Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

98. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (poseg št. 19), stran 398.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) na 20. redni seji dne 20. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (poseg št. 19)
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 28/96.
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (poseg št. 19) so pripravljene v tekstualni obliki z grafično prilogo, ki jo je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., s št. naloge 01/12-PUP/SP in je sestavni del odloka. Nanašajo se na območje parc. št. 799/1, k.o. Škalce.
3. člen
V 7. členu se v tabeli c) območja posebnih ureditev spremeni besedilo pri evid. št. 19 pod predvideno ureditev in se glasi:
»Območje za pridelavo vrtnin in sezonske zelenjave v rastlinjakih in kapljičnim zalivanjem z vodo iz vodnega zbiralnika«
4. člen
V 9. členu se spremeni besedilo tč. č.1) v poglavju pod tč. č) za območja posebnih ureditev je dovoljeno in se po novem glasi:
»č.1) V območju 19 na parc. št. 799/1, k.o. Škalce je dovoljena gradnja naslednjih nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov:
– rastlinjaki – to je nadkrit, zaprt enoetažen in pritličen objekt za gojenje rastlin, ki ima lahko montažno in prosojno plastično ali stekleno kritino na montažni konstrukciji, postavljeni na točkovne temelje, ter prosojne stranske stene, kar se po prenehanju gojenja kmetijskih rastlin lahko odstrani, tako da na zemljišču ni sledov takšnega objekta in je višina najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom.
– vodni zbiralnik, vkopan v tla, katerega dno je obdelano s folijo ali z naravnim neprepustnim materialom in ki je namenjen zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmečka opravila zavarovan z varovalno ograjo, če je njegova prostornina do 1000 m3 in največja globina do 2 m, merjeno od terena do dna.
Rastlinjaki so namenjeni za sezonsko pridelavo zelenjave in vrtnin s sistemom kapljičnega zalivanja z vodo iz novega vodnega zbiralnika.
Na površinah prostih gred se lahko zgradijo oziroma postavijo enostavni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti – rastlinjaki – to je rastlinjak namenjen gojenju rastlin neposredno na kmetijskem zemljišču v izvedbi tunela, to je nadkritega prostora, ki ima točkovno temeljenje ali sidra ter na loke napeto folijo.«
5. člen
V 11. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»Funkcionalno zemljišče oziroma urejena površina, ki bo služila posegu št. 19, se določi v skladu s petim odstavkom 127. člena ZGO-1 (Uradni list RS, št. 126/07). Območje za postavitev rastlinjakov obsega del parc. št. 799/1, k.o. Škalce s površino do 2500 m2. Območje za ureditev vodnega zbiralnika obsega površino manjšo kot 500 m2. Razporeditev zemljišča potrebnega za uporabo objektov in dejavnosti je razvidna iz grafične priloge. Na preostalih površinah so grede.«
6. člen
(1) 14. člen se dopolni z novim zadnjim odstavkom, ki se glasi:
»Postavitev rastlinjakov in gradnja vodnega zbiralnika se nahaja v varovalnem pasu občinske ceste LC 383011 Slovenske Konjice–Zreče. Ker je širina vozišča ceste manj kot 3 m in je predvidena njena rekonstrukcija, se morajo v nadaljnjem načrtovanju upoštevati gabariti prečnega profila ceste in cestnega jarka. V primeru širitve in rekonstrukcije ceste na predpisan profil iz smernic št. 3502-0004/2012-2(134) dne 12. 3. 2012 je potrebno obstoječo ograjo prestaviti izven profila ceste, na oddaljenost 20 cm od zunanjega roba jarka.
(2) Kolesarska steza bo urejena znotraj predvidenega 5 m prečnega profila cestišča, po izvedeni rekonstrukciji in širitvi ceste, skladno s smernicami upravljavca ceste – občina.
(3) Dovoz je po obstoječi dovozni cesti. Dostava in odvoz pridelkov bo z malimi dostavnimi vozili – lahka tovorna vozila skupne teže < 3.5 t.«
7. člen
15. člen se dopolni z novim zadnjim odstavkom, ki se glasi:
»Območje posebnih ureditev pod evid. št. 19 – Območje za pridelavo vrtnin in sezonske zelenjave v rastlinjakih in kapljičnim zalivanjem z vodo iz vodnega zbiralnika – ne bo priključeno na vode javne komunalne infrastrukture. Voda za zalivanje bo iz vodnega zbiralnika in obstoječega vodnjaka, komunalne odpadne vode ne nastajajo, padavinske vode iz strehe rastlinjakov ponikajo, zbiranje bioloških odpadkov bo na mestu samem, dejavnost ne bo priključena na električno energijo, rastlinjaki ne bodo ogrevani.
Nameravani poseg se vrši v varovalnem pasu javnega vodovoda dimenzij DN 50 mm, zato je potrebno pred pričetkom del naročiti zakoličbo voda. V primeru potrebe po prestavitvi voda, stroške prestavitve ali obnove nosi investitor.«
8. člen
V 16. členu se:
– v tretji alineji prvega odstavka črta besedilo »po pogojih, ki jih določi pristojna požarnovarnostna inšpekcijska služba«;
– doda se zadnja alineja, ki se glasi:
»– zalivanje v rastlinjakih in na odprtih gredah je s kapljičnim sistemom z vodo iz vodnega zbiralnika«
9. člen
V 18. členu se doda zadnja alineja z naslednjo vsebino:
»– za dejavnost na območju posega št. 19 je potrebno urediti ustrezno dimenzioniran ekološki otok oziroma prostor za zbiranje in odvoz odpadkov, vključno z nabavo posod za odpadke. Omogočiti je potrebno ločeno zbiranje tistih vrst odpadkov, ki se ne bodo odlagali na lastnem kompostišču.«
10. člen
Za 20. členom se doda 20.a člen z naslednjo vsebino:
»(1) Poseg št. 19 se nahaja na parc. št. 799/1, k.o. Škalce v jugozahodnem pobočju vinogradniškega območja, ki je v Registru kulturne dediščine vpisano kot kulturna krajina Škalce – Vinogradniško območje (EŠD 10514). Območje Škalce predstavlja kvalitetno območje vinogradniške kulturne krajine s pripadajočimi arhitekturnimi sestavinami, zato je glede na prisotnost in ohranjenost opredeljenih vsebin ovrednoteno kot kulturni spomenik. Na pobočju nad parcelo stoji varovana enota kulturne dediščine Škalce – Vinogradniški dvorec Škalce 69 (EŠD 28276).
(2) V območju urejanja ni kulturnih spomenikov in ni registriranih arheoloških najdišč.
Glede na robno lego varovanega območja, ki je delno degradirano z novejšo pozidavo, konfiguracijo terena, obstoječo rabo (njivska površina) in načrtovano kmetijsko namembnost (pridelava vrtnin in sezonske zelenjave) je ureditev zelenjavnih gred, postavitev montažnih plastinjakov in vodnega zbiralnika sprejemljiv poseg pod naslednjimi pogoji:
– grede brez robnikov je potrebno oblikovati v ozkih trakovih in jih usmeriti pravokotno na plastnice tako, da bodo posnemale raster vinogradov na višjih pobočjih,
– zaželeno je, da se v nizu postavi več manjših rastlinjakov in ne enega prevelikih dimenzij oziroma dolžine. Rastlinjake je možno postaviti v skrajni jugozahodni pas parcele ob cesti,
– vodni zbiralnik je potrebno urediti na skrajnem južnem delu parcele, kjer je teren ob dovozni cesti najnižji.
(3) Ker bodo posegi v zemeljske plasti minimalizirani (ne bo betonskih temeljev ali večjih izkopov ter spreminjanja konfiguracije terena) ni potrebe po izvedbi predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala zemljišča.
(4) Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče.«
11. člen
Za 21. členom se doda 21.a člen z naslednjo vsebino:
»(1) Obravnavana parcela 799/1, k.o. Škalce se po podatkih iz Atlasa okolje nahaja na območju zelo redkih (katastrofalnih) poplav vodotoka Dravinje. Poseg se ne nahaja v 15 m pasu vodnega zemljišča in je konfiguracijsko dvignjen nad lokalno cesto Slovenske Konjice–Zreče, ki poteka po trasi opuščene železniške proge. Na terenskem ogledu je bilo s strani strokovne službe ARSO ugotovljeno, da se eventualne visoke vode Dravinje razlijejo na desni breg v ravnino proti R cesti v Celje in ne na levi breg, ki je dvignjen nad brežino vodotoka. Zato izdelava strokovnih podlag za proučitev visokovodnih razmer ni potrebna.«
12. člen
V 22. členu se:
– v prvem odstavku 22. člena črta besedilo »in pogoje iz soglasja pristojne požarnovarnostne inšpekcije«,
– doda se zadnji odstavek, ki se glasi:
»Poseg št. 19 se nahaja na območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,125g. Gradnja bo montažna in en bo monolitnih temeljev.«
13. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (poseg št. 19) so stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0002/2012
Slovenske Konjice, dne 20. decembra 201
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti