mineralnih surovin, objekti za proizvodnjo mavca,  |
|cementa, opeke, strešnikov in podobno.                   |
|– rekonstrukcije obstoječih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih   |
|objektov, rušenje obstoječih objektov ter vzdrževalna dela, če je osnovni  |
|objekt zgrajen z veljavnim upravnim dovoljenjem ter odstranitev objektov in |
|vzpostavitev dejanskega stanja.                       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRUGA MERILA IN POGOJI                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Vse opuščene peskokope in manjše kope je z rudarskimi načini dela dopustno |
|sanirati le v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki urejajo to |
|področje.                                  |
|Izkoriščanje mineralnih surovin je možno samo v skladu z zakonskimi in   |
|podzakonskimi akti ki urejajo to področje.                 |
|Obstoječi in novi posegi na območjih pridobivanja mineralnih surovin se   |
|izvajajo v skladu z določili prostorsko izvedbenih načrtov.         |
|Pred krčitvijo gozda je potrebno pridobiti soglasje javne gospodarske    |
|službe.                                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
156. člen
območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (N)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so namenjena |
|izvajanju zaščitnih ukrepov in zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje |
|ob naravnih in drugih nesrečah.                       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se naslednje vrste rabe objektov oziroma drugi posegi:       |
|– gradnja objektov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih |
|območjih – suhi zadrževalnik z spremljajočimi objekti in ureditvami;    |
|– gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, vodov in |
|naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter    |
|objektov in naprav za promet in zveze, neglede na zahtevnost objekta;    |
|– rekonstrukcije, rušenje obstoječih objektov komunalnih, energetskih in  |
|telekomunikacijskih objektov, vodov in naprav komunalne, energetske in   |
|telekomunikacijske infrastrukture ter objektov in naprav za promet in    |
|zveze. Vzdrževalna dela, če je osnovni objekt zgrajen z veljavnim upravnim |
|dovoljenjem ter odstranitev objektov in vzpostavitev dejanskega stanja.   |
+----------------------------------------------------------------------------+
157. člen
območja za potrebe obrambe zunaj naselij (f)
+----------------------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST POSEGOV V PROSTOR                        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(1) Namenska raba                              |
|Območja za potrebe obrambe zunaj naselij, so namenjena za izvajanje     |
|dejavnosti s področja obrambe in zaščite.                  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|(2) Dopustne vrste gradnje in drugi posegi                 |
|Dopušča se naslednje vrste rabe objektov oziroma drugi posegi:       |
|– gradnje in ureditve objektov, namenjenih za potrebe obrambe, neglede na  |
|zahtevnost objekta;                             |
|– rekonstrukcije obstoječih objektov, dozidave in nadzidave obstoječih   |
|objektov, rušenje obstoječih objektov ter vzdrževalna dela, če je osnovni  |
|objekt zgrajen z veljavnim upravnim dovoljenjem ter odstranitev objektov in |
|vzpostavitev dejanskega stanja;                       |
|– gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, vodov in |
|naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter    |
|objektov in naprav za promet in zveze, neglede na zahtevnost objekta.    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|DRUGA MERILA IN POGOJI                           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|Gradnja objektov v ureditveni enoti je dopustna samo s soglasjem      |
|ministrstva pristojnega za področje obrambe.                |
+----------------------------------------------------------------------------+
III.5 Posebni prostorsko izvedbeni pogoji po posameznih ureditvenih enotah
158. člen
(posebni prostorsko izvedbeni pogoji po posameznih ureditvenih enotah)
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|EUP|pnrp|način  |posebni prostorski izvedbeni pogoji            |
|  |  |urejanja|                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |A  |OPN   |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|1 |Ak |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij.     |
|GR |  |    |                             |
|13 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |A  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|12 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Ak |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|15 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |BT |OPN   |Vsi novi posegi na objektu hotela se lahko izvajajo le s |
|16 |  |    |soglasjem avtorja »Motela« – Gregorja Košaka, udia.    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CD |OPN   |Območje je namenjeno vzgojno izobraževalnim dejavnostim. |
|20 |  |    |Stanovanjske, storitvene in obrtne dejavnosti niso    |
|  |  |    |dovoljene. Dovoljene so ureditve zelenih površin, površin |
|  |  |    |za otroško igrišče, gradnja VVZ in parkirišče za potrebe |
|  |  |    |dejavnosti. Površine igrišč in parkirišča morajo ostati  |
|  |  |    |zatravljene ali utrjene izključno z naravnimi materiali. |
|  |  |    |V enoti naj se ohranja drevesni fond.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CD |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|23 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Pri načrtovanju in izvajanju gradenj ter drugih posegov v |
|  |  |    |prostor na območju šole je treba smiselno upoštevati   |
|  |  |    |rešitev iz Zazidalnega načrta nova šola Brinje ter    |
|  |  |    |pridobiti soglasje avtorja natečajne rešitve.       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CD |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|24 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Pri načrtovanju in izvajanju gradenj ter drugih posegov v |
|  |  |    |prostor na območju šole je treba smiselno upoštevati   |
|  |  |    |rešitev iz Zazidalnega načrta nova šola Brinje ter    |
|  |  |    |pridobiti soglasje avtorja natečajne rešitve.       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CD |OPN   |Območje je namenjeno za razvoj zdravstvene dejavnosti.  |
|28 |  |    |Dopustna je gradnja objektov za potrebe zdravstva,    |
|  |  |    |objektov centralnih in storitvenih dejavnosti, ki so   |
|  |  |    |povezane z zdravstvom (lekarna, fizioterapija,      |
|  |  |    |diagnostični center itd.), ureditev zunanjih površin,   |
|  |  |    |ureditev prometne, komunalne in energetske        |
|  |  |    |infrastrukture.                      |
|  |  |    |Upoštevati je potrebno reliefne razmere, navezavo na gozd |
|  |  |    |posebnega pomena in odnos do stičnih stanovanjskih in   |
|  |  |    |rekreacijskih območij, katerim je potrebno prilagajati  |
|  |  |    |tudi arhitekturne, oblikovalske in urbanistične rešitve. |
|  |  |    |Višinski gabariti: največ 2K+P+2. Možna je fazna     |
|  |  |    |izgradnja tako, da posamezna faza predstavlja zaključeno |
|  |  |    |celoto.                          |
|  |  |    |Ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča se dopuščajo  |
|  |  |    |manjši odmiki kot so predpisani v prvi alineji devetega  |
|  |  |    |odstavka 80. člena.                    |
|  |  |    |Idejni projekt se predloži Občini Grosuplje, Urad za   |
|  |  |    |prostor, v presojo in potrditev.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CD |OPN   |Do izvedbe povečanja mostu v naselju Brezje pri      |
|29 |  |    |Grosupljem in povečanja njegove prepustnosti so na    |
|  |  |    |poplavnem območju dopustni le tisti posegi v prostor in  |
|  |  |    |dejavnosti, ki jih v skladu z razvrstitvijo v določeni  |
|  |  |    |razred poplavne nevarnosti določajo predpisi s področja  |
|  |  |    |zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. |
|  |  |    |Objekte se umešča na južni del enote. Na zahodnem robu se |
|  |  |    |izvede ureditev zelenih površin, in sicer kot cezuro med |
|  |  |    |proizvodnimi objekti in vasjo.              |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CD |OPN   |V območju je poleg obstoječe rabe dopustna tudi      |
|30 |  |    |stanovanjska raba in gradnja eno- in dvostanovanjskih hiš |
|  |  |    |ter ureditev obstoječega objekta (Brinjski grad) v    |
|  |  |    |poslovno stanovanjski objekt. V pritličje Brinjskega   |
|  |  |    |gradu se umesti javni program. V nadstropjih je dovoljena |
|  |  |    |ureditev stanovanj. Zahteva se ustrezna sanacija objekta, |
|  |  |    |v skladu z določili, ki jih izda pristojna služba za   |
|  |  |    |varstvo kulturne dediščine. V območju ne velja določilo, |
|  |  |    |da je potrebno 2/3 parkirnih mest zagotoviti v podzemnih |
|  |  |    |garažah ali v okviru osnovnega objekta.          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Co |OPN   |V območju ni dopustno izvajati dejavnosti bencinskega   |
|31 |  |    |servisa.                         |
|  |  |    |Izvede se objekt z BTPE največ 3000 m2. Parkirni prostor |
|  |  |    |se uredi na pripadajočem zemljišču na nivoju terena;   |
|  |  |    |dopustno ga je urediti tudi v kleti ali na strehi.    |
|  |  |    |Uvoz in izvoz na območje za osebna in tovorna vozila je  |
|  |  |    |predviden iz Adamičeve ceste. Objekt je umeščen vzporedno |
|  |  |    |z glavno cesto.                      |
|  |  |    |Ob Adamičevi cesti imajo objekti mestotvorne fasade. Ob  |
|  |  |    |Adamičevi cesti se izvede zeleni pas z drevoredom in   |
|  |  |    |grmovnicami. Zelenica je širine najmanj 3 m merjeno od  |
|  |  |    |zunanjega roba pločnika. Na spodnji rob zelenice (ob   |
|  |  |    |parkirišču) se zasadijo grmovnice v obliki žive meje, pri |
|  |  |    |zasaditvi se upošteva relief in varnostne zahteve za   |
|  |  |    |preglednost s ceste in rondoja.              |
|  |  |    |Parkirni prostor se zasadi z najmanj enim drevesom na 6  |
|  |  |    |PM. V primeru tlakovanja površin ob drevesih se zagotovi |
|  |  |    |ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in   |
|  |  |    |zračenje tal nad koreninskim sistemom. Za vsako drevo   |
|  |  |    |mora biti območje za prehajanje zraka in vode veliko   |
|  |  |    |najmanj 3 m2. Priporočljivi odmik podzemnih komunalnih  |
|  |  |    |vodov od debla drevesa je 2 m, s tem da ne sme biti    |
|  |  |    |manjši kot 1,5 m. Zasaditev površin se izvede z drevesi z |
|  |  |    |obsegom debla več kot 18 cm, merjeno na višini 1 m od tal |
|  |  |    |po saditvi, in z višino debla več kot 2,20 m. Drevesa na |
|  |  |    |parkirišču in v drevoredu so srednje veliki do veliki   |
|  |  |    |listavci.                         |
|  |  |    |Južni rob enote, ki meji na železnico in odprto krajino  |
|  |  |    |Grosupeljskega polja, se oblikuje tako, da se zagotovi  |
|  |  |    |čimbolj postopen prehod višinskih razlik. Prehode se   |
|  |  |    |izvede z ozelenjenim nasipom. Dopustna je tudi      |
|  |  |    |kombinacija z ozelenjenimi opornimi zidovi. Ozelenitev  |
|  |  |    |opornih zidov se praviloma izvede s kombinacijo popenjavk |
|  |  |    |in grmovnic, ki se jih zasadi ob vznožje zidu.      |
|  |  |    |Priporoča se izvedba ozelenjene strehe.          |
|  |  |    |Dopustna etažnost objektov je K+P, višina objekta =    |
|  |  |    |največ 6 m; FZ = največ 0,5;               |
|  |  |    |DOBP = najmanj 20 %.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Co |OPN   |Poleg dopustnih gradenj in drugih posegov v prostor, ki  |
|32 |  |    |so določeni za namensko rabo Co, je v enoti izjemoma   |
|  |  |    |dopustna tudi začasna ureditev parkirišča za tovorna   |
|  |  |    |vozila.                          |
|  |  |    |Za izboljšanje vizualnega vtisa in ureditve vstopa v   |
|  |  |    |mesto se parkirišče ogradi s transparentno ograjo in   |
|  |  |    |ozeleni.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Co |OPN   |V območju ni dopustno izvajati dejavnosti bencinskega   |
|34 |  |    |servisa.                         |
|  |  |    |Izvede se objekt z BTPS največ 10 000 m2. Parkirni    |
|  |  |    |prostor se uredi na pripadajočem zemljišču na nivoju   |
|  |  |    |terena; dopustno ga je urediti tudi v kleti ali na    |
|  |  |    |strehi.                          |
|  |  |    |Uvoz do objekta za tovorna vozila se izvede z Adamičeve  |
|  |  |    |ceste, izvoz pa na novo načrtovano industrijsko cesto, ki |
|  |  |    |vodi v gospodarsko cono Jug. Do izvedbe novo načrtovane  |
|  |  |    |industrijske ceste se izvede začasen priključek na rondo. |
|  |  |    |Ob Adamičevi cesti imajo objekti mestotvorne fasade. Ob  |
|  |  |    |Adamičevi cesti se izvede zelenica z drevoredom in    |
|  |  |    |grmovnicami. Zelenica je širine najmanj 3 m merjeno od  |
|  |  |    |zunanjega roba pločnika. Na spodnji rob zelenice (ob   |
|  |  |    |parkirišču) se zasadijo grmovnice v obliki žive meje, pri |
|  |  |    |zasaditvi se upošteva relief in varnostne zahteve za   |
|  |  |    |preglednost s ceste in rondoja.              |
|  |  |    |Parkirni prostor se zasadi z najmanj enim drevesom na 6  |
|  |  |    |PM. V primeru tlakovanja površin ob drevesih se zagotovi |
|  |  |    |ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in   |
|  |  |    |zračenje tal nad koreninskim sistemom. Za vsako drevo   |
|  |  |    |mora biti območje za prehajanje zraka in vode veliko   |
|  |  |    |najmanj 3 m2. Priporočljivi odmik podzemnih komunalnih  |
|  |  |    |vodov od debla drevesa je 2 m, s tem da ne sme biti    |
|  |  |    |manjši kot 1,5 m.                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|  |  |    |Zasaditev površin se izvede z drevesi z obsegom debla več |
|  |  |    |kot 18 cm, merjeno na višini 1 m od tal po saditvi, in z |
|  |  |    |višino debla več kot 2,20 m. Drevesa na parkirišču in v  |
|  |  |    |drevoredu so srednje veliki do veliki listavci.      |
|  |  |    |Južni rob enote, ki meji na železnico in odprto krajino  |
|  |  |    |Grosupeljskega polja, se oblikuje tako, da se zagotovi  |
|  |  |    |čimbolj postopen prehod višinskih razlik. Prehode se   |
|  |  |    |izvede z ozelenjenim nasipom. Dopustna je tudi      |
|  |  |    |kombinacija z ozelenjenimi opornimi zidovi. Ozelenitev  |
|  |  |    |opornih zidov se praviloma izvede s kombinacijo popenjavk |
|  |  |    |in grmovnic, ki se jih zasadi ob vznožje zidu.      |
|  |  |    |Priporoča se izvedba ozelenjene strehe.          |
|  |  |    |Dopustna etažnost objektov je K+P+1, višina objekta =   |
|  |  |    |največ 10 m; FZ = največ 0,5.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Co |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|35 |Cos |    |skladu z 112. členom tega Odloka.             |
|GR |Cos |    |                             |
|38 |Cos |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|39 |  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|40 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Co |OPN   |Območje je namenjeno razvoju centralnih dejavnosti brez  |
|36 |  |    |stanovanj. Dopustna je gradnja objektov za potrebe    |
|  |  |    |izvajanja trgovske dejavnosti, gostinstva in turizma,   |
|  |  |    |storitvenih in poslovnih dejavnosti, dejavnosti javne   |
|  |  |    |uprave, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva,  |
|  |  |    |kulture, razvedrila, rekreacijskih dejavnosti.      |
|  |  |    |Dopustna izraba: FZ = največ 0.5; DOBP = najmanj 20 %.  |
|  |  |    |Obvezno število dreves je najmanj 15 kom/ha. Končno   |
|  |  |    |višino objekta se določa iz Adamičeve ceste. Dopustna   |
|  |  |    |etažnost objektov je K+P+1, višina objekta = največ 10 m. |
|  |  |    |Možna je fazna izgradnja tako, da posamezna faza     |
|  |  |    |predstavlja zaključeno celoto.              |
|  |  |    |Dopusten je en priključek na Adamičevo cesto na območju  |
|  |  |    |obstoječega križišča cest Cikava–Grosuplje in Grosuplje– |
|  |  |    |Brvace. Parkirne površine se praviloma zagotavlja v    |
|  |  |    |podzemni garaži ali v okviru osnovnega objekta, deloma so |
|  |  |    |dopustne tudi na terenu.                 |
|  |  |    |Stavbe morajo biti v prostor umeščene tako, da se iz   |
|  |  |    |območja Pod gozdom ohranja poglede na Grosupeljsko polje. |
|  |  |    |Priporoča se izvedba ozelenjene strehe. Prostostoječi   |
|  |  |    |pomožni objekti se morajo prilagoditi osnovnim objektom, |
|  |  |    |tako po izgledu kot po arhitekturni zasnovi. Južni rob  |
|  |  |    |enote, ki meji na železnico in odprto krajino       |
|  |  |    |Grosupeljskega polja, se oblikuje tako, da se zagotovi  |
|  |  |    |čimbolj postopen prehod višinskih razlik. Prehode se   |
|  |  |    |izvede z ozelenjenim nasipom. Dopustna je tudi      |
|  |  |    |kombinacija z ozelenjenimi opornimi zidovi. Ozelenitev  |
|  |  |    |opornih zidov se praviloma izvede s kombinacijo popenjavk |
|  |  |    |in grmovnic, ki se jih zasadi ob vznožje zidu.      |
|  |  |    |Na mejnih površinah ob Adamičevi cesti se izvede zeleni  |
|  |  |    |pas širine najmanj 5 m z drevoredom.           |
|  |  |    |V primeru tlakovanja površin ob drevesih se zagotovi   |
|  |  |    |ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in   |
|  |  |    |zračenje tal nad koreninskim sistemom. Za vsako drevo   |
|  |  |    |mora biti območje za prehajanje zraka in vode veliko   |
|  |  |    |najmanj 3 m2. Priporočljivi odmik podzemnih komunalnih  |
|  |  |    |vodov od debla drevesa je 2 m, s tem da ne sme biti    |
|  |  |    |manjši kot 1,5 m.                     |
|  |  |    |Zasaditev površin se izvede z drevesi z obsegom debla več |
|  |  |    |kot 18 cm, merjeno na višini 1 m od tal po saditvi, in z |
|  |  |    |višino debla več kot 2,20 m. Drevesa na parkirišču in v  |
|  |  |    |drevoredu so srednje veliki do veliki listavci.      |
|  |  |    |V enoti je izjemoma dopustna začasna ureditev parkirišča |
|  |  |    |za tovorna vozila.                    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Cos |OPN   |Dopustna le drobna struktura objektov in višina do največ |
|41 |  |    |P+1, priporočljivo P+M. Strehe se izvede kot simetrične  |
|  |  |    |dvokapnice v naklonu od 35o do 45o.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Cs |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|44 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Pritličja objektov se nameni javnemu programu. Ob     |
|  |  |    |Ljubljanski cesti se izvede drevored.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Cs |OPN   |Obvezen javni program v pritličju objektov. Največja   |
|45 |  |    |dopustna višina objekta K+P+2. Objekti morajo biti    |
|  |  |    |oblikovno skladni z bližnjimi objekti Sončnih dvorov   |
|  |  |    |(gabariti, oblikovanje strehe, zunanje podobe itd.).   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Cs |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|46 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Cs |OPN   |Obvezen javni program v pritličju objektov.        |
|48 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Cs |OPN   |Območje je namenjeno za razvoj doma starejših občanov.  |
|49 |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 5 (oskrbovana stanovanja in dom starejših    |
|  |  |    |občanov), 6, 9, 11 (centralne dejavnosti za potrebe    |
|  |  |    |zdravstva, kulture, razvedrila ter športa), 12 (družbene |
|  |  |    |organizacije in društva), 13 (banka, pošta, javna     |
|  |  |    |uprava), 15, 19 (prva, druga alineja), 20, 21, 22, 23,  |
|  |  |    |24, 25, 26, 28a, 30, 31, 32.               |
|  |  |    |Dopustni višinski gabarit objektov je K+P+3+M, v katerem |
|  |  |    |prevladuje dejavnost doma starejših občanov oziroma    |
|  |  |    |oskrbovana stanovanja.                  |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Cs |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|50 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Dopustni višinski gabarit objektov je K+P+4.       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CD |OPN   |Območje je namenjeno gradnji objektov centralnih     |
|52 |  |    |dejavnosti.                        |
|  |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 6, 9, 11, 12, 13, 15, 19 (prva, druga, četrta  |
|  |  |    |alinea), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32.     |
|  |  |    |Višinski gabarit: K+P+1 ali K+P+M.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CU |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|54 |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 9, 15, 19 (prva, druga, četrta alineja), 20, 21, |
|  |  |    |22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32.            |
|  |  |    |Dopustna višina objektov je največ K+P+M, vendar so v   |
|  |  |    |mansardnem delu objekta dopustne le dejavnosti za potrebe |
|  |  |    |izvajanja primarnega namena območja (javni potniški in  |
|  |  |    |železniški promet).                    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CU |OPN   |V enoti so dopustne dozidave in nadzidave objektov za   |
|59 |  |    |potrebe obstoječih dejavnosti.              |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CU |OPN   |Območje je namenjeno za gradnjo poslovnih, trgovskih,   |
|62 |  |    |gostinskih, storitvenih, zdravstvenih dejavnosti in    |
|  |  |    |stanovanj ter ureditvi javnega trga, podzemne garaže in  |
|  |  |    |parkovne površine.                    |
|  |  |    |Podzemna garaža obsega večji del ureditvene enote,    |
|  |  |    |dopustna je gradnja do treh podzemnih etaž. Uvoz v garažo |
|  |  |    |je predviden s Partizanske ceste, alternativno je     |
|  |  |    |dopustna tudi izvedba s priključkom na Trubarjevo cesto. |
|  |  |    |Nad garažo je predvidena gradnja skupine petih objektov  |
|  |  |    |različnih velikosti in namembnosti, ki obdajajo nov,   |
|  |  |    |pešcem namenjen trg kot novo centralno točko kraja, proti |
|  |  |    |Adamičevi cesti pa vstop označuje prenovljen objekt bivše |
|  |  |    |gostilne Rus.                       |
|  |  |    |Na južnem delu območja so predvideni trije objekti    |
|  |  |    |manjših volumnov, največjih dimenzij 11,00 x 11,00 m   |
|  |  |    |(dopušča se tudi manjše dimenzije), ki se prilagajajo   |
|  |  |    |morfologiji enodružinskih hiš, namembnost je pretežno   |
|  |  |    |stanovanjska in deloma poslovna oziroma zdravstvena,   |
|  |  |    |etažnost je največ P+3 v primeru ravne oziroma enokapne  |
|  |  |    |strehe oziroma P+2+M v primeru dvokapne strehe (kolenčni |
|  |  |    |zid 1,2 m). Vrtove objektov je dopustno zamejiti z ograjo |
|  |  |    |v skladu s splošnimi določili odloka, zasaditi je     |
|  |  |    |potrebno najmanj 1 drevo na stanovanjsko enoto.      |
|  |  |    |Objekt bivše gostilne Rus se prenovi v smislu kvalitetne |
|  |  |    |trške arhitekturne dediščine, južno, nejavno fasado je  |
|  |  |    |dopustno oblikovati svobodneje z večjimi odprtinami.   |
|  |  |    |Pritličje se nameni javnemu programu, etaže pa poslovni  |
|  |  |    |ali stanovanjski dejavnosti. Severno pritličje ob     |
|  |  |    |Adamičevi cesti je dopustno izvesti arkadno v pasu do   |
|  |  |    |4,00 m globine, streha ostane v enakem naklonu, višino je |
|  |  |    |dopustno prilagoditi novi namembnosti in statični     |
|  |  |    |sanaciji. Prizidke ob Trubarjevi cesti je dopustno    |
|  |  |    |odstraniti, prav tako gostinski paviljon.         |
|  |  |    |V primeru rušenja obstoječega objekta bivše gostilne Rus, |
|  |  |    |zaradi statične neustreznosti, se dopušča gradnja novega |
|  |  |    |objekta enakih dimenzij (K+P+M, simetrična dvokapnica). V |
|  |  |    |kleti objekta se dopušča izgradnja podzemne garaže.    |
|  |  |    |Severna stranica objekta mora biti poravnana z gradbeno  |
|  |  |    |linijo, ki jo tvorita objekta na Adamičevi cesti 8 in 14. |
|  |  |    |V primeru gradnje na obstoječi lokaciji (severna fasada  |
|  |  |    |se močno približa javnim površinam) je potrebno severno  |
|  |  |    |pritličje ob Adamičevi izvesti arkadno v pasu do 4,00 m  |
|  |  |    |globine. Pritličje se nameni javnemu programu, etaže pa  |
|  |  |    |poslovni ali stanovanjski dejavnosti.           |
|  |  |    |Na mestu gostinskega paviljona je predviden objekt    |
|  |  |    |največjih dimenzij 14,00 x 14,00 m (dopušča se tudi    |
|  |  |    |manjše dimenzije), etažnost največ P+4 v primeru ravne  |
|  |  |    |oziroma enokapne strehe oziroma P+3+M v primeru dvokapne |
|  |  |    |strehe (kolenčni zid 1,2 m), namembnost je v pritličju  |
|  |  |    |gostinska in trgovska, v etažah pa poslovna, zdravstvena |
|  |  |    |in stanovanjska.                     |
|  |  |    |V osrednjem delu kompleksa je predviden vzdolžen volumen |
|  |  |    |z zalomom, ki sledi smeri Partizanske ceste, največjih  |
|  |  |    |dimenzij 44,00 x 12,00 m (dopušča se tudi manjše     |
|  |  |    |dimenzije), etažnosti največ P+3 v primeru ravne oziroma |
|  |  |    |enokapne strehe oziroma P+2+M v primeru dvokapne strehe  |
|  |  |    |(kolenčni zid 1,2 m), namembnost v zahodnem delu     |
|  |  |    |pritličja je trgovska in gostinska, v pritličju ob parku |
|  |  |    |so dopustna (varovana) stanovanja, etaže so namenjene   |
|  |  |    |pisarniški namembnosti in (varovanim) stanovanjem.    |
|  |  |    |Za celotno območje je dopustna poleg eno in dvokapnih   |
|  |  |    |tudi izvedba ravnih streh.                |
|  |  |    |Parkiranje za celotno območje in obiskovalce je      |
|  |  |    |predvideno v podzemni garaži.               |
|  |  |    |Na vzhodnem delu območja se izvede manjše parkovne    |
|  |  |    |površine velikosti do 300 m2 kot prehod v stanovanjsko  |
|  |  |    |območje Partizanske ulice, večji del kvalitetnih starih  |
|  |  |    |dreves se ohrani in dopolni z novimi drevesi in      |
|  |  |    |grmovnicami.                       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CU |OPN   |Vse posege v enoti se izvede z upoštevanjem URN Družbeni |
|64 |  |    |dom. V enoti niso dopustne stanovanjske dejavnosti.    |
|  |  |    |Dopustne so posegi za potrebe izvedbe krožišča na     |
|  |  |    |Adamičevi in Taborski cesti. Obstoječe zelene površine se |
|  |  |    |ohranjajo v največji možni meri.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |CU |OPN   |Območje je namenjeno za razvoj mestotvornih dejavnosti v |
|67 |  |    |urbanem središču.                     |
|  |  |    |Dopušča se uporaba obstoječe gradnje in nove vrste rabe  |
|  |  |    |in gradnje objektov oziroma drugih posegov v prostor, ki |
|  |  |    |so navedeni v 73. členu, razen: točk 1, 2, 4, 7, 8, 14,  |
|  |  |    |16, 17, 18, 19 (v delu, ki se nanaša na gradnjo pomožnih |
|  |  |    |kmetijsko gozdarskih objektov) in 28b.          |
|  |  |    |Na območju je dopustna izgradnja javne garažne hiše ali  |
|  |  |    |parkirišča P&R. Na območju je obvezna izgradnja najmanj  |
|  |  |    |100 javnih PM.                      |
|  |  |    |Poleg tega je potrebno glede na predvidene namembnosti  |
|  |  |    |ali dejavnosti na obravnavanem območju zagotoviti     |
|  |  |    |minimalno število parkirnih mest skladno s šestim     |
|  |  |    |odstavkom 92. člena.                   |
|  |  |    |Pri zagotavljanju zadostnega števila parkirnih mest na  |
|  |  |    |območju je dovoljeno upoštevati javna parkirna mesta za  |
|  |  |    |zagotavljanje potrebnih parkirnih mest namenjenih     |
|  |  |    |obiskovalcem posameznih programov.            |
|  |  |    |Kolikor izvedeno število parkirnih mest v posamezni    |
|  |  |    |izvedeni fazi preseže minimalno potrebno število, se   |
|  |  |    |lahko presežek parkirnih mest uporabi pri zagotavljanju  |
|  |  |    |zadostnega števila parkirnih mest pri vseh nadaljnjih   |
|  |  |    |fazah.                          |
|  |  |    |Rušijo se objekti na Taborski cesti 6, 8 in 10. Obstoječi |
|  |  |    |športni dejavnosti je treba zagotoviti nadomestne     |
|  |  |    |prostore.                         |
|  |  |    |Dopustna izraba: FI = največ 2,0; FZ = največ 0,5; DOBP = |
|  |  |    |najmanj 20 %, pri čemer od tega ni potrebno zagotavljati |
|  |  |    |50 % deleža zelenih površin na raščenem terenu. Prav tako |
|  |  |    |ni potrebno upoštevati določil prvega in osmega odstavka |
|  |  |    |84. člena.                        |
|  |  |    |V kletnih etažah se dopušča gradnja do parcelne meje   |
|  |  |    |zemljišča ob soglasju lastnikov sosednjih zemljišč, pri  |
|  |  |    |čemer ni potrebno upoštevati določil prve alineje     |
|  |  |    |devetega odstavka 80. člena.               |
|  |  |    |Višinski gabariti novih objektov lahko dosegajo največ  |
|  |  |    |P+9+M.                          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|  |  |    |Število kletnih etaž je neomejeno. Kote pritličij     |
|  |  |    |objektov lahko variirajo od 335.0 m.n.v do 332.0 m.n.v., |
|  |  |    |pri čemer ni potrebno upoštevati določila tretjega    |
|  |  |    |odstavka 81. člena.                    |
|  |  |    |Oblikovanje: Objekti naj bodo prepoznavno arhitekturno in |
|  |  |    |sodobno oblikovani s poudarkom na gradnji javnih odprtih |
|  |  |    |in zelenih površin.                    |
|  |  |    |Pri oblikovanju stavbnih mas objektov je potrebno     |
|  |  |    |upoštevati obstoječe stavbno tkivo ter specifičnost    |
|  |  |    |osrednje lokacije v mestu, pri čemer ni potrebno     |
|  |  |    |upoštevati določila petega odstavka 82. člena. Gradbeni  |
|  |  |    |materiali naj bodo izbrani skladno s predvideno      |
|  |  |    |arhitekturno zasnovo objektov.              |
|  |  |    |Obvezna je ureditev kolesarske in peš povezave preko   |
|  |  |    |območja, v navezavi z Adamičevo in Taborsko cesto. Za   |
|  |  |    |varen prehod železniške proge se predvidi lokacijo za   |
|  |  |    |izvedbo nadhoda ali podhoda za peš in kolesarski promet. |
|  |  |    |Faznost in etapnost: Dopušča se faznost izgradnje. V   |
|  |  |    |primeru fazne izgradnje je potrebno zagotoviti predvideno |
|  |  |    |dopustno izrabo (FI, FZ in DOBP) za vsoto vseh faz    |
|  |  |    |izgradnje, pri tem lahko pri posamezni fazi dopustna   |
|  |  |    |izraba (FI, FZ in DOBP) odstopa od predpisane. Minimalno |
|  |  |    |število 100 javnih parkirnih mest ali parkirišča P&R je  |
|  |  |    |potrebno zgraditi v 1. fazi.               |
|  |  |    |Dopušča se tudi etapna gradnja pri posameznih objektih.  |
|  |  |    |Idejni projekt se predloži Občini Grosuplje, Urad za   |
|  |  |    |prostor, v presojo in potrditev.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |Cv |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|74 |SK |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|GR |  |    |značilnosti ruralnega naselja, zaradi vizualne      |
|190|  |    |izpostavljenosti. Za vsak poseg v rob naselja je obvezna |
|  |  |    |ozelenitev, ki zagotavlja kontinuiteto značilne podobe  |
|  |  |    |naselij.                         |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11677 Perovo, izvesti predhodne arheološke raziskave.   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |E  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|78 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|89 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Dopušča se vzdrževanje, rekonstrukcije, nadzidave,    |
|  |  |    |prizidave na obstoječih stanovanjskih objektih. Gradnja  |
|  |  |    |novih stanovanjskih objektov ni dopustna.         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |Zemljišče s parc. št. 2014/11, k.o. Grosuplje naselje, je |
|92 |  |    |namenjeno izključno za gradnjo gostinskega objekta, ki  |
|  |  |    |mora služiti tudi obiskovalcem parka Smrekec. Velikosti  |
|  |  |    |objekta je lahko največ 150 m2 BTPE, višina objekta    |
|  |  |    |največ P+M. Ob objektu se dopušča gradnja otroškega    |
|  |  |    |igrišča največ velikosti 50 m2.              |
|  |  |    |Obstoječo vegetacijo je potrebno ohranjati v čim večji  |
|  |  |    |meri.                           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |Do izvedbe povečanja struge vodotoka Bičje, v dolžini 150 |
|94 |  |    |m za in pred mostom v naselju Brezje pri Grosupljem, so  |
|  |  |    |na poplavnem območju dopustni le tisti posegi v prostor  |
|  |  |    |in dejavnosti, ki jih v skladu z razvrstitvijo v določeni |
|  |  |    |razred poplavne nevarnosti določajo predpisi s področja  |
|  |  |    |zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. |
|  |  |    |V enoti se poleg osnovne namenske rabe dopušča sprememba |
|  |  |    |namembnosti obstoječih objektov v športno rekreacijske  |
|  |  |    |objekte. Merilo za obseg in vrsto dejavnosti, so parkirna |
|  |  |    |mesta, ki so na voljo v časovnih terminih delovanja na  |
|  |  |    |zemljišču namenjenem gradnji ali na zemljišču namenjenem |
|  |  |    |gradnji sosednjega objekta v lasti nosilca dejavnosti ali |
|  |  |    |s pravico uporabe za čas delovanja. V primeru zmanjšanja |
|  |  |    |parkirnih mest, se zmanjša obseg dejavnosti.       |
|  |  |    |Gradnja kleti ni dopustna.                |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |V območju je dopustna tudi veterinarska dejavnost.    |
|98 |  |    |Izvedejo se dodatni protihrupni ukrepi (dodatna      |
|  |  |    |ozelenitev, preoblikovanje reliefa) za zmanjšanje     |
|  |  |    |zunanjih vplivov (hrup gospodarske cone).         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |Na zemljiščih parc. št. del 869/1, del 870/3, del 873/5, |
|101|  |    |k.o. Stranska vas in 2023/4, 2022/7, k.o. Grosuplje    |
|  |  |    |naselje, je dopustna gradnja objektov za začasno bivanje. |
|  |  |    |Dopustna je postavitev objektov za opravljanje      |
|  |  |    |izobraževalnih dejavnosti s področja otroškega varstva in |
|  |  |    |izvedbe občasnih izobraževalnih programov ter študentskih |
|  |  |    |delavnic na temo izobraževanja. Dopušča se tudi možnost  |
|  |  |    |izvedbe elektro priključkov z odštevalnimi števci kot   |
|  |  |    |samostojno enoto.                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|  |  |    |Na zemljiščih parc. št. 869/5 k.o. Stranska vas in    |
|  |  |    |2023/2, 2022/2, 2022/3 k.o. Grosuplje naselje, je     |
|  |  |    |dopustna le gradnja kotlovnice, servisnih in skladiščnih |
|  |  |    |objektov za potrebe kotlovnice, gradnja prometne,     |
|  |  |    |komunalne in energetske infrastrukture ter        |
|  |  |    |vodnogospodarske ureditve. Izjemoma se v območju dopušča |
|  |  |    |začasno skladiščenje lesa, ki pa ga je potrebno ob    |
|  |  |    |pričetku pridobivanja dokumentov za izgradnjo kotlovnice |
|  |  |    |nemudoma odstraniti. Gradnja objektov, ki bi kakorkoli  |
|  |  |    |onemogočali gradnjo kotlovnice je prepovedana.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |Do izvedbe povečanja mostu v naselju Brezje pri      |
|102|  |    |Grosupljem in povečanja njegove prepustnosti so na    |
|  |  |    |poplavnem območju dopustni le tisti posegi v prostor in  |
|  |  |    |dejavnosti, ki jih v skladu z razvrstitvijo v določeni  |
|  |  |    |razred poplavne nevarnosti določajo predpisi s področja  |
|  |  |    |zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. |
|  |  |    |Gradnja kleti ni dopustna.                |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|104|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Na zemljišču parc. št. 1910/152, k.o. Grosuplje naselje  |
|  |  |    |(na SZ robu Gasilskega centra Grosuplje) se nahaja    |
|  |  |    |spominsko obeležje Vojne za Slovenijo. Novi posegi v   |
|  |  |    |območju ne smejo slabšati pogojev za navedeno obeležje.  |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |Do izvedbe visokovodnega nasipa od mostu na cesti v    |
|105|  |    |Ponovo vas in železnico Ljubljana–Kočevje so na poplavnem |
|  |  |    |območju dopustni le tisti posegi v prostor in dejavnosti, |
|  |  |    |ki jih v skladu z razvrstitvijo v določeni razred     |
|  |  |    |poplavne nevarnosti določajo predpisi s področja zaščite |
|  |  |    |pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Kota   |
|  |  |    |nasipa mora biti, na zgornjem delu, na višini 327,6 m   |
|  |  |    |(Q100 + 0.5 m) in 327,5 m (Q100 + 0.5 m) na spodnjem   |
|  |  |    |delu, pri čistilni napravi.                |
|  |  |    |Pri gradnji objektov je potrebno na južnem delu enote,  |
|  |  |    |pri čistilni napravi, upoštevati regulacijsko linijo. Na |
|  |  |    |severnem delu enote, kjer prevladuje mešana (servisna,  |
|  |  |    |oskrbna, storitvena in trgovsko-gostinska) dejavnost, se |
|  |  |    |v obstoječih objektih v skladu s 73. členom, ki obravnava |
|  |  |    |dopustne objekte in gradnje, dopuščajo tudi naslednje   |
|  |  |    |dejavnosti in posegi: 9., 12., 13.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|106|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Dopustna je gradnja stanovanjskega objekta za potrebe   |
|  |  |    |dejavnosti.                        |
|  |  |    |Za namen zmanjševanja širitve emisij (hrup, prah) se na  |
|  |  |    |meji z enoto centralnih dejavnosti izvede izdatno     |
|  |  |    |ozelenitev. Na obstoječem stanovanjskem objektu se    |
|  |  |    |dopušča vzdrževanje, rekonstrukcija, prizidava, nadzidava |
|  |  |    |ter rušenje obstoječega in gradnja nove eno ali      |
|  |  |    |dvostanovanjske hiše.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |V enoti se zagotavlja 11,00 m koridor za izvedbo prometne |
|108|  |    |in komunalne infrastrukture. Koridor se zagotavlja v   |
|  |  |    |skladu z regulacijskimi linijami na južnem robu enote. Na |
|  |  |    |južnem delu enote, na mejnem območju z GR 37 se izvede  |
|  |  |    |intenzivno ozelenitev za zmanjšanje emisij (hrup, prašni |
|  |  |    |delci). Največja dopustna višina poslovnih objektov je  |
|  |  |    |P+3 oziroma največ 13 m, nad koto pritličja. Največja   |
|  |  |    |dopustna višina objektov za proizvodno dejavnost oziroma |
|  |  |    |drobno gospodarstvo je P+2 oziroma 12,5 m nad koto    |
|  |  |    |pritličja. V primeru gradnje kleti, mora biti le ta    |
|  |  |    |vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja največ 0,7 m  |
|  |  |    |nad terenom.                       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|109|K1 |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|GR |K1 |    |                             |
|121|K1 |    |                             |
|GR |K1 |    |                             |
|129|K2 |    |                             |
|GR |K2 |    |                             |
|130|K2 |    |                             |
|GR |K2 |    |                             |
|131|K2 |    |                             |
|GR |K2 |    |                             |
|135|K2 |    |                             |
|GR |K2 |    |                             |
|137|K2 |    |                             |
|GR |K2 |    |                             |
|139|K2 |    |                             |
|GR |K2 |    |                             |
|141|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|144|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|145|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|147|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|151|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|153|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|158|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|159|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|162|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |Višina novih objektov ne sme presegati višine obstoječih |
|111|  |    |objektov v enoti.                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |V delu enote je predvideno reševanje prometnih križanj  |
|114|  |    |obstoječe Taborske ceste z novo lokalno cesto. Posegi v  |
|  |  |    |prostor so dopustni le pod pogojem, da ne bodo ovirali  |
|  |  |    |reševanja prometnih križanj. Upošteva se regulacijsko   |
|  |  |    |linijo.                          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |IG |OPN   |Ob južnem robu enote na zemljiščih parc. št. 156/8,    |
|115|  |    |156/9, 156/10, k.o. Grosuplje je potrebno zagotoviti   |
|  |  |    |koridor prometne infrastrukture širine najmanj 12 m.   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |K2 |OPN   |Do izvedbe povečanja struge vodotoka Bičje, v dolžini 150 |
|140|  |    |m za in pred mostom v naselju Brezje pri Grosupljem, so  |
|  |  |    |na poplavnem območju dopustni le tisti posegi v prostor  |
|  |  |    |in dejavnosti, ki jih v skladu z razvrstitvijo v določeni |
|  |  |    |razred poplavne nevarnosti določajo predpisi s področja  |
|  |  |    |zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. |
|  |  |    |Do izvedbe dviga ceste ali izvedba visokovodnega nasipa  |
|  |  |    |ob cesti Grosuplje–Ponova vas, med mostom čez Bičje do  |
|  |  |    |objekta na naslovu Ponova vas 2, na koto 327,8 m (Q100 + |
|  |  |    |0.5 m) so na poplavnem območju dopustni le tisti posegi v |
|  |  |    |prostor in dejavnosti, ki jih v skladu z razvrstitvijo v |
|  |  |    |določeni razred poplavne nevarnosti določajo predpisi s  |
|  |  |    |področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane    |
|  |  |    |erozije voda.                       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |O  |OPN   |Do izvedbe visokovodnega nasipa od mostu na cesti v    |
|166|  |    |Ponovo vas in železnico Ljubljana–Kočevje so na poplavnem |
|  |  |    |območju dopustni le tisti posegi v prostor in dejavnosti, |
|  |  |    |ki jih v skladu z razvrstitvijo v določeni razred     |
|  |  |    |poplavne nevarnosti določajo predpisi s področja zaščite |
|  |  |    |pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Kota   |
|  |  |    |nasipa mora biti, na zgornjem delu, na višini 327,6 m   |
|  |  |    |(Q100 + 0.5 m) in 327,5 m (Q100 + 0.5 m) na spodnjem   |
|  |  |    |delu, pri čistilni napravi.                |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |PC |OPN   |Območje se nameni za razširitev avtobusne in železniške  |
|167|  |    |postaje ter za ureditev parkirišča za osebna vozila za  |
|  |  |    |potrebe avtobusne in železniške postaje.         |
|  |  |    |Zahteva se ozelenitev območja (eno visokodebelno drevo na |
|  |  |    |4 parkirna mesta) in ureditev drevoreda ob Taborski    |
|  |  |    |cesti.                          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |PC |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|175|PC |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|GR |PC |    |                             |
|177|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|180|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |PC |OPN   |V primeru ukinitve bencinskega servisa se v enoti na   |
|184|  |    |mestu bencinskega servisa dopušča gradnja poslovno-    |
|  |  |    |stanovanjskega objekta.                  |
|  |  |    |Dopustna izraba: FZ = največ 0.4, DOBP = najmanj 20 %;  |
|  |  |    |Višina objekta največ P+1+M.               |
|  |  |    |V pritličju objekta so dopustne poslovne, storitvene,   |
|  |  |    |gostinske in trgovske dejavnosti, v nadstropju pa največ |
|  |  |    |6 stanovanjskih enot. Zahteva se sodobno oblikovanje   |
|  |  |    |objekta.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |PZ |OPN   |Območje prioritetno namenjeno gradnji postajnih in    |
|187|  |    |spremljajočih objektov za javni potniški in tovorni    |
|  |  |    |promet (pretovor) za potrebe opravljanja železniške    |
|  |  |    |dejavnosti.                        |
|  |  |    |Na zakonito zgrajenih objektih, ki po namembnosti niso  |
|  |  |    |skladni z namensko rabo EUP so dopustna vzdrževalna dela, |
|  |  |    |rekonstrukcije in odstranitev objektov.          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |PZ |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|188|PZ |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|GR |SK |    |                             |
|189|SSe |    |                             |
|GR |SSe |    |                             |
|191|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|209|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|220|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SK |OPN   |Gradbena meja razmejuje stanovanjsko in kmetijsko     |
|192|  |    |dejavnost.                        |
|  |  |    |Na severnem delu enote je dopustno izvajanje trgovske in |
|  |  |    |komunalne dejavnosti (čiščenje cest in drugo čiščenje,  |
|  |  |    |urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,    |
|  |  |    |storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, saniranje   |
|  |  |    |okolja in drugo ravnanje z odpadki, odvoz odpadkov ter  |
|  |  |    |druge storitvene dejavnosti).               |
|  |  |    |Na južnem delu gradbene meje je dopustna le gradnja    |
|  |  |    |objektov za kmetijsko dejavnost.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba, |
|193|  |    |zaradi vizualne izpostavljenosti, strogo upoštevati    |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja, zato je potrebno upoštevati oblikovalska     |
|  |  |    |določila za enoto SK. Za vsak poseg v rob naselja je   |
|  |  |    |obvezna ozelenitev, ki zagotavlja kontinuiteto značilne  |
|  |  |    |podobe naselij.                      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SK |OPN   |Do izvedbe povečanja mostu v naselju Brezje pri      |
|194|  |    |Grosupljem in povečanja njegove prepustnosti so na    |
|  |  |    |poplavnem območju dopustni le tisti posegi v prostor in  |
|  |  |    |dejavnosti, ki jih v skladu z razvrstitvijo v določeni  |
|  |  |    |razred poplavne nevarnosti določajo predpisi s področja  |
|  |  |    |zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SK |OPN   |Notranja struktura poselitve mora ohranjati oblikovanje  |
|195|  |    |obcestnega prostora. Ograjevanje pred gradbeno linijo   |
|  |  |    |objektov proti cestni komunikaciji ni dopustno.      |
|  |  |    |Potrebno je upoštevati oblikovalska določila za enoto SK. |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|201|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti ruralnega naselja.              |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SKvr|OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba, |
|202|  |    |zaradi vizualne izpostavljenosti, strogo upoštevati    |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja, zato je potrebno upoštevati oblikovalska     |
|  |  |    |določila za enoto SKvr. Za vsak poseg v rob naselja je  |
|  |  |    |obvezna ozelenitev, ki zagotavlja kontinuiteto značilne  |
|  |  |    |podobe naselij.                      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSe |OPN   |Rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov |
|206|SSe |    |so dopustne na manjših parcelah, kot so predpisane v   |
|GR |SSe |    |splošnih določilih tega odloka. Potrebno je upoštevati  |
|207|SSe |    |FI, FZ in DOBP.                      |
|GR |SSe |    |Za spremembo namembnosti obstoječega objekta je potrebno |
|218|  |    |upoštevati vsa določila Odloka OPN.            |
|GR |  |    |                             |
|228|  |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|235|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSe |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|213|SSe |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|GR |  |    |                             |
|230|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSe |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|219|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Dvori I, II – strnjena individualna stanovanjska gradnja |
|  |  |    |v osnovnem oblikovnem vzorcu osušenih meandrov.      |
|  |  |    |Objekti so vrstne hiše štirih tipov, ki so strnjene v   |
|  |  |    |štiri dvore – enote z notranjim skupnim urbanim      |
|  |  |    |prostorom. Dvori so tipizirani in kataloško obdelani za  |
|  |  |    |vse hiše enako. Vsi objekti so usklajeni tudi v barvni  |
|  |  |    |lestvici. Izvajanje vseh posegov je dopustno le s     |
|  |  |    |soglasjem avtorja projekta.                |
|  |  |    |Ne sme se uporabljati materialov, ki niso skladni z    |
|  |  |    |obstoječimi materiali, dvig za etažo stanovanjskih    |
|  |  |    |objektov je možen le, če se za to odloči cel niz, vedno  |
|  |  |    |je potrebno izvesti študijo osončenja, ki mora biti    |
|  |  |    |priložena v obliki elaborata. Na urbanem delu (ulica) je |
|  |  |    |potrebna enotna izvedba objektov, obvezna je kritina z  |
|  |  |    |opečnimi strešniki temnih tonov. V primeru dozidave    |
|  |  |    |objekta – dvig strehe, se za cel niz uporabi ista vrsta  |
|  |  |    |strešne kritine, v primeru zamenjave strehe enega samega |
|  |  |    |objekta pa po obliki in barvi čim bolj podobna kritina  |
|  |  |    |ostalim objektom. Vse strehe morajo biti simetrične    |
|  |  |    |dvokapnice s 40 stopinjskim naklonom. Fasade na urbanem  |
|  |  |    |delu objekta morajo biti obvezno usklajene (enaka z    |
|  |  |    |drugimi objekti pripadajočega dvora).           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSe |OPN   |Dopušča se obstoječa kmetijska dejavnost in gradnja    |
|222|SSe |    |objektov za potrebe kmetije. Pri gradnji novih kmetijsko |
|GR |  |    |gospodarskih objektov neglede na zahtevnost je potrebno  |
|225|  |    |izvesti dodatne ukrepe (ozelenitve, protihrupne objekte  |
|  |  |    |…) za zmanjševanje hrupa in ostalih emisij, ki jih    |
|  |  |    |povzroča kmetijska dejavnost.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSe |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|224|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Dopustna višina stanovanjskih objektov je K+P+M.     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSe |OPN   |Novogradnje morajo upoštevati celostno morfologijo,    |
|227|  |    |tipologijo in orientacijo obstoječih stanovanjskih    |
|  |  |    |objektov v enoti.                     |
|  |  |    |Dopustna so naslednja odstopanja, in sicer:        |
|  |  |    |A. tlorisni gabarit (1:1,2),               |
|  |  |    |B. višina objektov: K+vP+M (kolenčni zid do največ 2 m)  |
|  |  |    |ali K+vP+1;                        |
|  |  |    |C. naklon strešnin od 15 do 30 stopinj.          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSe |OPN   |Dopustna je stanovanjska gradnja niza vrstnih hiš.    |
|231|  |    |Dopusten je podolgovat tloris objekta, z razmerjem    |
|  |  |    |stranic najmanj 1:1,4.                  |
|  |  |    |Dopustna višina objekta največ K+P+1. Kolenčni zid ne sme |
|  |  |    |biti višji od 60 cm.                   |
|  |  |    |Glavni dostop/dovoz do objektov je iz ulice Preska, novi |
|  |  |    |dovozi na Ljubljansko cesto niso dovoljeni.        |
|  |  |    |Pri določanju višine objekta je poleg predpisanih     |
|  |  |    |dopustnih višin treba upoštevati tudi vertikalni gabarit |
|  |  |    |naselja, tako da novi objekti ne bodo izstopali iz podobe |
|  |  |    |naselja. Gradnja kleti je možna, če je gradnja v skladu z |
|  |  |    |veljavnimi predpisi in soglasji pristojnih        |
|  |  |    |soglasodajalcev. Klet mora biti vkopana toliko, da je   |
|  |  |    |kota pritličja največ 1m nad terenom. V primeru gradnje v |
|  |  |    |strmem terenu, kjer je objekt vsaj z eno stranico vkopan |
|  |  |    |v teren za celo etažo, je lahko kota kleti na nivoju kote |
|  |  |    |terena na spodnji dolinski legi. Sestavni del projekta za |
|  |  |    |pridobitev gradbenega dovoljena je načrt zunanje ureditve |
|  |  |    |(najmanj M1:200), s katerim se opredeli ureditev zunanjih |
|  |  |    |površin, vključno z ograjami in zasnovo ureditve zelenih |
|  |  |    |površin ter ureditev stika območja z Ljubljansko cesto.  |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSe |OPN   |Dopustna višina novozgrajenih stanovanjskih objektov je  |
|232|  |    |K+P+M.                          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSe |OPN   |Obvezna je ozelenitev območja, ki zagotavlja kontinuiteto |
|234|  |    |značilne podobe naselij.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSv |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|238|SSv |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|GR |  |    |                             |
|242|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSv |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|240|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Ob južnem in jugo-zahodnem robu območja je potrebno    |
|  |  |    |zagotoviti koridor za izvedbo prometne infrastrukture.  |
|  |  |    |Gradnja objektov v območju koridorja ni dopustna.     |
|  |  |    |Višina večstanovanjske hiše je največ K+P+2+M.      |
|  |  |    |V območju ne velja določilo, da je potrebno 2/3 parkirnih |
|  |  |    |mest zagotoviti v podzemnih garažah ali v okviru     |
|  |  |    |osnovnega objekta.                    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSv |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|243|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Višina večstanovanjske hiše je največ K+P+2.       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSv |OPN   |Višina večstanovanjske hiše je največ K+P+3. Dopustnih je |
|249|  |    |največ 25 stanovanjskih enot.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |SSv |OPN   |Višina stavb največ K+P+2+M. Slemenska višina stavb ne  |
|250|  |    |sme presegati slemenske višine sosednjih robnih stavb   |
|  |  |    |naselja Sončnih Dvorov.                  |
|  |  |    |Preko območja se mora zagotoviti koridor za dostop v   |
|  |  |    |območje GR 27 in GR 283 širine min. 8 m, pred tem gradnja |
|  |  |    |stavb v enoti ni dopustna. Ob severno zahodnem robu    |
|  |  |    |enote, na zemljišču parc. št. 888/13, k.o. Stranska vas, |
|  |  |    |se dopušča izgradnja 15-ih parkirnih mest za potrebe   |
|  |  |    |večstanovanjske hiše. Parkirna mesta se izvedejo delno v |
|  |  |    |enoti GR 27 in delno v enoti GR 283. Velikost območja   |
|  |  |    |parkirnih mest je 37,5 m x 11 m. Daljša stranica ureditve |
|  |  |    |parkirnih mest mora potekati vzporedno z enoto GR 250   |
|  |  |    |oziroma Kadunčevo cesto. Parkirna mesta se lahko izvede  |
|  |  |    |le v sklopu gradnje večstanovanjske hiše v enoti.     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZD |OPN   |Obvezna zasaditev drevoreda ob cesti Cikava–Grosuplje.  |
|252|ZD |    |                             |
|GR |  |    |                             |
|258|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZD |OPN   |Območje je namenjeno za razvoj prometne infrastrukture. V |
|253|ZD |    |skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča    |
|GR |ZD |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|257|  |    |prostor: 19 (druga alineja), 20 (turistične oznake,    |
|GR |  |    |urbana oprema, neprometni znaki), 22 (vzdrževalna dela in |
|261|  |    |rušenje obstoječih objektov), 25 (zelenice, parki,    |
|  |  |    |sprehajalne poti, pešpoti), 26, 30, 31.          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZD |OPN   |Objekti v območju koridorja železnice in v območju za   |
|254|  |    |razvoj prometne infrastrukture.              |
|  |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 19 (prva, druga alineja), 20 (turistične oznake, |
|  |  |    |urbana oprema, neprometni znaki), 22 (rekonstrukcije,   |
|  |  |    |vzdrževalna dela in rušenje obstoječih objektov), 25   |
|  |  |    |(zelenice, parki, sprehajalne poti, pešpoti), 26, 30, 31, |
|  |  |    |32. Gradnja drugih objektov ni dopustna.         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZD |OPN   |Izvede se ozelenitev območja ob Taborski cesti z     |
|259|  |    |drevoredom ter ureditev obstoječe razkladalne površine.  |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZD |OPN   |V enoti se poleg osnovne namenske rabe dopušča tudi    |
|263|  |    |gradnja parkirišča za potrebe gostinske dejavnosti.    |
|  |  |    |Obvezna je ozelenitev območja in ureditev vhoda v vas.  |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZP |OPN   |V enoti se nahaja Partizansko grobišče na Mrzlih njivah. |
|266|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZP |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|272|  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 20 (razen reklamnih panojev), 22, 25 (razen trgi |
|  |  |    |in ploščadi), 26, 31, 32.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZP |OPN   |Območje je namenjeno ureditvi mestnega parka in      |
|273|  |    |parkirišča.                        |
|  |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 20 (samo urbana oprema), 22, 25 (samo odprte   |
|  |  |    |površine, zelenice, parki, sprehajalne poti in pešpoti), |
|  |  |    |26, 31, 32.                        |
|  |  |    |Dopustna izraba: FZ = največ 0.5, DOBP = najmanj 40 %;  |
|  |  |    |Dovoljena je ureditev enega skupnega priključka na    |
|  |  |    |Adamičevo cesto za enoti GR 31 in GR 273. Na mejnih    |
|  |  |    |površinah ob Adamičevi cesti se izvede zeleni pas širine |
|  |  |    |8 m z drevoredom.                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|  |  |    |Zahteva se ozelenitev parkirišča, in sicer eno      |
|  |  |    |visokodebelno drevo na 4 PM. Enota se parkovno uredi in  |
|  |  |    |opremi z urbano opremo (klopi, koši, usmerjevalne in   |
|  |  |    |informacijske table, spomeniki, kipi).          |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11867 Grosuplje, izvesti arheološke raziskave.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZP |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|274|  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 20 (razen reklamnih panojev), 22, 25 (razen trgi |
|  |  |    |in ploščadi), 26, 31, 32.                 |
|  |  |    |Dopušča se ureditev bajerja brez stika z naravnim     |
|  |  |    |vodotokom do površine 50 m2 z naravno zarastjo, ureditev |
|  |  |    |otroškega igrišča in ustrezna ozelenitev območja.     |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZP |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|278|  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 20 (razen reklamnih panojev), 22, 25 (razen trgi |
|  |  |    |oziroma ploščadi), 26, 30, 31, 32.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZP |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|279|  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 20 (samo turistične oznake, spominska obeležja  |
|  |  |    |in urbano opremo), 22, 25 (samo odprte površine,     |
|  |  |    |zelenice, parki, sprehajalne poti in pešpoti), 26, 31,  |
|  |  |    |32.                            |
|  |  |    |Na vzhodnem delu območja, na zemljišču parc. št. 1102,  |
|  |  |    |k.o. Grosuplje naselje, se dopušča izvedba parkirišča   |
|  |  |    |največ velikosti 450 m2, za potrebe centralnih dejavnosti |
|  |  |    |in obiskovalce Koščakovega hriba. Obstoječa vegetacija v |
|  |  |    |območju parkirišča se mora v celoti ohranjati.      |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZS |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|284|  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 22, 25, 26, 31.                 |
|  |  |    |Treba je izvesti parkovno ureditev vstopa na Koščakov   |
|  |  |    |hrib. Dopušča se izvedba otroškega igrišča v velikosti  |
|  |  |    |največ 150 m2.                      |
|  |  |    |V enoti se dopušča gradnja od 15 do 20 parkirnih mest za |
|  |  |    |potrebe zdravstvenega doma ter obiskovalcev Koščakovega  |
|  |  |    |hriba in sicer na zahodnem robu območja ob cesti Pod   |
|  |  |    |gozdom (cesta I). Nova parkirna mesta se izvede      |
|  |  |    |upoštevajoč ureditev obstoječega parkirišča ob      |
|  |  |    |zdravstvenem domu. Relief se ohranja v največji možni   |
|  |  |    |meri.                           |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|GR |ZS |OPN   |V enoti se dopušča izvajanje športnih dejavnosti –    |
|287|  |    |športno letalstvo. Dopustna je ureditev travnate vzletno |
|  |  |    |pristajalne steze.                    |
+----------------------------------------------------------------------------+
|IG                                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|IG |A  |OPN   |Na zahodnem robu enote ob kategorizirani občinski cesti  |
|3 |  |    |je poleg obstoječe rabe izjemoma dopustna tudi postavitev |
|  |  |    |dveh začasnih objektov za bivanje (bivalnih        |
|  |  |    |kontejnerjev). Lokacijo za postavitev začasnih objektov  |
|  |  |    |potrdi pristojni urad za urejanja prostora Občine     |
|  |  |    |Grosuplje.                        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|IG |CD |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|11 |  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja  |
|  |  |    |ter morfološke značilnosti obstoječe zazidave.      |
|  |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 11, 12, 19 (prva, druga alineja), 20, 21, 22,  |
|  |  |    |23, 24, 25, 26, 27b, 30, 31, 32.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|IG |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|44 |SK |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja  |
|IG |SK |    |ter morfološke značilnosti obstoječe zazidave. Pri    |
|51 |SKvr|    |novogradnjah naj se upošteva obstoječa ohranjena     |
|IG |  |    |struktura pozidave.                    |
|53 |  |    |                             |
|IG |  |    |                             |
|54 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|IG |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|48 |  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja  |
|  |  |    |ter morfološke značilnosti obstoječe zazidave.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|IG |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|45 |SK |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|IG |SK |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|47 |  |    |značilnosti obstoječe zazidave.              |
|IG |  |    |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|52 |  |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|  |  |    |na javno cesto ali pot, širino individualnega priključka |
|  |  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|  |  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|  |  |    |skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem stavku. Pred tem  |
|  |  |    |gradnja na tem območju ni dopustna.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|IG |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|46 |SSe |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|IG |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|55 |  |    |značilnosti obstoječe zazidave.              |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|IG |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|49 |  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja  |
|  |  |    |ter morfološke značilnosti obstoječe zazidave.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|IG |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|50 |  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja  |
|  |  |    |ter morfološke značilnosti obstoječe zazidave.      |
|  |  |    |Območje je namenjeno prestavitvi kmetije.         |
|  |  |    |V območju je dopustna gradnja samo ene eno ali      |
|  |  |    |dvostanovanjske hiše, za potrebe kmetije. Gradbeno    |
|  |  |    |dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta se lahko   |
|  |  |    |pridobi šele po izgradnji temeljnega gospodarskega    |
|  |  |    |poslopja kmetije, ki ga ni mogoče postaviti na območju  |
|  |  |    |obstoječe kmetije in po pridobitvi ustreznega uporabnega |
|  |  |    |dovoljenja za tovrstno gospodarsko poslopje.       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|IG |ZS |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|56 |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 19 (prva, druga alineja), 20, 21, 22, 25, 26,  |
|  |  |    |27b, 30, 31, 32.                     |
|  |  |    |Izjemoma se dopušča gradnja manjšega gostinskega objekta |
|  |  |    |(do največ 50 m2 BTPS), kot spremljajočega objekta k   |
|  |  |    |športnemu igrišču. Zaradi strmega terena se dopušča tudi |
|  |  |    |gradnja opornih zidov.                  |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|LU                                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |A  |OPN   |Obvezna intenzivna ozelenitev enote.           |
|4 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |A  |OPN   |Pred pridobitvijo upravnega dovoljenja za gradnjo ali   |
|7 |A  |    |druga dela je treba, na območju registrirane enote    |
|LU |  |    |arheološke dediščine EŠD 11899 Žalna, izvesti arheološke |
|9 |  |    |raziskave.                        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |CD |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|22 |CD |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|LU |  |    |značilnosti ruralnega naselja. Gradnja dvojčkov ni    |
|23 |  |    |dopustna.                         |
|  |  |    |Ohranja se izoblikovano središče z lipo, kapelo in    |
|  |  |    |avtobusnim postajališčem.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |CD |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|24 |Cv |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|LU |  |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine ter pogoje  |
|26 |  |    |pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Gradnja  |
|  |  |    |dvojčkov ni dopustna.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |CD |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|25 |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 11, 12, 19 (prva, druga alineja), 20, 21, 22,  |
|  |  |    |23, 24, 25, 26, 27a, 27b, 30, 31, 32.           |
|  |  |    |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|  |  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti ruralnega naselja.              |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|27 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
|  |  |    |Vsi posegi morajo težiti k ureditvi grajenega robu in   |
|  |  |    |ureditvi osrednje odprte javne površine.         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|28 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|29 |  |    |Uredi se osrednje odprte javne površine. Pri oblikovanju |
|  |  |    |objektov neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|30 |  |    |Varuje se poselitveno identiteto in uredi grajeni obod  |
|  |  |    |trga.                           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |Cv |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|31 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Novogradnje in druge ureditve so dopustne pod naslednjimi |
|  |  |    |pogoji:                          |
|  |  |    |Vse gradnje in druga dela, vključno s pomožnimi objekti, |
|  |  |    |je treba izvajati v skladu s podrobnimi kulturno     |
|  |  |    |varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.   |
|  |  |    |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti prilagojena    |
|  |  |    |tradicionalnemu vzorcu parcelacije naselja;        |
|  |  |    |Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih prostorov ni |
|  |  |    |dovoljeno spreminjati;                  |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja; Nadomestna gradnja mora povzeti tlorisne |
|  |  |    |in višinske gabarite, kakovostne elemente fasad ter    |
|  |  |    |lokacijo porušenega objekta. Gradnja večstanovanjskih hiš |
|  |  |    |in dvojčkov ni dovoljena; Pomožni objekti morajo biti   |
|  |  |    |oblikovani skladno z ambientom naselja.          |
|  |  |    |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s   |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod     |
|  |  |    |napuščem; gradbena linija objektov mora biti v vseh    |
|  |  |    |etažah enaka;                       |
|  |  |    |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom od 40 |
|  |  |    |do 45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;   |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami;                         |
|  |  |    |Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso |
|  |  |    |dovoljeni; dovoljena je izvedba balkonov po celotni    |
|  |  |    |dolžini vzdolžne fasade (lesen gank); okenske in vratne  |
|  |  |    |odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično  |
|  |  |    |razporejene; okenska stekla naj bodo deljena na pol;   |
|  |  |    |izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;    |
|  |  |    |večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni;    |
|  |  |    |V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva   |
|  |  |    |(les, kamen);                       |
|  |  |    |Uredi se grajeni rob in osrednje odprte javne površine.  |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |G  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|47 |K1 |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|LU |K1 |    |                             |
|72 |K1 |    |                             |
|LU |K1 |    |                             |
|78 |K1 |    |                             |
|LU |K2 |    |                             |
|85 |K2 |    |                             |
|LU |K2 |    |                             |
|90 |K2 |    |                             |
|LU |K2 |    |                             |
|98 |K2 |    |                             |
|LU |K2 |    |                             |
|100|K2 |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|132|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|135|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|155|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|158|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|163|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|166|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|173|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |PC |OPN   |Območje je namenjeno ureditvi parkirnih mest za tovorna  |
|190|  |    |vozila in avtobuse.                    |
|  |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 19 (druga alineja), 22, 26, 28b, 30, 31.     |
|  |  |    |V območju se dopušča ploskovna ureditev parkirišča v   |
|  |  |    |skladu s standardi, ki določajo gradnjo parkirišč za   |
|  |  |    |tovorna vozila. Obvezna je ozelenitev enote.       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |PZ |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|196|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|197|SK |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|LU |SK |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine. Gradnja   |
|198|SK |    |dvojčkov ni dopustna.                   |
|LU |SK |    |                             |
|203|SK |    |                             |
|LU |SK |    |                             |
|227|SK |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|235|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|237|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|241|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|242|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|199|SK |    |                             |
|LU |SK |    |                             |
|213|SK |    |                             |
|LU |SK |    |                             |
|215|SK |    |                             |
|LU |SKvr|    |                             |
|224|SKvr|    |                             |
|LU |SKvr|    |                             |
|231|SKvr|    |                             |
|LU |SKvr|    |                             |
|233|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|244|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|247|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|252|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|257|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|265|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|200|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Novogradnje in druge ureditve so dopustne pod naslednjimi |
|  |  |    |pogoji:                          |
|  |  |    |Vse gradnje in druga dela, vključno s pomožnimi objekti, |
|  |  |    |je treba izvajati v skladu s podrobnimi kulturno     |
|  |  |    |varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.   |
|  |  |    |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti prilagojena    |
|  |  |    |tradicionalnemu vzorcu parcelacije naselja;        |
|  |  |    |Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih prostorov ni |
|  |  |    |dovoljeno spreminjati;                  |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja; Nadomestna gradnja mora povzeti tlorisne |
|  |  |    |in višinske gabarite, kakovostne elemente fasad ter    |
|  |  |    |lokacijo porušenega objekta. Gradnja večstanovanjskih hiš |
|  |  |    |in dvojčkov ni dovoljena; Pomožni objekti morajo biti   |
|  |  |    |oblikovani skladno z ambientom naselja.          |
|  |  |    |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s   |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod     |
|  |  |    |napuščem; gradbena linija objektov mora biti v vseh    |
|  |  |    |etažah enaka;                       |
|  |  |    |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom od 40 |
|  |  |    |do 45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;   |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami;                         |
|  |  |    |Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso |
|  |  |    |dovoljeni; dovoljena je izvedba balkonov po celotni    |
|  |  |    |dolžini vzdolžne fasade (lesen gank); okenske in vratne  |
|  |  |    |odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično  |
|  |  |    |razporejene; okenska stekla naj bodo deljena na pol;   |
|  |  |    |izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;    |
|  |  |    |večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni.    |
|  |  |    |V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva   |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|201|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine ter pogoje  |
|  |  |    |pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Gradnja  |
|  |  |    |dvojčkov ni dopustna.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|202|SK |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|LU |SK |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine ter pogoje  |
|211|  |    |pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Gradnja  |
|LU |  |    |dvojčkov ni dopustna.                   |
|220|  |    |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|  |  |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij.     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|204|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|205|SK |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|LU |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|209|  |    |naselja.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|206|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|  |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|207|  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
|  |  |    |Znotraj vplivnega območja kulturne dediščine EŠD 11898  |
|  |  |    |Žalna, je treba za gradnjo in druga dela pridobiti    |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|210|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine ter pogoje  |
|  |  |    |pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Gradnja  |
|  |  |    |dvojčkov ni dopustna.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|212|SK |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|LU |  |    |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|234|  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Novogradnje in druge ureditve so dopustne pod naslednjimi |
|214|SK |    |pogoji:                          |
|LU |SK |    |Vse gradnje in druga dela, vključno s pomožnimi objekti, |
|216|SK |    |je treba izvajati v skladu s podrobnimi kulturno     |
|LU |SK |    |varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.   |
|217|SKvr|    |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti prilagojena    |
|LU |SKvr|    |tradicionalnemu vzorcu parcelacije naselja;        |
|218|SKvr|    |Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih prostorov ni |
|LU |SKvr|    |dovoljeno spreminjati;                  |
|219|SKvr|    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|LU |SKvr|    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|259|  |    |zasnovo naselja; Nadomestna gradnja mora povzeti tlorisne |
|LU |  |    |in višinske gabarite, kakovostne elemente fasad ter    |
|260|  |    |lokacijo porušenega objekta. Gradnja večstanovanjskih hiš |
|LU |  |    |in dvojčkov ni dovoljena; Pomožni objekti morajo biti   |
|261|  |    |oblikovani skladno z ambientom naselja.          |
|LU |  |    |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s   |
|262|  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod     |
|LU |  |    |napuščem; gradbena linija objektov mora biti v vseh    |
|266|  |    |etažah enaka;                       |
|LU |  |    |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom od 40 |
|267|  |    |do 45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;   |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami;                         |
|  |  |    |Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso |
|  |  |    |dovoljeni; dovoljena je izvedba balkonov po celotni    |
|  |  |    |dolžini vzdolžne fasade (lesen gank); okenske in vratne  |
|  |  |    |odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično  |
|  |  |    |razporejene; okenska stekla naj bodo deljena na pol;   |
|  |  |    |izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;    |
|  |  |    |večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni.    |
|  |  |    |V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva   |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Preko zemljišča, s parcelno številko 1808, k.o. Slivnica, |
|221|  |    |poteka poljska pot, ki ni ustrezno evidentirana in pravno |
|  |  |    |urejena. Do pravne ureditve poljske poti (ustrezne    |
|  |  |    |parcelacije zemljišča, lastniške ureditve in ureditve na |
|  |  |    |terenu) na zemljišču, s parcelno številko 1808, k.o.   |
|  |  |    |Slivnica, oziroma njenih poddelilkah po opravljeni    |
|  |  |    |parcelaciji zemljišča, gradnja objektov ni dopustna.   |
|  |  |    |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Sleme objekta se orientira |
|222|  |    |v smeri V–Z.                       |
|  |  |    |Višinski gabarit: P+M                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|223|SK |    |                             |
|LU |SK |    |                             |
|225|SK |    |                             |
|LU |SK |    |                             |
|226|SK |    |                             |
|LU |SK |    |                             |
|228|SK |    |                             |
|LU |SK |    |                             |
|229|SKvr|    |                             |
|LU |SKvr|    |                             |
|230|SKvr|    |                             |
|LU |SKvr|    |                             |
|238|SSe |    |                             |
|LU |SSe |    |                             |
|239|SSe |    |                             |
|LU |SSe |    |                             |
|240|SSe |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|245|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|250|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|253|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|258|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|272|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|278|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|279|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|281|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|286|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|232|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|  |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
|  |  |    |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|  |  |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|  |  |    |na javno cesto ali pot, širino individualnega priključka |
|  |  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|  |  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|  |  |    |skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem stavku. Pred tem  |
|  |  |    |gradnja na tem območju ni dopustna.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|236|SKvr|    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|LU |SKvr|    |značilnosti ruralnega naselja.              |
|263|SKvr|    |                             |
|LU |  |    |                             |
|264|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|269|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|243|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti ruralnega naselja. Gradnja dvojčkov ni    |
|  |  |    |dopustna.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SKvr|OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|246|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|  |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SKvr|OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|248|SKvr|    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|LU |SSe |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine ter pogoje  |
|254|SSe |    |pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Gradnja  |
|LU |  |    |dvojčkov ni dopustna.                   |
|276|  |    |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|LU |  |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij.     |
|283|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SKvr|OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|249|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|  |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SKvr|OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|251|SKvr|    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|LU |SKvr|    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|256|  |    |naselja.                         |
|LU |  |    |                             |
|268|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SKvr|OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|255|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine ter pogoje  |
|  |  |    |pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Gradnja  |
|  |  |    |dvojčkov ni dopustna.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SSe |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|270|SSe |    |Obvezna ozelenitev enote na južnem robu.         |
|LU |SSe |    |                             |
|274|  |    |                             |
|LU |  |    |                             |
|277|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SSe |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|271|SSe |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|LU |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|273|  |    |naselja.                         |
|  |  |    |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|  |  |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij.     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SSe |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|275|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|  |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
|  |  |    |V ureditveni enoti je izjemoma dopustna gradnja in    |
|  |  |    |sprememba namembnosti obstoječih objektov za potrebe   |
|  |  |    |centralnih dejavnosti – vzgojno varstvenega zavoda    |
|  |  |    |(vrtca).                         |
|  |  |    |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|  |  |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij.     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SSe |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|280|SSe |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|LU |SSe |    |značilnosti ruralnega naselja. Gradnja dvojčkov ni    |
|282|  |    |dopustna.                         |
|LU |  |    |                             |
|285|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |SSe |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|284|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine ter pogoje  |
|  |  |    |pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Gradnja  |
|  |  |    |dvojčkov ni dopustna.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|LU |ZK |OPN   |Dopustno je izvajanje ureditev širitev grobnih polj,   |
|287|  |    |gradnja poslovilnih objektov in servisnih objektov za   |
|  |  |    |potrebe pokopališča, ureditev vstopnega mesta na     |
|  |  |    |pokopališče in parkirišče za obiskovalce. V skladu s   |
|  |  |    |splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji se dopušča tudi |
|  |  |    |gradnja objektov za dejavnosti otroškega in socialnega  |
|  |  |    |varstva, oskrbe starejših občanov, izobraževanja in    |
|  |  |    |kulturne dejavnosti. Objekte dejavnosti otroškega in   |
|  |  |    |socialnega varstva, oskrbe starejših občanov,       |
|  |  |    |izobraževanja in kulturne dejavnosti se umešča v južni  |
|  |  |    |del enote, pod javno pot. Enoto se v čim večji možni meri |
|  |  |    |ozeleni. Za oblikovanje objektov centralnih dejavnosti se |
|  |  |    |upošteva določila ureditvene enote SK.          |
|  |  |    |Znotraj vplivnega območja kulturne dediščine EŠD 11898  |
|  |  |    |Žalna, je treba za gradnjo in druga dela pridobiti    |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ML                                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |A  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|2 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati dominanto     |
|  |  |    |grajskega kompleksa ter pridobiti predhodne        |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |A  |OPN   |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|7 |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |A  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|8 |Cv |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|ML |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|35 |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |A  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|11 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |A  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|17 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |A  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|18 |A  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|ML |  |    |V enoti se dopušča le gradnja objektov za bivanje ter   |
|19 |  |    |ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture |
|  |  |    |(tudi možnost izvedbe elektro priključkov z odštevalnimi |
|  |  |    |števci kot samostojno enoto). Obvezna ozelenitev enote.  |
|  |  |    |Novogradnje, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave    |
|  |  |    |obstoječih objektov so dopustne na manjših parcelah, kot |
|  |  |    |so predpisane v splošnih določilih tega odloka. Potrebno |
|  |  |    |je upoštevati FI, FZ in DOBP.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |A  |OPN   |V enoti se dopušča le gradnja objektov za bivanje ter   |
|20 |  |    |ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture |
|  |  |    |(tudi možnost izvedbe elektro priključkov z odštevalnimi |
|  |  |    |števci kot samostojno enoto). Obvezna ozelenitev enote.  |
|  |  |    |Novogradnje, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave    |
|  |  |    |obstoječih objektov so dopustne na manjših parcelah, kot |
|  |  |    |so predpisane v splošnih določilih tega odloka. Potrebno |
|  |  |    |je upoštevati FI, FZ in DOBP.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |BT |OPN   |Uredi se osrednja ulica ter vozliščne točke ob stari   |
|24 |  |    |črpalki – izvede se prometna ureditev in ureditev odprtih |
|  |  |    |zelenih površin.                     |
|  |  |    |Objekti morajo oblikovati ulični niz, ki se zaključi na  |
|  |  |    |dvorišču Grajskega vrta Boštanj. Novi objekti se     |
|  |  |    |načrtujejo v skladu s smotrnimi tehničnimi rešitvami,   |
|  |  |    |skladnimi z dosežki znanosti, tehnologije in       |
|  |  |    |ekonomičnosti ter zadnjim stanjem gradbene tehnike pri  |
|  |  |    |čemer morajo slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti  |
|  |  |    |in homogenosti območja ter biti prilagojeni okoliškim   |
|  |  |    |objektom ter ureditvam.                  |
|  |  |    |V enoti se izjemoma dovoljuje proizvodnja dejavnost, ki  |
|  |  |    |je neposredno povezana z dejavnostjo območja, in sicer: – |
|  |  |    |A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (kmetijska   |
|  |  |    |proizvodnja in lov ter z njimi povezane storitve); – C:  |
|  |  |    |predelovalne dejavnosti (proizvodnja živil; obdelava in  |
|  |  |    |predelava lesa – proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,   |
|  |  |    |slame in protja, razen pohištva; druge raznovrstne    |
|  |  |    |predelovalne dejavnosti v skladu z zakonskimi in     |
|  |  |    |podzakonskimi akti, ki urejajo to področje).       |
|  |  |    |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati dominanto     |
|  |  |    |grajskega kompleksa ter pridobiti predhodne        |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
|  |  |    |Višinski gabarit: K+P+M.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |BT |OPN   |Uredi se osrednja ulica ter vozliščne točke ob stari   |
|27 |  |    |črpalki – izvede se prometna ureditev in ureditev odprtih |
|  |  |    |zelenih površin.                     |
|  |  |    |Objekti morajo oblikovati ulični niz, ki se zaključi na  |
|  |  |    |dvorišču Grajskega vrta Boštanj. Novi objekti se     |
|  |  |    |načrtujejo v skladu s smotrnimi tehničnimi rešitvami,   |
|  |  |    |skladnimi z dosežki znanosti, tehnologije in       |
|  |  |    |ekonomičnosti ter zadnjim stanjem gradbene tehnike pri  |
|  |  |    |čemer morajo slediti vzpostavljeni oblikovni identiteti  |
|  |  |    |in homogenosti območja ter biti prilagojeni okoliškim   |
|  |  |    |objektom ter ureditvam.                  |
|  |  |    |V enoti se izjemoma dovoljuje proizvodnja dejavnost, ki  |
|  |  |    |je neposredno povezana z dejavnostjo območja, in sicer: – |
|  |  |    |A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (kmetijska   |
|  |  |    |proizvodnja in lov ter z njimi povezane storitve); – C:  |
|  |  |    |predelovalne dejavnosti (proizvodnja živil; obdelava in  |
|  |  |    |predelava lesa – proizvodnja izdelkov iz lesa, plute,   |
|  |  |    |slame in protja, razen pohištva; druge raznovrstne    |
|  |  |    |predelovalne dejavnosti v skladu z zakonskimi in     |
|  |  |    |podzakonskimi akti, ki urejajo to področje).       |
|  |  |    |Višinski gabarit: K+P+M.                 |
|  |  |    |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati dominanto     |
|  |  |    |grajskega kompleksa ter pridobiti predhodne        |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |BT |OPN   |Dopustna ureditev šotorišča in manjšega parkirišča za   |
|28 |  |    |avtodome v sklopu dejavnosti Grajski vrt Boštanj.     |
|  |  |    |Z minimalnimi posegi se uredi prostor za šotore na    |
|  |  |    |obrobju gozda in začetku travnatega pomola, kjer se z   |
|  |  |    |zasaditvijo visokodebelnih sadnih dreves ter manjših   |
|  |  |    |skupin grmičevja zagotovi primerno osenčenje šotorišča.  |
|  |  |    |Parkirišče za avtodome se uredi na lokaciji obstoječega  |
|  |  |    |parkirišča nad pristavo. Na obstoječem stanovanjskem   |
|  |  |    |objektu je dopustno izvajanje vzdrževalnih del,      |
|  |  |    |rekonstrukcija in gradnja pomožnih objektov na zemljišču |
|  |  |    |namenjenem gradnji. Dopustna je sprememba namembnosti   |
|  |  |    |objekta.                         |
|  |  |    |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati dominanto     |
|  |  |    |grajskega kompleksa ter pridobiti predhodne        |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |CD |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|29 |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 12 (gasilski dom), 19 (prva, druga alinea), 20, |
|  |  |    |21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32.              |
|  |  |    |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|  |  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja, |
|  |  |    |zaradi vizualne izpostavljenosti.             |
|  |  |    |Največja dopustna višina objekta je P+M, simetrična    |
|  |  |    |dvokapnica v naklonu od 35 do 45 stopinj, razmerje    |
|  |  |    |stranic objekta 1:1,4 do 2, odstopanja so dopustna največ |
|  |  |    |1 m po daljši stranici.                  |
|  |  |    |Obvezna je intenzivna ozelenitev okolice objekta.     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|32 |  |    |Pri novih posegih mora biti zagotovljena ustrezna     |
|  |  |    |preglednost križanja proge in ceste, v skladu s pogoji  |
|  |  |    |upravljavcev.                       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|34 |Cv |    |Uredi se zelene površine naselja in poti. Ob notranjih  |
|ML |  |    |prometnicah gradnja ograj ni dopustna.          |
|36 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |Cv |OPN   |Za gradnjo in druga dela pridobiti kulturnovarstvene   |
|37 |  |    |pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo upravnega      |
|  |  |    |dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, na območju |
|  |  |    |registrirane enote arheološke dediščine EŠD 11863 Gatina, |
|  |  |    |izvesti arheološke raziskave.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |G  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|40 |G  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|ML |G  |    |                             |
|42 |G  |    |                             |
|ML |K1 |    |                             |
|46 |K1 |    |                             |
|ML |K1 |    |                             |
|51 |K1 |    |                             |
|ML |K1 |    |                             |
|66 |K2 |    |                             |
|ML |K2 |    |                             |
|68 |K2 |    |                             |
|ML |K2 |    |                             |
|95 |VC |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|100|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|101|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|126|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|129|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|165|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|169|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|250|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |G  |OPN   |V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Ob    |
|54 |O  |    |posegih v prostor je potrebno pridobiti pogoje      |
|ML |  |    |pristojnega organa.                    |
|176|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |IG |OPN   |Pri vseh posegih v enoti se zahteva vizualna sanacija   |
|58 |  |    |enote z ustrezno ozelenitvijo. Obvezna robna zasaditev z |
|  |  |    |visokodebelnimi drevesnimi sestoji avtohtonih hitro    |
|  |  |    |rastočih drevesnih vrst.                 |
|  |  |    |Najvišja dovoljena višina proizvodnih objektov P,     |
|  |  |    |najvišja dovoljena višina poslovnih objektov P+1. Objekti |
|  |  |    |morajo imeti simetrično dvokapnico z manjšimi nakloni   |
|  |  |    |streh (enaki nakloni kot obstoječi objekti).       |
|  |  |    |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati dominanto     |
|  |  |    |grajskega kompleksa ter pridobiti predhodne        |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |IG |OPN   |Območje je namenjeno izgradnji večstanovanjske hiše za  |
|59 |  |    |potrebe gospodarske dejavnosti enote ML 58 in preselitve |
|  |  |    |obstoječih stanovalcev iz enot ML 58 in ML 28.      |
|  |  |    |Na meji z enoto ML 58 se izvede izdatno ozelenitev v   |
|  |  |    |namen zmanjševanja širitve emisij (hrup, prah). Največja |
|  |  |    |dopustna višina objekta P+1+M, gradnja kleti ni dopustna, |
|  |  |    |smer slemena objekta mora potekati v isti smeri kot    |
|  |  |    |slemena ostalih objektov v neposredni bližini. Dopustna  |
|  |  |    |višina kolenčnega zidu je največ 60 cm. Za enoto ne velja |
|  |  |    |določilo o zagotavljanju 2/3 parkirnih mest v podzemnih  |
|  |  |    |garažah oziroma v sklopu osnovnega objekta. Vsako     |
|  |  |    |stanovanje mora imeti zagotovljena dva parkirna mesta in |
|  |  |    |najmanj 20 m2 zelene površine.              |
|  |  |    |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati dominanto     |
|  |  |    |grajskega kompleksa ter pridobiti predhodne        |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |IK |OPN   |V enoti se dopušča le gradnja rastlinjakov v montažni   |
|60 |IK |    |izvedbi, enega lesenega kozolca, namakalnega sistema ter |
|ML |IK |    |prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Gradnja |
|61 |IK |    |drugih objektov je izrecno prepovedana.          |
|ML |IK |    |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati dominanto     |
|62 |  |    |grajskega kompleksa ter pridobiti predhodne        |
|ML |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
|63 |  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|64 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |K1 |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|73 |K1 |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|ML |K1 |    |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati dominanto     |
|77 |K1 |    |grajskega kompleksa ter pridobiti predhodne        |
|ML |K1 |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
|78 |K1 |    |                             |
|ML |K1 |    |                             |
|107|K1 |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|111|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|115|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|116|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|119|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |K2 |OPN   |Območje namenjeno kmetijskim dejavnostim s souporabo   |
|137|  |    |prostora kot površine za športno igrišče. Območje igrišča |
|  |  |    |mora ostati zatravljeno. Dopustna je postavitev premične |
|  |  |    |športne opreme. Za zavarovanje igrišča in ceste je    |
|  |  |    |dopustna zasaditev mejnega območja z potezo grmovnic in  |
|  |  |    |drevja. Pri zasaditvi se lahko uporabijo zgolj avtohtone |
|  |  |    |vrste rastlin.                      |
|  |  |    |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati dominanto     |
|  |  |    |grajskega kompleksa ter pridobiti predhodne        |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |K2 |OPN   |V enoti se izvede sanacijo degradiranih površin. Sanacija |
|162|  |    |se izvede z vzpostavitvijo kmetijskih površin.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |PC |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|178|PC |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|ML |PC |    |                             |
|180|PC |    |                             |
|ML |PC |    |                             |
|181|PC |    |                             |
|ML |PZ |    |                             |
|182|PZ |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|183|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|184|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|188|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|189|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|193|SK |    |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|ML |SK |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij.     |
|194|SK |    |                             |
|ML |SK |    |                             |
|201|SK |    |                             |
|ML |SK |    |                             |
|205|SK |    |                             |
|ML |SK |    |                             |
|206|SK |    |                             |
|ML |SK |    |                             |
|214|SKvr|    |                             |
|ML |SKvr|    |                             |
|217|SSe |    |                             |
|ML |SSe |    |                             |
|221|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|222|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|223|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|224|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|227|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|231|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|248|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|249|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|195|SK |    |                             |
|ML |SK |    |                             |
|196|SK |    |                             |
|ML |SK |    |                             |
|197|SK |    |                             |
|ML |SK |    |                             |
|198|SK |    |                             |
|ML |SK |    |                             |
|199|SKvr|    |                             |
|ML |SSe |    |                             |
|200|SSe |    |                             |
|ML |SSe |    |                             |
|204|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|207|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|215|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|232|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|237|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|243|  |    |                             |
|ML |  |    |                             |
|244|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|202|  |    |skladu z 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Območje namenjeno za potrebe dejavnosti varstva pred   |
|  |  |    |nesrečami.                        |
|  |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 12 (gasilski dom), 19 (druga alinea), 20, 21,  |
|  |  |    |22, 23, 25, 26, 27b, 30, 31, 32.             |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|208|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja, |
|  |  |    |zaradi vizualne izpostavljenosti.             |
|  |  |    |Največja dopustna višina novih objektov je P+M.      |
|  |  |    |Za gradnjo in druga dela pridobiti kulturnovarstvene   |
|  |  |    |pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo upravnega      |
|  |  |    |dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, na območju |
|  |  |    |registrirane enote arheološke dediščine EŠD 11863 Gatina, |
|  |  |    |izvesti arheološke raziskave.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|209|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja, |
|  |  |    |zaradi vizualne izpostavljenosti.             |
|  |  |    |Največja dopustna višina novih objektov je P+M.      |
|  |  |    |Za gradnjo in druga dela pridobiti kulturnovarstvene   |
|  |  |    |pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo upravnega      |
|  |  |    |dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, na območju |
|  |  |    |registrirane enote arheološke dediščine EŠD 11863 Gatina, |
|  |  |    |izvesti arheološke raziskave.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SK |OPN   |Ob zahodnem robu obvezna ozelenitev, ki zagotavlja    |
|211|  |    |kontinuiteto značilne podobe naselij.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|212|SK |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|ML |SKvr|    |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|213|SSe |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij.     |
|ML |SSe |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|234|  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|ML |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|241|  |    |območju Radenskega polja.                 |
|ML |  |    |                             |
|242|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|218|SSe |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|ML |  |    |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|245|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SKvr|OPN   |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|235|SSe |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij.     |
|ML |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|240|  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SSe |OPN   |Rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov |
|238|  |    |ter spremembe namembnosti so dopustne na manjših     |
|  |  |    |parcelah, kot so predpisane v splošnih določilih tega   |
|  |  |    |odloka. Potrebno je upoštevati FI, FZ in DOBP.      |
|  |  |    |Spremembe namembnosti posamezne stanovanjske enote    |
|  |  |    |dvojčka v dvostanovanjsko ni dopustna.          |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SSe |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|239|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Območje je namenjeno gradnji protipoplavnega nasipa in  |
|  |  |    |priključka ceste »Od Klančarja do Virška« na regionalno  |
|  |  |    |cesto R3 Grosuplje–Mlačevo ter stanovanjski gradnji.   |
|  |  |    |V prvi fazi je potrebna izgradnja protipoplavnega nasipa, |
|  |  |    |v drugi fazi izgradnja ceste po nasipu, kot to določajo  |
|  |  |    |regulacijske linije, v tretji fazi pa je dopustna gradnja |
|  |  |    |objektov. Pred izvedbo prve in druge faze, je gradnja   |
|  |  |    |stanovanjskih in drugih objektov izrecno prepovedana.   |
|  |  |    |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SSe |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|246|  |    |Dostopi na zemljišča namenjena gradnji se zagotovijo iz  |
|  |  |    |javne poti. Pri novih posegih mora biti zagotovljena   |
|  |  |    |ustrezna preglednost križanja proge in ceste, v skladu s |
|  |  |    |pogoji upravljavcev.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |SSe |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|247|  |    |Obvezna enotna ozelenitev južnega roba. Dovozi so     |
|  |  |    |dopustni le z notranje prometne komunikacije. Pri     |
|  |  |    |oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba    |
|  |  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja. |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |ZK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|251|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati dominanto     |
|  |  |    |grajskega kompleksa ter pridobiti predhodne        |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |ZS |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|252|  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 21, 22, 26, 27b, 30, 31, 32.           |
|  |  |    |Površine igrišč in parkirišča morajo ostati zatravljene  |
|  |  |    |ali utrjene z naravnimi materiali. Dovoljena je ograditev |
|  |  |    |igrišč z zaščitno ograjo. Asfaltiranje in betoniranje   |
|  |  |    |športnih površin in parkirišč ni dovoljeno. Izjemoma je  |
|  |  |    |dovoljena uporaba poroznih tlakov (najmanj 50 %      |
|  |  |    |propustnost vode).                    |
|  |  |    |Od pomožnih objektov so dovoljene le ureditve poti in   |
|  |  |    |elementi urbane opreme kot so klopi in koši. Začasni   |
|  |  |    |objekti za prireditve se lahko postavijo za dobo največ 7 |
|  |  |    |dni.                           |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ML |ZS |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|253|  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 21, 22, 26, 27b, 30, 31, 32.           |
|  |  |    |Površine igrišč in parkirišča morajo ostati zatravljene  |
|  |  |    |ali utrjene z naravnimi materiali. Dovoljena je ograditev |
|  |  |    |igrišč z zaščitno ograjo. Asfaltiranje in betoniranje   |
|  |  |    |športnih površin in parkirišč ni dovoljeno. Izjemoma je  |
|  |  |    |dovoljena uporaba poroznih tlakov (najmanj 50 %      |
|  |  |    |propustnost vode).                    |
|  |  |    |Od pomožnih objektov so dovoljene le ureditve poti in   |
|  |  |    |elementi urbane opreme kot so klopi in koši. Začasni   |
|  |  |    |objekti za prireditve se lahko postavijo za dobo največ 7 |
|  |  |    |dni.                           |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|PO                                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |A  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|2 |A  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|PO |A  |    |                             |
|4 |A  |    |                             |
|PO |Ak |    |                             |
|8 |Ak |    |                             |
|PO |Ak |    |                             |
|10 |G  |    |                             |
|PO |G  |    |                             |
|12 |K1 |    |                             |
|PO |K1 |    |                             |
|14 |K1 |    |                             |
|PO |K1 |    |                             |
|21 |K2 |    |                             |
|PO |K2 |    |                             |
|33 |K2 |    |                             |
|PO |K2 |    |                             |
|44 |K2 |    |                             |
|PO |PC |    |                             |
|51 |PC |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|53 |  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|64 |  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|71 |  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|99 |  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|100|  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|120|  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|121|  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|131|  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|149|  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|150|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |A  |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|6 |Ak |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|PO |SK |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine.       |
|20 |SKvr|    |Nove objekte je potrebno locirati skladno z obstoječim  |
|PO |SKvr|    |zazidalnim redom (pravokotno na cesto) in ohranjati    |
|171|  |    |obstoječa razmerja stavbnih mas in arhitekturnih     |
|PO |  |    |značilnosti. Ob notranji prometnici gradnja ograj ni   |
|173|  |    |dopustna. Ohranjajo se obstoječi drevoredi in sadovnjaki. |
|PO |  |    |Novogradnje in druge ureditve so dopustne pod naslednjimi |
|179|  |    |pogoji:                          |
|  |  |    |Vse gradnje in druga dela, vključno s pomožnimi objekti, |
|  |  |    |je treba izvajati v skladu s podrobnimi kulturno     |
|  |  |    |varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.   |
|  |  |    |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti prilagojena    |
|  |  |    |tradicionalnemu vzorcu parcelacije naselja;        |
|  |  |    |Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih prostorov ni |
|  |  |    |dovoljeno spreminjati;                  |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja; Nadomestna gradnja mora povzeti tlorisne |
|  |  |    |in višinske gabarite, kakovostne elemente fasad ter    |
|  |  |    |lokacijo porušenega objekta. Gradnja večstanovanjskih hiš |
|  |  |    |in dvojčkov ni dovoljena; Pomožni objekti morajo biti   |
|  |  |    |oblikovani skladno z ambientom naselja.          |
|  |  |    |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, K+P+M s  |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod     |
|  |  |    |napuščem; gradbena linija objektov mora biti v vseh    |
|  |  |    |etažah enaka;                       |
|  |  |    |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom od 40 |
|  |  |    |do 45°, kritina temno siva ali opečno rdeča; osvetlitev  |
|  |  |    |podstrehe možna s klasično oblikovanimi frčadami;     |
|  |  |    |Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso |
|  |  |    |dovoljeni; dovoljena je izvedba balkonov po celotni    |
|  |  |    |dolžini vzdolžne fasade (lesen gank); okenske in vratne  |
|  |  |    |odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično  |
|  |  |    |razporejene; okenska stekla naj bodo deljena na pol;   |
|  |  |    |izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;    |
|  |  |    |večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni;    |
|  |  |    |V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva   |
|  |  |    |(les, kamen);                       |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |9344 Blečji vrh, izvesti arheološke raziskave.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |Ak |OPN   |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|22 |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11880 Gradišče, izvesti arheološke raziskave.       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|24 |Cv |    |                             |
|PO |SK |    |                             |
|28 |SK |    |                             |
|PO |SK |    |                             |
|153|SKvr|    |                             |
|PO |SKvr|    |                             |
|156|SKvr|    |                             |
|PO |  |    |                             |
|166|  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|174|  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|175|  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|177|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |Cv |OPN   |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|25 |Cv |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij. Proste  |
|PO |  |    |površine med zaselki naj ostanejo nepozidane.       |
|26 |  |    |Vse novogradnje morajo upoštevati konfiguracijo terena,  |
|  |  |    |postavljene morajo biti vzporedno s plastnicami.     |
|  |  |    |Obstoječa kvalitetna vegetacija se mora ohranjati v čim  |
|  |  |    |večji meri.                        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |Cv |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|27 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|  |  |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij. Proste  |
|  |  |    |površine med zaselki naj ostanejo nepozidane.       |
|  |  |    |Vse novogradnje morajo upoštevati konfiguracijo terena,  |
|  |  |    |postavljene morajo biti vzporedno s plastnicami.     |
|  |  |    |Obstoječa kvalitetna vegetacija se mora ohranjati v čim  |
|  |  |    |večji meri.                        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |G  |OPN   |V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Ob    |
|32 |G  |    |posegih v prostor je potrebno pridobiti pogoje      |
|PO |  |    |pristojnega organa.                    |
|35 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Vse posege v prostor je dopustno izvajati le tako, da se |
|152|  |    |ohranja vedute na cerkev Sv. Križa. Pri oblikovanju    |
|  |  |    |objektov neglede na zahtevnost je treba, zaradi vizualne |
|  |  |    |izpostavljenosti območja, strogo upoštevati oblikovalske |
|  |  |    |pogoje ruralnega naselja ter morfološke značilnosti.   |
|  |  |    |Znotraj vplivnega območja kulturne dediščine EŠD 2139   |
|  |  |    |Troščine, je treba za gradnjo in druga dela pridobiti   |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|154|  |    |V primeru, da je potrebno zaradi strmega terena ali    |
|  |  |    |drugih okoliščin izvesti dodatne tehnične posege, ki   |
|  |  |    |vizualno bolj prizadenejo prostor, je potrebno po izvedbi |
|  |  |    |posegov, lokacijo obvezno v čim večji meri ozeleniti in  |
|  |  |    |prilagoditi krajini.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|157|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja  |
|  |  |    |ter morfološke značilnosti, zaradi vizualne        |
|  |  |    |izpostavljenosti območja. Intenzivna ozelenitev      |
|  |  |    |izpostavljenih, nepravilnih posegov v prostor ob vzhodnem |
|  |  |    |robu.                           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|158|SK |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij. Proste  |
|PO |SK |    |površine med zaselki naj ostanejo nepozidane.       |
|165|SKvr|    |V območju naj se ohranjajo značilni vaški robovi s    |
|PO |SKvr|    |sadovnjaki. Novi objekti morajo biti locirani skladno z  |
|172|  |    |obstoječim zazidalnim redom, pri oblikovanju objektov je |
|PO |  |    |potrebno upoštevati obstoječa razmerja stavbnih mas in  |
|176|  |    |arhitekturnih značilnosti. Vse novogradnje morajo     |
|PO |  |    |upoštevati konfiguracijo terena, postavljene morajo biti |
|178|  |    |vzporedno s plastnicami.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|159|  |    |Pri gradnji novih objektov je treba upoštevati obstoječi |
|  |  |    |zazidalni red ob cesti in ohranjati arhitekturne     |
|  |  |    |značilnosti avtohtonih objektov.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|160|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|  |  |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij. Proste  |
|  |  |    |površine med zaselki naj ostanejo nepozidane.       |
|  |  |    |V območju naj se ohranjajo značilni vaški robovi s    |
|  |  |    |sadovnjaki. Novi objekti morajo biti locirani skladno z  |
|  |  |    |obstoječim zazidalnim redom, pri oblikovanju objektov je |
|  |  |    |potrebno upoštevati obstoječa razmerja stavbnih mas in  |
|  |  |    |arhitekturnih značilnosti. Vse novogradnje morajo     |
|  |  |    |upoštevati konfiguracijo terena, postavljene morajo biti |
|  |  |    |vzporedno s plastnicami.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba, |
|161|  |    |zaradi vizualne izpostavljenosti območja, strogo     |
|  |  |    |upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter   |
|  |  |    |morfološke značilnosti območja.              |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|162|  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11880 Gradišče, izvesti arheološke raziskave.       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba, |
|163|  |    |zaradi vizualne izpostavljenosti območja, strogo     |
|  |  |    |upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter   |
|  |  |    |morfološke značilnosti območja.              |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|164|  |    |Nove objekte je potrebno locirati skladno z obstoječim  |
|  |  |    |zazidalnim redom (pravokotno na cesto) in ohranjati    |
|  |  |    |obstoječa razmerja stavbnih mas in arhitekturnih     |
|  |  |    |značilnosti. Ob notranjih prometnicah gradnja ograj ni  |
|  |  |    |dopustna.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|167|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|  |  |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij. Proste  |
|  |  |    |površine med zaselki naj ostanejo nepozidane.       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|168|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|170|SSe |    |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|PO |SSe |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|184|SSe |    |značilnosti ruralnega naselja, zaradi vizualne      |
|PO |SSe |    |izpostavljenosti območja. Objekte na vizualno       |
|197|SSe |    |izpostavljenih legah je potrebno prikriti z ozelenitvijo |
|PO |  |    |z uporabo avtohtone vegetacije.              |
|198|  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|201|  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|202|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SSe |OPN   |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|182|SSe |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij. Proste  |
|PO |  |    |površine med zaselki naj ostanejo nepozidane.       |
|193|  |    |Vse novogradnje morajo upoštevati konfiguracijo terena,  |
|  |  |    |postavljene morajo biti vzporedno s plastnicami.     |
|  |  |    |Obstoječa kvalitetna vegetacija se mora ohranjati v čim  |
|  |  |    |večji meri.                        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SSe |OPN   |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|183|SSe |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij. Proste  |
|PO |SSe |    |površine med zaselki naj ostanejo nepozidane.       |
|189|SSe |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|196|  |    |                             |
|PO |  |    |                             |
|206|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SSe |OPN   |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|185|SSe |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij. Proste  |
|PO |SSe |    |površine med zaselki naj ostanejo nepozidane.       |
|192|SSe |    |Vse novogradnje morajo upoštevati konfiguracijo terena,  |
|PO |  |    |postavljene morajo biti vzporedno s plastnicami.     |
|194|  |    |Obstoječa kvalitetna vegetacija se mora ohranjati v čim  |
|PO |  |    |večji meri.                        |
|205|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SSe |OPN   |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|186|SSe |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|PO |SSe |    |na javno cesto ali pot, širino individualnega priključka |
|188|  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|PO |  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|190|  |    |skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem stavku. Pred tem  |
|  |  |    |gradnja na tem območju ni dopustna. Gradnja dvojčkov ni  |
|  |  |    |dopustna.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SSe |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|187|SSe |    |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|PO |SSe |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|199|SSe |    |na javno cesto ali pot, širino individualnega priključka |
|PO |  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|200|  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|PO |  |    |skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem stavku. Pred tem  |
|203|  |    |gradnja na tem območju ni dopustna.            |
|  |  |    |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|  |  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti ruralnega naselja, zaradi vizualne      |
|  |  |    |izpostavljenosti območja. Objekte na vizualno       |
|  |  |    |izpostavljenih legah je potrebno prikriti z ozelenitvijo |
|  |  |    |z uporabo avtohtone vegetacije.              |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SSe |OPN   |Dopustna je gradnja eno in dvostanovanjskih hiš.     |
|191|  |    |Dopustna izraba: FZ = največ 0.3, DOBP = najmanj 50 %;  |
|  |  |    |Višinski gabariti: K+P+M. Velikost zemljišča namenjenega |
|  |  |    |gradnji je najmanj 600 m2.                |
|  |  |    |V pritličnih prostorih se lahko zagotavljajo površine za |
|  |  |    |mirne poslovne ali obrtne dejavnosti. Ravne strehe niso  |
|  |  |    |dovoljene. Zahteva se enotna orientacija slemena.     |
|  |  |    |Zagotovi se minimalno 4 m infrastrukturni koridor za   |
|  |  |    |potrebe javne ceste in komunalne infrastrukture.     |
|  |  |    |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|  |  |    |skupne prometnice. Slepo zaključena prometnica mora imeti |
|  |  |    |obračališče na katerem je možno obrniti tovorno vozilo  |
|  |  |    |brez prikolice. Pred gradnjo objektov se mora urediti   |
|  |  |    |komunalno infrastrukturo in dostopno cesto. Širino    |
|  |  |    |individualnega priključka za posamezen objekt določi   |
|  |  |    |projektant v PGD projektu. Parcelacija zemljišč      |
|  |  |    |namenjenih gradnji je možna samo v skladu z navedenimi  |
|  |  |    |pogoji, pred tem gradnja na tem območju ni dopustna.   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SSe |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|195|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|  |  |    |Nove objekte je potrebno locirati skladno z obstoječim  |
|  |  |    |zazidalnim redom (pravokotno na cesto) in ohranjati    |
|  |  |    |obstoječa razmerja stavbnih mas in arhitekturnih     |
|  |  |    |značilnosti. Ob notranjih prometnicah gradnja ograj ni  |
|  |  |    |dopustna.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SSe |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|204|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|  |  |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij. Proste  |
|  |  |    |površine med zaselki naj ostanejo nepozidane.       |
|  |  |    |Dopustna izraba: FZ = največ 0.3, DOBP = najmanj 50 %;  |
|  |  |    |Višinski gabariti: P+M. Velikost zemljišča namenjenega  |
|  |  |    |gradnji je najmanj 600 m2.                |
|  |  |    |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|  |  |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|  |  |    |na javno cesto ali pot. Slepo zaključena prometnica mora |
|  |  |    |imeti obračališče na katerem je možno obrniti tovorno   |
|  |  |    |vozilo brez prikolice. Širino individualnega priključka  |
|  |  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|  |  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|  |  |    |skladu z navedenimi pogoji, pred tem gradnja na tem    |
|  |  |    |območju ni dopustna. V pritličnih prostorih se lahko   |
|  |  |    |zagotavljajo površine za mirne poslovne ali obrtne    |
|  |  |    |dejavnosti. Ravne strehe niso dovoljene. Zahteva se    |
|  |  |    |enotna orientacija slemena. Kleti niso dovoljene.     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |SSv |OPN   |Za vsak poseg v rob naselja je obvezna ozelenitev, ki   |
|207|  |    |zagotavlja kontinuiteto značilne podobe naselij. Proste  |
|  |  |    |površine med zaselki naj ostanejo nepozidane.       |
|  |  |    |V enoti se dopušča legalizacija obstoječe večstanovanjske |
|  |  |    |hiše. Gradnja novih večstanovanjskih hiš ni dopustna.   |
|  |  |    |V območju ne velja določilo, da je potrebno 2/3 parkirnih |
|  |  |    |mest zagotoviti v podzemnih garažah ali v okviru     |
|  |  |    |osnovnega objekta.                    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |ZD |OPN   |Območje naj ostane nepozidano, ohranjanje kulturnih teras |
|209|  |    |in vedut na osrednjo dominanto – cerkev.         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |ZK |OPN   |Znotraj vplivnega območja kulturne dediščine EŠD 2139   |
|210|  |    |Troščine, je treba za gradnjo in druga dela pridobiti   |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |ZK |OPN   |V enoti se dopušča svobodnejše oblikovanje poslovilnega  |
|211|  |    |objekta oziroma mrliške vežice, glede oblikovanja strehe |
|  |  |    |in naklonov strešin, razmerja stranic itd., pri čemer se |
|  |  |    |dopušča največja višina objekta K+P+M. Zaradi       |
|  |  |    |izpostavljene lege je obvezna ozelenitev območja, kar   |
|  |  |    |mora biti ustrezno prikazano tudi v projektni       |
|  |  |    |dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |ZS |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|213|  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 22, 26, 27b, 30, 31, 32.             |
|  |  |    |Površine igrišč morajo ostati zatravljene ali utrjene z  |
|  |  |    |naravnimi materiali. Asfaltiranje in betoniranje športnih |
|  |  |    |površin ni dovoljeno. Izjemoma je dovoljena uporaba    |
|  |  |    |poroznih tlakov (najmanj 50 % propustnost vode).     |
|  |  |    |Dopustne so ureditve peščenih poti z elementi urbane   |
|  |  |    |opreme kot so klopi, koši in informacijske ter      |
|  |  |    |usmerjevalne table.                    |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|PO |ZS |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|215|  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 22, 26, 27b, 30, 31, 32.             |
|  |  |    |Športna igrišča morajo biti izvedena s transparentnimi  |
|  |  |    |varovalnimi ograjami. Izjemoma se dopušča gradnja     |
|  |  |    |podpornih zidov zaradi naklonov terena. Dopušča se    |
|  |  |    |postavitev urbane opreme.                 |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
+----------------------------------------------------------------------------+
|RA                                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |A  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|3 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni dovoljena.  |
|  |  |    |Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z     |
|  |  |    |ambientom naselja.                    |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja:                     |
|  |  |    |– Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s  |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod napuščem |
|  |  |    |ali P+1+M brez kolenčnega zidu; gradbena linija objektov |
|  |  |    |mora biti v vseh etažah enaka;              |
|  |  |    |– Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom 40 |
|  |  |    |do 45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;   |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami;                         |
|  |  |    |– Oblikovanje fasad:                   |
|  |  |    |– balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso dovoljeni;    |
|  |  |    |dovoljena je izvedba balkonov po celotni dolžini vzdolžne |
|  |  |    |fasade (lesen gank);                   |
|  |  |    |– okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne,    |
|  |  |    |pravokotne in simetrično razporejene; okenska stekla naj |
|  |  |    |bodo deljena na pol;                   |
|  |  |    |– izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;   |
|  |  |    |– večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni;   |
|  |  |    |– V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva  |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |A  |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|7 |  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine. Gradnja   |
|  |  |    |dvojčkov ni dopustna.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |A  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|10 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |CD |OPN   |Dopustna je gradnja prometne, komunalne in energetske   |
|13 |  |    |infrastrukture ter gradnja objektov za zaščito in     |
|  |  |    |reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč. Dopustna  |
|  |  |    |je nadomestna gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje   |
|  |  |    |obstoječih objektov. Potrebna je vizualna sanacija    |
|  |  |    |opornega zidu pokopališča.                |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |ne poškoduje naravna vrednota ter da se njena vidna    |
|  |  |    |podoba čim manj spreminja.                |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11868 Kopanj, izvesti arheološke raziskave.        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |CD |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|14 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti obstoječe |
|  |  |    |naselbinske dediščine.                  |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |ne poškoduje naravna vrednota ter da se njena vidna    |
|  |  |    |podoba čim manj spreminja.                |
|  |  |    |V območju se dopušča le gradnja objektov, ki so v skladu |
|  |  |    |z obstoječo dejavnostjo ter gradnja prometne, komunalne  |
|  |  |    |in energetske infrastrukture ter gradnja objektov za   |
|  |  |    |zaščito in reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč. |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11868 Kopanj, izvesti arheološke raziskave.        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |CD |OPN   |Enota je prioritetno namenjena za gradnjo nove osnovne  |
|15 |  |    |šole ter športno rekreacijskih objektov in površin.    |
|  |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 6 (samo v obstoječem objektu), 9 (samo v     |
|  |  |    |obstoječem objektu), 11, 12, 15 (samo v obstoječem    |
|  |  |    |objektu), 19 (prva, druga alineja), 20, 21, 22, 23, 24  |
|  |  |    |(samo v obstoječem objektu), 25, 26, 27a, 27b, 30, 31,  |
|  |  |    |32.                            |
|  |  |    |Za enoto se izdela celovito arhitekturno in krajinsko   |
|  |  |    |arhitekturno ureditev. Vse gradnje in druga dela je treba |
|  |  |    |izvajati v skladu s podrobnimi kulturno varstvenimi    |
|  |  |    |pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.         |
|  |  |    |Novi objekti se načrtujejo v skladu s smotrnimi      |
|  |  |    |tehničnimi rešitvami, skladnimi z dosežki znanosti,    |
|  |  |    |tehnologije in ekonomičnosti ter zadnjim stanjem gradbene |
|  |  |    |tehnike pri čemer morajo slediti vzpostavljeni oblikovni |
|  |  |    |identiteti in homogenosti območja ter biti prilagojeni  |
|  |  |    |okoliškim objektom ter ureditvam.             |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Ob regionalni cesti in   |
|16 |Cv |    |notranjih prometnicah gradnja ograj ni dopustna.     |
|RA |SK |    |Ohranjajo se obstoječi sadovnjaki in vrtače.       |
|18 |SK |    |                             |
|RA |SK |    |                             |
|96 |SK |    |                             |
|RA |SK |    |                             |
|97 |SK |    |                             |
|RA |SK |    |                             |
|99 |SKvr|    |                             |
|RA |SSe |    |                             |
|100|SSe |    |                             |
|RA |SSe |    |                             |
|101|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|104|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|117|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|135|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|141|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|147|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|150|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |Cv |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|20 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Vsi posegi morajo težiti k ureditvi osrednje odprte javne |
|  |  |    |površine.                         |
|  |  |    |Vse gradnje in druga dela, vključno s pomožnimi objekti, |
|  |  |    |je treba izvajati v skladu s podrobnimi kulturno     |
|  |  |    |varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.   |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja.                     |
|  |  |    |Nadomestne gradnje niso dovoljene, razen kadar je to   |
|  |  |    |nujno zaradi tehničnih in varnostnih razmer. To je    |
|  |  |    |potrebno obrazložiti in utemeljiti v postopku za     |
|  |  |    |pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.    |
|  |  |    |Nadomestna gradnja mora povzeti tlorisne in višinske   |
|  |  |    |gabarite, kakovostne elemente fasad ter lokacijo     |
|  |  |    |porušenega objekta.                    |
|  |  |    |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti prilagojene    |
|  |  |    |tradicionalnemu vzorcu parcelacije naselja;        |
|  |  |    |Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih prostorov ni |
|  |  |    |dovoljeno spreminjati.                  |
|  |  |    |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni dovoljena;  |
|  |  |    |Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z     |
|  |  |    |ambientom naselja.                    |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja.                     |
|  |  |    |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s   |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod napuščem |
|  |  |    |ali P+1+M brez kolenčnega zidu; gradbena linija objektov |
|  |  |    |mora biti v vseh etažah enaka.              |
|  |  |    |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom 40 do |
|  |  |    |45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;    |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami.                         |
|  |  |    |Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso |
|  |  |    |dovoljeni; dovoljena je izvedba balkonov po celotni    |
|  |  |    |dolžini vzdolžne fasade (lesen gank); okenske in vratne  |
|  |  |    |odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično  |
|  |  |    |razporejene; okenska stekla naj bodo deljena na pol;   |
|  |  |    |izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;    |
|  |  |    |večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni.    |
|  |  |    |V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva   |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |G  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|22 |G  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|RA |G  |    |                             |
|23 |G  |    |                             |
|RA |G  |    |                             |
|25 |G  |    |                             |
|RA |G  |    |                             |
|26 |K1 |    |                             |
|RA |K1 |    |                             |
|28 |K1 |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|29 |  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|31 |  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|34 |  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|35 |  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|36 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |K1 |    |                             |
|38 |K1 |    |                             |
|RA |K2 |    |                             |
|39 |K2 |    |                             |
|RA |K2 |    |                             |
|53 |K2 |    |                             |
|RA |K2 |    |                             |
|55 |K2 |    |                             |
|RA |K2 |    |                             |
|59 |VC |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|61 |  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|70 |  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|76 |  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|79 |  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|152|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |K2 |OPN   |Območje namenjeno kmetijskim dejavnostim, z souporabo   |
|51 |  |    |prostora kot površine za skakalnice in smučišče v zimskem |
|  |  |    |času. Dopuščajo se ureditve naprav za potrebe smučišča.  |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |PC |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|85 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SK |OPN   |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni dovoljena   |
|89 |SK |    |Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z     |
|RA |SK |    |ambientom naselja.                    |
|90 |SK |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|RA |SK |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|91 |  |    |zasnovo naselja:                     |
|RA |  |    |– Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s  |
|107|  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod napuščem |
|RA |  |    |ali P+1+M brez kolenčnega zidu; gradbena linija objektov |
|122|  |    |mora biti v vseh etažah enaka;              |
|  |  |    |– Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom 40 |
|  |  |    |do 45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;   |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami;                         |
|  |  |    |– Oblikovanje fasad:                   |
|  |  |    |– balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso dovoljeni;    |
|  |  |    |dovoljena je izvedba balkonov po celotni dolžini vzdolžne |
|  |  |    |fasade (lesen gank);                   |
|  |  |    |– okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne,    |
|  |  |    |pravokotne in simetrično razporejene; okenska stekla naj |
|  |  |    |bodo deljena na pol;                   |
|  |  |    |– izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;   |
|  |  |    |– večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni;   |
|  |  |    |– V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva  |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
|  |  |    |Znotraj vplivnega območja kulturne dediščine EŠD 24421  |
|  |  |    |Zagradec pri Grosupljem – kulturna krajina Radensko    |
|  |  |    |polje, je treba za gradnjo in druga dela pridobiti    |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|92 |SK |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja  |
|RA |  |    |ter morfološke značilnosti obstoječe zazidave. Varovanje |
|94 |  |    |in vzdrževanje vaškega roba celotne vasi.         |
|  |  |    |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni dovoljena   |
|  |  |    |Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z     |
|  |  |    |ambientom naselja.                    |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja:                     |
|  |  |    |– Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s  |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod napuščem |
|  |  |    |ali P+1+M brez kolenčnega zidu; gradbena linija objektov |
|  |  |    |mora biti v vseh etažah enaka;              |
|  |  |    |– Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom 40 |
|  |  |    |do 45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;   |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami;                         |
|  |  |    |– Oblikovanje fasad:                   |
|  |  |    |– balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso dovoljeni;    |
|  |  |    |dovoljena je izvedba balkonov po celotni dolžini vzdolžne |
|  |  |    |fasade (lesen gank);                   |
|  |  |    |– okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne,    |
|  |  |    |pravokotne in simetrično razporejene; okenska stekla naj |
|  |  |    |bodo deljena na pol;                   |
|  |  |    |– izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;   |
|  |  |    |– večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni;   |
|  |  |    |– V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva  |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|93 |SK |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|RA |SK |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine. Gradnja   |
|109|SK |    |dvojčkov ni dopustna.                   |
|RA |SK |    |                             |
|114|SK |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|118|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|123|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|125|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|95 |SK |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|RA |SK |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|119|SKvr|    |naselja.                         |
|RA |SKvr|    |                             |
|124|SKvr|    |                             |
|RA |SSe |    |                             |
|136|SSe |    |                             |
|RA |SSe |    |                             |
|137|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|139|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|144|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|145|  |    |                             |
|RA |  |    |                             |
|146|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Ob regionalni cesti in   |
|98 |  |    |notranjih prometnicah gradnja ograj ni dopustna.     |
|  |  |    |Ohranjajo se obstoječi sadovnjaki in vrtače.       |
|  |  |    |V območju je potrebna ureditev prometne dostopnosti.   |
|  |  |    |Zahteva se združevanje dostopov do objektov. Najmanjša  |
|  |  |    |širina dostopnih poti je 4 m, ki se priključuje na javno |
|  |  |    |cesto ali pot.                      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|102|SKvr|    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|RA |SKvr|    |Vse gradnje in druga dela, vključno s pomožnimi objekti, |
|129|  |    |je treba izvajati v skladu s podrobnimi kulturno     |
|RA |  |    |varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.   |
|134|  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja.                     |
|  |  |    |Nadomestne gradnje niso dovoljene, razen kadar je to   |
|  |  |    |nujno zaradi tehničnih in varnostnih razmer. To je    |
|  |  |    |potrebno obrazložiti in utemeljiti v postopku za     |
|  |  |    |pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.    |
|  |  |    |Nadomestna gradnja mora povzeti tlorisne in višinske   |
|  |  |    |gabarite, kakovostne elemente fasad ter lokacijo     |
|  |  |    |porušenega objekta.                    |
|  |  |    |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti prilagojene    |
|  |  |    |tradicionalnemu vzorcu parcelacije naselja.        |
|  |  |    |Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih prostorov ni |
|  |  |    |dovoljeno spreminjati.                  |
|  |  |    |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni dovoljena;  |
|  |  |    |Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z     |
|  |  |    |ambientom naselja.                    |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja.                     |
|  |  |    |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s   |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod napuščem |
|  |  |    |ali P+1+M brez kolenčnega zidu; gradbena linija objektov |
|  |  |    |mora biti v vseh etažah enaka.              |
|  |  |    |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom 40 do |
|  |  |    |45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;    |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami.                         |
|  |  |    |Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso |
|  |  |    |dovoljeni; dovoljena je izvedba balkonov po celotni    |
|  |  |    |dolžini vzdolžne fasade (lesen gank); okenske in vratne  |
|  |  |    |odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično  |
|  |  |    |razporejene; okenska stekla naj bodo deljena na pol;   |
|  |  |    |izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;    |
|  |  |    |večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni.    |
|  |  |    |V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva   |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|103|  |    |skladu s112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Zaradi izpostavljene lege je obvezna ozelenitev na    |
|  |  |    |severni in zahodnem robu naselja.             |
|  |  |    |Vse gradnje in druga dela, vključno s pomožnimi objekti, |
|  |  |    |je treba izvajati v skladu s podrobnimi kulturno     |
|  |  |    |varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.   |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja.                     |
|  |  |    |Nadomestne gradnje niso dovoljene, razen kadar je to   |
|  |  |    |nujno zaradi tehničnih in varnostnih razmer. To je    |
|  |  |    |potrebno obrazložiti in utemeljiti v postopku za     |
|  |  |    |pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.    |
|  |  |    |Nadomestna gradnja mora povzeti tlorisne in višinske   |
|  |  |    |gabarite, kakovostne elemente fasad ter lokacijo     |
|  |  |    |porušenega objekta.                    |
|  |  |    |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti prilagojene    |
|  |  |    |tradicionalnemu vzorcu parcelacije naselja;        |
|  |  |    |Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih prostorov ni |
|  |  |    |dovoljeno spreminjati.                  |
|  |  |    |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni dovoljena;  |
|  |  |    |Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z     |
|  |  |    |ambientom naselja.                    |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja.                     |
|  |  |    |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s   |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod napuščem |
|  |  |    |ali P+1+M brez kolenčnega zidu; gradbena linija objektov |
|  |  |    |mora biti v vseh etažah enaka.              |
|  |  |    |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom 40 do |
|  |  |    |45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;    |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami; Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih   |
|  |  |    |fasadah, niso dovoljeni; dovoljena je izvedba balkonov po |
|  |  |    |celotni dolžini vzdolžne fasade (lesen gank); okenske in |
|  |  |    |vratne odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in    |
|  |  |    |simetrično razporejene; okenska stekla naj bodo deljena  |
|  |  |    |na pol; izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih   |
|  |  |    |barv; večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni; |
|  |  |    |V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva   |
|  |  |    |(les, kamen); Gradnja objektov in drugi posegi se     |
|  |  |    |izvedejo tako, da se prepreči vpliv na bližnji vodotok in |
|  |  |    |mejne poplavne površine ter na okoliške mokrotne     |
|  |  |    |travniške površine na območju Radenskega polja.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|110|SKvr|    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|RA |  |    |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni dovoljena.  |
|138|  |    |Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z     |
|  |  |    |ambientom naselja.                    |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja:                     |
|  |  |    |– Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s  |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod napuščem |
|  |  |    |ali P+1+M brez kolenčnega zidu; gradbena linija objektov |
|  |  |    |mora biti v vseh etažah enaka;              |
|  |  |    |– Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom 40 |
|  |  |    |do 45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;   |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami;                         |
|  |  |    |– Oblikovanje fasad:                   |
|  |  |    |– balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso dovoljeni;    |
|  |  |    |dovoljena je izvedba balkonov po celotni dolžini vzdolžne |
|  |  |    |fasade (lesen gank);                   |
|  |  |    |– okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne,    |
|  |  |    |pravokotne in simetrično razporejene; okenska stekla naj |
|  |  |    |bodo deljena na pol;                   |
|  |  |    |– izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;   |
|  |  |    |– večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni;   |
|  |  |    |– V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva  |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
|  |  |    |Znotraj vplivnega območja kulturne dediščine EŠD 24421  |
|  |  |    |Zagradec pri Grosupljem – kulturna krajina Radensko    |
|  |  |    |polje, je treba za gradnjo in druga dela pridobiti    |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SK |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|112|SK |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|RA |SK |    |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|113|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|RA |  |    |značilnosti obstoječe naselbinske dediščine. Gradnja   |
|127|  |    |dvojčkov ni dopustna.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|120|SK |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja  |
|RA |SSe |    |ter morfološke značilnosti obstoječe zazidave. Varovanje |
|128|  |    |in vzdrževanje vaškega roba celotne vasi.         |
|RA |  |    |Zaradi izpostavljene lege je obvezna ozelenitev enote   |
|143|  |    |proti dolini.                       |
|  |  |    |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni dovoljena   |
|  |  |    |Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z     |
|  |  |    |ambientom naselja.                    |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja:                     |
|  |  |    |– Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s  |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod napuščem |
|  |  |    |ali P+1+M brez kolenčnega zidu; gradbena linija objektov |
|  |  |    |mora biti v vseh etažah enaka;              |
|  |  |    |– Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom 40 |
|  |  |    |do 45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;   |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami;                         |
|  |  |    |– Oblikovanje fasad:                   |
|  |  |    |– balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso dovoljeni;    |
|  |  |    |dovoljena je izvedba balkonov po celotni dolžini vzdolžne |
|  |  |    |fasade (lesen gank);                   |
|  |  |    |– okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne,    |
|  |  |    |pravokotne in simetrično razporejene; okenska stekla naj |
|  |  |    |bodo deljena na pol;                   |
|  |  |    |– izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;   |
|  |  |    |– večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni;   |
|  |  |    |– V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva  |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SKvr|OPN   |Vse gradnje in druga dela, vključno s pomožnimi objekti, |
|130|  |    |je treba izvajati v skladu s podrobnimi kulturno     |
|  |  |    |varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.   |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja.                     |
|  |  |    |Nadomestne gradnje niso dovoljene, razen kadar je to   |
|  |  |    |nujno zaradi tehničnih in varnostnih razmer. To je    |
|  |  |    |potrebno obrazložiti in utemeljiti v postopku za     |
|  |  |    |pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.    |
|  |  |    |Nadomestna gradnja mora povzeti tlorisne in višinske   |
|  |  |    |gabarite, kakovostne elemente fasad ter lokacijo     |
|  |  |    |porušenega objekta.                    |
|  |  |    |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti prilagojene    |
|  |  |    |tradicionalnemu vzorcu parcelacije naselja.        |
|  |  |    |Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih prostorov ni |
|  |  |    |dovoljeno spreminjati.                  |
|  |  |    |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni dovoljena;  |
|  |  |    |Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z     |
|  |  |    |ambientom naselja.                    |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja.                     |
|  |  |    |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s   |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod napuščem |
|  |  |    |ali P+1+M brez kolenčnega zidu; gradbena linija objektov |
|  |  |    |mora biti v vseh etažah enaka.              |
|  |  |    |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom 40 do |
|  |  |    |45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;    |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|  |  |    |Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso |
|  |  |    |dovoljeni; dovoljena je izvedba balkonov po celotni    |
|  |  |    |dolžini vzdolžne fasade (lesen gank); okenske in vratne  |
|  |  |    |odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično  |
|  |  |    |razporejene; okenska stekla naj bodo deljena na pol;   |
|  |  |    |izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;    |
|  |  |    |večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni.    |
|  |  |    |V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva   |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SKvr|OPN   |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni dovoljena.  |
|140|  |    |Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z     |
|  |  |    |ambientom naselja.                    |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja:                     |
|  |  |    |– Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s  |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod napuščem |
|  |  |    |ali P+1+M brez kolenčnega zidu; gradbena linija objektov |
|  |  |    |mora biti v vseh etažah enaka;              |
|  |  |    |– Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom 40 |
|  |  |    |do 45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;   |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami;                         |
|  |  |    |– Oblikovanje fasad:                   |
|  |  |    |– balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso dovoljeni;    |
|  |  |    |dovoljena je izvedba balkonov po celotni dolžini vzdolžne |
|  |  |    |fasade (lesen gank);                   |
|  |  |    |– okenske in vratne odprtine morajo biti pokončne,    |
|  |  |    |pravokotne in simetrično razporejene; okenska stekla naj |
|  |  |    |bodo deljena na pol;                   |
|  |  |    |– izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;   |
|  |  |    |– večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni;   |
|  |  |    |– V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva  |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SSe |OPN   |Zaradi izpostavljene lege je obvezna ozelenitev na    |
|142|  |    |severni in zahodnem robu naselja.             |
|  |  |    |Vse gradnje in druga dela, vključno s pomožnimi objekti, |
|  |  |    |je treba izvajati v skladu s podrobnimi kulturno     |
|  |  |    |varstvenimi pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.   |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja.                     |
|  |  |    |Nadomestne gradnje niso dovoljene, razen kadar je to   |
|  |  |    |nujno zaradi tehničnih in varnostnih razmer. To je    |
|  |  |    |potrebno obrazložiti in utemeljiti v postopku za     |
|  |  |    |pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.    |
|  |  |    |Nadomestna gradnja mora povzeti tlorisne in višinske   |
|  |  |    |gabarite, kakovostne elemente fasad ter lokacijo     |
|  |  |    |porušenega objekta.                    |
|  |  |    |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti prilagojene    |
|  |  |    |tradicionalnemu vzorcu parcelacije            |
|  |  |    |naselja;.Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih   |
|  |  |    |prostorov ni dovoljeno spreminjati.            |
|  |  |    |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni dovoljena;  |
|  |  |    |Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z     |
|  |  |    |ambientom naselja.                    |
|  |  |    |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo biti po     |
|  |  |    |tipologiji, višinah in legi skladne s tradicionalno    |
|  |  |    |zasnovo naselja.                     |
|  |  |    |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen tloris, P+M s   |
|  |  |    |kolenčnim zidcem največ 1 m v celoti skritim pod napuščem |
|  |  |    |ali P+1+M brez kolenčnega zidu; gradbena linija objektov |
|  |  |    |mora biti v vseh etažah enaka.              |
|  |  |    |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z naklonom 40 do |
|  |  |    |45°, kritina temno siva betonska ali opečno rdeča;    |
|  |  |    |osvetlitev podstrehe možna s klasično oblikovanimi    |
|  |  |    |frčadami.                         |
|  |  |    |Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih fasadah, niso |
|  |  |    |dovoljeni; dovoljena je izvedba balkonov po celotni    |
|  |  |    |dolžini vzdolžne fasade (lesen gank); okenske in vratne  |
|  |  |    |odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in simetrično  |
|  |  |    |razporejene; okenska stekla naj bodo deljena na pol;   |
|  |  |    |izvedba v zaglajenem ometu svetlih pastelnih barv;    |
|  |  |    |večkotni izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni.    |
|  |  |    |V čim večji meri naj se uporabljajo avtohtona gradiva   |
|  |  |    |(les, kamen).                       |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |prepreči vpliv na bližnji vodotok in mejne poplavne    |
|  |  |    |površine ter na okoliške mokrotne travniške površine na  |
|  |  |    |območju Radenskega polja.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |SSe |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|151|  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
|  |  |    |Zaradi izpostavljene lege je obvezna ozelenitev roba   |
|  |  |    |enote proti dolini.                    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |ZD |OPN   |Varuje se celotno območje kapele. Ureditev kapele z    |
|153|  |    |okolico – strogo varovanje kulturne dediščine.      |
|  |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 19 (druga alineja), 20 (turistične oznake,    |
|  |  |    |spominska obeležja, urbana oprema, neprometni znaki), 22, |
|  |  |    |25 (zelenice, parki, sprehajalne poti), 26, 31.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |ZS |OPN   |Območje klubskega objekta:                |
|154|  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 19 (druga alineja), 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, |
|  |  |    |32.                            |
|  |  |    |V območju je izjemoma dopustna tudi gradnja klubskega   |
|  |  |    |objekta za potrebe skakalnega društva največ 100 m2 BTPS, |
|  |  |    |višina objekta P+M, simetrična dvokapnica z naklonom   |
|  |  |    |strehe od 35 do 45 stopinj, in razmerje stranic 1:1.4,  |
|  |  |    |odstopanja so dopustna 1 m po daljši stranici.      |
|  |  |    |Dopušča se tudi gradnja manjšega športnega igrišča    |
|  |  |    |oziroma poligona za potrebe treningov skakalnega društva |
|  |  |    |(površine do 150 m2) in ureditev parkirišča.       |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |ZS |OPN   |Območje doskočišča velike skakalnice:           |
|155|  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 22, 26, 30, 31, 32.               |
|  |  |    |V območju je izjemoma dopustno urejanje, rekonstrukcija  |
|  |  |    |in modernizacija obstoječe skakalnice ter gradnja     |
|  |  |    |pomožnih objektov za potrebe skakalnice (stolp,      |
|  |  |    |komentatorska kabina, žičnica oziroma vzpenjača itd.)   |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
|  |  |    |V času tekmovanja je v območju dopustna tudi postavitev  |
|  |  |    |stojnice za prodajo hrane in pijače ter postavitev    |
|  |  |    |prenosnih sanitarij.                   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|RA |ZS |OPN   |Območje skakalnice:                    |
|156|  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 22, 26, 30, 31, 32.               |
|  |  |    |V območju je izjemoma dopustna tudi gradnja skakalnic,  |
|  |  |    |urejanje, rekonstrukcija in modernizacija obstoječih   |
|  |  |    |skakalnic, gradnja pomožnih objektov za potrebe      |
|  |  |    |skakalnice (stolp, komentatorska kabina, žičnica oziroma |
|  |  |    |vzpenjača itd.).                     |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
|  |  |    |V času tekmovanja je v območju dopustna tudi postavitev  |
|  |  |    |stojnice za prodajo hrane in pijače ter postavitev    |
|  |  |    |prenosnih sanitarij.                   |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠJ                                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |A  |OPN   |Do izvedbe dviga ceste ali izvedba visokovodnega nasipa  |
|18 |  |    |ob cesti Grosuplje–Ponova vas, med mostom čez bičje do  |
|  |  |    |objekta na naslovu Ponova vas 2, na koto 327,8 m (Q100 + |
|  |  |    |0.5 m) so na poplavnem območju dopustni le tisti posegi v |
|  |  |    |prostor in dejavnosti, ki jih v skladu z razvrstitvijo v |
|  |  |    |določeni razred poplavne nevarnosti določajo predpisi s  |
|  |  |    |področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane    |
|  |  |    |erozije voda.                       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |Ak |OPN   |Območje je namenjeno prestavitvi kmetije.         |
|26 |  |    |V območju je dopustna gradnja samo ene eno ali      |
|  |  |    |dvostanovanjske hiše, za potrebe kmetije. Gradbeno    |
|  |  |    |dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta se lahko   |
|  |  |    |pridobi šele po izgradnji temeljnega gospodarskega    |
|  |  |    |poslopja kmetije, ki ga ni mogoče postaviti na območju  |
|  |  |    |obstoječe kmetije in po pridobitvi ustreznega uporabnega |
|  |  |    |dovoljenja za tovrstno gospodarsko poslopje.       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |BT |OPN   |Območje je namenjeno oblikovanju vstopne točke v Županovo |
|43 |  |    |jamo. V enoti je, izven zavarovanega območja, dovoljena  |
|  |  |    |izgradnja parkirnih površin, rekonstrukcija ali      |
|  |  |    |nadomestitev objekta na obstoječi lokaciji za potrebe   |
|  |  |    |gostinske dejavnosti in dejavnosti informacijske pisarne |
|  |  |    |ter gradnja potrebnih spremljajočih pomožnih objektov,  |
|  |  |    |sanitarij, informacijskih tabel in podobno.        |
|  |  |    |Pri rekonstrukciji ali nadomestitvi objekta in postavitvi |
|  |  |    |ostale opreme območja se uporabljajo naravni materiali.  |
|  |  |    |Gabarit obstoječega objekta se ne sme povečati. Parkirne |
|  |  |    |površine morajo biti opremljene z lovilci olj in     |
|  |  |    |ozelenjene. Na 3 parkirna mesta se posadi eno drevo večje |
|  |  |    |kot 3 m. Urediti je treba parkirne površine za avtobuse. |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |CD |OPN   |Do izvedbe visokovodnega nasipa pod osnovno šolo v    |
|44 |  |    |naselju Št. Jurij so na poplavnem območju dopustni le   |
|  |  |    |tisti posegi v prostor in dejavnosti, ki jih v skladu z  |
|  |  |    |razvrstitvijo v določeni razred poplavne nevarnosti    |
|  |  |    |določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z |
|  |  |    |njimi povezane erozije voda. Nasip se zgradi med     |
|  |  |    |vodotokom Sevnik in cesto, na območju med mostom in 250  |
|  |  |    |metrov gorvodno, na koto 336,7 m (Q500 + 0,5 m).     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |CD |OPN   |Do izvedbe visokovodnega nasipa nad osnovno šolo v    |
|45 |  |    |naselju Št. Jurij so na poplavnem območju dopustni le   |
|  |  |    |tisti posegi v prostor in dejavnosti, ki jih v skladu z  |
|  |  |    |razvrstitvijo v določeni razred poplavne nevarnosti    |
|  |  |    |določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z |
|  |  |    |njimi povezane erozije voda. Nasip se zgradi na celotni  |
|  |  |    |dolžini od gozda do vodotoka nad šolo in ob vodotoku   |
|  |  |    |Globošček do mostu, na koto 337,2 m (Q500 + 0,5 m).    |
|  |  |    |Območje je namenjeno ureditvi športnih in otroških igrišč |
|  |  |    |za potrebe šole.                     |
|  |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 19 (prva, druga alineja), 20, 21, 22, 23, 24,  |
|  |  |    |25, 26, 27b, 30, 31, 32.                 |
|  |  |    |Uredi se parkirne in zelene površine. Območje naj se   |
|  |  |    |ozeleni. Število dreves na ha: najmanj 10 kom. Na učenca |
|  |  |    |je treba zagotoviti 25–35 m2 površine zemljišča, ki jih  |
|  |  |    |je mogoče uporabljati za igro. Za ozelenitev se mora   |
|  |  |    |uporabiti tudi srednje velika in velika drevesa. Športna |
|  |  |    |igrišča so lahko izvedena le v ploskovni obliki z     |
|  |  |    |ustreznimi transparentnimi zaščitnimi ograjami.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |Cv |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba, |
|48 |Cv |    |zaradi vizualne izpostavljenosti območja in varovanja   |
|ŠJ |Cv |    |robov naselja, strogo upoštevati oblikovalske pogoje   |
|62 |SK |    |ruralnega naselja.                    |
|ŠJ |SK |    |                             |
|69 |SK |    |                             |
|ŠJ |SKvr|    |                             |
|260|SKvr|    |                             |
|ŠJ |SKvr|    |                             |
|264|SKvr|    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|265|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|311|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|340|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|343|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|355|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |Cv |OPN   |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|49 |SK |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|ŠJ |SKvr|    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|248|SKvr|    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|ŠJ |SKvr|    |11875 Pece, izvesti arheološke raziskave.         |
|314|SKvr|    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|324|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|329|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|332|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|51 |  |    |Varuje se celotno območje sadovnjaka. Uredi se cerkev z  |
|  |  |    |okolico – strogo varovanje kulturne dediščine.      |
|  |  |    |Ni dopustno povečati obstoječi FI in FZ.         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |Cv |OPN   |Do izvedbe visokovodnega nasipa pod osnovno šolo v    |
|52 |  |    |naselju Št. Jurij so na poplavnem območju dopustni le   |
|  |  |    |tisti posegi v prostor in dejavnosti, ki jih v skladu z  |
|  |  |    |razvrstitvijo v določeni razred poplavne nevarnosti    |
|  |  |    |določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z |
|  |  |    |njimi povezane erozije voda. Nasip se zgradi med     |
|  |  |    |vodotokom Sevnik in cesto, na območju med mostom in 250  |
|  |  |    |metrov gorvodno, na koto 336,7 m (Q500 + 0,5 m).     |
|  |  |    |Varuje se krožna zasnova središča vasi. Pri oblikovanju  |
|  |  |    |objektov neglede na zahtevnost se strogo upošteva     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|53 |Cv |    |                             |
|ŠJ |Cv |    |                             |
|54 |SK |    |                             |
|ŠJ |SK |    |                             |
|56 |SK |    |                             |
|ŠJ |SK |    |                             |
|244|SK |    |                             |
|ŠJ |SK |    |                             |
|250|SKvr|    |                             |
|ŠJ |SKvr|    |                             |
|259|SKvr|    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|270|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|279|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|303|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|317|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|327|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|353|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |Cv |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba, |
|59 |  |    |zaradi vizualne izpostavljenosti območja in varovanja   |
|  |  |    |robov naselja, strogo upoštevati oblikovalske pogoje   |
|  |  |    |ruralnega naselja.                    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |Cv |OPN   |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|60 |SK |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|ŠJ |SK |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|257|SK |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|ŠJ |  |    |11875 Pece, izvesti arheološke raziskave.         |
|263|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|271|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |Cv |OPN   |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|61 |SK |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|ŠJ |SK |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|273|SK |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|ŠJ |SKvr|    |11887 Udje, izvesti arheološke raziskave.         |
|275|SKvr|    |                             |
|ŠJ |SKvr|    |                             |
|284|SKvr|    |                             |
|ŠJ |SKvr|    |                             |
|322|SSe |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|336|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|339|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|347|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|350|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|366|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|68 |SKvr|    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|ŠJ |SKvr|    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja.          |
|321|SKvr|    |                             |
|ŠJ |SSe |    |                             |
|331|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|351|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|360|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|71 |  |    |Varuje se celotno območje sadovnjaka in se ga ohranja v  |
|  |  |    |obstoječem obsegu. Pri oblikovanju objektov neglede na  |
|  |  |    |zahtevnost je treba strogo upoštevati oblikovalske pogoje |
|  |  |    |ruralnega naselja.                    |
|  |  |    |Dopustna višina objektov je največ P+M.          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |G  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|76 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |G  |OPN   |V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Ob    |
|94 |  |    |posegih v prostor je potrebno pridobiti pogoje      |
|  |  |    |pristojnega organa.                    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |IK |OPN   |Območje je namenjeno za postavitev čebelnjaka.      |
|103|  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 18 (čebelnjak), 19 (tretja alineja – čebelnjak), |
|  |  |    |22 (vzdrževalna dela in rušenje obstoječih objektov), 26, |
|  |  |    |31.                            |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dopustna.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |K2 |OPN   |V enoti je dopustno izvajanje ribogojniške dejavnosti.  |
|156|  |    |Dopušča se vodnogospodarske ureditve za gospodarske    |
|  |  |    |dejavnosti – ribogojnice, utrditev notranjih dostopov do |
|  |  |    |ribogojnice in gradnja enega pomožnega pritličnega    |
|  |  |    |objekta največje velikosti zazidane površine 30 m2, z   |
|  |  |    |naklonom strehe od 35° do 45°. Pomožni objekt se lahko  |
|  |  |    |zgradi le znotraj 25 m pasu ribogojnice.         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |K2 |OPN   |Do izvedbe visokovodnega nasipa nad osnovno šolo v    |
|183|  |    |naselju Št. Jurij so na poplavnem območju dopustni le   |
|  |  |    |tisti posegi v prostor in dejavnosti, ki jih v skladu z  |
|  |  |    |razvrstitvijo v določeni razred poplavne nevarnosti    |
|  |  |    |določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z |
|  |  |    |njimi povezane erozije voda. Nasip se zgradi na celotni  |
|  |  |    |dolžini od gozda do vodotoka nad šolo in ob vodotoku   |
|  |  |    |Globošček do mostu, na koto 337,2 m (Q500 + 0,5 m).    |
|  |  |    |Do izvedbe visokovodnega nasipa pod osnovno šolo v    |
|  |  |    |naselju Št. Jurij so na poplavnem območju dopustni le   |
|  |  |    |tisti posegi v prostor in dejavnosti, ki jih v skladu z  |
|  |  |    |razvrstitvijo v določeni razred poplavne nevarnosti    |
|  |  |    |določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z |
|  |  |    |njimi povezane erozije voda. Nasip se zgradi med     |
|  |  |    |vodotokom Sevnik in cesto, na območju med mostom in 250  |
|  |  |    |metrov gorvodno, na koto 336,7 m (Q500 + 0,5 m).     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |K2 |OPN   |Do izvedbe visokovodnega nasipa nad osnovno šolo v    |
|185|  |    |naselju Št. Jurij so na poplavnem območju dopustni le   |
|  |  |    |tisti posegi v prostor in dejavnosti, ki jih v skladu z  |
|  |  |    |razvrstitvijo v določeni razred poplavne nevarnosti    |
|  |  |    |določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z |
|  |  |    |njimi povezane erozije voda. Nasip se zgradi na celotni  |
|  |  |    |dolžini od gozda do vodotoka nad šolo in ob vodotoku   |
|  |  |    |Globošček do mostu, na koto 337,2 m (Q500 + 0,5 m).    |
|  |  |    |Do izvedbe visokovodnega nasipa pod osnovno šolo v    |
|  |  |    |naselju Št. Jurij so na poplavnem območju dopustni le   |
|  |  |    |tisti posegi v prostor in dejavnosti, ki jih v skladu z  |
|  |  |    |razvrstitvijo v določeni razred poplavne nevarnosti    |
|  |  |    |določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z |
|  |  |    |njimi povezane erozije voda. Nasip se zgradi med     |
|  |  |    |vodotokom Sevnik in cesto, na območju med mostom in 250  |
|  |  |    |metrov gorvodno, na koto 336,7 m (Q500 + 0,5 m).     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |PZ |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|231|PZ |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|ŠJ |PZ |    |                             |
|234|PZ |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|235|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|237|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba, |
|253|SKvr|    |zaradi vizualne izpostavljenosti območja in varovanja   |
|ŠJ |SKvr|    |robov naselja, strogo upoštevati oblikovalske pogoje   |
|342|SKvr|    |ruralnega naselja.                    |
|ŠJ |  |    |                             |
|348|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|354|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|239|SKvr|    |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|ŠJ |SKvr|    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja. |
|310|SSe |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|318|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|388|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SK |OPN   |Obvezno se izvede ozelenitev na vzhodnem robu poselitve  |
|256|  |    |proti odprti krajini. Parcelacija je bila izvedena    |
|  |  |    |skladno s predhodnim zazidalnim preizkusom – dovoljena je |
|  |  |    |gradnja eno in dvostanovanjskih hiš, čeprav so parcele  |
|  |  |    |manjše, kot je to določeno v odloku OPN.         |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11875 Pece, izvesti arheološke raziskave.         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|272|SKvr|    |upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti |
|ŠJ |SKvr|    |ruralnega naselja.                    |
|308|SKvr|    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|320|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|328|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SK |OPN   |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|280|SKvr|    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|ŠJ |SSe |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|356|  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|ŠJ |  |    |11890 Št. Jurij, izvesti arheološke raziskave.      |
|367|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|304|  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja.          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SKvr|OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|312|SKvr|    |Novogradnje so dopustne samo za potrebe razvoja kmetije. |
|ŠJ |  |    |                             |
|341|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SKvr|OPN   |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|315|SKvr|    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|ŠJ |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|326|  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11875 Pece, izvesti arheološke raziskave.         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SKvr|OPN   |V enoti so poleg osnovne rabe dopustne gradnje objektov  |
|316|  |    |dopolnilnih dejavnosti kmetije, in sicer objekti v skladu |
|  |  |    |s 73. členom: 6, 15, 16.                 |
|  |  |    |Maksimalna velikost objekta dopolnilnih dejavnosti je   |
|  |  |    |BTPE 100 m2.                       |
|  |  |    |Za oblikovanje se upoštevajo določila enote SK in ostala |
|  |  |    |splošna določila te enote.                |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SKvr|OPN   |V enoti so poleg osnovne rabe dopustne gradnje objektov  |
|334|  |    |dopolnilnih dejavnosti kmetije, in sicer objekti v skladu |
|  |  |    |s 73. členom: 6, 15, 16.                 |
|  |  |    |Maksimalna velikost objekta dopolnilnih dejavnosti je   |
|  |  |    |BTPE 100 m2. Za oblikovanje se upoštevajo določila enote |
|  |  |    |SK in ostala splošna določila te enote.          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SK |OPN   |V skladu s 73. členom se v območju dopušča gradnja    |
|335|  |    |naslednjih vrst objektov in drugih posegov v prostor: 10 |
|  |  |    |(druga alineja – turistična kmetija s sobami),18, 19   |
|  |  |    |(prva, druga, tretja alineja), 20, 22, 23, 24, 25, 26,  |
|  |  |    |27b, 30, 31, 32.                     |
|  |  |    |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba, |
|  |  |    |zaradi vizualne izpostavljenosti območja in varovanja   |
|  |  |    |robov naselja, strogo upoštevati oblikovalske pogoje   |
|  |  |    |ruralnega naselja.                    |
|  |  |    |Ploskovno športno igrišče se lahko gradi samo v okviru  |
|  |  |    |dopolnilne dejavnosti turistične kmetije.         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SKvr|OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|338|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SKvr|    |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba, |
|345|  |    |zaradi vizualne izpostavljenosti območja, strogo     |
|  |  |    |upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja.     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SKvr|OPN   |V enoti je dopustna ureditev jahalne maneže in gradnja  |
|352|  |    |prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Gradnja |
|  |  |    |drugih objektov ni dopustna.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|357|SSe |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|375|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba, |
|364|SSe |    |zaradi vizualne izpostavljenosti območja, strogo     |
|ŠJ |  |    |upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti |
|380|  |    |ruralnega naselja.                    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|368|  |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|  |  |    |na javno cesto ali pot, širino individualnega priključka |
|  |  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|  |  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|  |  |    |skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem stavku. Pred tem  |
|  |  |    |gradnja na tem območju ni dopustna.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Območje je namenjeno individualni stanovanjski gradnji.  |
|370|  |    |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|  |  |    |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|  |  |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|  |  |    |na javno cesto ali pot, širino individualnega priključka |
|  |  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|  |  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|  |  |    |skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem stavku. Pred tem  |
|  |  |    |gradnja na tem območju ni dopustna. Gradnja objektov se  |
|  |  |    |izvaja vzporedno z ali po izgradnji prometne in komunalne |
|  |  |    |infrastrukture.                      |
|  |  |    |Zahteva se enotna orientacija slemen in temnejša strešna |
|  |  |    |kritina.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|372|SSe |    |                             |
|ŠJ |SSe |    |                             |
|378|  |    |                             |
|ŠJ |  |    |                             |
|383|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|374|  |    |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|  |  |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|  |  |    |na javno cesto ali pot, širino individualnega priključka |
|  |  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|  |  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|  |  |    |skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem stavku. Pred tem  |
|  |  |    |gradnja na tem območju ni dopustna. Pri gradnji objektov |
|  |  |    |se zagotovi zadosten varnostni odmik od gozdnega roba, v |
|  |  |    |širini najmanj 25 m oziroma najmanj ene sestojne višine  |
|  |  |    |odraslega gozda.                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|376|SSe |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|ŠJ |  |    |na javno cesto ali pot, širino individualnega priključka |
|392|  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|  |  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|  |  |    |skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem stavku. Pred tem  |
|  |  |    |gradnja na tem območju ni dopustna.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba, |
|382|  |    |zaradi vizualne izpostavljenosti območja in varovanja   |
|  |  |    |robov naselja, strogo upoštevati oblikovalske pogoje   |
|  |  |    |ruralnega naselja.                    |
|  |  |    |V enoti je dopustno izvajanje obstoječe kmetijske     |
|  |  |    |dejavnosti in gradnja objektov za potrebe te dejavnosti. |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|384|  |    |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|  |  |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|  |  |    |na javno cesto ali pot, širino individualnega priključka |
|  |  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|  |  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|  |  |    |skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem stavku. Pred tem  |
|  |  |    |gradnja na tem območju ni dopustna. Pri oblikovanju    |
|  |  |    |objektov neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja, zaradi vizualne  |
|  |  |    |izpostavljenosti.                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Nezazidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|385|  |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|  |  |    |na javno cesto ali pot, širino individualnega priključka |
|  |  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|  |  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|  |  |    |skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem stavku. Pred tem  |
|  |  |    |gradnja na tem območju ni dopustna.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|387|  |    |Največja dopustna višina objektov je K+P+M. Odmik     |
|  |  |    |objektov neglede na zahtevnost, mora biti od roba     |
|  |  |    |utrjenega cestnega sveta najmanj 5 m.           |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |SSe |OPN   |Pri gradnji novih objektov se upošteva obstoječo gradbeno |
|390|  |    |linijo.                          |
|  |  |    |Na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11890 Št. Jurij je treba za gradnjo ali druga dela    |
|  |  |    |pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred   |
|  |  |    |pridobitvijo upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga  |
|  |  |    |dela je treba izvesti arheološke raziskave.        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |ZD |OPN   |Dopušča se gradnja prometne, komunalne in energetske   |
|393|  |    |infrastrukture. Gradnja drugih objektov je izrecno    |
|  |  |    |prepovedana.                       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |ZK |    |Pri oblikovanju objektov za opravljanje verskih obredov, |
|394|  |    |pokopaliških in spremljajočih objektih (npr. propileje,  |
|  |  |    |žarni zidovi, vhodna porta, klančine ipd.) ter      |
|  |  |    |prostostoječih pomožnih objektih, se dopušča svobodnejše |
|  |  |    |oblikovanje, in sicer: tloris in razmerja stranic     |
|  |  |    |poljubnih dimenzij, strehe ravne ali nižje enokapnice,  |
|  |  |    |naklona do 10°, etažnost objektov pritličje.       |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11890 Št. Jurij, izvesti arheološke raziskave.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |ZP |OPN   |Območje je namenjeno parkovni ureditvi vstopa na     |
|395|  |    |pokopališče v Št. Juriju.                 |
|  |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 20 (razen reklamnih panojev), 22, 25, 26, 30,  |
|  |  |    |31, 32.                          |
|  |  |    |Izjemoma je dopustna gradnja objektov za opravljanje   |
|  |  |    |verskih obredov, pokopaliških objektov, širitev      |
|  |  |    |pokopališča s spremljajočimi objekti ter parkirišča za  |
|  |  |    |potrebe pokopališča. Pri oblikovanju objektov za     |
|  |  |    |opravljanje verskih obredov, pokopaliških in       |
|  |  |    |spremljajočih objektih (npr. propileje, žarni zidovi,   |
|  |  |    |vhodna porta, klančine ipd.) ter prostostoječih pomožnih |
|  |  |    |objektih, se dopušča svobodnejše oblikovanje, in sicer:  |
|  |  |    |tloris in razmerja stranic poljubnih dimenzij, strehe   |
|  |  |    |ravne ali nižje enokapnice, naklona do 10°, etažnost   |
|  |  |    |objektov pritličje.                    |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11890 Št. Jurij, izvesti arheološke raziskave.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠJ |ZS |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|396|  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 19 (prva, druga alineja), 20, 21, 22, 26, 27b,  |
|  |  |    |31.                            |
|  |  |    |Dovoljena je ograditev igrišč z zaščitno ograjo. Ograje  |
|  |  |    |so lahko transparentne lesene ali žične ter žive meje.  |
|  |  |    |Žive meje so lahko samo iz avtohtone drevnine. Dovoljena |
|  |  |    |je gradnja objekta za zagotovitev sanitarij in garderobe. |
|  |  |    |Priporoča se izvedba lesenega objekta, ki je lahko    |
|  |  |    |sodobno zasnovan Višina objekta je največ P. Dovoljena je |
|  |  |    |postavitev premičnih tribun.               |
|  |  |    |Gradnja drugih objektov ni dovoljena.           |
|  |  |    |Dopustna je prestavitev obstoječe gozdne vlake. Dostop do |
|  |  |    |gozda mora ostati neoviran.                |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11882 Spodnja Slivnica – Arheološko območje Zavrh,    |
|  |  |    |izvesti predhodne arheološke raziskave.          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠK                                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |A  |OPN   |Vizualna sanacija cone z ozelenitvijo (predvsem robovi,  |
|2 |A  |    |globinske ozelenitve).                  |
|ŠK |A  |    |                             |
|3 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|7 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |A  |OPN   |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|9 |Ak |    |ne poškoduje naravna vrednota ter da se njena vidna    |
|ŠK |SP |    |podoba čim manj spreminja.                |
|21 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|91 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |Ak |OPN   |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|19 |  |    |ne poškoduje naravna vrednota ter da se njena vidna    |
|  |  |    |podoba čim manj spreminja.                |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|23 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe zazidave.              |
|  |  |    |Izvede se ureditev osrednjega trga.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna.               |
|24 |SK |    |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|ŠK |SSe |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ruralnega naselja  |
|67 |  |    |ter morfološke značilnosti obstoječe zazidave. Varovanje |
|ŠK |  |    |in ureditev cerkve z okolico.               |
|95 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|25 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe zazidave.              |
|  |  |    |V enoti se krepi centralne dejavnosti.          |
|  |  |    |Pri umeščanju in oblikovanju objektov se upošteva strogo |
|  |  |    |varovanje poselitvene identitete: ulica, vrstno tkivo,  |
|  |  |    |gabariti in arhitektura objektov.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|26 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe zazidave.              |
|  |  |    |V enoti se poleg obstoječe rabe v prvem nadstropju in   |
|  |  |    |mansardi stare šole dopušča izgradnja največ štirih    |
|  |  |    |stanovanj.                        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|27 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe zazidave.              |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |Cv |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|28 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe zazidave.              |
|  |  |    |Dograditev središča v obliko trga z zunanjimi ureditvami |
|  |  |    |in objekti centralnih funkcij (ureditev ploščadi pred   |
|  |  |    |cerkvijo, ureditev parka in širitev pokopališča). Pri   |
|  |  |    |oblikovanju objektov upoštevati tipologijo trških naselij |
|  |  |    |(visoka stopnja zahtevnosti za oblikovanje posegov).   |
|  |  |    |Na območju kulturne dediščine je za gradnjo ali druga   |
|  |  |    |dela treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in     |
|  |  |    |soglasja. Na območju registrirane enote arheološke    |
|  |  |    |dediščine EŠD 11871 Male Lipljene je treba pred      |
|  |  |    |pridobitvijo upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga  |
|  |  |    |dela, izvesti arheološke raziskave.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |G  |OPN   |V enoti je evidentirana lokacija vojnih grobišč. Ob    |
|32 |  |    |posegih v prostor je potrebno pridobiti pogoje      |
|  |  |    |pristojnega organa.                    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |K2 |OPN   |V enoti je dopustna ureditev obore.            |
|47 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |K2 |OPN   |Na parceli št. 1390, k.o. Velike Lipljene, je dopustna  |
|57 |  |    |souporaba prostora kmetijske dejavnosti in dopolnilne   |
|  |  |    |dejavnosti – čebelarstvo. Na zemljišču se izjemoma    |
|  |  |    |dopušča postavitev čebelnjakov in pomožnih objektov za  |
|  |  |    |dejavnost čebelarstva, neglede na zahtevnost objekta. Pri |
|  |  |    |oblikovanju čebelnjakov je potrebno upoštevati      |
|  |  |    |tradicionalno zasnovo kranjskega čebelnjaka. Čebelnjaki  |
|  |  |    |morajo biti pravokotne oblike in imeti dvokapno streho.  |
|  |  |    |Dopušča se drugačna razmerja stranic, kot so določena s  |
|  |  |    |splošnimi določili odloka. Dopušča se naklon strehe od  |
|  |  |    |20° do 45°, sleme strehe je lahko zamaknjeno iz osrednje |
|  |  |    |osi daljše stranice oziroma je sleme poravnano s čelno  |
|  |  |    |fasado čebelnjaka. V primeru, da je sleme poravnano s   |
|  |  |    |čelno fasado čebelnjaka, mora biti prostor med panji in  |
|  |  |    |napuščem zaprt z opažem, ki je speljan v loku. Enokapne  |
|  |  |    |strehe niso dopustne. Objekti morajo biti v pritlični   |
|  |  |    |izvedbi. Bivalna funkcija oziroma sprememba objekta v   |
|  |  |    |stanovanje je izrecno prepovedana.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|58 |SKvr|    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|ŠK |SKvr|    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|74 |SKvr|    |značilnosti obstoječe zazidave. Ob notranji prometnici  |
|ŠK |SKvr|    |gradnja ograj ni dopustna.                |
|75 |SKvr|    |                             |
|ŠK |SKvr|    |                             |
|80 |SSe |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|81 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|83 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|85 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|98 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|59 |SK |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|ŠK |SKvr|    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|62 |SKvr|    |značilnosti obstoječe zazidave.              |
|ŠK |SKvr|    |                             |
|76 |SKvr|    |                             |
|ŠK |SKvr|    |                             |
|77 |SSe |    |                             |
|ŠK |SSe |    |                             |
|79 |SSe |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|84 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|88 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|94 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|96 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|99 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|60 |SK |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|ŠK |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|69 |  |    |značilnosti obstoječe zazidave. Ob notranji prometnici  |
|  |  |    |gradnja ograj ni dopustna.                |
|  |  |    |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo tako, da se |
|  |  |    |ne poškoduje naravna vrednota ter da se njena vidna    |
|  |  |    |podoba čim manj spreminja.                |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|61 |SK |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|ŠK |SK |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|68 |SK |    |značilnosti obstoječe zazidave.              |
|ŠK |SKvr|    |                             |
|71 |SKvr|    |                             |
|ŠK |SKvr|    |                             |
|73 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|78 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|82 |  |    |                             |
|ŠK |  |    |                             |
|86 |  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|63 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe zazidave. Celotno območje vaškega  |
|  |  |    |roba je namenjeno za opravljanje kmetijske dejavnosti,  |
|  |  |    |varovanje kozolcev in obstoječih sadovnjakov.       |
|  |  |    |Pri novogradnjah naj se upošteva obstoječa ohranjena   |
|  |  |    |struktura pozidave.                    |
|  |  |    |Na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11871 Male Lipljene je za gradnjo ali druga dela treba  |
|  |  |    |pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred   |
|  |  |    |pridobitvijo upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga  |
|  |  |    |dela pa je treba izvesti arheološke raziskave.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|64 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe zazidave. Celotno območje vaškega  |
|  |  |    |roba je namenjeno za opravljanje kmetijske dejavnosti,  |
|  |  |    |varovanje kozolcev in obstoječih sadovnjakov.       |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |SKvr|    |Zaradi izpostavljene lege je obvezna ozelenitev na    |
|90 |  |    |zahodnem in južnem robu naselja.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |SSe |    |Na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|97 |  |    |11871 Male Lipljene je za gradnjo ali druga dela treba  |
|  |  |    |pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred   |
|  |  |    |pridobitvijo upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga  |
|  |  |    |dela pa je treba izvesti arheološke raziskave.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|65 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe zazidave. Celotno območje vaškega  |
|  |  |    |roba je namenjeno za opravljanje kmetijske dejavnosti,  |
|  |  |    |varovanje kozolcev in obstoječih sadovnjakov.       |
|  |  |    |Pri novogradnjah naj se upošteva obstoječa ohranjena   |
|  |  |    |struktura pozidave. Zaradi izpostavljene lege je obvezna |
|  |  |    |ozelenitev na zahodnem in južnem robu naselja.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|66 |SK |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|ŠK |SKvr|    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|72 |SKvr|    |značilnosti obstoječe zazidave. Celotno območje vaškega  |
|ŠK |  |    |roba je namenjeno za opravljanje kmetijske dejavnosti,  |
|87 |  |    |varovanje kozolcev in obstoječih sadovnjakov.       |
|ŠK |  |    |Pri novogradnjah naj se upošteva obstoječa ohranjena   |
|89 |  |    |struktura pozidave.                    |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|70 |  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti obstoječe zazidave. Ob notranji prometnici  |
|  |  |    |gradnja ograj ni dopustna.                |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠK |ZK |OPN   |Na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|101|  |    |11871 Male Lipljene je za gradnjo ali druga dela treba  |
|  |  |    |pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred   |
|  |  |    |pridobitvijo upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga  |
|  |  |    |dela pa je treba izvesti arheološke raziskave.      |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠS                                     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |A  |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|6 |IK |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|ŠS |SKvr|    |značilnosti ruralnega naselja.              |
|52 |  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|227|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |A  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|10 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |A  |OPN   |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|12 |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11878 Šmarje Sap, izvesti arheološke raziskave.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |A  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|13 |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |A  |OPN   |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|14 |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11874 Paradišče, izvesti arheološke raziskave.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |CD |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|22 |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 11, 12, 19 (prva, druga alinea), 20, 21, 22, 23, |
|  |  |    |24, 25, 26, 27a, 27b, 30, 31, 32.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |CU |OPN   |Območje je namenjeno za gradnjo poslovno stanovanjskih  |
|23 |  |    |objektov.                         |
|  |  |    |Največja dopustna višina objekta je K+P+2.        |
|  |  |    |Dopustna je izvedba samo enega dostopa v območje iz    |
|  |  |    |Ljubljanske ceste. Pri umeščanju in oblikovanju objektov |
|  |  |    |se upošteva strogo varovanje poselitvene identitete:   |
|  |  |    |ulica, vrstno tkivo, gabariti in arhitektura objektov. V |
|  |  |    |pritličju objekta mora biti min. 40 % površin namenjenih |
|  |  |    |mirni poslovni, storitveni ali trgovski dejavnosti.    |
|  |  |    |Preostale površine so lahko namenjene bivanju.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |CU |OPN   |Območje je namenjeno za gradnjo poslovno stanovanjskega  |
|25 |  |    |objekta. Pri umeščanju in oblikovanju objekta na     |
|  |  |    |nezazidanih zemljiščih se upošteva strogo varovanje    |
|  |  |    |poselitvene identitete: ulica, vrstno tkivo, gabariti in |
|  |  |    |arhitektura objektov. Pritličje objekta se nameni mirnim |
|  |  |    |poslovnim, storitvenim in trgovskim ali izobraževalnim  |
|  |  |    |dejavnostim. Gradnja stanovanj v pritličju ni dopustna.  |
|  |  |    |Največja dopustna višina objekta je K+P+2.        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |CU |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|28 |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 12 (za namen delovanja gasilskega društva), 19  |
|  |  |    |(prva, druga alineja), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30,  |
|  |  |    |31, 32.                          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |CU |OPN   |Na območju cerkve, trga, župnišča in »turnčka« se lahko  |
|29 |  |    |posegi izvajajo le skladno z Odlokom o razglasitvi za   |
|  |  |    |kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 54/99) in ob    |
|  |  |    |pogoju pridobitve soglasja pristojnega organa.      |
|  |  |    |V pritličju objektov na zemljišču parc. št. 6/1 in 6/3,  |
|  |  |    |k.o. Šmarje se dopušča mirna poslovna dejavnost.     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |G  |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|40 |K1 |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|ŠS |K1 |    |                             |
|58 |K1 |    |                             |
|ŠS |A  |    |                             |
|73 |K1 |    |                             |
|ŠS |K2 |    |                             |
|75 |K2 |    |                             |
|ŠS |K2 |    |                             |
|7 |K2 |    |                             |
|ŠS |K2 |    |                             |
|81 |K2 |    |                             |
|ŠS |K2 |    |                             |
|85 |K2 |    |                             |
|ŠS |K2 |    |                             |
|97 |K2 |    |                             |
|ŠS |K2 |    |                             |
|98 |K2 |    |                             |
|ŠS |K2 |    |                             |
|110|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|121|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|136|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|140|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|143|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|148|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|158|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|161|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|162|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|165|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |IK |OPN   |V enoti se dopušča le gradnja prometne, komunalne in   |
|54 |  |    |energetske infrastrukture ter rastlinjakov v montažni   |
|  |  |    |izvedbi. Gradnja drugih objektov je izrecno prepovedana. |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |K2 |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|112|  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Na zemljišču parc. št. 375/1, k.o. Sela je dopustna    |
|  |  |    |souporaba prostora kmetijske dejavnosti in dopolnilne   |
|  |  |    |dejavnosti – gojenje polžev. Na zemljišču se izjemoma   |
|  |  |    |dopušča postavitev montažnih ograj za zavarovanje     |
|  |  |    |pridelka.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |K2 |OPN   |Površine namenjene vrtičkarstvu. Dopušča se uporaba    |
|118|  |    |obstoječe gradnje in nove naslednje vrste rabe objektov  |
|  |  |    |oziroma drugi posegi: 73. člen – točke: 22, 26, 30, 31,  |
|  |  |    |32.                            |
|  |  |    |Dopustna postavitev objektov za spravilo orodja.     |
|  |  |    |Dimenzije objektov za spravilo orodja 2x3 m – v leseni  |
|  |  |    |izvedbi. Dopustna je le izvedba točkovnih temeljev do   |
|  |  |    |globine 30 cm. Streha mora biti simetrična dvokapnica,  |
|  |  |    |krita z opečnimi strešniki. Pred vhodom v objekt je    |
|  |  |    |dopustna postavitev nadstreška dimenzije 2x1,5 m.     |
|  |  |    |Ob objektu je dopustno podzemno spravilo plastične posode |
|  |  |    |za lovljenje deževnice do 4 m3, za potrebe zalivanja v  |
|  |  |    |sušnem obdobju. Pogoj za postavitev objekta za spravilo  |
|  |  |    |orodja je, da objektu pripada najmanj 75 m2 površine   |
|  |  |    |njivskega sveta. Dopustna je postavitev zgolj enega    |
|  |  |    |objekta za spravilo orodja na njivske površine      |
|  |  |    |posameznega lastnika oziroma najemnika. Dograjevanje   |
|  |  |    |objektov za spravilo orodja oziroma seštevanje (dva ali  |
|  |  |    |več objektov skupaj združeno v enega) ni dopustno. Razen |
|  |  |    |točkovnih temeljev objekta in cistern za vodo ni     |
|  |  |    |dovoljena nobena gradnja z betonskimi, plastičnimi,    |
|  |  |    |bitumenskimi, ali kamnitimi gradbenimi materiali (ograj, |
|  |  |    |škarp, utrditev terena ipd.). Izjemoma je ob javni poti  |
|  |  |    |dopustna postavitev montažnih sanitarij. Objekt za    |
|  |  |    |pokritje otoka je identičen ostalim objektom, vendar le  |
|  |  |    |kot nadstrešek, zaradi potrebne menjave, čiščenja in   |
|  |  |    |vzdrževanja. V območju je dopustno urejanje odprtih    |
|  |  |    |površin kot so vrtički, pešpoti in javno dobro.      |
|  |  |    |Na parceli št. 1045/1, k.o. Mali Vrh je dopustno     |
|  |  |    |postaviti pomožni, kmetijsko gozdarski objekt – čebelnjak |
|  |  |    |z upoštevanjem zakonskih in podzakonskih aktov.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |O  |OPN   |V območju se dopušča le gradnja komunalne, energetske in |
|169|  |    |prometne infrastrukture. Območje je prioritetno namenjeno |
|  |  |    |za gradnjo črpališča na kanalizacijskem sistemu.     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |PC |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|172|PC |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|ŠS |PC |    |                             |
|173|PC |    |                             |
|ŠS |PZ |    |                             |
|186|PZ |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|190|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|193|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|198|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|200|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti ruralnega naselja.              |
|  |  |    |Največja dopustna višina objektov je P+M.         |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11881 Sela pri Šmarju, izvesti arheološke raziskave.   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|203|SKvr|    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|ŠS |  |    |značilnosti ruralnega naselja.              |
|222|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Za vsak poseg v rob naselja |
|202|SKvr|    |je obvezna ozelenitev, ki zagotavlja kontinuiteto     |
|ŠS |SKvr|    |značilne podobe naselja.                 |
|225|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|226|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|208|  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja. Novogradnje objektov neglede na zahtevnost se ne |
|  |  |    |smejo približati prometnici bolj, kot to določa obstoječa |
|  |  |    |zazidava. Slednje ne velja za objekte prometne, komunalne |
|  |  |    |in energetske infrastrukture.               |
|  |  |    |Potrebno je zagotoviti 10m odmik objektov od jarka, ki  |
|  |  |    |gravitira v Tlaški jarek, ter ohranitev vseh površinskih |
|  |  |    |odvodnikov, ki kakorkoli tangirajo predmetno območje.   |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SK |OPN   |Vaško naselje je deljeno na dva dela med katerima se   |
|211|  |    |ohranja zeleni klin kmetijskih zemljišč.         |
|  |  |    |Za vsak poseg v južni in zahodni rob naselja je obvezna  |
|  |  |    |ozelenitev enote proti avtocesti.             |
|  |  |    |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|  |  |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |880 Zgornja Slivnica, izvesti predhodne arheološke    |
|  |  |    |raziskave.                        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SK |OPN   |Vaško naselje je deljeno na dva dela med katerima se   |
|212|  |    |ohranja zeleni klin kmetijskih zemljišč.         |
|  |  |    |Za vsak poseg v južni in zahodni rob naselja je obvezna  |
|  |  |    |ozelenitev enote proti avtocesti.             |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |880 Zgornja Slivnica, izvesti predhodne arheološke    |
|  |  |    |raziskave.                        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SK |OPN   |Gradnja dvojčkov ni dopustna. Pri oblikovanju objektov  |
|215|  |    |neglede na zahtevnost je treba strogo upoštevati     |
|  |  |    |oblikovalske pogoje ter morfološke značilnosti ruralnega |
|  |  |    |naselja. Novogradnje objektov neglede na zahtevnost se ne |
|  |  |    |smejo približati prometnici bolj, kot to določa obstoječa |
|  |  |    |zazidava. Slednje ne velja za objekte prometne, komunalne |
|  |  |    |in energetske infrastrukture.               |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SK |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|219|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti ruralnega naselja.              |
|  |  |    |Ob notranji komunikaciji je ograjevanje zemljišč     |
|  |  |    |dovoljeno le v gradbeni liniji oziroma min. 4 m od roba  |
|  |  |    |cestišča.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SK |OPN   |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|220|SSe |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|ŠS |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|243|  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |11900 Šmarje Sap, izvesti arheološke raziskave.      |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SK |OPN   |Vaško naselje je deljeno na dva dela, med katerima se   |
|221|  |    |ohranja zeleni klin kmetijskih zemljišč.         |
|  |  |    |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti       |
|  |  |    |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred pridobitvijo  |
|  |  |    |upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga dela je treba, |
|  |  |    |na območju registrirane enote arheološke dediščine EŠD  |
|  |  |    |880 Zgornja Slivnica, izvesti predhodne arheološke    |
|  |  |    |raziskave.                        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SKvr|OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|223|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti ruralnega naselja.              |
|  |  |    |V enoti se izjemoma dopušča izvajanje športnih dejavnosti |
|  |  |    |in ureditev ploskovnih športnih igrišč.          |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SSe |OPN   |Pred pridobitvijo upravnega dovoljena za gradnjo objekta |
|229|  |    |je potrebno izvesti preveritev nosilnosti tal, na     |
|  |  |    |območjih z naklonom večjim od 25 %.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SSe |OPN   |V enoti se ob obstoječem objektu, za opravljanje     |
|237|  |    |dejavnosti – delavnica, izvede ustrezno protihrupno    |
|  |  |    |zaščito od sosednjih stanovanjskih objektov. Zaščita se  |
|  |  |    |izvede tako, da se v objektu lahko opravlja dejavnosti,  |
|  |  |    |ki povzroča občasno hrup III. stopnje (največ 8 ur/dan); |
|  |  |    |Kljub izvedbi protihrupne zaščite je potrebno dejavnike  |
|  |  |    |hrupa v čim večji meri omejiti.              |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SSe |OPN   |Rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objektov |
|240|  |    |so dopustne na manjših parcelah, kot so predpisane v   |
|  |  |    |splošnih določilih tega odloka. Potrebno je upoštevati  |
|  |  |    |FI, FZ in DOBP.                      |
|  |  |    |Za spremembo namembnosti obstoječega objekta je potrebno |
|  |  |    |upoštevati vsa določila Odloka OPN.            |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SSe |OPN   |Dopustna je gradnja samostojnih enostanovanjskih in    |
|248|  |    |dvostanovanjskih hiš ter ureditev zelenih površin s    |
|  |  |    |športnimi in otroškimi igrišči.              |
|  |  |    |Dopustna izraba: FI = največ 0,6, FZ = največ 0.3, DOBP = |
|  |  |    |najmanj 50 %; Obvezno število dreves na parcelo: 2 kom;  |
|  |  |    |Višinski gabariti: K+P+M; Velikost gradbene parcele je  |
|  |  |    |najmanj 600 m2. Zagotoviti prostor za 2 parkirni mesti na |
|  |  |    |stanovanje. V pritličnih prostorih se lahko zagotavljajo |
|  |  |    |površine za mirne poslovne ali obrtne dejavnosti, brez  |
|  |  |    |dodatnih zaposlenih oseb. Ravne strehe niso dovoljene.  |
|  |  |    |Zahtevana je enotna orientacija slemen.          |
|  |  |    |Prva faza mora zajemati izvedbo celotne prometne in    |
|  |  |    |komunalne infrastrukture.                 |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SSe |OPN   |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, ki so v    |
|250|SSe |    |skladu s 112. členom tega Odloka.             |
|ŠS |ZD |    |                             |
|254|ZD |    |                             |
|ŠS |ZD |    |                             |
|258|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|260|  |    |                             |
|ŠS |  |    |                             |
|261|  |    |                             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |SSe |OPN   |Nepozidana zemljišča namenjena gradnji se napajajo iz   |
|255|  |    |skupne prometnice z min. širino 3,5 m, ki se priključuje |
|  |  |    |na javno cesto ali pot. Širino individualnega priključka |
|  |  |    |za posamezen objekt določi projektant v PGD projektu.   |
|  |  |    |Parcelacija zemljišč namenjenih gradnji je možna samo v  |
|  |  |    |skladu s pogoji navedenimi v prejšnjem stavku. Pred tem  |
|  |  |    |gradnja na tem območju ni dopustna. Dopustna je le gradna |
|  |  |    |prometne, komunalne in energetske infrastrukture.     |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |ZK |OPN   |Poleg izvajanja pokopaliških dejavnosti se dopušča tudi  |
|268|  |    |ureditev površin za parkirišča obiskovalcev in      |
|  |  |    |komunikacij za pešce s parkovnimi zasaditvami in elementi |
|  |  |    |ter postavitev pomožnih objektov.             |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |ZS |OPN   |Pri oblikovanju objektov neglede na zahtevnost je treba  |
|270|  |    |strogo upoštevati oblikovalske pogoje ter morfološke   |
|  |  |    |značilnosti ruralnega naselja.              |
|  |  |    |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|  |  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 19 (ograje in škarpe), 20, 21, 22, 25, 26, 27b, |
|  |  |    |30, 31, 32.                        |
|  |  |    |Športni objekti se lahko gradijo le kot ploskovni objekti |
|  |  |    |v asfaltirani, betonski ali travnati izvedbi, z      |
|  |  |    |ustreznimi zaščitnimi ograjami (nogometno, rokometno ali |
|  |  |    |košarkaško igrišče).                   |
|  |  |    |Znotraj vplivnega območja kulturne dediščine EŠD 2533   |
|  |  |    |Sela pri Šmarju, je treba za gradnjo in druga dela    |
|  |  |    |pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred   |
|  |  |    |pridobitvijo upravnega dovoljenja za gradnjo ali druga  |
|  |  |    |dela je treba, na območju registrirane enote arheološke  |
|  |  |    |dediščine EŠD 11881 Sela pri Šmarju, izvesti arheološke  |
|  |  |    |raziskave.                        |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
|ŠS |ZS |OPN   |V skladu s 73. členom tega odloka se v enoti dopušča   |
|271|  |    |gradnje naslednjih vrst objektov in drugih posegov v   |
|  |  |    |prostor: 22, 25, 26, 30, 31, 32.             |
|  |  |    |Na celotnem območju se dopušča tudi ureditev sprehajalnih |
|  |  |    |poti, postavitev klopi, turističnih oznak in navodil ter |
|  |  |    |posod za odpadke. Na območju obstoječega bajerja se    |
|  |  |    |dopušča tudi ureditev brežine in izvira poleg bajerja,  |
|  |  |    |ter zavarovanje brežine z leseno ograjo (dopušča se    |
|  |  |    |ograja višine 1,2 m z dvema prečnima letvama). V radiju  |
|  |  |    |20 m okoli bajerja se dopušča postavitev klopi in miz iz |
|  |  |    |naravnih materialov, ureditev manjšega otroškega igrišča |
|  |  |    |dimenzije 15 m2 (sklop igral v leseni izvedbi in     |
|  |  |    |peskovnik) ter postavitev dveh začasnih lesenih stojnic  |
|  |  |    |(čas postavitve: največ 90 dni/leto). V času, ko sta   |
|  |  |    |postavljeni stojnici je dopustna postavitev tudi ene   |
|  |  |    |premične sanitarne kabine. Gradnja drugih objektov ni   |
|  |  |    |dopustna.                         |
+---+----+--------+----------------------------------------------------------+
III.6 Usmeritve za pripravo OPPN
159. člen
(usmeritve za pripravo OPPN)
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|način urejanja  |EUP  |pnrp|usmeritve za OPPN              |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|DPA        |ŠS 182 |PC |Lokacijski načrt za gradnjo enostranskega  |
|         |    |  |spremljajočega objekta tipa 2 na AC odseku |
|         |    |  |Šmarje Sap–Višnja Gora (Uradni list RS, št. |
|         |    |  |109/02) (v nadaljevanju DPA Šmarje Sap–BS). |
|         |    |  |Pri ugotavljanju katere parcele se nahajajo |
|         |    |  |znotraj DPA Šmarje Sap–BS je treba preveriti|
|         |    |  |elaborat DPA Šmarje Sap–BS.         |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OLN Sp. Brvace  |GR 90 |IG |/                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OLN Stari gasilski|GR 17 |CD |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|dom        |    |  |ki so v skladu s 112. členom tega Odloka.  |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OLN za      |ŠJ   |K1 |/                      |
|zadrževalnik Bičje|115,  |K2 |                      |
|– Grosuplje    |ŠJ   |K1 |                      |
|         |128,  |K2 |                      |
|         |ŠJ   |K2 |                      |
|         |138,  |G  |                      |
|         |ŠJ   |G  |                      |
|         |206,  |K1 |                      |
|         |ŠJ   |K1 |                      |
|         |208,  |K1 |                      |
|         |ŠS 38, |K1 |                      |
|         |ŠS 43, |K1 |                      |
|         |ŠS 65, |K1 |                      |
|         |ŠS 67, |K2 |                      |
|         |ŠS 68, |K2 |                      |
|         |ŠS 70, |O  |                      |
|         |ŠS 74, |K2 |                      |
|         |ŠS 76, |  |                      |
|         |ŠS 90, |  |                      |
|         |ŠS   |  |                      |
|         |100,  |  |                      |
|         |ŠS 170 |  |                      |
|         |ŠS 125 |  |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Adamičeva  |GR 56, |CU |Območje je namenjeno rekonstrukciji vozišča |
|cesta       |GR 57, |CU |(ureditev peš in kolesarskega prometa,   |
|         |GR 182 |PC |uvozov) in ureditev povezav ter programska |
|         |    |  |prenova neposredne okolice območja vzdolž  |
|         |    |  |Adamičeve ceste.              |
|         |    |  |Obvezna izhodišča:             |
|         |    |  |– ohranjanje urbanosti središča mesta in  |
|         |    |  |nizanje programskih segmentov vzdolž    |
|         |    |  |Adamičeve ceste;              |
|         |    |  |– spreminjanje prioritet urejanja prometa v |
|         |    |  |prid javnemu prostoru, urejenemu za pešce in|
|         |    |  |kolesarje;                 |
|         |    |  |– povezovanje Koščakovega hriba, Ljubljanske|
|         |    |  |in Adamičeve ceste, Ceste na Krko in    |
|         |    |  |Taborske ceste ter zaledja Grosupeljskega  |
|         |    |  |polja preko prečnih povezav in odprtih   |
|         |    |  |prostorov;                 |
|         |    |  |– razvoj mestotvornih programov;      |
|         |    |  |– ureditev mestne avenije s pripadajočo   |
|         |    |  |mikrourbano opremo in ureditvijo zelene   |
|         |    |  |poteze ob Adamičevi cesti.         |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Boštanj –  |ML 25, |BT |Za obstoječe stanovanjske objekte in druge |
|grad       |ML 26, |BT |objekte na griču so dopustna le vzdrževalna |
|         |ML   |K1 |dela, rekonstrukcije in gradnja pomožnih  |
|         |120,  |K1 |objektov na zemljišču namenjenem gradnji.  |
|         |ML   |K2 |Spremembe namembnosti obstoječih objektov  |
|         |103,  |K2 |niso dopustne.               |
|         |ML   |  |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati   |
|         |132,  |  |dominanto grajskega kompleksa ter pridobiti |
|         |ML 135 |  |predhodne kulturnovarstvene pogoje in    |
|         |    |  |soglasja.                  |
|         +-------+----+--------------------------------------------+
|         |ML 56, |G  |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|         |ML 122 |K2 |ki so v skladu s 112. členom tega Odloka.  |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Boštanj –  |ML 128 |K2 |Dopustno je urediti šotorišče v sklopu   |
|kamp       |    |  |dejavnosti Grajski vrt Boštanj.       |
|         |    |  |Z minimalnimi posegi se uredi prostor za  |
|         |    |  |šotore na travnatem pomolu, kjer se z    |
|         |    |  |zasaditvijo visokodebelnih sadnih dreves ter|
|         |    |  |manjših skupin grmičevja zagotovi primerno |
|         |    |  |osenčenje šotorišča.            |
|         |    |  |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati   |
|         |    |  |dominanto grajskega kompleksa ter pridobiti |
|         |    |  |predhodne kulturnovarstvene pogoje in    |
|         |    |  |soglasja.                  |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Boštanj –  |ML 105 |K1 |Dovoljeno izvajanje konjeniške dejavnosti. |
|rekreacija    |    |  |Pri vseh posegih je potrebno upoštevati   |
|         |    |  |dominanto grajskega kompleksa ter pridobiti |
|         |    |  |predhodne kulturnovarstvene pogoje in    |
|         |    |  |soglasja.                  |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Družbeni   |GR 51 |Cs |Območje namenjeno za razvoj doma ostarelih. |
|center      |    |  |Dopušča se gradnja varovanih stanovanj,   |
|         |    |  |storitvene in centralne dejavnosti za    |
|         |    |  |potrebe dopolnitve doma, urejanje zelenih  |
|         |    |  |površine, parkirnih mest za obiskovalce,  |
|         |    |  |ureditev prometne, komunalne in energetske |
|         |    |  |infrastrukture ter vodnogospodarske     |
|         |    |  |ureditve. Gradnja objektov, ki ne služi   |
|         |    |  |dopolnitvi osnovne dejavnosti doma ostarelih|
|         |    |  |ni dopustna.                |
|         |    |  |Dopustna izraba: FZ = največ 0.4; DOBP =  |
|         |    |  |najmanj 20 %; Višinski gabariti: največ   |
|         |    |  |K+P+4.                   |
|         |    |  |Pri večstanovanjskih hišah za posebne namene|
|         |    |  |je treba zagotoviti zelene ali rekreacijske |
|         |    |  |površine v velikosti najmanj 8 m2 na    |
|         |    |  |posteljo. Pri stanovanjskih prostorih    |
|         |    |  |(bivalna kuhinja, dnevna soba, otroška soba)|
|         |    |  |je treba zagotoviti minimalno zahtevano   |
|         |    |  |osončenje, ki znaša: dne 21. 12. – 1 ura;  |
|         |    |  |dne 21. 3. in 21. 9. – 3 ure; Delež BTPS  |
|         |    |  |stanovanjske površine za posebne namene in |
|         |    |  |BTPS ostalih dejavnosti je 60 % za     |
|         |    |  |stanovanja in 40 % za ostale dejavnosti v  |
|         |    |  |prostorski enoti. Del (do 30 %) odprtih   |
|         |    |  |bivalnih površin (15 m2) na stanovanjsko  |
|         |    |  |enoto v večstanovanjskih hišah, ter v    |
|         |    |  |stanovanjskih objektih za posebne namene (8 |
|         |    |  |m2/posteljo), se sme zagotoviti tudi na   |
|         |    |  |terasah objektov, pri čemer terase ne smejo |
|         |    |  |biti manjše od 100 m2.           |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN       |GR 95, |IG |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|Grosupeljščica 1 |GR   |K1 |ki so v skladu s petim, šestim, sedmim in  |
|         |123,  |ZP |enajstim odstavkom 112. člena tega Odloka. |
|         |GR   |ZP |Ob Grosupeljščici je treba izvesti parkovno |
|         |268,  |ZP |ureditev priobalnega zemljišča.       |
|         |GR   |  |                      |
|         |270,  |  |                      |
|         |GR 277 |  |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN       |GR 79, |G  |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|Grosupeljščica 2 |GR   |K2 |ki so v skladu s petim, šestim, sedmim in  |
|         |163,  |K2 |enajstim odstavkom 112. člena tega Odloka. |
|         |GR   |ZP |Ob Grosupeljščici je treba izvesti parkovno |
|         |164,  |ZP |ureditev priobalnega zemljišča.       |
|         |GR   |  |                      |
|         |271,  |  |                      |
|         |GR 275 |  |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Grosuplje – |GR 85 |Gpn |Območje Koščakovega hriba prevzema vlogo  |
|Koščakov hrib   |    |  |gozda s posebnim namenom in nosilca     |
|         |    |  |rekreacije v naravnem okolju. Preprečuje se |
|         |    |  |širitev pozidave tako v sam hrib, kot tudi |
|         |    |  |na kmetijske površine ob njegovem vznožju. |
|         |    |  |Hrib se, preko ureditve vstopnih točk in  |
|         |    |  |notranjega omrežja rekreacijskih poti,   |
|         |    |  |poveže v zeleni sistem mesta.        |
|         |    |  +--------------------------------------------+
|         |    |  |Dopustna je ureditev poti s poudarkom na  |
|         |    |  |boljši povezanosti z naseljem, parkovne   |
|         |    |  |ureditve, trim steze, ureditev opuščenega  |
|         |    |  |kamnoloma za prireditve na prostem ter   |
|         |    |  |ureditev parkirnih površin za potrebe    |
|         |    |  |obiskovalcev Koščakovega hriba.       |
|         |    |  +--------------------------------------------+
|         |    |  |Pri urejanju območja je potrebno upoštevati |
|         |    |  |varstveni režim enot kulturne dediščine.  |
|         |    |  |Pred posegom je potrebno izvesti predhodne |
|         |    |  |arheološke raziskave.            |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Grosuplje – |GR 61 |CU |Dopustni posegi za razvoj kulturnih     |
|Kulturni center  |    |  |dejavnosti (razvoj glasbene šole, kulturnega|
|         |    |  |objekta), ureditev parkirnih in parkovnih  |
|         |    |  |površin za namene dejavnosti.        |
|         |    |  +--------------------------------------------+
|         |    |  |OPPN se ne izvede, dokler se iz enote v   |
|         |    |  |celoti ne odstrani dejavnost trgovine z   |
|         |    |  |gradbenim materialom.            |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Grosuplje – |GR 27 |CD |Enota se skupaj s sosednjo enoto GR 283   |
|Športni park   |    |  |ureja s skupnim OPPN. Dopustno je postavitev|
|         |    |  |objektov za razvoj centralnih dejavnosti  |
|         |    |  |(šolstvo, otroško varstvo, šport, zdravstvo,|
|         |    |  |kultura). Stanovanjski objekti niso     |
|         |    |  |dopustni.                  |
|         |    |  +--------------------------------------------+
|         |    |  |Višinski gabariti objektov, z vsemi elementi|
|         |    |  |na strehi (izjema so antene in sirene), ne |
|         |    |  |smejo presegati slemenske višine robnih   |
|         |    |  |objektov Sončnih Dvorov. V primeru več   |
|         |    |  |objektov naj bodo ti umeščeni tako, da se  |
|         |    |  |objekti sekvenčno dvigajo proti Sončnim   |
|         |    |  |dvorom. Prehod iz odprtega prostora     |
|         |    |  |kmetijske krajine v grajeno se omili z   |
|         |    |  |intenzivno ozelenitvijo.          |
|         |    |  +--------------------------------------------+
|         |    |  |Ob severno zahodnem robu enote GR 250, na  |
|         |    |  |zemljišču parc. št. 888/13, k.o. Stranska  |
|         |    |  |vas, se dopušča izgradnja 15 parkirnih mest |
|         |    |  |za potrebe večstanovanjske hiše iz enote GR |
|         |    |  |250. Velikost območja parkirnih mest je   |
|         |    |  |37,5 m x 11 m. Daljša stranica ureditve   |
|         |    |  |parkirnih mest mora potekati vzporedno z  |
|         |    |  |enoto GR 250 oziroma Kadunčevo cesto.    |
|         |    |  |Parkirna mesta se lahko izvede le v sklopu |
|         |    |  |gradnje večstanovanjske hiše v enoti GR 250.|
|         |    |  |Parkirna mesta se lahko izvede pred     |
|         |    |  |sprejemom OPPN.               |
|         +-------+----+--------------------------------------------+
|         |GR 283 |ZS |Do izvedbe povečanja mostu v naselju Brezje |
|         |    |  |pri Grosupljem in povečanja njegove     |
|         |    |  |prepustnosti so na poplavnem območju    |
|         |    |  |dopustni le tisti posegi v prostor in    |
|         |    |  |dejavnosti, ki jih v skladu z razvrstitvijo |
|         |    |  |v določeni razred poplavne nevarnosti    |
|         |    |  |določajo predpisi s področja zaščite pred  |
|         |    |  |poplavami in z njimi povezane erozije voda. |
|         |    |  |Območje je namenjeno površinam za šport,  |
|         |    |  |rekreacijo in oddih. Dopustne so gradnje  |
|         |    |  |igrišč za športe na prostem, drugih     |
|         |    |  |gradbenih inženirskih objektov za šport,  |
|         |    |  |rekreacijo in prosti čas, otroška in druga |
|         |    |  |javna igrišča ter objekti spremljajočih   |
|         |    |  |dejavnosti (sanitarni prostori, manjše   |
|         |    |  |restavracije in točilnice), ki služijo   |
|         |    |  |obiskovalcem v območju.           |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|         |    |  |Skupna površina prostorov za spremljajoče  |
|         |    |  |dejavnost je lahko največ 200 m2. Parkirne |
|         |    |  |površine se zagotavljajo v obrobnem območju |
|         |    |  |z enoto GR 27. Ob severno zahodnem robu   |
|         |    |  |enote GR 250, na zemljišču parc. št. 888/13,|
|         |    |  |k.o. Stranska vas, se dopušča izgradnja 15 |
|         |    |  |parkirnih mest za potrebe večstanovanjske  |
|         |    |  |hiše v enoti GR 250. Parkirna mesta se   |
|         |    |  |izvedejo delno v enoti GR 27 in delno v GR |
|         |    |  |283. Velikost območja parkirnih mest je   |
|         |    |  |37,5 m x 11 m. Daljša stranica ureditve   |
|         |    |  |parkirnih mest mora potekati vzporedno z  |
|         |    |  |enoto GR 250 oziroma Kadunčevo cesto.    |
|         |    |  |Parkirna mesta se lahko izvede le v sklopu |
|         |    |  |gradnje večstanovanjske hiše v enoti GR 250.|
|         |    |  |Enota se skupaj s sosednjo enoto GR 27 ureja|
|         |    |  |s skupnim OPPN. Parkirna mesta se lahko   |
|         |    |  |izvede pred sprejemom OPPN.         |
|         |    |  |Do izvedbe načrtovanih ureditev je v enoti |
|         |    |  |dopustno izvajanje kmetijskih dejavnosti.  |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Grosuplje – |GR 72 |CU |V enoti je dopustna gradnja poslovno    |
|Vrata       |    |  |stanovanjskega kompleksa z ustrezno prometno|
|v mesto      |    |  |ureditvijo, parkirnimi mesti in zelenimi  |
|         |    |  |površinami.                 |
|         |    |  |Priporočljivo je, da so gabariti objektov  |
|         |    |  |višinsko in tlorisno razgibani, pri čemer  |
|         |    |  |ima lahko samo osrednji objekt največjo   |
|         |    |  |dopustno višino K+P+4+M ali T. Število   |
|         |    |  |kletnih etaž je neomejeno.         |
|         |    |  |V pritličjih objektov so dopustne poslovne, |
|         |    |  |trgovske in osebne storitvene dejavnosti ter|
|         |    |  |dejavnosti javne uprave, izobraževanja,   |
|         |    |  |zdravstva in socialnega varstva ter     |
|         |    |  |kulturne, razvedrilne dejavnosti, vendar le |
|         |    |  |ob zagotavljanju dodatnih PM za obiskovalce |
|         |    |  |in zaposlene ter ob zagotavljanju direktnega|
|         |    |  |dostopa v poslovni prostor tako, da ne moti |
|         |    |  |prebivalcev večstanovanjske hiše. V enoti se|
|         |    |  |uredi javno dostopno otroško igrišče. 2/3  |
|         |    |  |parkirnih mest je potrebno zagotoviti v   |
|         |    |  |podzemnih garažah ali v okviru osnovnega  |
|         |    |  |objekta. Priključek na javno cesto se lahko |
|         |    |  |izvede le preko obstoječega priključka Ceste|
|         |    |  |pod gozdom in Adamičeve ceste. Ob stiku z  |
|         |    |  |Adamičevo cesto je potrebno izvesti     |
|         |    |  |enostranski drevored. Obvezno se uredi   |
|         |    |  |kolesarske in peš povezave na Adamičevo   |
|         |    |  |cesto.                   |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Huda Polica |ŠS 228 |SP |V enoti je dopustna gradnja individualnih  |
|         |    |  |objektov namenjenih začasnemu bivanju –   |
|         |    |  |počitniške hiše.              |
|         |    |  |Dopustna izraba: FZ = največ 30 %, DOBP =  |
|         |    |  |najmanj 50 %, BTPS je največ 75 m2; Število |
|         |    |  |dreves na parcelo: najmanj 2 kom; Višinski |
|         |    |  |gabariti: K+P, v strmem terenu P+M; Velikost|
|         |    |  |zemljišča namenjenega gradnji je najmanj  |
|         |    |  |600 m2. Zagotovi se prostor za 1 parkirno  |
|         |    |  |mesto na bivalni objekt. Enotna orientacija |
|         |    |  |slemena, na strmem območju lahko poteka   |
|         |    |  |sleme vzporedno s plastnicami. Zagotovi se |
|         |    |  |minimalno 3,5 m infrastrukturni koridor za |
|         |    |  |potrebe javne ceste in komunalne      |
|         |    |  |infrastrukture.               |
|         |    |  |Pred gradnjo objektov se mora urediti    |
|         |    |  |komunalno infrastrukturo in dostopno cesto. |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Jedro    |GR 170 |PC |Območje je namenjeno površinam za oddih,  |
|         |    |  |rekreacijo in šport ter za izgradnjo    |
|         |    |  |zahodnega cestnega omrežja mesta Grosuplje. |
|         |    |  |Vodilo pri izdelavi idejne zasnove mora biti|
|         |    |  |urejanje zahodnega roba mesta v stiku s   |
|         |    |  |krajino – kot postopen prehod mestne krajine|
|         |    |  |v naravno območje Grosupeljskega polja.   |
|         |    |  |Prostor mora ostati pretežno nepozidan.   |
|         |    |  |Potrebno je urediti več prehodov za pešce in|
|         |    |  |kolesarje iz mesta v odprto krajino. Izvede |
|         |    |  |se parkovne ureditve s prostori za igro   |
|         |    |  |otrok in športnimi igrišči.         |
|         |    |  |V enoti je dopustna gradnja prometne in   |
|         |    |  |komunalne infrastrukture.          |
|         |    |  |Dopustna zazidanost je največ 20 % celotnega|
|         |    |  |območja OPPN.                |
|         |    |  |Glavni cilj je, da se naravovarstveno    |
|         |    |  |pomembni habitatni tipi in vrste, ki živijo |
|         |    |  |oziroma uspevajo na območju naravnega    |
|         |    |  |rezervata in na območju ekološko pomembnega |
|         |    |  |območja Radensko polje – Bičje dolgoročno  |
|         |    |  |ohranijo v ugodnem stanju. Izdela naj se  |
|         |    |  |hidrološka študija, na podlagi katere naj se|
|         |    |  |izvedejo ukrepi, ki bodo preprečili     |
|         |    |  |spremembo hidrološkega stanja na varovanih |
|         |    |  |območjih. Izvedejo naj se takšni ukrepi, ki |
|         |    |  |bodo zagotovili dolgoročno ohranitev    |
|         |    |  |naravovarstveno pomembnih vrst in habitatnih|
|         |    |  |tipov na varovanih območjih in ekološko   |
|         |    |  |pomembnem območju Radensko polje – Bičje.  |
|         +-------+----+--------------------------------------------+
|         |    |  |Do izvedbe povečanja struge vodotoka Bičje, |
|         |    |  |v dolžini 150 m za in pred mostom v naselju |
|         |    |  |Brezje pri Grosupljem, so na poplavnem   |
|         |    |  |območju dopustni le tisti posegi v prostor |
|         |    |  |in dejavnosti, ki jih v skladu z      |
|         |    |  |razvrstitvijo v določeni razred poplavne  |
|         |    |  |nevarnosti določajo predpisi s področja   |
|         |    |  |zaščite pred poplavami in z njimi povezane |
|         |    |  |erozije voda.                |
|         |    |  |Območje je namenjeno površinam za oddih,  |
|         |    |  |rekreacijo in šport ter za izgradnjo    |
|         |    |  |zahodnega cestnega omrežja mesta Grosuplje. |
|         |    |  |Vodilo pri izdelavi idejne zasnove mora biti|
|         |    |  |urejanje zahodnega roba mesta v stiku s   |
|         |    |  |krajino – kot postopen prehod mestne krajine|
|         |    |  |v naravno območje Grosupeljskega polja.   |
|         |    |  |Prostor mora ostati pretežno nepozidan.   |
|         |    |  |Potrebno je urediti več prehodov za pešce in|
|         |    |  |kolesarje iz mesta v odprto krajino. Izvede |
|         |    |  |se parkovne ureditve s prostori za igro   |
|         |    |  |otrok in športnimi igrišči.         |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|         |GR 260 |ZD |Enota je namenjena ohranjanju naravnih   |
|         |    |  |biotopov in ureditvi pešpoti s ptičjimi   |
|         |    |  |opazovalnicami.               |
|         |    |  |Dopustna zazidanost je največ 20 % celotnega|
|         |    |  |območja OPPN.                |
|         |    |  |Glavni cilj je, da se naravovarstveno    |
|         |    |  |pomembni habitatni tipi in vrste, ki živijo |
|         |    |  |oziroma uspevajo na območju naravnega    |
|         |    |  |rezervata in na območju ekološko pomembnega |
|         |    |  |območja Radensko polje – Bičje dolgoročno  |
|         |    |  |ohranijo v ugodnem stanju. Izdela naj se  |
|         |    |  |hidrološka študija, na podlagi katere naj se|
|         |    |  |izvedejo ukrepi, ki bodo preprečili     |
|         |    |  |spremembo hidrološkega stanja na varovanih |
|         |    |  |območjih. Izvedejo naj se takšni ukrepi, ki |
|         |    |  |bodo zagotovili dolgoročno ohranitev    |
|         |    |  |naravovarstveno pomembnih vrst in habitatnih|
|         |    |  |tipov na varovanih območjih in ekološko   |
|         |    |  |pomembnem območju Radensko polje – Bičje.  |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Jedro    |GR 285 |ZS |Do izvedbe povečanja struge vodotoka Bičje, |
|         |    |  |v dolžini 150 m za in pred mostom v naselju |
|         |    |  |Brezje pri Grosupljem, so na poplavnem   |
|         |    |  |območju dopustni le tisti posegi v prostor |
|         |    |  |in dejavnosti, ki jih v skladu z      |
|         |    |  |razvrstitvijo v določeni razred poplavne  |
|         |    |  |nevarnosti določajo predpisi s področja   |
|         |    |  |zaščite pred poplavami in z njimi povezane |
|         |    |  |erozije voda.                |
|         |    |  |Območje je namenjeno površinam za oddih,  |
|         |    |  |rekreacijo in šport ter za izgradnjo    |
|         |    |  |zahodnega cestnega omrežja mesta Grosuplje. |
|         |    |  |Vodilo pri izdelavi idejne zasnove mora biti|
|         |    |  |urejanje zahodnega roba mesta v stiku s   |
|         |    |  |krajino – kot postopen prehod mestne krajine|
|         |    |  |v naravno območje Grosupeljskega polja.   |
|         |    |  |Prostor mora ostati pretežno nepozidan.   |
|         |    |  |Potrebno je urediti več prehodov za pešce in|
|         |    |  |kolesarje iz mesta v odprto krajino. Izvede |
|         |    |  |se parkovne ureditve s prostori za igro   |
|         |    |  |otrok in športnimi igrišči.         |
|         |    |  |V enoti je dopustna je gradnja športnih   |
|         |    |  |objektov s spremljajočimi servisnimi    |
|         |    |  |dejavnostmi in objektov prometne in     |
|         |    |  |komunalne infrastrukture. Gradnja športnih |
|         |    |  |objektov je dovoljena le na severnem delu  |
|         |    |  |enote, med načrtovanima krakoma nove    |
|         |    |  |občinske ceste, ob meji s Sončnimi dvori.  |
|         |    |  |Dopustna zazidanost je največ 20 % celotnega|
|         |    |  |območja OPPN. Višina objektov je največ   |
|         |    |  |P+1+T.                   |
|         |    |  |Glavni cilj je, da se naravovarstveno    |
|         |    |  |pomembni habitatni tipi in vrste, ki živijo |
|         |    |  |oziroma uspevajo na območju naravnega    |
|         |    |  |rezervata in na območju ekološko pomembnega |
|         |    |  |območja Radensko polje – Bičje dolgoročno  |
|         |    |  |ohranijo v ugodnem stanju. Izdela naj se  |
|         |    |  |hidrološka študija, na podlagi katere naj se|
|         |    |  |izvedejo ukrepi, ki bodo preprečili     |
|         |    |  |spremembo hidrološkega stanja na varovanih |
|         |    |  |območjih. Izvedejo naj se takšni ukrepi, ki |
|         |    |  |bodo zagotovili dolgoročno ohranitev    |
|         |    |  |naravovarstveno pomembnih vrst in habitatnih|
|         |    |  |tipov na varovanih območjih in ekološko   |
|         |    |  |pomembnem območju Radensko polje – Bičje.  |
|         +-------+----+--------------------------------------------+
|         |GR 288 |ZS |Območje je namenjeno površinam za oddih,  |
|         |    |  |rekreacijo in šport ter za izgradnjo    |
|         |    |  |zahodnega cestnega omrežja mesta Grosuplje. |
|         |    |  |Vodilo pri izdelavi idejne zasnove mora biti|
|         |    |  |urejanje zahodnega roba mesta v stiku s   |
|         |    |  |krajino – kot postopen prehod mestne krajine|
|         |    |  |v naravno območje Grosupeljskega polja.   |
|         |    |  |Prostor mora ostati pretežno nepozidan.   |
|         |    |  |Potrebno je urediti več prehodov za pešce in|
|         |    |  |kolesarje iz mesta v odprto krajino. Izvede |
|         |    |  |se parkovne ureditve s prostori za igro   |
|         |    |  |otrok in športnimi igrišči.         |
|         |    |  |V enoti se ob cesti izvede gosta drevesno- |
|         |    |  |grmovna zasaditev kot vizualna in      |
|         |    |  |protihrupna bariera. Gradnja objektov, z  |
|         |    |  |izjemo objektov prometne in komunalne    |
|         |    |  |infrastrukture, ni dopustna.        |
|         |    |  |Dopustna zazidanost je največ 20 % celotnega|
|         |    |  |območja OPPN. Višina objektov je največ   |
|         |    |  |P+1+T.                   |
|         |    |  |Glavni cilj je, da se naravovarstveno    |
|         |    |  |pomembni habitatni tipi in vrste, ki živijo |
|         |    |  |oziroma uspevajo na območju naravnega    |
|         |    |  |rezervata in na območju ekološko pomembnega |
|         |    |  |območja Radensko polje – Bičje dolgoročno  |
|         |    |  |ohranijo v ugodnem stanju. Izdela naj se  |
|         |    |  |hidrološka študija, na podlagi katere naj se|
|         |    |  |izvedejo ukrepi, ki bodo preprečili     |
|         |    |  |spremembo hidrološkega stanja na varovanih |
|         |    |  |območjih. Izvedejo naj se takšni ukrepi, ki |
|         |    |  |bodo zagotovili dolgoročno ohranitev    |
|         |    |  |naravovarstveno pomembnih vrst in habitatnih|
|         |    |  |tipov na varovanih območjih in ekološko   |
|         |    |  |pomembnem območju Radensko polje – Bičje.  |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN kamnolom   |PO 144 |LN |Za območje se izdela OPPN za sanacijo    |
|Valnaček     |    |  |kamnoloma.                 |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN peskokop   |PO 143 |LN |Za območje se izdela OPPN za sanacijo    |
|Sp. Duplice    |    |  |peskokopa.                 |
|         |    |  |V postopku izdaje okoljevarstvenega     |
|         |    |  |dovoljenja za obratovanje kamnoloma se   |
|         |    |  |natančneje določi kako obratovanje kamnoloma|
|         |    |  |s hrupom obremenjuje najbližje stanovanjske |
|         |    |  |objekte (meritve hrupa). V okoljevarstvenem |
|         |    |  |dovoljenju se natančneje določen režim   |
|         |    |  |obratovanja kamnoloma in omilitveni ukrepi |
|         |    |  |za zaščito življenjskega okolja pred hrupom.|
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Šentjurij – |ŠJ 369 |SSe |Območje je namenjeno individualni      |
|vzhod       |    |  |stanovanjski gradnji. Dopustna je gradnja  |
|         |    |  |enostanovanjskih hiš. Gradnja dvojčkov ni  |
|         |    |  |dopustna.                  |
|         |    |  |Gradnja objektov se izvaja vzporedno z ali |
|         |    |  |po izgradnji prometne in komunalne     |
|         |    |  |infrastrukture. Potrebno je zagotoviti   |
|         |    |  |prostor za 2 parkirna mesta na stanovanje. V|
|         |    |  |pritličnih prostorih se lahko zagotavljajo |
|         |    |  |površine za mirne poslovne ali obrtne    |
|         |    |  |dejavnosti, brez dodatnih zaposlenih oseb na|
|         |    |  |lokaciji. Ravne strehe niso dovoljene.   |
|         |    |  |Zahteva se enotna orientacija slemen in   |
|         |    |  |temnejša strešna kritina.          |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Šentjurij – |ŠJ 301 |SK |Za območje se izdela sanacijski OPPN.    |
|zahod       |    |  |Pred gradnjo novih objektov je potrebno   |
|         |    |  |območje obstoječe stanovanjske gradnje   |
|         |    |  |oblikovno, prometno in komunalno prenoviti. |
|         |    |  |Pri oblikovanju objektov neglede na     |
|         |    |  |zahtevnost je treba strogo upoštevati    |
|         |    |  |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter  |
|         |    |  |morfološke značilnosti obstoječe zazidave v |
|         |    |  |sosednjih naseljih (Goričica in Št. Jurij). |
|         |    |  |Gradnja dvojčkov ni dopustna.        |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN širitev   |ML   |O  |Območje za potrebe okoljske infrastrukture. |
|odlagališča    |173,  |O  |V enoti ML 173 se, ob lokalni cesti Spodnje |
|odpadkov Špaja  |ML 175 |  |Duplice–Peščenik ohrani pas gozdne     |
|dolin       |    |  |vegetacije v širini najmanj 40 m.      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Šmarje Sap – |ŠS 24 |CU |Enota je namenjena za razvoj centra naselja.|
|Center      |    |  |Enota je namenjena gradnji objektov za   |
|         |    |  |potrebe centralnih, družbenih, oskrbnih,  |
|         |    |  |storitvenih in trgovskih dejavnosti ter   |
|         |    |  |ureditve parkirnih, zelenih površin in   |
|         |    |  |otroških igrišč za potrebe dejavnosti.   |
|         |    |  |Dopustna izraba: FI = največ 0.6, FZ =   |
|         |    |  |največ 0,3; DOBP = najmanj 50 %; Največja  |
|         |    |  |dopustna višina objektov je K+P+1.     |
|         |    |  |Za ozelenitev enote se mora uporabiti tudi |
|         |    |  |srednje velika in velika drevesa.      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Šmarje Sap – |ŠS 27 |CU |Dopustna je gradnja objektov namenjena   |
|Kulturni center  |    |  |servisnim, storitvenim in družbenim     |
|         |    |  |dejavnostim, stanovanjem ter ureditvi    |
|         |    |  |parkirnih in zelenih površin. Nova     |
|         |    |  |individualna stanovanjska gradnja ni    |
|         |    |  |dovoljena. Novi objekti morajo v pritlični |
|         |    |  |etaži imeti zagotovljene površine za javne |
|         |    |  |in servisne dejavnosti.           |
|         |    |  |Dopustna izraba: FI = 0,6, FZ = 0,3, DOBP = |
|         |    |  |največ 50 %; višinski gabariti: K+P+2.   |
|         |    |  |OPPN se ne izvede dokler se iz enote v   |
|         |    |  |celoti ne odstrani proizvodna dejavnost   |
|         |    |  |(betonarna). Za ozelenitev se mora uporabiti|
|         |    |  |tudi srednje velika in velika drevesa.   |
|         |    |  |Zagotovi se javne parkirne površine.    |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Šmarje Sap – |ŠS 50 |IG |Pred gradnjo objektov se v območju izvede  |
|Pod AC      |    |  |sanacija nelegalnega peskokopa. Izvede se  |
|         |    |  |ureditev vznožja hriba devastiranega ob   |
|         |    |  |gradnji AC, sanira se brežine in      |
|         |    |  |odvodnjavanje. Po sanaciji peskokopa se   |
|         |    |  |dopušča ureditev parkirišča za tovorna   |
|         |    |  |vozila in deponije okolju nenevarnih    |
|         |    |  |gradbenih materialov. Dopustna je gradnja  |
|         |    |  |objektov namenjeni gospodarski dejavnosti z |
|         |    |  |ureditvijo parkirnih in zelenih površin.  |
|         |    |  |V območju je dopustna izraba: FZ = največ  |
|         |    |  |0.4, DOBP = najmanj 30 %. Obvezno število  |
|         |    |  |dreves je 15 kom/ha. Parkirne in      |
|         |    |  |manipulacijske površine zavzemajo minimalno |
|         |    |  |20 % območja. Višinski gabariti: K+P+1.   |
|         |    |  |Druga merila in pogoji: Območje je potrebno |
|         |    |  |komunalno opremiti in urediti dostopno cesto|
|         |    |  |za velike osne obremenitve. Velikost    |
|         |    |  |objektov ter odmiki objektov so podrejeni  |
|         |    |  |tehnološkim zahtevam, ne smejo ovirati   |
|         |    |  |osnovnih komunikacijskih in manipulacijskih |
|         |    |  |prostorov. V OPPN je potrebno določiti   |
|         |    |  |katere dejavnosti so primerne za to območje.|
|         |    |  |Upravljavci virov hrupa na območju bodo   |
|         |    |  |zavezanci za pridobitev okoljevarstvenega  |
|         |    |  |dovoljenja za obratovanje vira hrupa in   |
|         |    |  |izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa. V|
|         |    |  |primeru, da bo raven hrupa zaradi novih   |
|         |    |  |dejavnosti ali skupna raven hrupa na območju|
|         |    |  |(zaradi neposredne bližine avtoceste) pri  |
|         |    |  |izpostavljenih stanovanjskih objektih    |
|         |    |  |presegala mejne oziroma kritične vrednosti, |
|         |    |  |obratovanje dejavnosti ne bo možno brez   |
|         |    |  |upoštevanja nekaterih ukrepov, ki bodo   |
|         |    |  |natančneje določeni v postopku izdaje    |
|         |    |  |okoljevarstvenega dovoljenja za vir hrupa. |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Šmarje Sap – |ŠS 26, |CU |/                      |
|staro pokopališče |ŠS 269 |ZP |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|         |    |  |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|         |    |  |ki so v skladu s 112. členom tega Odloka.  |
|         |    |  |Vsi posegi morajo težiti k ureditvi     |
|         |    |  |grajenega robu in ureditvi osrednje odprte |
|         |    |  |javne površine.               |
|         |    |  |Do izdelave OPPN so dopustne novogradnje in |
|         |    |  |druge ureditve pod naslednjimi pogoji:   |
|         |    |  |Vse gradnje in druga dela, vključno s    |
|         |    |  |pomožnimi objekti, je treba izvajati v   |
|         |    |  |skladu s podrobnimi kulturno varstvenimi  |
|         |    |  |pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.  |
|         |    |  |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti   |
|         |    |  |prilagojena tradicionalnemu vzorcu     |
|         |    |  |parcelacije naselja.            |
|         |    |  |Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih |
|         |    |  |prostorov ni dovoljeno spreminjati.     |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Velika Račna |RA 17, |Cv |Nadomestne gradnje niso dovoljene, razen  |
|         |RA 19 |Cv |kadar je to nujno zaradi tehničnih in    |
|         |    |  |varnostnih razmer. To je potrebno      |
|         |    |  |obrazložiti in utemeljiti v postopku za   |
|         |    |  |pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v |
|         |    |  |prostor. Nadomestna gradnja mora povzeti  |
|         |    |  |tlorisne in višinske gabarite, kakovostne  |
|         |    |  |elemente fasad ter lokacijo porušenega   |
|         |    |  |objekta.                  |
|         |    |  |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo  |
|         |    |  |biti po tipologiji, višinah in legi skladne |
|         |    |  |s tradicionalno zasnovo naselja:      |
|         |    |  |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni |
|         |    |  |dovoljena; Pomožni objekti morajo biti   |
|         |    |  |oblikovani skladno z ambientom naselja.   |
|         |    |  |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen   |
|         |    |  |tloris, P+M s kolenčnim zidcem največ 1 m v |
|         |    |  |celoti skritim pod napuščem ali P+1+M brez |
|         |    |  |kolenčnega zidu; gradbena linija objektov  |
|         |    |  |mora biti v vseh etažah enaka;       |
|         |    |  |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z |
|         |    |  |naklonom 40 do 45°, kritina temno siva ali |
|         |    |  |opečno rdeča; osvetlitev podstrehe možna s |
|         |    |  |klasično oblikovanimi frčadami.       |
|         |    |  |Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih |
|         |    |  |fasadah, niso dovoljeni; dovoljena je    |
|         |    |  |izvedba balkonov po celotni dolžini vzdolžne|
|         |    |  |fasade (lesen gank); okenske in vratne   |
|         |    |  |odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in|
|         |    |  |simetrično razporejene; okenska stekla naj |
|         |    |  |bodo deljena na pol; izvedba v zaglajenem  |
|         |    |  |ometu svetlih pastelnih barv; večkotni   |
|         |    |  |izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni. |
|         |    |  |V čim večji meri naj se uporabljajo     |
|         |    |  |avtohtona gradiva (les, kamen).       |
|         |    |  |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo|
|         |    |  |tako, da se prepreči vpliv na bližnji    |
|         |    |  |vodotok in mejne poplavne površine ter na  |
|         |    |  |okoliške mokrotne travniške površine na   |
|         |    |  |območju Radenskega polja.          |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Velika Račna |RA   |SK |Do izdelave OPPN so dopustne novogradnje in |
|         |105,  |SK |druge ureditve pod naslednjimi pogoji:   |
|         |RA   |SK |Vse gradnje in druga dela, vključno s    |
|         |106,  |SK |pomožnimi objekti, je treba izvajati v   |
|         |RA   |SK |skladu s podrobnimi kulturno varstvenimi  |
|         |108,  |SK |pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.  |
|         |RA   |SK |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti   |
|         |111,  |SKvr|prilagojena tradicionalnemu vzorcu     |
|         |RA   |SKvr|parcelacije naselja.            |
|         |115,  |SSe |Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih |
|         |RA   |Sse |prostorov ni dovoljeno spreminjati.     |
|         |121,  |  |Nadomestne gradnje niso dovoljene, razen  |
|         |RA   |  |kadar je to nujno zaradi tehničnih in    |
|         |126,  |  |varnostnih razmer. To je potrebno      |
|         |RA   |  |obrazložiti in utemeljiti v postopku za   |
|         |132,  |  |pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v |
|         |RA   |  |prostor. Nadomestna gradnja mora povzeti  |
|         |133,  |  |tlorisne in višinske gabarite, kakovostne  |
|         |RA   |  |elemente fasad ter lokacijo porušenega   |
|         |148,  |  |objekta.                  |
|         |RA 149 |  |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo  |
|         |    |  |biti po tipologiji, višinah in legi skladne |
|         |    |  |s tradicionalno zasnovo naselja:      |
|         |    |  |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni |
|         |    |  |dovoljena; Pomožni objekti morajo biti   |
|         |    |  |oblikovani skladno z ambientom naselja.   |
|         |    |  |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen   |
|         |    |  |tloris, P+M s kolenčnim zidcem največ 1 m v |
|         |    |  |celoti skritim pod napuščem ali P+1+M brez |
|         |    |  |kolenčnega zidu; gradbena linija objektov  |
|         |    |  |mora biti v vseh etažah enaka.       |
|         |    |  |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z |
|         |    |  |naklonom 40 do 45°, kritina temno siva ali |
|         |    |  |opečno rdeča; osvetlitev podstrehe možna s |
|         |    |  |klasično oblikovanimi frčadami.       |
|         |    |  |Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih |
|         |    |  |fasadah, niso dovoljeni; dovoljena je    |
|         |    |  |izvedba balkonov po celotni dolžini vzdolžne|
|         |    |  |fasade (lesen gank); okenske in vratne   |
|         |    |  |odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in|
|         |    |  |simetrično razporejene; okenska stekla naj |
|         |    |  |bodo deljena na pol; izvedba v zaglajenem  |
|         |    |  |ometu svetlih pastelnih barv; večkotni   |
|         |    |  |izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni. |
|         |    |  |V čim večji meri naj se uporabljajo     |
|         |    |  |avtohtona gradiva (les, kamen).       |
|         |    |  |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo|
|         |    |  |tako, da se prepreči vpliv na bližnji    |
|         |    |  |vodotok in mejne poplavne površine ter na  |
|         |    |  |okoliške mokrotne travniške površine na   |
|         |    |  |območju Radenskega polja.          |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|         |    |  |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|         |    |  |ki so v skladu s 112. členom tega Odloka.  |
|         |    |  |Do izdelave OPPN so dopustne novogradnje in |
|         |    |  |druge ureditve pod naslednjimi pogoji:   |
|         |    |  |Vse gradnje in druga dela, vključno s    |
|         |    |  |pomožnimi objekti, je treba izvajati v   |
|         |    |  |skladu s podrobnimi kulturno varstvenimi  |
|         |    |  |pogoji in kulturno varstvenim soglasjem.  |
|         |    |  |Zemljišča namenjena gradnji morajo biti   |
|         |    |  |prilagojena tradicionalnemu vzorcu     |
|         |    |  |parcelacije naselja.            |
|         |    |  |Komunikacijske mreže in značilnosti odprtih |
|         |    |  |prostorov ni dovoljeno spreminjati.     |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Velika Račna |RA   |SK |Nadomestne gradnje niso dovoljene, razen  |
|         |116,  |SKvr|kadar je to nujno zaradi tehničnih in    |
|         |RA 131 |  |varnostnih razmer. To je potrebno      |
|         |    |  |obrazložiti in utemeljiti v postopku za   |
|         |    |  |pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v |
|         |    |  |prostor. Nadomestna gradnja mora povzeti  |
|         |    |  |tlorisne in višinske gabarite, kakovostne  |
|         |    |  |elemente fasad ter lokacijo porušenega   |
|         |    |  |objekta.                  |
|         |    |  |Novogradnje kot zapolnitve vrzeli morajo  |
|         |    |  |biti po tipologiji, višinah in legi skladne |
|         |    |  |s tradicionalno zasnovo naselja:      |
|         |    |  |Gradnja večstanovanjskih hiš in dvojčkov ni |
|         |    |  |dovoljena; Pomožni objekti morajo biti   |
|         |    |  |oblikovani skladno z ambientom naselja.   |
|         |    |  |Tlorisni in višinski gabariti: podolžen   |
|         |    |  |tloris, P+M s kolenčnim zidcem največ 1 m v |
|         |    |  |celoti skritim pod napuščem ali P+1+M brez |
|         |    |  |kolenčnega zidu; gradbena linija objektov  |
|         |    |  |mora biti v vseh etažah enaka.       |
|         |    |  |Strehe morajo biti simetrične dvokapnice z |
|         |    |  |naklonom 40 do 45°, kritina temno siva ali |
|         |    |  |opečno rdeča; osvetlitev podstrehe možna s |
|         |    |  |klasično oblikovanimi frčadami.       |
|         |    |  |Oblikovanje fasad: balkoni na čelnih, ožjih |
|         |    |  |fasadah, niso dovoljeni; dovoljena je    |
|         |    |  |izvedba balkonov po celotni dolžini vzdolžne|
|         |    |  |fasade (lesen gank); okenske in vratne   |
|         |    |  |odprtine morajo biti pokončne, pravokotne in|
|         |    |  |simetrično razporejene; okenska stekla naj |
|         |    |  |bodo deljena na pol; izvedba v zaglajenem  |
|         |    |  |ometu svetlih pastelnih barv; večkotni   |
|         |    |  |izzidki, stolpiči in oboki niso dovoljeni. |
|         |    |  |V čim večji meri naj se uporabljajo     |
|         |    |  |avtohtona gradiva (les, kamen).       |
|         |    |  |Gradnja objektov in drugi posegi se izvedejo|
|         |    |  |tako, da se prepreči vpliv na bližnji    |
|         |    |  |vodotok in mejne poplavne površine ter na  |
|         |    |  |okoliške mokrotne travniške površine na   |
|         |    |  |območju Radenskega polja.          |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN Velike    |ŠK 93 |SSe |Za območje se izdela sanacijski OPPN.    |
|Lipljene     |    |  |Pred gradnjo novih objektov je potrebno   |
|         |    |  |območje obstoječe stanovanjske gradnje   |
|         |    |  |oblikovno, prometno in komunalno prenoviti. |
|         |    |  |Pri oblikovanju objektov neglede na     |
|         |    |  |zahtevnost je treba strogo upoštevati    |
|         |    |  |oblikovalske pogoje ruralnega naselja ter  |
|         |    |  |morfološke značilnosti obstoječe zazidave v |
|         |    |  |naselju Velike Lipljene. Gradnja dvojčkov ni|
|         |    |  |dopustna. Ob notranji prometnici gradnja  |
|         |    |  |ograj ni dopustna.             |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN za      |GR 91, |IG |Območje je namenjeno gradnji gospodarske  |
|Gospodarsko cono |GR 97, |IG |cone (proizvodnja, skladišča, logistični  |
|Jug        |GR 173 |PC |centri) ter za izgradnjo zahodnega cestnega |
|         |    |  |omrežja mesta Grosuplje.          |
|         |    |  |V območju je dopustna je gradnja      |
|         |    |  |nestanovanjskih objektov za potrebe     |
|         |    |  |delovanja gospodarske cone (industrijski  |
|         |    |  |stavbe in skladišča, trgovske in druge   |
|         |    |  |stavbe za storitvene dejavnosti, upravne in |
|         |    |  |pisarniške stavbe), ureditve spremljevalnih |
|         |    |  |servisnih površin (odprte skladiščne    |
|         |    |  |površine, parkirne in manipulacijske    |
|         |    |  |površine), gradnja prometne in komunalne  |
|         |    |  |infrastrukturne ter ureditve zelenih    |
|         |    |  |površin.                  |
|         |    |  |Dopustna zazidanost je največ 60 %. Višina |
|         |    |  |objektov je največ P+1 (do 12 m).      |
|         |    |  |Glavni cilj je, da se naravovarstveno    |
|         |    |  |pomembni habitatni tipi in vrste, ki živijo |
|         |    |  |oziroma uspevajo na območju naravnega    |
|         |    |  |rezervata in na območju ekološko pomembnega |
|         |    |  |območja Radensko polje – Bičje dolgoročno  |
|         |    |  |ohranijo v ugodnem stanju. Izdela naj se  |
|         |    |  |hidrološka študija, na podlagi katere naj se|
|         |    |  |izvedejo ukrepi, ki bodo preprečili     |
|         |    |  |spremembo hidrološkega stanja na varovanih |
|         |    |  |območjih. Izvedejo naj se takšni ukrepi, ki |
|         |    |  |bodo zagotovili dolgoročno ohranitev    |
|         |    |  |naravovarstveno pomembnih vrst in habitatnih|
|         |    |  |tipov na varovanih območjih in ekološko   |
|         |    |  |pomembnem območju Radensko polje – Bičje.  |
|         +-------+----+--------------------------------------------+
|         |GR 103 |IG |V pasu 100 m ob vodotoku Bičje so dopustni |
|         |GR 256 |ZD |posegi v prostor in dejavnosti, ki jih v  |
|         |    |  |skladu z razvrstitvijo v določeni razred  |
|         |    |  |poplavne nevarnosti določajo predpisi s   |
|         |    |  |področja zaščite pred poplavami in z njimi |
|         |    |  |povezane erozije voda. Pritličja objektov v |
|         |    |  |enoti morajo biti na koti najmanj 327,7 m  |
|         |    |  |(Q100+0.5 m).                |
|         |    |  |Do izvedbe povečanja struge vodotoka Bičje, |
|         |    |  |v dolžini 150 m za in pred mostom v naselju |
|         |    |  |Brezje pri Grosupljem, so na poplavnem   |
|         |    |  |območju dopustni le tisti posegi v prostor |
|         |    |  |in dejavnosti, ki jih v skladu z      |
|         |    |  |razvrstitvijo v določeni razred poplavne  |
|         |    |  |nevarnosti določajo predpisi s področja   |
|         |    |  |zaščite pred poplavami in z njimi povezane |
|         |    |  |erozije voda.                |
|         |    |  |Območje je namenjeno gradnji gospodarske  |
|         |    |  |cone (proizvodnja, skladišča, logistični  |
|         |    |  |centri) ter za izgradnjo zahodnega cestnega |
|         |    |  |omrežja mesta Grosuplje.          |
|         |    |  |Enota je namenjena ureditvi naravnih    |
|         |    |  |biotopov in pešpoti.            |
|         |    |  |Glavni cilj je, da se naravovarstveno    |
|         |    |  |pomembni habitatni tipi in vrste, ki živijo |
|         |    |  |oziroma uspevajo na območju naravnega    |
|         |    |  |rezervata in na območju ekološko pomembnega |
|         |    |  |območja Radensko polje – Bičje dolgoročno  |
|         |    |  |ohranijo v ugodnem stanju. Izdela naj se  |
|         |    |  |hidrološka študija, na podlagi katere naj se|
|         |    |  |izvedejo ukrepi, ki bodo preprečili     |
|         |    |  |spremembo hidrološkega stanja na varovanih |
|         |    |  |območjih. Izvedejo naj se takšni ukrepi, ki |
|         |    |  |bodo zagotovili dolgoročno ohranitev    |
|         |    |  |naravovarstveno pomembnih vrst in habitatnih|
|         |    |  |tipov na varovanih območjih in ekološko   |
|         |    |  |pomembnem območju Radensko polje – Bičje.  |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|OPPN zadrževalnik |PO 31, |G  |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|Veliki Potok   |PO 48, |G  |ki so v skladu s petim, šestim, osmim in  |
|         |PO 78, |K2 |enajstim odstavkom 112. člena tega Odloka. |
|         |PO 122 |K2 |Območje je namenjeno dejavnostim varstva  |
|         |    |  |pred poplavami. Dopustna gradnja objektov za|
|         |    |  |namen protipoplavne zaščite. V vplivnem   |
|         |    |  |območju zadrževanja vode, gorvodno od    |
|         |    |  |pregrade, ni dopustna sprememba namenske  |
|         |    |  |rabe.                    |
|         +-------+----+--------------------------------------------+
|         |PO 77, |K2 |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|         |PO 82, |K2 |ki so v skladu s petim, šestim, osmim in  |
|         |PO136, |K2 |enajstim odstavkom 112. člena tega Odloka. |
|         |PO145 |N  |Območje je namenjeno dejavnostim varstva  |
|         |    |  |pred poplavami. Dopustna gradnja objektov za|
|         |    |  |namen protipoplavne zaščite.        |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|UrN kamnolom   |ŠS 166 |LN |/                      |
|Šmarje      |    |  |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|UrN odlagališče  |ML 174 |O  |V enoti je na parceli 1669/2, k.o. Grosuplje|
|odpadkov Špaja  |    |  |evidentirana lokacija vojnih grobišč. Ob  |
|dolina      |    |  |posegih v prostor je potrebno pridobiti   |
|         |    |  |pogoje pristojnega organa.         |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|UrN Peskokop Pleše|ŠS 167 |LN |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|         |    |  |ki so v skladu s 112. členom tega Odloka.  |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|UrN pokopališče  |GR 264 |ZK |/                      |
|Grosuplje     |    |  |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|UrN Pri Bambiču  |GR 33 |Co |/                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|UrN Upravni    |GR 69 |CU |/                      |
|trikotnik     |    |  |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|ZN Dvori III   |GR 244 |SSV |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|         |    |  |ki so v skladu s 112. členom tega Odloka.  |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|ZN Dvori IV    |GR   |SSV |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|         |237,  |ZS |ki so v skladu s 112. členom tega Odloka.  |
|         |GR 281 |  |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|ZN Eurotrans   |GR 113 |IG |/                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|ZN Gospodarska  |GR   |SSV |/                      |
|cona       |239,  |SSV |                      |
|– sever      |GR   |SSV |                      |
|         |245,  |  |                      |
|         |GR 248 |  |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|ZN nova šola   |GR   |ZS |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|Brinje      |280,  |ZS |ki so v skladu s 112. členom tega Odloka.  |
|         |GR 282 |  |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|ZN obrtna cona v |ŠS 48, |IG |/                      |
|pentlji      |ŠS 51 |IG |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|ZN Pri pošti   |GR 55, |CU |/                      |
|         |GR 267 |ZP |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|ZN Šmarje Sap   |ŠS 244 |SSe |Dopustna je gradnja stanovanjskih objektov |
|         |    |  |izven hrupu izpostavljenega pasu od osi   |
|         |    |  |proge in izvedba primernih aktivnih in   |
|         |    |  |pasivnih protihrupnih ukrepov (vkop     |
|         |    |  |objektov, protihrupni nasip ipd.). Pred   |
|         |    |  |izdajo gradbenega dovoljenja za posege na  |
|         |    |  |tem območju je obvezna izdelava študije   |
|         |    |  |obremenitve s hrupom z upoštevanjem vseh  |
|         |    |  |virov hrupa (avtocesta, železnica in    |
|         |    |  |regionalna cesta) in predvidenega povečanja |
|         |    |  |prometnih obremenitev v 20-letnem planskem |
|         |    |  |obdobju ter na podlagi rezultatov študije  |
|         |    |  |predvideti ustrezne protihrupne ukrepe,   |
|         |    |  |katere stroške nosi investitor posega.   |
|         |    |  |Za gradnjo ali druga dela je treba pridobiti|
|         |    |  |kulturnovarstvene pogoje in soglasja. Pred |
|         |    |  |pridobitvijo upravnega dovoljenja za gradnjo|
|         |    |  |ali druga dela je treba, na območju     |
|         |    |  |registrirane enote arheološke dediščine EŠD |
|         |    |  |11900 Šmarje Sap, izvesti arheološke    |
|         |    |  |raziskave.                 |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|ZN Turistično   |GR 100 |IG |/                      |
|oskrbovalni center|    |  |                      |
|TOC II      |    |  |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
|ZN Turistično   |GR 99 |IG |Dopustni so posegi v prostor in dejavnosti, |
|oskrbovalni center|    |  |ki so v skladu s 112. členom tega Odloka.  |
|TOC III      |    |  |                      |
+------------------+-------+----+--------------------------------------------+
IV PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
160. člen
(spremembe in dopolnitve OPN)
(1) Vse spremembe in dopolnitve OPN Grosuplje se izvedejo po enakem postopku, kot to velja za njegov sprejem. Skrajšani postopek velja v vseh primerih, razen pri spremembi osnovne ali podrobne namenske rabe.
(2) Izredne spremembe in dopolnitve OPN na zahtevo posameznega pobudnika ali več pobudnikov, ki niso v javnem interesu, vodi Občina, vse stroške izdelave strokovnih podlag, osnutka, predloga in postopka pa nosi pobudnik. Pobuda s strani pobudnika za spremembe in dopolnitve OPN mora vsebovati obrazložitev in utemeljitev, na območju varstvenih režimov po zakonu o varstvu narave, varstvu voda, varstvu kulture dediščine in varstvu kmetijskih zemljišč pa morajo vsebovati poleg strokovnih podlag tudi mnenje pristojne službe ministrstva (v primeru narave tudi PVO in okoljsko poročilo, če je to zaradi obsega del potrebno).
(3) Postopki za pridobitev upravnih dovoljenj za graditev, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo upravnih dovoljenj za graditev.
161. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji izvedbeni akti:
+----+----+---------------------------+------------------------+-------------+
|EUP |PNRP|IME DOKUMENTA       |ŠT. DOKUMENTA      |OBJAVA    |
|  |  |              |            |ODLOKA    |
+----+----+---------------------------+------------------------+-------------+
|ML |O  |Odlok o ureditvenem načrtu |352-17/90 z dne     |Uradni list |
|173 |  |za deponijo komunalnih   |24. junija 1992     |RS, št.   |
|  |  |odpadkov Stehan      |            |34/92    |
+----+----+---------------------------+------------------------+-------------+
|GR |ZK |Odlok o spremembah     |352-40/96 z dne     |Uradni list |
|264 |  |ureditvenega načrta za   |5. septembra 1996    |RS, št.   |
|  |  |razširitev pokopališča v  |            |56/96    |
|  |  |Grosupljem         |            |       |
+----+----+---------------------------+------------------------+-------------+
|GR |CU |Odlok o ureditvenem načrtu |35005-4/98 z dne    |Uradni list |
|64 |  |»Družbeni dom«       |30. oktobra 2002 in   |RS, št.   |
|  |  |              |popravek z dne 7. junija|106/02,   |
|  |  |              |2004          |62/04    |
+----+----+---------------------------+------------------------+-------------+
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka delno prenehajo veljati naslednji izvedbeni akti:
+---+----+------------------+------------------+--------+--------------------+
|EUP|PNRP|IME DOKUMENTA   |ŠT.        |OBJAVA |OBMOČJE       |
|  |  |         |DOKUMENTA     |ODLOKA |RAZVELJAVITVE    |
|  |  |         |         |    |(parcelne št.    |
|  |  |         |         |    |oziroma njihovi   |
|  |  |         |         |    |deli)        |
+----------------------------------------------------------------------------+
|GROSUPLJE                                  |
+---+----+------------------+------------------+--------+--------------------+
|GR |CD |Odlok o      |352-59/96 z dne  |Uradni |del 590/2, 627/36, |
|21,|CD |zazidalnem načrtu |20. maja 1997;  |list RS,|del 627/35, 589/1, |
|GR |CD |Nova šola Brinje; |352-59/96 z dne  |št.   |627/10, del 627/1, |
|23,|  |Odlok o      |15. marec 2004;  |35/97, |889/2, 889/1,    |
|GR |  |spremembah in   |         |62/04, |889/3, 888/4, del  |
|24 |  |dopolnitvah    |         |119/04 |896/1, del 902/1,  |
|  |  |zazidalnega    |         |    |891, 902/3     |
|  |  |načrta Nova šola |         |    |          |
|  |  |Brinje,      |         |    |          |
|  |  |Grosuplje;    |         |    |          |
|  |  |popravki     |         |    |          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|POKOPALIŠČE                                 |
+---+----+------------------+------------------+--------+--------------------+
|GR |ZK |Odlok o      |350-2/86 z dne  |Uradni |2091/1, 2091/23,  |
|264|  |ureditvenem    |24. februarja1988 |list  |2091/21, 2091/22,  |
|  |  |načrtu za     |         |SRS, št.|2091/20, 2091/16,  |
|  |  |razširitev    |         |9/88  |2091/18, 2091/17,  |
|  |  |pokopališča v   |         |    |2095/2, 2095/1,   |
|  |  |Grosupljem    |         |    |2091/4, 2235 2190  |
|  |  +------------------+------------------+--------+--------------------+
|  |  |Odlok o      |35003-004/2005 z |Uradni |del 2095/1, del   |
|  |  |spremembah in   |dne 31. maja 2006 |list RS,|2091/4,       |
|  |  |dopolnitvah    |         |št.   |del 2235, del 2233, |
|  |  |ureditvenega   |         |61/06  |del 2095/3, del   |
|  |  |načrta za     |         |    |2115/8       |
|  |  |razširitev    |         |    |          |
|  |  |pokopališča v   |         |    |          |
|  |  |Grosupljem    |         |    |          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|ŠMARJE SAP                                 |
+---+----+------------------+------------------+--------+--------------------+
|del|CU |Odlok o občinskem |3500-0016/2006 z |Uradni |del 1168/9, del   |
|ŠS |  |lokacijskem    |dne 4. julija 2007|list RS,|448/1, del 449/1,  |
|23 |  |načrtu Šmarje Sap |         |št.   |352/2, 446/14,   |
|  |  |         |         |65/07  |446/15, del 449/1, |
|  |  |         |         |    |del 1168/9     |
+---+----+         |         |    +--------------------+
|del|K1 |         |         |    |352/2, del 1168/9  |
|ŠS |  |         |         |    |          |
|61 |  |         |         |    |          |
+----------------------------------------------------------------------------+
|SEVER                                    |
+---+----+------------------+------------------+--------+--------------------+
|GR |SSv |Odlok o      |352-96/97 z dne  |Uradni |888/6, 888/5,    |
|250|  |spremembah in   |18. decembra 2002 |list RS,|888/11, 922/49,   |
|  |  |dopolnitvah    |         |št. 6/03|922/50, 922/20,   |
|  |  |zazidalnega    |         |    |1010/5, 1010/6   |
|  |  |načrta      |         |    |          |
|  |  |gospodarska cona |         |    |          |
|  |  |sever       |         |    |          |
|  |  +------------------+------------------+--------+--------------------+
|  |  |Odlok o      |352-96/97 z dne  |Uradni |888/6, 888/5,    |
|  |  |spremembah in   |20. septembra 2006|list RS,|888/11, 922/49,   |
|  |  |dopolnitvah    |         |št.   |922/50, 922/20,   |
|  |  |Odloka o     |         |104/06 |1010/5, 1010/6   |
|  |  |zazidalnem načrtu |         |    |          |
|  |  |gospodarska cona |         |    |          |
|  |  |sever       |         |    |          |
|  |  +------------------+------------------+--------+--------------------+
|  |  |Popravek     |z dne 21. marec  |Uradni |888/6, 888/5,    |
|  |  |         |2003       |list RS,|888/11, 922/49,   |
|  |  |         |         |št.   |922/50, 922/20,   |
|  |  |         |         |29/03  |1010/5, 1010/6   |
|  |  +------------------+------------------+--------+--------------------+
|  |  |Popravek     |z dne 3. marec  |Uradni |888/6, 888/5,    |
|  |  |         |2003       |list RS,|888/11, 922/49,   |
|  |  |         |         |št.   |922/50, 922/20,   |
|  |  |         |         |22/03  |1010/5, 1010/6   |
|  |  +------------------+------------------+--------+--------------------+
|  |  |Popravek     |z dne 23. maj 2003|Uradni |888/6, 888/5,    |
|  |  |         |         |list RS,|888/11, 922/49,   |
|  |  |         |         |št.   |922/50, 922/20,   |
|  |  |         |         |48/03  |1010/5, 1010/6   |
|  |  +------------------+------------------+--------+--------------------+
|  |  |Popravek     |z dne 31. maj 2007|Uradni |888/6, 888/5,    |
|  |  |         |         |list RS,|888/11, 922/49,   |
|  |  |         |         |št.   |922/50, 922/20,   |
|  |  |         |         |47/07  |1010/5, 1010/6   |
+---+----+------------------+------------------+--------+--------------------+
(3) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski planski akti:
– Dolgoročni plan Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/86 in 16/90),
– Družbeni plan Občine Grosuplje za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88, 29/90 in Uradni list RS, št. 34/92, 38/92),
– Spremembe in dopolnitve Dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in Družbenega plana za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 3/93, 17/94 in 78/94),
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin Dolgoročnega in Srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000 (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03, 124/03, 87/04, 136/04, 41/10).
(4) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski ureditveni pogoji:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9 (Uradni list RS, št. 118/05, 75/06, 5/07, 34/07, 115/07, 90/08, 94/08, 41/10, 67/10, 71/10, 83/10, 35/11, 81/11, 9/12).
(5) Z dne uveljavitve tega Odloka prenehajo veljati naslednji Programi priprav za začetek postopka izdelave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje oziroma njihovi deli:
– 2. člen, točka 6., 7. in 8. Programa priprave prostorsko izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet Občine Grosuplje, Uradni list RS, št. 23/96 z dne 29. 4. 1996,
– 2. člen, točka 2., 3. in 5. Programa priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet Občine Grosuplje v letu 2000, Uradni list RS, št. 20/98 z dne 13. 3. 1998,
– 2. člen, točka 1., 2. in 5. Programa priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Občinski svet Občine Grosuplje v letu 2000, Uradni list RS, št. 47/00 z dne 1. 6. 2000,
– Program priprave za Ureditveni načrt na vstopu v naselje (Klinčkar), Uradni list RS, št. 47/00, z dne 1. 6. 2000,
– Program priprave za občinski lokacijski načrt obrtno storitveno območje Spodnje Brvace (OLN), Uradni list RS, št. 134/04 z dne 16. 12. 2004,
– Program priprave občinskega lokacijskega načrta za Stari gasilski dom, Uradni list RS, št. 64/06 z dne 20. 6. 2006.
162. člen
(hramba prostorskega akta)
(1) OPN Grosuplje je v času uradnih ur na vpogled na sedežu Občine Grosuplje, Urad za prostor, Taborska cesta 2, Grosuplje, ter na sedežu Upravne enote Grosuplje.
(2) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
163. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2008
Grosuplje, dne 7. novembra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.