Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Št. 109/2012 Ob-5105/12 , Stran 2785
Št. 109/2012 Ob-5105/12
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 Bled, ki jo zastopa v.d. direktorice Rožica Slavica Ferjančič (v nadaljevanju: organizator javne dražbe), v skladu 33. členom v zvezi z 21. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
2. javno dražbo
za prodajo premičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, Prešernova cesta 32, 4260 Bled. Postopek javne dražbe premičnin vodi Komisija Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, imenovana s sklepom št. 004/2012 AII, z dne 30. 11. 2012. 2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javne dražbe. 3. Predmet javne dražbe: predmet javne dražbe je inventar oziroma osnovna sredstva Šolskega hotela Astoria Bled, Prešernova 44, 4260 Bled – učni center Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, po seznamu inventarja oziroma osnovnih sredstev z inventarnimi številkami, ki je sestavni del in priloga te objave javne dražbe. Izklicna cena posameznih premičnin izhaja iz seznama inventarja z inventarnimi številkami, ki je sestavni del in priloga te objave javne dražbe. Ponudnik lahko dviguje izklicno ceno za naslednje vrednosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prodaja bo potekala po načelu »videno – kupljeno«. Organizator javne dražbe ne odgovarja za kvaliteto prodajanega inventarja, zato poznejših reklamacij ne bo upošteval. 4. Datum javne dražbe in ogleda nepremičnin Javna dražba bo v ponedeljek, dne 7. 1. 2013, z začetkom ob 9. uri, v prostorih Šolskega hotela Astoria Bled, na naslovu Prešernova 44, 4260 Bled. Ogled premičnin bo možen v petek, dne 4. 1. 2013, od 9. ure do 11. ure, na naslovu Prešernova 44, 4260 Bled. Za informacije v zvezi z ogledom ali v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Vidic Markota, tel. 051/313-363, e-pošta marko.vidic@vgs-bled.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe, prijavo udeležbe ter sama objava javne dražbe s prilogo bo objavljena na internetni strani: www.vgs-bled.si. 5. Plačilni pogoji: kupnino za predmetno premičnino je potrebno plačati v gotovini takoj po končani dražbi posameznega predmeta prodaje. Kupcu se za plačani znesek takoj izda blagajniški prejemek. 6. Opozorilo: organizator javne dražbe ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne nastale stroške. 7. Pogoji in pravila javne dražbe Dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji na vpogled predložiti: – izpisek iz poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike (ne starejši od 10 dni) oziroma identifikacijski dokument (potni list ali osebna izkaznica) za fizične osebe; – pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, kolikor pravno ali fizično osebo zastopa pooblaščenec; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (velja za pravne osebe in s.p.); – izjavo ponudnika, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s pravili države, v kateri ima sedež (velja za pravne osebe in s.p.); – izjavo ponudnika, član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnika ponudnika, kot ga določa ZFPPIPP, v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb ni bil družbenik z lastniškim deležem, večjim od 25% ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25% ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja (velja za pravne osebe in s.p.); Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Ponudnik poda svojo višjo ponudbo na sledeč način: – ko voditelj javne dražbe omeni višjo ponudbo od tedaj dosežene, ponudnik dvigne številko, ki jo dobi pred začetkom javne dražbe. Kolikor znesek dvigne več ponudnikov ima prednost tisti, ki številko dvigne prvi. Kolikor ni mogoče ugotoviti zaradi istočasnega dviga več številk, ima prednost ponudnik z nižjo številko; – na dražbi uspe ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, v primeru enakih ponudb pa ponudnik z najnižjo številko; – dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo; – ponudnik je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. V primeru, da je ponudnik samo eden, je predmet prodaje prodan za izklicno ceno, če sta ponudnika dva ali več in nihče ne zviša izklicne cene, je predmet prodaje prodan ponudniku z nižjo številko.
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti