Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

76. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo - Toplice, stran 367.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 30. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je župan Občine Gorenja vas - Poljane sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo - Toplice
1. člen
(pravna podlaga, ocena stanja, razlogi)
Pravna podlaga:
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10, 81/10, 22/11 in 53/11) Občine Gorenja vas - Poljane se za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo - Toplice predvideva izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) z upoštevanjem Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10) in vse zakonodaje in predpisov s področja urejanja prostora.
Ocena stanja:
Območje OPPN ureja področje za razvoj turizma. Vključuje območja z nastanitvijo, ki so namenjena pretežno gostinsko-nastanitvenim dejavnostim s spremljajočimi dejavnostmi; gostinske storitve prehrane, trgovine in storitev. Občina je pred leti investirala v vrtino za pridobitev tople vode, odkupila celotno kmetijo s pripadajočimi zemljišči, postavila raziskovalni bajer in uredila okolico. Območje je potrebno prometno in komunalno urediti. Na območju stojijo kozolec ter dotrajani objekti, in sicer stanovanjski objekt, hlev in kamnita poljska klet.
Razlogi za pripravo:
Občina Gorenja vas - Poljane v toplem vrelcu vidi izredno priložnost za razvoj turizma in obogatitev turistične ponudbe. Topli vrelec ima stalno temperaturo 23,4 °C, vsebuje pa tudi žveplene in druge snovi, ki so že v daljni preteklosti veljale za zdravilne. Občina želi na območje umestiti nove urejene vodne površine (bazenski kompleks) ter namestitvene kapacitete s spremljajočimi dejavnostmi po principu sonaravnega trajnostno vzdržnega razvoja turizma. Predvidena je rušitev obstoječih dotrajanih objektov.
Predvidena je tudi nova komunalna infrastruktura: oskrba s pitno vodo, ureditev odpadnih voda, nova prometna ureditev, vzpostavitev novih parkirnih prostorov ter zasaditev drevesnic in drugega rastlinja na območju travnatih površin, ki stopnjujejo kakovost bivanja.
2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje obdelave obsega:
– območje ob domačiji Pr'Topličarju,
– zelena območja (travniki) na V in Z strani domačije,
– območje na J strani (ob vrtini), na drugi strani potoka Kopačnica,
– parkovne, prometne, parkirne ter druge površine med naštetimi objekti.
OPPN obsega parcele ali dele parcel št.: *200, *202, 2114/1, 2116, 2117/1, 2117/2, 2117/3, 2119, 2120, 2121, vse k.o. Hotavlje, v skupni površini približno 16.000 m².
3. člen
(podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve bo izbrani prostorski načrtovalec izdelal na podlagi:
– Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane,
– geodetskega načrta,
– izbrane idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve.
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le te pripravile tekom postopka. Izbrani prostorski načrtovalec bo izdelal ali koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi pristojni nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
4. člen
(rok za pripravo OPPN in njegove posebne faze)
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in njihovih posebnih faz so naslednji:
+------------------------------+---------------+----------------+
|Faza             |Nosilec    |Rok       |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Sklep o začetku priprave akta |Občina, župan |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Izdelava osnutka akta     |Načrtovalec  |30 dni     |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Poziv nosilcem urejanja    |Občina     |30 dni     |
|prostora za pridobitev    |        |        |
|smernic            |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Pridobitev obvestila MOP za  |Občina     |30 dni     |
|varstvo okolja o izvedbi   |        |        |
|celovite presoje vplivov na  |        |        |
|okolje*            |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Analiza smernic, izdelava   |Načrtovalec,  |14 dni (če ni  |
|morebitnih dodatnih      |občina     |treba izdelati |
|strokovnih podlag in     |        |dodatnih    |
|dopolnjenega osnutka akta   |        |strokovnih   |
|               |        |podlag)     |
|               |        +----------------+
|               |        |30 dni (če je  |
|               |        |treba izdelati |
|               |        |dodatne     |
|               |        |strokovne    |
|               |        |podlage)    |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Obravnava in sprejem     |Občinski svet |Rok se prilagodi|
|dopolnjenega osnutka odloka  |        |časovnim    |
|na občinskem svetu      |        |terminom    |
|               |        |zasedanja    |
|               |        |občinskega sveta|
+------------------------------+---------------+----------------+
|Javno naznanilo o javni    |Občina     |7 dni pred   |
|razgrnitvi in javni obravnavi |        |pričetkom    |
|dopolnjenega osnutka akta;  |        |razgrnitve   |
|objava v svetovnem spletu in |        |        |
|na krajevno običajen način  |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Javna razgrnitev in obravnava |Občina,    |30 dni     |
|dopolnjenega osnutka akta   |načrtovalec  |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Priprava stališč do pripomb  |Načrtovalec,  |7 dni      |
|in predlogov iz javne     |občina, župan |        |
|razgrnitve in obravnave    |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Objava stališč do pripomb na |Občina     |30 dni     |
|seznanitev lastnikov parcel  |        |        |
|na območju akta        |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Priprava dopolnjenega     |Načrtovalec  |15 dni po    |
|predloga glede na sprejeta  |        |potrditvi    |
|stališča do pripomb in    |        |stališč     |
|predlogov           |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Priprava gradiva za      |Načrtovalec  |7 dni      |
|pridobitev mnenj       |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Vloga za mnenja k predlogu  |Občina     |7 dni      |
|akta             |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Pridobivanje mnenj nosilcev  |Občina     |30 dni     |
|urejanja prostora k predlogu |        |        |
|akta (in k okoljskemu     |        |        |
|poročilu, če se za to     |        |        |
|izdeluje)           |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Priprava usklajenega predloga |Načrtovalec  |30 dni     |
|akta**            |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Obravnava in sprejem predloga |Občinski svet |Rok se prilagodi|
|odloka na občinskem svetu   |        |časovnim    |
|               |        |terminom    |
|               |        |zasedanja    |
|               |        |občinskega sveta|
+------------------------------+---------------+----------------+
|Objava odloka v Uradnem listu |Občina     |10 dni     |
+------------------------------+---------------+----------------+
* V primeru potrebe izdelave CPVO (celovita presoja vplivov na okolje) občina zagotovi okoljsko poročilo, ki ga skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v roku 15 dni, potrjeno okoljsko poročilo se skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN javno razgrne.
** V primeru izdelave CPVO Občina Gorenja vas - Poljane s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje pred obravnavo na občinskem svetu pridobi obvestilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN oziroma o skladnosti okoljskega poročila.
5. člen
(financiranje)
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag za njegovo izdelavo zagotovi Občina Gorenja vas - Poljane.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN, so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27 b, Kranj,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Litostrojska 54, Ljubljana,
– Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – Izvajalec gospodarske javne službe, Poljanska cesta 87, Gorenja vas,
– Telekom Slovenije d.d. PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj,
– Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica,
– Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje in pristojnost.
Krajevna skupnost Gorenja vas je vabljena, da poda svoja priporočila.
Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva za podajo smernic na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora, organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani občine.
Št. 3505-005/2012-1
Gorenja vas, dne 27. decembra 2012
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti