Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Ob-5161/12 , Stran 2772
Ob-5161/12
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, s sprem. in dop., v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z dne 30. 11. 2011 potrjenega Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih – Program 2012 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis URE-GEN-I-2012 B
nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeluje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa v skladu z uredbo: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN-I). 2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa Prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, s sprem. in dop, v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč« (št. priglasitve SA.34281(2012/X) in Program GEN-I za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada dne 30. 11. 2011. Sofinancer ugotavlja, da na podlagi zaključenega javnega razpisa URE-GEN-I-2012, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 47, z dne 22. 6. 2012 in v Uradnem listu RS, št. 88/12 z dne 23. 11. 2012, ne bo razdelil vseh z razpisom predvidenih sredstev za nepovratne finančne spodbude. Zaradi navedenega sofinancer objavlja novi razpis URE-GEN-I-2012 B, ki je namenjen razdelitvi preostalih sredstev. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom za sofinanciranje projektov, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe: A. vgradnja sprejemnikov sončne energije za proizvodnjo toplote; B. vgradnja sistema za izkoriščanje odpadne toplote; C. namestitev opreme za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo; D. zapiranje hladilnih vitrin v večjih prodajalnah z živili. V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le investicije, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 9. člena tega pravilnika. Med upravičene namene sodijo izbrani ukrepi, s katerimi se doseže povečanje energetske učinkovitosti sistemov, naprav, zgradb, procesov oziroma manjša specifična raba energije, goriv in energentov v industrijskem in storitvenem sektorju, v primerjavi s splošno vgrajenimi sistemi in napravami, splošno uveljavljenimi procesi in gradbenimi značilnostmi zgradb. Upravičeni nameni morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Upravičeni stroški v okviru posameznega namena so definirani v razpisni dokumentaciji. 4. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 601.093,00 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč (št. priglasitve SA.34281(2012/X). 5. Upravičenci in prijavitelji Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih sofinancerja. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, bo zavrnjena. V primeru pogodbenega financiranja operacije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, kolikor izpolnjuje zahtevane pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji. Ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije. 6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo, za katero lahko z eno vlogo zaprosi tudi več upravičenih soinvestitorjev. V tem primeru bo pravica do nepovratne finančne spodbude dodeljena vsakemu soinvestitorju sorazmerno deležu njegove udeležbe pri financiranju naložbe. Skladno s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50% vrednosti priznanih stroškov naložbe. Splošni in posebni pogoji, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Naložbe in pogoji pridobitve sredstev morajo ustrezati določilom javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 7. Cilji razpisa Temeljni cilji javnega razpisa URE-GEN-I-2012 B so naslednji: – Spodbuditi izvedbo čim več ekonomsko zanimivih ukrepov URE v industriji in storitvenem sektorju, ki bodo imeli dolgotrajne učinke na povečanje energetske učinkovitosti. – Spodbuditi upravičene prijavitelje tudi k izvedbi nekaterih ekonomsko sicer nekoliko manj zanimivih ukrepov, ki pa bodo sočasno z zagotavljanjem večje energetske učinkovitosti uvajali tudi obnovljive vire energije. 8. Oblike spodbude Dodeljevanje razpisanih nepovratnih sredstev se bo po tem razpisu izvajalo v okviru naslednje oblike spodbude: državna pomoč: za namene spodbujanja upravičenih namenov 9. Tehnični pogoji: razvidno iz razpisne dokumentacije. 10. Skrajni rok za izvedbo operacij in metode za določanje prihrankov pri rabi energije: razvidno iz razpisne dokumentacije. 11. Merila za izbor operacij: ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in za katere prijavitelj pravočasno predloži popolno vlogo. Ob izpolnitvi teh pogojev se bodo sredstva razdeljevala po vrstnem redu vložitve popolnih vlog, do porabe sredstev po tem razpisu. 12. Višina sofinanciranja Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije lahko v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ: – 30% za velika podjetja, – 40% za srednja podjetja ter – 50% za mikro in mala podjetja. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov se lahko zniža v primeru, če višina nepovratne spodbude operacije presega 94,00 €/MWh letnega prihranka. Ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije. 13. Poročanje Upravičenec mora ob zaključku operacije, skupaj z (zadnjim) zahtevkom za nakazilo nepovratnih sredstev po tem razpisu, predložiti »Končno poročilo o izvedeni operaciji«, katerega priloga z obveznimi vsebinami je Priloga 1 k pogodbi o sofinanciranju. Upravičenec mora po v nadaljevanju določeni dinamiki dostavljati letna poročila z obratovalnimi podatki in o doseženih prihrankih. Vsakokratno letno poročilo mora biti pripravljeno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Upravičenec je dolžan letno poročilo vsakokrat dostaviti najkasneje do 1. marca za preteklo koledarsko leto. Skupno je upravičenec dolžan dostaviti pet (5) zaporednih letnih poročil. Ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije. 14. Obdobje upravičenosti stroškov in trajanje operacije Operacija, ki je predmet vloge po tem razpisu, se v nobenem primeru ne sme pričeti izvajati pred oddajo vloge na razpis, pri velikih podjetjih pa pred prejetjem potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe EK 800/2008. Kot začetek izvajanja operacije se šteje pričetek gradnje oziroma obvezno naročanje opreme. V primeru, ko bi se operacija pričela izvajati pred tem, so vsi stroški, povezani z operacijo, po tem razpisu v celoti neupravičeni stroški. Takšna operacija v celoti ni upravičena do sofinanciranja po tem javnem razpisu. Operacija se mora fizično in finančno zaključiti v skladu s terminskim načrtom, ki je sestavni del vloge na razpis. 15. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: GEN-I, d.o.o., Organizacijska enota Nova Gorica, Ul. Vinka Vodopivca 45a, Kromberk, 5000 Nova Gorica. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, in sicer bodisi priporočeno po pošti bodisi osebno na gornjem naslovu, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom GEN-I, d.o.o. (kot zgoraj in mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno: oznako »Ne odpiraj! – Vloga URE-GEN-I-2012 B« – Vloga – Ne odpiraj – razpis _________ – UKREP: A. / B. / C./... – ime in točen naslov vlagatelja.« Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga prijavitelj lahko nalepi na sprednjo stran ovojnice. Dinamika odpiranja vlog je določena v razpisni dokumentaciji. Odpiranje vlog bo 20. 12. 2012. Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno dne 17. 12. 2012 dalje. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do odpiranja dne 20. 12. 2012. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev, bo sofinancer objavil zaključek razpisa na svoji spletni strani. Ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije. 16. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh družbe GEN-I, www.geni.si od dne 14. 12. 2012 dalje. 17. Dodatne informacije: kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Rado Kotar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi izključno po elektronski pošti, na naslov: rado.kotar@gen-i.si.
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti