Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2013 z dne 11. 1. 2013

Kazalo

60. Pravilnik o regionalnih razvojnih agencijah, stran 307.

Na podlagi osmega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o regionalnih razvojnih agencijah
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa minimalne pogoje za opravljanje nalog regionalnih razvojnih agencij (v nadaljnjem besedilu: RRA) in njihov vpis v evidenco RRA, način vodenja evidence RRA, obvezne elemente pogodbe o opravljanju nalog RRA, način oblikovanja in delovanja območnega razvojnega partnerstva in regijske razvojne mreže, merila in normative za financiranje splošnih razvojnih nalog v razvojni regiji (v nadaljnjem besedilu: regija) in splošne pogoje za opravljanje razvojnih nalog države v regiji.
2. člen
(minimalni pogoji za opravljanje nalog RRA)
(1) Šteje se, da RRA izpolnjuje pogoj iz druge alineje tretjega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12; v nadaljnjem besedilu: zakon), če:
– ima v razvojnih regijah z manj kot 100.000 prebivalci vsaj štiri zaposlene in v regijah z več kot 100.000 prebivalci vsaj pet zaposlenih, ki polni delovni čas opravljajo splošne razvojne naloge v regiji,
– kadrovska sestava zaposlenih izkazuje interdisciplinarno znanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora.
(2) RRA mora:
– imeti ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog,
– imeti zagotovljene tehnične pogoje za vključitev v informacijski sistem ministrstva, pristojnega za regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in
– voditi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji.
3. člen
(območno razvojno partnerstvo in območne razvojne institucije)
(1) Območno razvojno partnerstvo, ustanovljeno v skladu s 17. členom zakona (v nadaljnjem besedilu: ORP), s sklepom organa odločanja pooblasti pravno osebo v večinski javni lasti za opravljanje splošnih razvojnih nalog na območju ORP (v nadaljnjem besedilu: območna razvojna institucija).
(2) Območna razvojna institucija mora:
– imeti sklenjeno pogodbeno razmerje o izvajanju in sofinanciranju splošnih razvojnih nalog na območju ORP z ustanoviteljicami ORP,
– zagotavljati svoje delovanje na celotnem območju ORP,
– imeti pooblastilo organa odločanja ORP za opravljanje splošnih razvojnih nalog na območju ORP,
– imeti strokovno usposobljene kadre za opravljanje splošnih razvojnih nalog na območju ORP, pri čemer kadrovska sestava izkazuje interdisciplinarno znanje pri opravljanju splošnih razvojnih nalog predvsem s področja razvoja gospodarstva, kadrov, okolja in prostora,
– imeti ustrezne prostore in opremo za opravljanje splošnih razvojnih nalog in
– voditi ločene računovodske evidence za opravljanje splošnih razvojnih nalog na območju ORP.
(3) Območna razvojna institucija ob soglasju razvojnega sveta regije (v nadaljnjem besedilu: svet) sodeluje z RRA pri opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji, medsebojna razmerja pa se uredijo v partnerski pogodbi.
4. člen
(regijska razvojna mreža)
(1) Regijsko razvojno mrežo lahko sestavljajo:
1. RRA,
2. območna razvojna institucija,
3. razvojne institucije, ki v skladu s prvim odstavkom 19. člena zakona opravljajo v regiji naslednje razvojne naloge države:
– regijske finančne sheme,
– regijske sheme kadrovskih štipendij,
– upravljanje lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja,
– promocija regije,
– izvajanje drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministra,
4. druge razvojne institucije, ki na podlagi sklepa sveta skupaj z RRA opravljajo splošne razvojne naloge v regiji ali so ključne za uresničevanje razvojnih prioritet in razvojne specializacije regije.
(2) Naloge regijske razvojne mreže so:
– dajanje razvojnih pobud svetu,
– povezovanje pri pripravi in izvajanju regijskih projektov,
– medsebojno obveščanje vključenih institucij o programih in projektih v regiji,
– povezovanje razvojnih institucij v regiji in preko meja regije,
– druge posvetovalne naloge s področja razvoja v regiji.
(3) Regijsko razvojno mrežo potrdi svet, oblikuje in vodi pa jo RRA.
(4) Na podlagi sporazuma o sodelovanju v regijski razvojni mreži se določita sestava in način delovanja vključenih institucij.
(5) S pogodbo med pogodbenimi partnerji v okviru regijske razvojne mreže se določita izvajanje posameznega projekta, operacije ali instrumenta in način financiranja.
(6) Podatki o sestavi regijske razvojne mreže, vključenih institucijah in njihovih odgovornih osebah se objavijo na spletnih straneh RRA.
5. člen
(evidenca RRA)
(1) Evidenca RRA (v nadaljnjem besedilu: evidenca) vsebuje podatke o regionalni razvojni agenciji.
(2) Zahtevek za vpis v evidenco predloži RRA ministrstvu. RRA predloži zahtevek za vpis vseh razvojnih institucij, ki opravljajo splošne razvojne naloge v regiji. Razvojne institucije se vpišejo v evidenco, če izpolnjujejo pogoje, določene v zakonu in 2. členu tega pravilnika.
(3) Za vpis v evidenco je treba predložiti za vse razvojne institucije, ki opravljajo splošne razvojne naloge v regiji:
– akt o ustanovitvi,
– sklep o opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji, izdan s strani sveta regije za RRA in sveta za druge razvojne institucije,
– pogodbo o ureditvi partnerskih razmerij med svetom regije in RRA,
– partnersko pogodbo o opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, če splošne razvojne naloge v regiji opravlja več razvojnih institucij,
– sklep sveta o potrditvi regijske razvojne mreže z navedbo vključenih institucij in
– izjavo odgovorne osebe razvojne institucije, da razvojna institucija izpolnjuje pogoje iz zakona in 2. člena tega pravilnika.
(4) Ministrstvo na podlagi predložene dokumentacije in po potrebi z ogledom na sedežu pravne osebe, za katero se predlaga vpis v evidenco, ugotovi ali so izpolnjeni pogoji za vpis v evidenco. O vpisu v evidenco odloči z odločbo, ki se izda za programsko obdobje regionalnega razvojnega programa (v nadaljnjem besedilu: RRP).
(5) Kadar več pravnih oseb na podlagi sklepa sveta skupno opravlja splošne razvojne naloge v regiji, izda ministrstvo enotno odločbo o vpisu vseh teh oseb v evidenco RRA.
(6) Ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev za vpis v evidenco vsako leto pred izplačilom državnega dela sredstev za sofinanciranje splošnih razvojnih nalog v regiji.
(7) Če ministrstvo ugotovi, da RRA ne izpolnjuje več pogojev za vpis v evidenco, določi RRA rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis v evidenco.
(8) Če RRA ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis v evidenco v določenem roku, jo ministrstvo izbriše iz evidence in pozove svet regije, da pooblasti drugo institucijo.
6. člen
(pogodba o opravljanju splošnih razvojnih nalog)
(1) Pogodba, ki določa medsebojna razmerja pri opravljanju splošnih razvojnih nalog, se sklene za programsko obdobje RRP in mora vsebovati naslednje minimalne sestavine:
– imena oziroma nazive in polne naslove pogodbenih strank,
– opredelitev območja regije,
– podrobnejšo opredelitev splošnih razvojnih nalog iz 18. člena zakona, ki jih je treba opraviti v regiji,
– opredelitev obsega, načina, virov in časovnega načrta financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev (zahtevana dokazila, način preverjanja namenske porabe sredstev, pogoji obveščanja o morebitnih spremembah) in
– opredelitev načina izkazovanja realiziranih upravičenih stroškov in časovnega okvira ter načina poročanja svetu in ministrstvu,
– pravico ministrstva do odstopa od pogodbe zaradi neizpolnitve pogodbene obveznosti ter do vrnitve neupravičeno pridobljenih sredstev z zamudnimi obrestmi,
– protikorupcijsko klavzulo.
(2) Priloga k pogodbi iz prejšnjega odstavka je strategija opravljanja splošnih razvojnih nalog v regiji z opredeljenimi cilji in kvantificiranimi kazalniki merjenja ciljev.
(3) Če opravlja splošne razvojne naloge v regiji več razvojnih institucij, vsebuje pogodba iz prvega odstavka tega člena tudi podatke iz partnerskih pogodb o opravljanju splošnih razvojnih nalog, in sicer:
– firme ali imena vključenih razvojnih institucij,
– opis obveznosti in dolžnosti posameznih razvojnih institucij ter razmejitve pri opravljanju splošnih razvojnih nalog,
– razmejitev obsega, virov in dinamike financiranja po vključenih razvojnih institucijah in
– način poročanja svetu in ministrstvu o opravljanem delu.
(4) Izplačilo po pogodbi iz prvega odstavka se izvede neposredno na račun RRA v skladu s pogodbenimi pogoji. Če opravlja splošne razvojne naloge v regiji več razvojnih institucij, mora RRA v osmih dneh od prejema sredstev predložiti ministrstvu dokazila o nakazilih sredstev po pogojih iz partnerskih pogodb.
(5) Pogodba z RRA se sklepa za programsko obdobje RRP, o vsebini programa in obsegu sofinanciranja pa se RRA in ministrstvo dogovorita z letnimi aneksi.
7. člen
(merila in normativi za določitev vrednosti splošnih razvojnih nalog v regiji)
(1) Merila in normativi za določitev vrednosti najvišjega zneska sofinanciranja splošnih razvojnih nalog v regiji se določijo na podlagi metodologije standardnega stroška za splošne razvojne naloge v regiji (v nadaljnjem besedilu: standardni strošek).
(2) Pri izračunu standardnega stroška za razvojno regijo se določi upravičeno število zaposlenih za posamezno regijo. Osnova za izračun upravičenega števila zaposlenih je, da se regijam, ki imajo manj kot 100.000 prebivalcev prizna štiri zaposlene, regijam s 100.001 in več prebivalci pa pet zaposlenih. Osnova se množi s seštevkom dodatka za število prebivalcev in dodatka za število občin.
(3) Dodatek v višini 0,25 odstotka na vsakih dopolnjenih 10.000 prebivalcev se določi za regije, ki imajo do 100.000 prebivalcev.
(4) Dodatek za število občin se določi po naslednji lestvici:
– do 10 občin po en odstotek za vsako občino,
– za vsako nadaljnjo občino: nad 11 do 20 občin po 0,5 odstotka za vsako občino,
– za vsako nadaljnjo občino: nad 21 občin po 0,25 odstotka za vsako občino.
(5) Ministrstvo za vsako leto objavi vrednost standardnega stroška na upravičenega zaposlenega in višino zneska sofinanciranja po regijah in pri tem upošteva stroške dela, storitev in materiala ter razpoložljiva sredstva.
8. člen
(izplačila iz državnega proračuna)
Izplačila iz državnega proračuna, namenjena sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v regiji, so mogoča na podlagi:
– dokazil ali
– standardnega stroška.
9. člen
(izplačila iz državnega proračuna na podlagi dokazil)
(1) Upravičene so naslednje vrste stroškov:
– stroški dela direktorja,
– stroški dela zaposlenih,
– stroški storitev in
– stroški materiala.
(2) S soglasjem ministrstva so upravičeni tudi stroški zunanjih izvajalcev.
(3) Priznajo se naslednji stroški:
– plače direktorja: 50. plačilni razred,
– plače štirih zaposlenih v regijah z manj kot 100.000 prebivalci in petih zaposlenih v regijah z več kot 100.000 prebivalci: 40. plačilni razred,
– plače ene dodatne zaposlene osebe: 34. plačilni razred,
– (administrativni) stroški, namenjeni delnemu kritju stroškov poslovnih prostorov in drugih materialnih stroškov: po standardnem strošku na sofinanciranega zaposlenega na mesec.
(4) Stroški dela so upravičeni za zaposlene, ki vsaj 30 odstotkov dela namenijo za opravljanje splošnih razvojnih nalog. Za direktorja RRA in direktorje drugih razvojnih institucij, ki opravljajo splošne razvojne naloge v regiji, se ta omejitev ne uporablja.
10. člen
(izplačila iz državnega proračuna na podlagi standardnega stroška)
(1) Višina izplačil iz državnega proračuna je odvisna od izračuna standardnega stroška za regijo in razpoložljivih proračunskih sredstev.
(2) Sredstva za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji se izplačajo na podlagi pogodbe iz 6. člena tega pravilnika glede na dejansko opravljeno delo.
11. člen
(splošni pogoji za opravljanje razvojnih nalog države v regiji)
Pri izbiri izvajalcev razvojnih nalog države iz prvega odstavka 19. člena zakona, ki se v regiji opravljajo v javnem interesu, pristojno ministrstvo zahteva izpolnjevanje naslednjih splošnih pogojev:
– izbrani izvajalec zagotavlja delovanje na območju celotne regije,
– ima sedež v regiji in dejavnost opravlja v njej ter
– je vključen v regijsko razvojno mrežo.
12. člen
(prehodna določba)
(1) V programskem obdobju 2007–2013 se izdajajo odločbe o vpisu v evidenco RRA za obdobje od izdaje odločbe do 31. decembra 2013.
(2) V programskem obdobju 2007–2013 se za opravljanje splošnih razvojnih nalog sklepajo letne pogodbe med RRA in ministrstvom.
13. člen
(prenehanje uporabe predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Uradni list RS, št. 103/06, 14/07, 20/11 – ZSSR-2 in 57/12 – ZSRR-2A).
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-174/2012/9
Ljubljana, dne 21. decembra 2012
EVA 2012-2130-0012
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti