Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Ob-5111/12 , Stran 2796
Ob-5111/12
Na podlagi 28. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica 10, upravni odbor sklicuje
15. sejo skupščine
družbe Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška ulica 10, Ljubljana,
ki bo dne 15. 1. 2013, ob 9.30, v sejni sobi upravne stavbe na Stolpniški ulici 10, v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja. Predlog sklepa upravnega odbora: Skupščina ugotovi sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Miha Kač, za preštevalki se imenujeta Mojca Brezovar in Andreja Kolman. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Irena Cirman Florjančič. 2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011 in sklepa o podelitvi razrešnice upravnemu odboru, glavnemu izvršnemu direktorju in izvršnim direktorjem posameznih poslovnih področij na podlagi seznanitve z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom in poročilom revizorja za poslovno leto 2011 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2011 v skladu s petim odstavkom 294. členom ZGD-1. Predlog sklepa upravnega odbora: 2.1. Skupščina družbe se seznani s sprejetim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011, poročilom revizorja k letnemu poročilu in konsolidiranemu letnemu poročilu in Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila in informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2011. Predlog sklepa upravnega odbora: 2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 2.521.897,00 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2011 v višini 425.696,00 EUR in prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 2.096.201,00 EUR. Bilančni dobiček poslovnega leta 2011 v višini 2.521.897,00 EUR ostane nerazporejen. Predlog sklepa upravnega odbora: 2.3. Skupščina odloči, da se o podelitvi razrešnice za posamezne člane upravnega odbora, glavnega izvršnega direktorja in izvršne direktorje poslovnih področij v poslovnem letu 2011 glasuje ločeno, in sicer: 2.3.1. podeli se razrešnica glavnemu izvršnemu direktorju Stanku Petriču za čas od 28. 6. 2011 do 31. 12. 2011, 2.3.2 podeli se razrešnica izvršnemu direktorju komercialnega področja Juretu Krajncu za čas od 1. 4. 2011 do 8. 9. 2011, 2.3.3 podeli se razrešnica glavnemu izvršnemu direktorju Alojziju Kramljaku za čas od 9. 2. 2011 do 23. 6. 2011, 2.3.4. podeli se razrešnica glavnemu izvršnemu direktorju Dušanu Mlinarju za čas od 1. 1. 2011 do 9. 2. 2011, 2.3.5. podeli se razrešnica izvršnemu direktorju komercialnega področja Bojanu Hočevarju za čas od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011, 2.3.6. podeli se razrešnica izvršnemu direktorju področja operativa Stanku Petriču za čas od 1. 1. 2011 do 9. 2. 2011, 2.3.7. podeli se razrešnica izvršni direktorici pravnega in organizacijskega področja Marjanci Žvar Keber za čas od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, 2.3.8. podeli se razrešnica izvršni direktorici finančnega področja Klementini Ferko Kastelic od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, 2.3.9. podeli se razrešnica predsedniku upravnega odbora Juretu Krajncu za čas od 8. 9. 2011 do 31. 12. 2011, 2.3.10. podeli se razrešnica članu upravnega odbora Juretu Krajncu za čas od 30. 8. 2011 do 8. 9. 2011, 2.3.11. podeli se razrešnica članu upravnega odbora Bojanu Kozarju za čas od 30. 8. 2011 do 31. 12. 2011, 2.3.12. podeli se razrešnica namestniku predsednika upravnega odbora Stanku Petriču za čas od 28. 6. 2011 do 31. 12. 2011, 2.3.13. podeli se razrešnica predsedniku upravnega odbora Dušanu Mlinarju za čas od 28. 6. 2011 do 30. 8. 2011, 2.3.14. podeli se razrešnica članu upravnega odbora Alojziju Kramljaku za čas od 9. 2. 2011 do 30. 8. 2011, 2.3.15. podeli se razrešnica predsedniku upravnega odbora Stanku Petriču za čas od 9. 2. 2011 do 28. 6. 2011, 2.3.16. podeli se razrešnica predsedniku upravnega odbora Alojziju Kramljaku za čas od 1. 1. 2011 do 9. 2. 2011, 2.3.17. podeli se razrešnica članu upravnega odbora Dušanu Mlinarju za čas od 1. 1. 2011 do 28. 6. 2011, 2.3.18. podeli se razrešnica članu upravnega odbora Stanku Petriču za čas od 1. 1. 2011 do 9. 2. 2011. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa upravnega odbora: za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje ABC revizija, d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana. 4. Sprememba statuta družbe. Predlog sklepa upravnega odbora: Statut družbe se spremeni tako, da se po novem glasi, kot izhaja iz čistopisa, ki je sestavni del tega sklepa, in kot izhaja iz gradiva za skupščino. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. 5. Prenehanje mandata članom upravnega odbora in izvršnim direktorjem. Predlog sklepa upravnega odbora: Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register preneha mandat članoma upravnega odbora: Stanku Petriču in Primožu Ovijaču. Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register preneha mandat glavnemu izvršnemu direktorju Primožu Ovijaču in izvršni direktorici finančnega področja Klementini Ferko Kastelic. 6. Imenovanje članov prvega nadzornega sveta. Predlog sklepa upravnega odbora: Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo 4 let imenujeta: 1. Ranko Mimović, Cesta v Staro vas 5, 6230 Postojna, 2. Igor Sosič, Tomšičeva ulica 21, 6330 Piran. Imenovanje velja z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register. 7. Seznanitev s poročilom upravnega odbora o lastnih delnicah družbe. Skupščina se seznani, da družba Cestno podjetje Ljubljana d.d. v letu 2011 ni pridobila novih lastnih delnic. Prijava udeležbe in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana, d.d. na presečni dan; tj. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (11. 1. 2013) in ki so svojo za udeležbo na skupščini pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (do 11. 1. 2013). Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred začetkom seje prijavijo v sejni dvorani in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Skupščina odloča, če so na njej prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja najmanj 15% zastopanega osnovnega kapitala. Predlagatelj sklepov Predlagatelj sklepov za 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točko dnevnega reda je upravni odbor. Točka 7. je zgolj seznanitvene narave in skupščina o njej ne glasuje. Gradivo Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda, vključno z besedilom sprejetega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011, poročilom revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora in predlogom sprememb in čistopisom statuta ter predlogi in utemeljitvami predlogov, je na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine pri Mojci Brezovar. Od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine bo možen vpogled v gradivo tudi preko interneta na spletni strani: www.cp-Ij.si. Predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če pri posamezni točki ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda ter volilni predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v roku 7 dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 oziroma 301. člena ZGD-1, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani, v roku iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1 in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Delničarjeva pravica do obveščenosti V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Cestno podjetje Ljubljana d.d. predsednik Upravnega odbora Stanko Petrič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti