Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

62. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja, stran 340.

Na podlagi šestega odstavka 107. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 – odl. US in 90/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja
1. člen
V Pravilniku o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09) se 1. členu besedilo »128/06 in 16/08« nadomesti z besedilom »128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 – odl. US in 90/12«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki o javnih naročilih, oddanih na podlagi izvedenega odprtega postopka, postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopka s pogajanji po predhodni objavi, postopka s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnega dialoga, se zbirajo iz obvestil iz 3. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2, podatki o javnih naročilih, oddanih na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, iz obvestil iz 5. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2, podatki o javnih naročilih, oddanih na podlagi postopka oddaje naročila male vrednosti, iz obvestil iz 12. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2, podatki o izvedenih natečajih pa iz obvestil iz 7. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2.
(2) Podatki o posameznih naročilih, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma, se zbirajo iz obvestil iz 13. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2, ki jih naročniki objavijo:
– kadar oddajajo posamezno naročilo,
– po odpiranju konkurence in sprejemu odločitve, kateremu ponudniku bodo oddajali posamezna naročila v določenem obdobju, ali
– enkrat letno za vsa posamezna naročila, oddana v preteklem letu.
(3) Podatki o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2, se zbirajo na portalu javnih naročil iz v ta namen vzpostavljene aplikacije, do katere v skladu s tretjim odstavkom 105.a člena ZJN-2 dostopajo le organi Republike Slovenije.«.
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Naročnik v zvezi z oddanimi javnimi naročili, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2, sporoči za vsako oddano javno naročilo naslednje podatke:
1. Podatke o predmetu javnega naročila:
– vrsta predmeta (blago ali storitev ali gradnja),
– kategorija storitve po Seznamu storitev A ali Seznamu storitev B, ki ju določa Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07),
– referenčne številke ali kategorije nomenklature CPV najmanj na prva tri mesta natančno,
– opis predmeta;
2. Podatke o vrednosti javnega naročila in trajanju izvedbe javnega naročila:
– ocenjena vrednost naročila brez DDV,
– pogodbena vrednost brez DDV,
– stopnja DDV,
– število mesecev (mesečna vrednost), za katere se odda javno naročilo, ali enkratna dobava,
– predviden rok veljavnosti pogodbe;
3. Podatke o postopku oddaje javnega naročila/načinu oddaje javnega naročila/izvedenem natečaju:
– vrsta postopka (postopek oddaje naročila male vrednosti, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, odprti postopek, postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopek s pogajanji po predhodni objavi, postopek s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčni dialog, javni natečaj),
– merila za oddajo (najnižja cena ali ekonomsko najugodnejša ponudba),
– ali je javno naročilo oddano po sklopih: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano z elektronsko dražbo: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano z namenom skleniti okvirni sporazum: da/ne,
– če je javno naročilo oddano z namenom skleniti okvirni sporazum, s koliko ponudniki se sporazum sklepa,
– če je javno naročilo oddano z namenom skleniti okvirni sporazum, ali je predvideno, da se po sklenitvi med ponudniki, vključenimi v okvirni sporazum, odpira konkurenca,
– ali je javno naročilo oddano v okviru dinamičnega nabavnega sistema: da/ne,
– ali je javno naročilo oddano po pravilih za subvencioniran stanovanjski program: da/ne,
– ali je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v imenu drugega naročnika ali naročnikov: da/ne,
– če je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v imenu drugega naročnika ali naročnikov, naziv, matična številka, naslov sedeža, kraj in poštna številka sedeža drugega naročnika ali naročnikov,
– ali je javno naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročanja: da/ne,
– če je javno naročilo oddano na podlagi skupnega javnega naročanja, naziv, matična številka, naslov sedeža, kraj in poštna številka sedeža naročnika, pooblaščenega za izvedbo skupnega javnega naročanja,
– ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem (opredelitev predmeta javnega naročila, tehnične specifikacije, merila za izbor, pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbena določila iz obligacijskega razmerja, drugo),
– ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik (opredelitev predmeta javnega naročila, tehnične specifikacije, merila za izbor, pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbena določila iz obligacijskega razmerja, drugo),
– ali se javno naročilo nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev Evropske unije,
– datum oddaje javnega naročila;
4. Podatke o ponudnikih:
a) število prejetih ponudb in število prejetih elektronskih ponudb;
b) podatke o izbranem ponudniku:
– ali je bilo javno naročilo oddano na podlagi skupne ponudbe: da/ne,
– ime oziroma firmo,
– matično ali davčno številko, če gre za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji,
– naslov sedeža,
– kraj sedeža,
– poštna številka sedeža,
– država ponudnika;
5. Podatke o podizvajalcih:
– ali je predvideno, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali podizvajalci: da/ne,
– če je predvideno, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali podizvajalci, predvidena vrednost naročila oddanega v izvedbo podizvajalcem (brez DDV) ali predviden delež pogodbene vrednosti naročila oddan v izvedbo podizvajalcem.
(2) Če je naročnik oddal naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi ali po postopku s pogajanji brez prehodne objave, podatke iz prve alineje 3. točke prvega odstavka tega člena razčleni še na okoliščine, navedene v 28. oziroma 29. členu ZJN-2.
(3) Če je javno naročilo oddano po sklopih, se podatki iz četrte alineje 1. točke, 2. točke, štirinajste, petnajste in sedemnajste alineje 3. točke ter 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena zbirajo za vsak sklop posebej.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena sporoči naročnik za naročila iz a) točke drugega odstavka 24. člena ZJN-2 za vsako oddano javno naročilo le podatke iz prve, tretje in četrte alineje 1. točke, prve do četrte alineje 2. točke, prve, druge, tretje in štirinajste do sedemnajste alineje 3. točke ter 4. točke prvega odstavka tega člena, razen podatka o številu prejetih elektronskih ponudb.
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena naročniku v obvestilu o sklenitvi okvirnega sporazuma, ki ga v skladu z desetim odstavkom 32. člena ZJN-2 objavi na portalu javnih naročil, ni treba navesti podatka iz druge alineje 2. točke prvega odstavka tega člena.
(6) Organ Republike Slovenije v zvezi z oddanimi javnimi naročili, katerih vrednosti so nižje od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2, sporoči skupno pogodbeno vrednost brez DDV in skupno število naročil, ločeno za blago, storitve in gradnje.
(7) Poleg podatkov iz prvega, drugega in šestega odstavka tega člena naročnik sporoči tudi naslednje svoje podatke:
– naziv,
– matično številko,
– naslov sedeža,
– kraj sedeža,
– poštna številka sedeža.«.
4. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(1) Naročnik v zvezi s posameznimi naročili, oddanimi na podlagi okvirnega sporazuma, sporoči za vsa posamezna naročila oddana istemu ponudniku naslednje podatke:
– številka objave obvestila o sklenitvi okvirnega sporazuma,
– skupno število oddanih posameznih naročil,
– skupna ocenjena vrednost posameznih naročil brez DDV,
– skupna pogodbena vrednost posameznih naročil brez DDV,
– stopnja DDV,
– če se odpira konkurenca, število mesecev, za katere se odpira konkurenca, ali enkratno posamezno naročilo,
– ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli okolju prijazen mehanizem (opredelitev predmeta javnega naročila, tehnične specifikacije, merila za izbor, pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbena določila iz obligacijskega razmerja, drugo),
– ali je bilo javno naročilo oddano na način, ki v kakršni koli meri upošteva kateri koli socialni vidik (opredelitev predmeta javnega naročila, tehnične specifikacije, merila za izbor, pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika, pogodbena določila iz obligacijskega razmerja, drugo).
(2) Če se posamezna naročila nanašajo na sklop javnega naročila, se podatki iz prejšnjega odstavka zbirajo za vsak sklop posebej.
(3) Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena naročnik sporoči tudi podatke iz sedmega odstavka 3. člena tega pravilnika.«.
5. člen
Tretji odstavek 4. člena se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Podatki o javnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2 in so bila oddana v letu 2012, se zajemajo po dosedanjih predpisih.
Podatke o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2 in so bila oddana v letu 2012, naročnik sporoči v skladu s tem pravilnikom.
Podatke o posameznih naročilih, ki so bila na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma oddana v letu 2012, naročnik sporoči v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-906/2012/6
Ljubljana, dne 4. januarja 2013
EVA 2012-1611-0190
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti