Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

84. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 43 Cona Zadobrova – za del enote urejanja prostora PO-670, stran 391.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta 43 Cona Zadobrova – za del enote urejanja prostora PO-670
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta 43 Cona Zadobrova – za del enote urejanja prostora PO-670 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavno območje v naravi predstavlja v večini nepozidan prostor, ki je v delu pozidan z obstoječimi stavbami družbe JATA EMONA d.o.o. in Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o. ter opuščenimi stavbami živinske farme družbe AE NEPREMIČNINE d.o.o. Območje je komunalno in prometno slabo opremljeno.
Območje se nahaja na vzhodni strani avtoceste A1 Ljubljana–Maribor, v neposredni bližini avtocestnega priključka Sneberje. Območje meji na severu na Cesto v prod, na vzhodni in južni strani na kmetijska zemljišča, na zahodni strani pa na območje vegetacije z lastnostmi gozda. Območje je lastniško razdrobljeno.
Obravnavano območje je po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 53/12 – obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) namenjeno gospodarski coni. Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo OPPN.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja poslovnih stavb ter prometna in komunalna sanacija oziroma dograditev obstoječih ureditev.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN se nahaja v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Polje, v katastrski občini 1771 – Zadobrova in obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– 1410/14 – del, 1410/15 – del, 1493/4 – del, 1493/12 – del, 1376/1, 1376/2, 1375, 1410/9 – del, 1410/18, 1377/2, 953/14, 951/3 – del, 951/12, 951/11, 1377/1, 953/7, 953/5, 953/6, 953/13, 953/12, 1387, 1388, 1389, 1397, 1398, 1399, 1408/1, 1408/2, 1409, 1410/8, 951/13, 954/3, 953/3, 942/4, 942/5, 942/6, 942/7 – del, 951/14 – del, 951/15, 951/16, 951/17, 956/1, 951/2, 951/5, 954/2 – del, 944/1 – del, 944/2, 944/3 – del, 941/3 – del, 941/5 – del, 944/4, 944/5 – del, 944/9, 944/6, 944/7, 944/8, 946/2 – del, 945/1, 945/2, 946/4, 946/3, 951/1, 950/2, 950/1, 955/3, 951/10, 953/11 – del, 951/6 – del.
Površina območja OPPN meri okoli 7,50 ha.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
10. Telemach d.o.o.
11. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
13. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
16. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer lastnikov/investitorjev ter strokovnih podlag, ki bodo izdelane za celotno območje z občinskim prostorskim načrtom predvidenim OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financirajo lastniki/investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti lastnikov/investitorjev se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in lastniki/investitorji.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-24/2012-13
Ljubljana, dne 19. decembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti