Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Št. 478-0015/2012-3 Ob-5109/12 , Stran 2793
Št. 478-0015/2012-3 Ob-5109/12
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/12), objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine Na vasi 11a, Vitanje
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. Upravljavec je Atrij, z.o.o., Ljubljanska cesta 20, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje je stanovanje št. 3, v stanovanjskem objektu, na naslovu Na vasi 11a, 3205 Vitanje, v skupni izmeri 51,64 m2, vključno s pomožnim prostorom v kleti. 3. Izhodiščna cena za navedeno stanovanje je 25.675,32 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 4. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na TRR Občine Vitanje, št. 0133 7010 0003 568, s pripisom »Varščina – Na vasi 11a«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dne izbire najugodnejšega ponudnika. Objavljamo tretjo javno dražbo omenjene nepremičnine. 5. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi ponudnik oziroma kupec. 6. Ponudba mora vsebovati: a) podatke o ponudniku: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR ter naziv banke za vračilo plačane varščine; b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; c) ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fizične osebe: fotokopijo osebnega dokumenta, potrdilo o državljanstvu; pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; samostojni podjetniki posamezniki: priglasitveni list, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 5. 2013. Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti v roku 15 dni po javni objavi na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, s pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za prodajo – Na vasi 11a«. 7. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 1. 2013, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Vitanje. 9. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, pozvala najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. 10. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna Občine Vitanje ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Občina Vitanje si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. 11. Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in predmetni nepremičnini lahko dobite na Občini Vitanje, pri mag. Srečku Fijavžu, na tel. 03/757-43-55.
Občina Vitanje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti