Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Št. 17-12 Ob-5097/12 , Stran 2782
Št. 17-12 Ob-5097/12
V skladu z internimi standardi družbe SEL d.o.o., objavljamo razpis za oddajo naročila 1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode. 3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev oziroma gradbenih del): zamenjava blok transformatorjev v HE Mavčiče. (b) Kraj dobave/izvedbe: HE Mavčiče. 4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe julij 2014. 5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Marjan Kern, univ. dipl. inž. el., tel. 01/47-49-142, 01/47-49-274, 041/259-013, faks 01/47-49-272. (b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo, če je predvideno plačilo za razpisno dokumentacijo: znesek 200,00 EUR (v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR št. 03106-1002519638, pri SKB d.d. banki (za Zamenjavo blok transformatorjev v HE Mavčiče). 6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti do 18. 1. 2013 do 11.30. (b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode. 7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 18. 1. 2013, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, ob 12. uri. 8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti ponujenih del. 9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: – 10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano v razpisnih določilih). 11. Morebitne druge informacije o naročilu Na razpisu lahko sodelujejo: – proizvajalci energetskih transformatorjev, – dobavitelji. Predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 980.000,00 EUR (brez DDV).
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti