Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Ob-5162/12 , Stran 2774
Ob-5162/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11-ZDIU12), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08,22/10, 37/11 – odl. US, U-I-257/09-22 in 10/12; v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-7/2011-4 z dne 28. 12. 2011 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
PETROLURE/JP/2012
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov: – vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ukrep U01); – vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep U02); – sistemi za izkoriščanje odpadne toplote (v nadaljevanju: ukrep U03); – obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb v javnem in storitvenem sektorju (v nadaljevanju: ukrep U04); – vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov (v nadaljevanju: ukrep U06); – zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (v nadaljevanju: ukrep U07); – oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih (v nadaljevanju: ukrep U09). Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost. 2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu in pravila podeljevanja spodbud Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – občine; – drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti); – podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11). V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi subjekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za podjetja (opravljanje tržne dejavnosti). Podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih državnih pomoči, razen finančnih spodbud za velika podjetja za pripravo projektne dokumentacije, ki se podeljujejo po pravilih »de minimis«. Ostalim upravičencem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o subvencijah. V primeru izvedbe projekta po modelu pogodbenega znižanja stroškov za energijo in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo) je vlagatelj lahko tudi pogodbenik, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: – med partnerjema mora biti sklenjena ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let), – ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve. Partnerja v pogodbenem razmerju sta pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesijskega razmerja po BTO modelu tudi najemnik, in obratovalec naprave, in uporabnik storitev. Za pogodbeno razmerje se štejejo tudi koncesijska in druga podobna razmerja. V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun višine nepovratne finančne spodbude oziroma stopnje sofinanciranje, presoja glede na status, položaj in velikost le-tega. 2.1 Posebna pravila za projekte U04 Vlagatelji vlog za projekte, ki spadajo med ukrepe U04, morajo spadati v javni ali storitveni sektor. 3. Pogoji za sofinanciranje projektov Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10, v nadaljevanju: Pravilnik) ter Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS). V metodologiji navedene normirane vrednosti se smiselno uporabljajo tudi za subjekte, za katere niso izrecno navedene. Kadar Pravilnik ali metodologija ne določata načina izračuna prihrankov, se uporabi metodologija, kot je določena v tem razpisu pri posameznem ukrepu ali v obrazcih, ki so na spletni strani sofinancerja. 3.1 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U01: Ukrep U01 vključuje naslednje namene: – zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (v nadaljevanju: namen U01-A); – zamenjava obstoječega ogrevalnega kotla z vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda ali voda/voda (v nadaljevanju:nameni U01-B); – priprava tople sanitarne vode ter podpora ogrevanju s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju: nameni U01-C). 3.1.1 Nameni U01-A: Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U01-A, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Šteje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem označiti izbrano opremo. Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, tako, da prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 255-3 ali SIST EN 16147, ki mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč. 3.1.2 Nameni U01-B: Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U01-B, morajo izpolnjevati naslednje pogoje oziroma druge pogoje, če je to tako pogojeno pri posameznem načinu dokazovanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Šteje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem označiti izbrano opremo. Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 14511 (∆T kondenzacije 5°C), in mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč. Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da prijavi priloži EUROVENT CERTIFIKAT in izpis iz spletne strani, www.eurovent-certification.com, ki mora vsebovati, označen tip naprave katerega se prijavlja na razpis, minimalno grelno število (COP) in grelno moč naprave. Kadar vlagatelj dokazuje primernost opreme na način, opisan v tem odstavku, mora črpalka tipa zrak/voda namesto pogojev, navedenih v tabeli v četrtem odstavku, izpolnjevati naslednje pogoje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vlagatelj lahko dokazuje primernost opreme z nazivno grelno močjo nad 100 kW tudi z mnenjem Fakultete za strojništvo, Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po metodologiji dokazovanja primernosti ključne opreme toplotne črpalke. V laboratorij se v preveritev pošlje zahtevano dokumentacijo (glej Prilogo I pri ukrepu U01, ki je objavljena na spletni strani sofinancerja). Vlagatelj lahko dokazuje primernost opreme tudi z mnenjem laboratorija po metodologiji izvedbe meritev izvedenega stanja. V laboratorij se v preveritev za pridobitev mnenja pošlje zahtevane rezultate meritev (glej Prilogo II pri ukrepu U01, ki je objavljena na spletni strani sofinancerja). Mnenje je potrebno sofinancerju predložiti najkasneje do 30. 10. 2013, vendar ne kasneje kot se predloži zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev, k vlogi pa mora obvezno priložiti elaborat oziroma študijo prihrankov energije in emisij CO2 z izvedbo ukrepa izveden s strani projektanta ali neodvisne inštitucije. Za pravočasno dostavo mnenja sofinancerju mora poskrbeti vlagatelj. Vse stroške dokazovanja primernosti opreme bremenijo izključno vlagatelja. V primeru, ko mnenje laboratorija ne izkazuje primernosti opreme, vlagatelj ni upravičen do finančne spodbude. 3.1.3 Nameni U01-C: Za projekte, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U01-C, se mora dokazati primernost opreme. Šteje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, če je uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/html/razpisi/12SUB-OB12/3.html). V tem primeru mora vlagatelj predložiti kopijo seznama Eko sklada, j.s., in na njem označiti izbrano opremo. Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje, tako, da prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 12975-2 oziroma SIST EN 12976, in mora vsebovati minimalno svetlo oziroma aperturno površino sprejemnika sončne energije. 3.2 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U02: Vsi projekti, ki so predmet sofinanciranja, morajo izpolnjevati tehnične pogoje, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Projekt mora zagotoviti vgradnjo sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk. Glede minimalne energetske učinkovitosti svetilk se upošteva Uredba Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. marca 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (Uradni list L 076, 24/03/2009 str. 17 –44). V primeru uporabe gospodinjskih svetil za razsvetljavo se glede energetske učinkovitosti upošteva Uredbo Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 18. 3. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu. Za energetsko učinkovite izdelke, ki so uporabljeni za izvedbo projekta, morajo biti upoštevane vse zahteve in uredbe evropskega pravnega reda, ki se nanašajo na izvajanje Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov oziroma na njeno prenovitev: Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev). Izvedba zunanje razsvetljave mora biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/107 in 62/10). Skladnost mora biti zagotovljena v času predaje in prevzema opreme v uporabo oziroma ob zaključku izvedbe projekta (izjava o skladnosti opreme na dan primopredaje je sestavni del primopredajnega zapisnika). Do sofinanciranja so upravičeni le projekti, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo dveh meril. Prvo merilo za izbor je učinkovitost investicije oziroma projekta v pogledu letnih prihrankov energije (iz naslova projekta) oziroma letnega zmanjšanja porabe električne energije glede na celotne stroške projekta M1. Delež prihrankov na osnovi redukcij oziroma regulacije se lahko priznava, če se z izračunom v tehničnem elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja napajalne energije z zmanjšanjem moči in skrajšanjem časa obratovanja. M1 = Učinkovitost investicije/projekta [kWh/leto/EUR] = letno zmanjšanje porabe električne energije/celotni stroški projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Drugo merilo M2 je ocena, podana v številu točk po izrazu spodaj, in sicer na osnovi povprečno predvidenih stroškov za vzdrževanje v primerjavi s predvidenimi stroški za električno energijo in vzdrževanjev istem obdobju (letno in po stalnih cenah), pri čemer se upošteva pozitivna ocena, M2 ≥ 0. M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški vzdrževanja razsvetljave/skupaj stroški električne energije in vzdrževanja razsvetljave) * 100 Vloga mora doseči minimalen seštevek točk po obeh kriterijih M=M1 + M2 ≥ 30,00 točk, drugače se zavrne. 3.3 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U03: Ukrep U03 vključuje naslednje namene: – sistemi za izkoriščanje odpadne toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: namen U03-A); – sistemi za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov v industriji (v nadaljevanju: namen U03-B); – sistemi za optimizacijo rabe hladu v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: namen U03-C). Program dela, izvedba ukrepa in končno poročilo o izvedenem ukrepu morajo biti v skladu s predhodno navedenimi normativi ter v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo s področja gradbeništva, PURES 2010 ter Tehnično smernico TSG – 1 – 004:2010 UČINKOVITA RABA ENERGIJE, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani, dne 22. 6. 2012. 3.3.1 Namen U03-A: Prihranek energije zaradi vgradnje prezračevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplote se določi z ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži vlagatelj ob prijavi, ali kot sledi: PKEizk. odpadne toplote = A · h · β · t · c · ρ · ΔT · η Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.3.2 Namen U03-B Prihranek energije zaradi vgradnje sistema z rekuperacijo odpadne toplote dimnih plinov se določi z ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži vlagatelj ob prijavi, ali kot sledi: PKEizk. odpadne toplote = 4,9 · P Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.3.3 Namen U03-C Prihranek energije zaradi vgradnje sistema za optimizacijo rabe hladu se določi z meritvami, ki temeljijo na spremljanju porabe energije s standardnimi merilnimi enotami ali z ustrezno metodo, ki jo predlaga in ustrezno strokovno obrazloži vlagatelj ob prijavi. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme. Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva dokumentacija za določanje višine prihrankov. 3.4 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U04: Ukrep U04 vključuje naslednje namene: – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – obnova zunanje stene in stene proti neogrevanim prostorom (v nadaljevanju: namen U04-A); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – tla na terenu (v nadaljevanju: namen U04-B); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – zunanja stena ogrevanih prostorov proti terenu (v nadaljevanju: namen U04-C); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – tla nad neogrevano kletjo, neogrevanim prostorom ali garažo pri panelnem – talnem ogrevanju (ploskovnem gretju) (v nadaljevanju: namen U04-D); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – strop proti neogrevanemu prostoru, strop v sestavi ravnih ali poševnih streh (v nadaljevanju:namen U04-E); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – poševna streha (v nadaljevanju: namen U04-F); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – ravna streha (v nadaljevanju: namen U04-G); – delna obnova stavbe, sanacija posameznega elementa ovoja – vertikalna okna/vhodna vrata (v nadaljevanju: namen U04-H). Program dela, izvedba ukrepa in končno poročilo o izvedenem ukrepu morajo biti v skladu z predhodno navedenimi normativi ter v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo s področja gradbeništva, PURES 2010 ter Tehnično smernico TSG – 1 – 004:2010 UČINKOVITA RABA ENERGIJE, ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani, dne 22. 6. 2012. Vrednost toplotne prevodnosti λ vgrajenega izolacijskega materiala lahko znaša največ 0,040 W/mK. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih/uvedenih ukrepov in prilogami, ki dokazujejo primernost opreme. Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva dokumentacija za določanje višine prihrankov. Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le v primeru doseganja manjših ali enakih razpisnih vrednosti toplotne prehodnosti Umax, in sicer: – namen U04-A – Umax = 0,25 W/m2K, – namen U04-B – Umax = 0,32 W/m2K, – namen U04-C – Umax = 0,32 W/m2K, – namen U04-D – Umax = 0,27 W/m2K, – namen U04-E – Umax = 0,18 W/m2K, – namen U04-F – Umax = 0,18 W/m2K, – namen U04-G – Umax = 0,18 W/m2K – namen U04-H – Umax = 1,20 W/m2K za vertikalna okna in Umax = 1,50 W/m2K za vhodna vrata. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003. Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004. Zamenjavo obstoječega zunanjega stavbnega pohištva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev starejše stavbe in vgradnja energijsko učinkovitega zunanjega stavbnega pohištva in steklenih fasad oziroma fiksnih zasteklitev s toplotno prehodnostjo celotnega okna mora biti izvedena skladno s standardom SIST EN ISO 10077-1(2) oziroma SIST EN ISO 12567-1(2). Sofinanciranje po tem razpisu je mogoče tudi v primeru, da je na obstoječi stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, mora pa vlagatelj predložiti fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega izolacijskega materiala, in ustrezna dokazila o toplotni prehodnosti že vgrajenega izolacijskega materiala. 3.5 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U06: Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo v ukrep U06, so elektromotorni sistemi tipičnih aplikacij za črpalke in ventilatorje, kjer se uvaja nadgradnja s frekvenčnimi pretvorniki ter po potrebi tudi zamenjava samega motorja, ker je potrebno tak sistem oziroma sklop obravnavati celovito, saj je učinkovitost prigradnje frekvenčnega pretvornika odvisna tudi od ustreznosti same elektromotorja in samega načina (dinamike) obratovanja celotnega pogonskega sistema. Učinke izvedbe namena se predvidi na osnovi analize delovanja v obliki tehničnega elaborata, kjer se upošteva računske in/ali normirane vrednosti faktorjev prihrankov, ki je določena v obrazcu za izračun prihranka CO2, glede na vrsto aplikacije in sektor, ki mu prijavitelj pripada. Prihranek končne energije se določi na podlagi Priloge IV Direktive 2006/32/ES. Ukrep U06 vključuje naslednje namene: – vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES) št. 640/2009); – vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone; – vgradnja črpalk, ki morajo biti opremljene s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo oziroma ki imajo indeks energetske učinkovitosti (EEI) (največ 0,23), ki se izračuna v skladu s točko 2 Priloge II Uredbe Komisije (ES) št. 641/2009; – vgradnja ventilatorjev, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo; – vgradnja kompresorjev za pripravo komprimiranega zraka, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali mehkim zagonom, 6. vgradnja drugih kompresorjev, vendar ne celotnih hladilnih in klimatskih naprav, ki morajo biti opremljeni s pogonom standardnega EU razreda IE3 oziroma IE2 s spremenljivo hitrostjo ali mehkim zagonom; – vgradnja elektromotorjev standardnega EU razreda IE3 (Uredba Komisije(ES) št. 640/2009) ter vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov na obstoječe elektromotorne naprave/pogone v transportnih sistemih. Zagotovi se vgradnja sodobnih varčnih naprav, izdelanih v skladu s sodobnimi standardi in glede minimalne energetske učinkovitosti elektromotorjev ter samostojnih in vgrajenih obtočnih črpalk v skladu z Uredbama Komisije (ES) št. 640/2009 z dne 22. Julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES (UL L 191, 22. 7. 2005) v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo elektromotorjev ter št. 641/2009 z dne 22. julija 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo samostojnih obtočnih črpalk in črpalk namenjenih vgradnji v izdelke. 3.6. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U07: Ukrep U07 vključuje naslednje namene: – zamenjava starih ogrevalnih naprav – kotlov na biomaso, (v nadaljevanju: nameni U07-A), – zamenjava starih ogrevalnih naprav – kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju:nameni U07-B). 3.6.1 Nameni U07-A Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U07-A, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – oprema mora imeti skladno z zahtevami standarda, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90% in vrednost emisij skladna z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) morajo imeti pregrajen vodni toplotni zbiralnik. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s predložitvijo certifikata po standardu SIST EN 303-5. Kolikor je izbrana oprema že uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf) lahko vlagatelj predložiti izjavo, da je izbrana naprava navedena na seznamu toplovodni kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, ter v izjavi navede proizvajalca in model opreme. 3.6.2. Nameni U07-B Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U07-B, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – normirani izkoristek posameznega novega kondenzacijskega kotla mora biti večji ali enak 104% pri uporabi zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi ZP) ali utekočinjenega naftnega plina (v nadaljevanju tudi UNP). Izpolnjevanje pogoja se dokazuje s predložitvijo certifikata oziroma tehnično dokumentacijo za predlagano napravo. – pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo enega ali več novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin ali UNP v kotlovnico in sicer: a) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na zemeljski plin s kotli na zemeljski plin ali b) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na UNP s kotli na UNP, za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo ali c) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, utekočinjen naftni plin, mazut ali premog), s kotli na zemeljski plin pri čemer se kotlovnica priključi na sistem distribucije plina. V tem delu se šteje tudi nadomestitev skupnih kotlovnic na fosilna goriva s posameznimi kotli na zemeljski plin, če upravitelj/lastnik kotlovnice objavi konec obratovanja, pri čemer se nova kotlovnica priključi na sistem distribucije plina ali d) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, mazut ali premog), s kotli na UNP za lokacije kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo. Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva dokumentacija za določanje višine prihrankov. 3.7 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U09: Ukrepi U09 vključujejo naslednje namene: – regulacija in upravljanje z energijo – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov, izvedba obratovalnega nadzora in daljinskega upravljanja, uvedba sistema za izračun optimalnih obratovalnih parametrov; napredni sistemi za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci (v nadaljevanju: namen U09-A); – uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001 (v nadaljevanju: namen U09-B). Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene, so nadgradnje obstoječih praks spremljanja rabe energije z uvedbo sistemov oziroma metod upravljanja z energijo na podlagi minimalnih normiranih prihrankov. Ob tem pa tudi projekti regulacije in povečanja učinkovitosti sistemov – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov,in/ali inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci in/ali, izvedba obratovalnega nadzora in/ali, uvedba sistema za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, uvedba standarda SIST EN 16001 oziroma ISO 50001. Ti so definirani kot faktorji prihrankov glede na vrsto energije in sektor, ki mu prijavitelj pripada. Prihranek končne energije se določi enkratno za celotno življenjsko dobo ukrepa – 5 let. 3.7.1 Namen U09-A: – nadgradnja regulacije in ključnih izvršnih elementov, ki omogočajo: – učinkovito avtonomno obratovanje procesov, – povezljivost s sistemom obratovalnega monitoringa in daljinskega upravljanja; – izvedba obratovalnega nadzora, ki omogoča: – nadzor v realnem času nad obratovanjem procesov, – daljinsko krmiljenje procesov, – alarmiranje o nepravilnostih v obratovanju procesov, – arhiviranje podatkov o obratovanju procesov v standardno bazo, – avtomatsko popisovanje rabe energije v standardno bazo; – uvedba sistema za izračun optimalnih obratovalnih parametrov, ki omogoča: – dvosmerna povezljivost s podatkovnimi bazami, – izračun optimalnih obratovalnih parametrov procesov, na podlagi podatkov obratovalnega nadzora, – posredovanje izračunanih optimalnih obratovalnih parametrov do procesa, – alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti obratovanja, na definirana odstopanja od cilja; – uvedba sistema za ciljno spremljanje rabe energije – CSRE, ki omogoča: – dvosmerno povezljivost s podatkovnimi bazami, – definiranje ključnih procesnih indikatorjev na osnovi zajetih meritev o rabi energije, – splošni pregled meritev in ključnih procesnih indikatorjev, – pregled merjenih vrednosti in primerjava s ciljanimi vrednostmi, – pregled kumulativnih vsot odstopanj od ciljnih vrednosti, – možnost izvoza podatkov v CVS ali XLS obliki, – alarmiranje: proženje alarmov o učinkovitosti obratovanja, na definirana odstopanja od cilja; – inteligentni sistemi meritev in spremljanja porabe energije s pametnimi števci. 3.7.2 Namen U09-B: kot pomoč organizacijam pri zagotavljanju učinkovitejše rabe energije pri obstoječih porabnikih energije; ustvarjanje preglednost in lažje komunikacije v zvezi z upravljanjem energetskih virov; spodbujanje najboljših praks energetskega upravljanja in krepitev dobrega vedenja pri upravljanju z energijo; pomoč postrojenjem pri ocenjevanju in prednostnem uvajanje novih energetsko učinkovitih tehnologij; zagotavljanje delovnih okvirov za spodbujanje energetske učinkovitosti v celotni dobavni verigi; vpeljevanje izboljšav pri projektih upravljanja z energijo za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov; omogočanje integracije z različnimi organizacijskimi sistemi upravljanja, kot so okolje ter zdravja in varnosti. 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 1.230.000,00 EUR. Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru pogodbeništva; – presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja; – presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte. Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. Upravičeni stroški so za vse projekte so: – stroški, ki se nanašajo na izdelavo dokumentacije, za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo biti višji od 10% vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta; – davek na dodano vrednost, vendar le za vlagatelje, ki si tega davka ne morejo odbiti kot vstopni DDV. Ostali upravičeni stroški so navedeni pri posameznem ukrepov. Če je projekt že financiran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v nadaljevanju: javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo sredstva v višini, ki ne sme presegati razlike med že podeljenimi sredstvi in najvišjo možno stopnjo sofinanciranja po zakonodaji. 4.1 Posebna pravila za ukrepe U01: Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 5.000,00 EUR. Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen U01-A: – višina sofinanciranja ne sme presegati 200.000,00 EUR; – višina sofinanciranja ne sme presegati 0,203 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije. Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen U01-B: – višina sofinanciranja ne sme presegati 300.000,00 EUR; – višina sofinanciranja ne sme presegati: za toplotne črpalke zrak/voda 0,252 EUR, za toplotne črpalke zemlja/voda 0,317 EUR ter za toplotne črpalke voda/voda 0,204 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije. Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen U01-C: – višina sofinanciranja ne sme presegati 300.000,00 EUR; – višina sofinanciranja ne sme presegati 0,675 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene U01-A, so: toplotna črpalka zrak/voda, bojler za sanitarno vodo, električne instalacije, povezave distribucijskih sistemov STV. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene U01-B, so: – Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zrak/voda: toplotna črpalka zrak/voda (zunanja in notranja enota), hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material. – Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja/voda: toplotna črpalka zrak/voda, izdelava zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, geosonda, hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material. – Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda/voda: toplotna črpalka voda/voda, izdelava vrtine, potopna črpalka, hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene U01-C, so: sprejemniki sončne energije, zalogovnik za toplo vodo, strojna vezava sprejemniki/zalogovnik, priključitev na distribucijski sistem in ostale instalacije. 4.2 Posebna pravila za ukrepe U02 Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov: – višina sofinanciranja ne sme presegati 600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije. – višina sofinanciranja ne sme presegati 500.000,00 EUR. Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 20.000,00 EUR. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru predmeta in namena javnega razpisa in sicer za: – nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk, – nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, – rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se v dokumentaciji operacije izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave, – nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave, – stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave, – stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje porabe električne energije za razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva razsvetljave. 4.3 Posebna pravila za ukrepe U03 Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 300,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen U03-A in U03-B, – presegati 130,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen U03-C, – presegati 100.000,00 EUR. Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 10.000,00 EUR. Upravičeni stroški za namen U03-A in U03-B so: – nabava in vgradnja naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka, – nabava in vgradnja sistema za distribucijo in prenos zraka z elementi za vpihavanje in odsesovanje ter krmilnimi elementi, – nabava in vgradnja sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode, – nabava in vgradnja sistema za izkoriščanje odpadne toplote dimnih plinov. Upravičeni stroški za namen U03-C so nabava in vgradnja hladilnih vitrin na obstoječe hladilne naprave v večjih prodajalnah z živilskim blagom. 4.4 Posebna pravila za ukrepe U04 Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije; – presegati 250.000,00 EUR. Najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta po tem razpisu mora znašati najmanj 40.000,00 EUR. Upravičeni stroški za namene U04-A, U04-B, U04-C in U04-D so: – nabava in vgradnja toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema; – postavitev gradbenega odra; – odstranitev ali izravnava obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnja vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontaža starih okenskih polic; – obdelava špalet; – nabava in vgradnja okenskih polic. Upravičeni stroški za namene U04-E, U04-F, in U04-G so: – nabava in vgradnja toplotno izolacijskega materiala vključno s parno zaporo; – nabava in vgradnja paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine; – zaključne obloge pri izolacije strehe, npr. mavčno kartonske plošče, lesene in druge obloge pri izolaciji stropa proti neogravanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge; – pri obnovi ravne strehe tudi odstranitev stari slojev, vgradnja nove hiroizolacije in izvedba estriha oziroma druge zaključne obloge. Upravičeni stroški za namen U04-H so: – odstranitev obstoječih oken, balkonski vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabava in vgradnja novih skladno s smernico RAL montaže; – nabava in vgradnja senčil ob pogoju, da je izvedena tudi vgradnja novega stavnega pohištva; – nabava in vgradnja okenskih polic; – obdelava špalet. 4.5 Posebna pravila za ukrepe U06 Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 150.000,00 EUR; – biti nižja od 2.000 EUR; – presegati 0,300 EUR finančne spodbude za vsako prihranjeno kWh energije. Upravičeni stroški so: – nabavo opreme; – montaža/inštaliranje in zagon sistemov; – svetovalne storitve za namene izobraževanja naročnika za uporabo opreme. 4.6 Posebna pravila za ukrepe U07 Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 300 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen U07-A; – presegati 250 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen U07-B; – presegati 300.000,00 EUR; – biti manjša kot 2.000,00 EUR. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene U07-A, so: – nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema ter ustrezne krmilne opreme, – nabavo in vgradnjo vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene U07-B, so: – izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega plinovoda oziroma plinohrama), – nabava in vgradnja enega ali več kotlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne povezave, – predelavo obstoječih ali izdelavo novih priključkov za dovod zraka in odvoda dimnih plinov, – izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog, – nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata. Upravičeni stroški ne vključujejo elementov razvoda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema in ogreval. 4.7 Posebna pravila za ukrepe U09 Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 100.000,00 EUR; – biti nižja od 3.000 EUR; – presegati 0,300 EUR za vsako prihranjeno kWh energije letno. Upravičeni stroški so: – nabavo programske opreme; – nabavo merilnih in regulacijskih sistemov in naprav; – montaža/inštaliranje in zagon sistemov; – svetovalne storitve za namene izobraževanja naročnika za uporabo opreme; – svetovalne storitve za namene uvedbe standarda. 5. Pogoji za dodelitev sredstev Projekt za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do finančne spodbude za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati, prav tako pa do tega trenutka ni bilo podano zavezujoče naročilo storitev zunanjih izvajalcev. Sredstva velikemu podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Kolikor želi veliko podjetje začeti izvajati investicijo pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe, mu mora komisija, ki pregleduje vloge, pred začetkom izvajanja investicije izdati potrdilo o izkazovanju spodbujevalnega učinka. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta. Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Kolikor finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati. Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 126/07 s spremembami in dopolnitvami). Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo da investicije pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Uredba EK 800/2008) ni začel izvajati. Sofinancer lahko od vlagatelja kadarkoli zahteva tudi druge izjave, s katerimi vlagatelj zagotavlja resničnost dejstev, ki so pomembna za kandidiranje na razpisu oziroma izplačilo finančnih spodbud. Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer v primeru kršitve navedbe odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačanih finančne spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvaja le za to usposobljen in registriran izvajalec. Kolikor je naročnik zavezanec k javnem naročanju, mora izvajalec biti izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Kolikor vlagatelj ni zavezan upoštevati pravil o javnem naročanju, mora za naročila blaga in storitev, ki presegajo vrednost 20.000,00 EUR brez DDV pridobiti najmanj 3 ponudbe; v primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti utemeljeno pisno obrazložitev. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 15. 3. 2014. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj dolžan sofinancerju povrniti nastalo škodo. Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do 15. 3. 2013, je potrebno do tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme ali, v primeru vlagateljev, ki predstavljajo javni sektor, zavezujočo izjavo vlagatelja, da bo projekt izveden. Kolikor vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja. Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od vlagatelja različna oseba, je dolžan vlagatelj posredovati sofinancerju na njegovo zahtevo vse podatke o tej osebi, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih spodbud. 6. Priprava in popolnost vlog Vsaka vloga mora vsebovati naslednje obrazce in priloge (obrazci za različne ukrepe se smiselno razlikujejo glede na ukrep): – OBRAZEC – vloga; – fotokopija pooblastila ali drugega dokument iz katerega izhaja pooblastilo za podpis in vložitev vloge na javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni zastopnik); – fotokopija registracije vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek iz Ajpesa; – fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt v katerem so navedene registrirane dejavnosti vlagatelja; – sklenjena pogodba med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva), – OBRAZEC – izjava vlagatelja, da je oziroma ni javni naročnik; – vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci, če storitev presega 20.000 EUR z navedbo izbora ustreznega ponudnika ali obrazložitev, zakaj treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti (velja za osebe, ki niso javni naročniki); – OBRAZEC – Izjava vlagatelja, da je oziroma bo izvajalec izbran v skladu z pravili, ki urejajo javno naročanje (velja za osebe, ki so javni naročniki); – OBRAZEC – vzorec pogodbe o sofinanciranju; – OBRAZEC – izjava o doseganju prihrankov energije in emisij CO2; – OBRAZEC – izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev; – OBRAZEC – izjava o velikosti podjetja; – OBRAZEC – Izjavo o že pridobljenih državnim pomočeh ali subvencijah; – OBRAZEC – izjavo o že pridobljenih pomočeh de minimis (velja samo za velika podjetja, ki uveljavljajo povrnitev stroškov za izdelavo projektne dokumentacije); – zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu. Dodatne priloge, ki jih mora vsebovati vloga za ukrep U01: – seznam Ekosklada ali certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije (velja samo za namene U01-A, glej točko 3.1.1); – seznam Ekosklada ali certifikati ali merilno poročilo ali Eurovent certifikat ali mnenje laboratorija. Kolikor se bo tehnična primernost opreme dokazovala z mnenjem LAHDE po metodologiji izvedbe meritev izvedenega stanja, se vlogi predloži potrdilo LAHDE, da je naročilo za preverbo prejel in jo bo izvedel najkasneje do 30. 9. 2013 (velja samo za namene U01-B, glej točko 3.1.2); – seznam Ekosklada ali certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije (velja samo za namene U01-C, glej točko 3.1.3). Dodatne priloge, ki jih mora vsebovati vloga za ukrep U01: – datoteke v xls formatu, ki so sestavni del projektne dokumentacije objavljene med obrazci. Dodatne priloge, ki jih mora vsebovati vloga za ukrep U07: – izjavo, da je izbrana naprava navedena na seznamu toplovodni kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso Eko sklada, j.s., s katero dokazuje primernost opreme ali certifikat za predlagano napravo (velja za namen U07-A), certifikat oz tehnično dokumentacijo za predlagano napravo (velja za namen U07-B). Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo. Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani, www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov: elektronske pošte: linda.radoncic@petrol.si. Obrazci za različne ukrepe se razlikujejo. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa podpisani ali parafirani. V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, Javni razpis PETROLURE/JP/2012, Kategorija vlagatelja: Podjetje / Občina / Drugi subjekt«. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno ali po pošti) od 17. 12. 2012 dalje in najkasneje do 20. 12. 2012. Prej ali kasneje dostavljene vloge se neodprte vrnejo pošiljatelju. Šteje se, da je priporočeno pošiljko sofinancer prejel oziroma da je vloga dostavljena v trenutku oddaje pošiljke na pošto. 7. Postopek obravnave vlog Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) vsak dan od 18. 12. 2012 dalje. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja do 13. ure predhodnega dne. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog. 8. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude in do sredstev ne bodo upravičeni. 9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije. Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo: – zahtevek za sofinanciranje; – seznam preverjenih računov; – faksimile originalneih računov izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta; – potrdilo banke ali uradnega organa o plačilu računa iz prejšnje alineje; – končno poročilo; – fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije; – drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer utemeljeno zahteva. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun prejemnika. 10. Drugo Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: linda.radoncic@petrol.si.
Petrol d.d., Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti