Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Št. 730006768-1 Ob-5088/12 , Stran 2785
Št. 730006768-1 Ob-5088/12
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije, d.o.o. in Navodilom za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 2/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,79 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 50.000,00 EUR. 2. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana, Tržaška cesta 68a, v izmeri 536,07 m2, za izklicno ceno 528.000,00 EUR. Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje. 3. Poslovni prostori bivše pošte Zreče, Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno 111.000,00 EUR. 4. Poslovni prostori pošte Jesenice – center Cesta Maršala Tita 17, v izmeri 531,70 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 410.000,00 EUR. Poslovne prostore bo možno prevzeti po preselitvi pošte v nove poslovne prostore, predvidoma v januarju 2013. 5. Nezasedena stanovanjska hiša Orlica 3 pri Vuhredu, v izmeri 147,90 m2, s pripadajočim zemljiščem, v izmeri 628,00 m2, za izklicno ceno 11.000,00 EUR. 6. Stanovanje Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 64,87 m2, za izklicno ceno 18.000,00 EUR. Stanovanje je zasedeno. 7. Poslovni prostori bivše pošte Novo mesto – Kandija, Ragovska ulica 1 in podstrešje, v skupni izmeri 155,40 m2, za izklicno ceno 75.000,00 EUR. Predkupno pravico ima Andreja Stankovič, Šmarješka cesta 44 8000 Novo mesto, kot solastnica objekta, v katerih so poslovni prostori, ki je predmet prodaje. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora nosilec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v tem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 8. Poslovni prostori bivše pošte Brestanica, Cesta prvih borcev 21, v izmeri 114,70 m2 in garaža, v izmeri 13,90 m2, za izklicno ceno 45.000,00 EUR. Poslovne prostore bo možno prevzeti po preselitvi pošte na novo lokacijo, predvidoma v januarju 2013. 9. Garaža številka 9, v Sevnici, Ulica heroja Maroka, v izmeri 13,37 m2, za izklicno ceno 4.500 EUR. Pravila javne dražbe: – javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v petek, 21. decembra 2012, ob 12. uri; – javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 EUR, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 EUR, oziroma 500,00 EUR v primeru, ko je izklicna cena višja od 20.000,00 EUR; – dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o., št. 90672-0000040025, pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine; – izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti; – kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek; – na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument; – na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno; – ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe; – uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice pri nepremičnini pod številko 7 se vrne varščina uspelemu dražitelju brez obresti, v roku 15 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 15 dni po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe, razen v primeru nepremičnine iz zaporedne številke 4, za katero se mora pogodba skleniti v 30 dneh po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni: – za nepremičnine, pod številko 3 in 6, na tel. 03/424-36-20 Gabriela Svete, – za nepremičnine, pod številko 1 in 2, na tel. 01/243-16-58 Štefan Hrustek, – za nepremičnine, pod številko 5, na tel 02/449-27-15 Franc Kerenc, – za nepremičnine, pod številko 4, na tel. 04/262-46-22 Vinko Štefe, – za nepremičnine, pod številko 7, 8 in 9, na tel. 07/371-86-14 Sandra Peršak.
Pošta Slovenije, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti