Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Ob-5144/12 , Stran 2797
Ob-5144/12
Družbe MP Naložbe, d.d., TOWRA s.a., Intertrade ITC d.o.o. – v likvidaciji kot delničarji družbe Premogovnik Velenje, d.d., na podlagi sodnega pooblastila iz sklepa Okrožnega sodišča v Celju z dne 12. 10. 2012 v zadevi pod opr. št. Ng 11/2012, sklicujejo
izredno sejo skupščine
družbe Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska cesta 78,
ki bo v nedeljo, 27. 1. 2013 ob 4. uri, v sejni sobi na poslovnem naslovu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa št. 1: »Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli Vladimir Bilić. Za preštevalca glasov se izvolita Miha Schnabl in Janja Benić. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Milan Dolgan iz Ljubljane«. 2. Imenovanje posebnega revizorja Predlog sklepa št. 2: »Za posebnega revizorja, ki bo preveril pravilnost in zakonitost vodenja poslov družbe Premogovnik Velenje d.d., se imenuje družba AUDIT & CO d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota. Posebna revizija se opravi za obdobje od 1. 1. 2010 pa do dneva imenovanja posebnega revizorja. Revizor naj: – preveri ustreznost cene, po kateri je družba Premogovnik Velenje d.d. premog prodajala povezani družbi Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.; – preveri gibanje cen električne energije v tem času oziroma cen ter drugih kazalcev poslovanja družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.; – razhajanja med gibanjem cen električne energije, ki jo je prodajala družba Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. in cen premoga, ki ga je prodajala družba Premogovnik Velenje d.d.; – obseg morebitnega oškodovanja družbe Premogovnik Velenje d.d. in njenih delničarjev zaradi neustrezne prodajne cene premoga; – obseg morebitnega okoriščanja družbe Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. ali krovne družbe HSE d.o.o. Revizor bo o obsegu opravljene posebne revizije in ugotovitvah izdelal poročilo ter ga bo nemudoma posredoval organom družbe«. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov sklicateljev skupščine bo na voljo v tajništvu pooblaščenca sklicateljev, t.j. Odvetniške pisarne Vladimir Bilić, d.o.o., Miklošičeva 20, Ljubljana, vsak delovni ponedeljek, sredo in petek od 11. do 12. ure, in sicer v času od dneva objave sklica oziroma dnevnega reda do vključno petka 25. 1. 2013 (razen 24. 12. 2012, 28. 12. 2012 in 31. 12. 2012). V skladu z določbo četrtega odstavka 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 – popr.) s spremembami in dopolnitvami) bo sklic objavljen tudi na spletni strani družbe Premogovnik Velenje, d.d., tj. na http://www.rlv.si. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ali dopolnitve dnevnega reda morajo biti v pisni obliki in obrazloženi ter poslani v roku 7 dni po objavi tega sklica tajništvu Odvetniške pisarne Vladimir Bilić, d.o.o., Miklošičeva ulica 20, Ljubljana in družbi Premogovnik Velenje, d.d. Slednja bo predloge delničarjev ali dopolnitve dnevnega reda objavila v skladu z zakonom. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvo Odvetniške pisarne Vladimir Bilić, d.o.o. pisno prijavijo svojo udeležbo. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.
MP Naložbe d.d. TOWRA s.a. Intertrade ITC d.o.o. – v likvidaciji, ki jih zastopa: Odvetniška pisarna Vladimir Bilić, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti