Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

83. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej del, stran 390.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej del
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 106 – Kolizej del za enote urejanja prostora MS-171 del, MS-172 in MS-119 del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje ob vilski četrti med Puharjevo ulico, Gosposvetsko cesto in Župančičevo ulico je predvideno za prenovo. Po idejni predlogi, sintezni rešitvi prvonagrajenega elaborata arhitekturno-urbanističnega natečaja za ureditev območja Kolizeja iz leta 2004, je v severnem delu območja predviden nov »nadomestni« Kolizej, v južnem delu pa je predvidena nova večstanovanjska vila, kot del vilske četrti. Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C in 53/12 – obvezna razlaga; v nadaljnjem besedilu: OPN-ID) je za območje treba izdelati nov občinski podrobni prostorski načrt, ki bo določil pogoje in merila za ureditev območja. Stališča glede oblikovanja novega »nadomestnega« Kolizeja še niso izoblikovana, zato se bo OPPN izdelal le za južni del območja v katerem je predvidena nova večstanovanjska vila.
3. člen
Območje OPPN
Območje OPPN obsega južni del EUP MS-171, od stanovanjskih vil ob severozahodnem in jugozahodnem kraku Puharjeve ulice do, vključno z, obrobjem Župančičeve ulice ter EUP MS-172. Površina območja OPPN je cca 5.000 m2.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
7. Javna razsvetljava d.d.
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
10. Telemach d.o.o.
11. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
13. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za izdelavo OPPN bo idejna zasnova postavitve večstanovanjske vile – del sintezne rešitve prvonagrajenega elaborata urbanistično-arhitekturnega natečaja, izvedenega leta 2004.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-39/2012-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti