Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

105. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2012, stran 402.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 12. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2012
1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Spremeni se prvi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2012 (Uradni list RS, št. 21/11 z dne 21. 3. 2011) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Rebalans|
|                          | proračuna|
|                          |    2012|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 1.869.145|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.344.718|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.222.528|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.106.038|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   67.947|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   48.343|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |    200|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  122.191|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   47.781|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in denarne kazni         |   1.500|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   15.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   57.510|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   40.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   40.000|
|   |in neopredmetenih sredstev         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  484.427|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  237.683|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  246.744|
|   |iz sred. proračuna Evropske unije      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 1.927.474|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  603.994|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  184.745|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   33.150|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  354.338|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   12.280|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   19.481|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  603.786|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   22.590|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  390.545|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   47.190|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  143.461|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  643.206|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  643.206|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   76.489|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi, ki niso PU   |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi PU       |   76.489|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI  |  –58.329|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)           |  135.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  135.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  135.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)          |   99.920|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   99.920|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   99.920|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)           |  –23.249|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH             |      |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   35.080|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   58.329|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +  |   25.060|
+------+--------------------------------------------+-----------+
                                «
2. člen
(proračunski skladi)
Besedilo 8. člena se spremeni le v delu besedila, ki se nanaša na vrednost proračunske rezerve, ki sedaj znaša 1.000 EUR.
3. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina lahko kratkoročno zadolži do višine 135.000 EUR.«
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2012 (Uradni list RS, št. 21/11 z dne 21. 3. 2011) ostanejo nespremenjene.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Tabor, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti