Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

104. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, stran 401.

Na podlagi 51. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 47/08), 58. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 2/07), 47. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02), 18. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis prepih, št. 36/2007), 21. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis prepih, št. 17/2008), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in drugega odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), so Občinski svet Občine Gornja Radgona na 12. redni seji dne 20. 12. 2012, Občinski svet Občine Apače na 13. redni seji dne 19. 12. 2012 in Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 21. redni seji dne 27. 12. 2012, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Gornja Radgona, Občina Apače in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici ustanovijo skupno občinsko upravo »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (v nadaljevanju: skupna uprava) za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis Medobčinski inšpektorat in redarstvo, v notranjem krogu pa napis Gornja Radgona, Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani imenujejo in razrešujejo vodjo skupne uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(2) Skupna uprava je enovit organ in je prekrškovni organ občin ustanoviteljic skupne uprave.
(3) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi, ki so kot posebna priloga odloka v obliki seznama predpisov objavljeni na spletnih straneh občin ustanoviteljic.
(4) Službe skupne uprave so:
– medobčinska inšpekcijska služba,
– medobčinsko redarstvo.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna občinska uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava deluje neodvisno, samostojno in pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. Pristojno je za odločanje na 1. stopnji v upravnih, ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran organ skupne občinske uprave, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna zadeva spada.
(3) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(4) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(5) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
7. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih soglasno.
(2) Vodja skupne uprave je vodja skupne uprave kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal direktor občinske uprave sedežne občine.
8. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
9. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Gornja Radgona.
10. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave, kakor tudi nove zaposlitve v skupni upravi, sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno.
III. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Gornja Radgona 56,76 %,
– Občina Apače 24,00 % in
– Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 19,24 %.
12. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, se planira z letnim planom nabave in naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Nabavljena oprema je v lasti občin ustanoviteljic v deležu iz 11. člena. Skupna uprava vodi evidenco nabavljene opreme.
(3) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
13. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Program dela, kadrovski načrt, plan nabave opreme, kakor tudi finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave in ostali plani so priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je župan Občine Gornja Radgona, ki je tudi skrbnik prihodkov.
14. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava Občine Gornja Radgona. Občine soustanoviteljice so dolžne kriti te stroške v skladu s 11. členom tega odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
15. člen
Župani občin ustanoviteljic s sporazumom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
16. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero najmanj 6 mesecev prej pisno poda županom soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in sporazuma iz 15. člena tega odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vsi občinski sveti občin ustanoviteljic.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN GORNJA RADGONA IN APAČE« (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 66/2011).
18. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v uradnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in se začne uporabljati s 1. 1. 2013.
Št. 007-10/2007
Gornja Radgona, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l.r.
Št. 007-0006/2011
Apače, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Apače
Franc Pižmoht l.r.
Št. 0612-0001/2012-004
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 27. decembra 2012
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti