Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2013 z dne 29. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2013 z dne 29. 1. 2013

Kazalo

231. Sklep o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2013, stran 935.

Na podlagi prve alineje 5. člena v zvezi s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2), prvega odstavka 8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF) ter 153. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314 in 105/12) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja
S K L E P
o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2013
I.
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju julij–december 2012 v primerjavi z istim obdobjem v letu 2011, se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 – ZIU, 110/11 – ZDIU12, 40/12 – ZUJF in 96/12 – ZPIZ-2) osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da:
– od 1. januarja 2013 znaša 261,56 eurov.
II.
Usklajen znesek iz prejšnje točke se uporablja od 1. februarja 2013.
Št. 007-6/2013
Ljubljana, dne 25. januarja 2013
EVA 2013-2611-0008
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve