Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

Št. 330-84/2012/1 Ob-5133/12 , Stran 2769
Št. 330-84/2012/1 Ob-5133/12
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MKO), na podlagi: – Uredbe o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 93, z dne 7. decembra 2012; v nadaljnjem besedilu: Uredba), – Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči de minimis (UL L št. 379, 28. 12. 2006, str. 5) objavlja
javni razpis
o podpori za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov
l. Osnovni podatki o javnem razpisu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet javnega razpisa (1) Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev za kmetijske proizvode iz 4. člena Uredbe. (2) Podpora se dodeli za sofinanciranje upravičenih stroškov iz 5. člena Uredbe. (3) Podpora po tej uredbi se dodeli kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5; v nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis). III. Vlagatelji (1) Skladno z 6. členom Uredbe so vlagatelji: – zadruga, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih proizvodov ali zadruge, – zadruga, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih proizvodov in zadruge, – gospodarska družba, ki združuje primarne proizvajalce kmetijskih proizvodov, ali – skupina proizvajalcev iz predpisa o priznanju skupin proizvajalcev iz shem kakovosti iz 4. člena Uredbe. (2) Če je vlagatelj gospodarska družba, morajo biti vsaj 50-odstotni lastniki te gospodarske družbe primarni proizvajalci kmetijskih proizvodov iz 4. člena Uredbe. (3) 50-odstotno lastništvo lahko predstavlja en ali več primarnih proizvajalcev, s katerim ima vlagatelj sklenjeno pogodbo. IV. Pogoji za pridobitev sredstev (1) Vlagatelj mora za pridobitev sredstev izpolnjevati naslednje pogoje: a) da je ustanovljen zaradi tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvodov iz 4. člena Uredbe, b) da ima s primarnimi proizvajalci iz prejšnje točke do dneva vložitve vloge sklenjene pogodbe za odkup kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz najmanj naslednjega skupnega obsega površin, števila živali ali proizvodnih enot, vsako leto, in sicer: – pri ekoloških proizvodih najmanj 80 proizvodnih enot, ki so vključene v kontrolo ekološke pridelave, – pri hmelju najmanj 400 ha hmeljišč, – pri prašičih pitancih najmanj 30.000 prašičev, zaklanih v klavnicah, – pri svežem sadju najmanj 150 ha intenzivnih sadovnjakov, – pri sveži zelenjavi najmanj 150 proizvodnih enot za pridelavo zelenjave; c) izdelan program za obdobje od vložitve vloge do 31. decembra 2015 v skladu z 8. členom Uredbe; d) imeti vsako leto najmanj enak obseg površin, število živali ali proizvodnih enot iz točke b. tega odstavka, kot jih je imel na dan vložitve vloge; e) na dan vložitve vloge ni podjetje v težavah; f) letna realizirana prodaja proizvodov iz 4. člena Uredbe mora znašati najmanj: – pri ekoloških proizvodih 80.000 EUR in 300.000 EUR v treh letih, za katere ima sklenjene pogodbe, – pri hmelju 1.200 kg/ha površin, za katere ima sklenjene pogodbe, – pri pitanih prašičih 30.000 prašičev, zaklanih v klavnicah, za katere ima sklenjene pogodbe, – pri svežem sadju 22.000 kg/ha površin, za katere ima sklenjene pogodbe, in – pri sveži zelenjavi 22.000 kg/ha površin, za katere ima sklenjene pogodbe. (2) Primarni proizvajalec mora kmetijske proizvode iz 4. člena Uredbe, za katere ima sklenjeno pogodbo z vlagateljem, tržiti prek vlagatelja. (3) Posamezen primarni pridelovalec ima lahko sklenjeno pogodbo za posamezen upravičen kmetijski proizvod iz 4. člena Uredbe le z enim vlagateljem iz 6. člena Uredbe. (4) Kadar vlagatelj v celoti ali deloma združuje pravne osebe ali zadruge, v katere so združeni primarni proizvajalci po posameznih kmetijskih proizvodih iz 4. člena Uredbe, se za pogodbe, sklenjene s primarnimi proizvajalci iz točke b. tega poglavja in prve alineje 8. člena Uredbe, upoštevajo pogodbe med primarnimi proizvajalci in pravnimi osebami ali zadrugami, ki jih združuje vlagatelj iz 6. člena Uredbe. (5) Skladno z drugim odstavkom 14. člena Uredbe mora upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, zahtevku priložiti naslednja dokazila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (6) Dokazila se upravičencu ne vračajo. (7) Za izplačilo sredstev upravičenec vloži zahtevek na agencijo, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljenem nadzoru in preverjanju iz 17. člena Uredbe. (8) Pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti dejavnost, na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani. (9) Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na agencijo trikrat na leto, za stroške, ki so nastali v obdobju: – od 1. januarja do 30. aprila do 15. maja tekočega leta – od 1. maja do 30. septembra do 15. oktobra tekočega leta in – od 1. oktobra do 31. decembra do 15. januarja naslednjega leta. (10) Agencija pri ministrstvu, pristojnem za finance, pred izdajo odločb o dodelitvi sredstev preveri podatke o že dodeljenih pomočeh de minimis posameznim upravičencem. (11) Sredstva se ne izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva iz proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije ali druga javna sredstva. V. Upravičeni stroški (1) Skladno s 5. členom Uredbe se med upravičene stroške štejejo stroški zaposlitve, stroški izobraževanja in stroški promocije trženja kmetijskih proizvodov iz 4. člena Uredbe, ki so nastali od 1. 1. 2013 do vložitve zadnjega zahtevka. Stroški ne vključujejo davka na dodano vrednost. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VI. Podrobnejša merila za ocenjevanje vlog (1) Do sofinanciranja so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe skladno s podrobnejšimi merili za izbor vlog, določenimi v razpisni dokumentaciji in v tem javnem razpisu. Vloge se ocenijo na podlagi podrobnejših meril za pridobitev najvišjega števila točk. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje iz Uredbe, tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (2) Če imata dve ali več vlog na javni razpis isto število točk, se prednostno odobrijo tiste, ki imajo višje število primarnih proizvajalcev posameznega kmetijskega proizvoda iz 4. člena Uredbe, ki imajo sklenjene pogodbe z vlagateljem. (3) Skladno z 9. členom Uredbe se izberejo tiste vloge, ki pri posameznem kmetijskem proizvodu iz 4. člena Uredbe dosežejo najvišje število točk. (4) Podpore se lahko namenijo za največ tri vloge za posamezen kmetijski proizvod iz 4. člena Uredbe, ki dosežejo največje število točk oziroma se lahko namenijo za več kot tri vloge za ekološki kmetijski proizvod, če za drug kmetijski proizvod iz 4. člena Uredbe niso bile odobrene tri vloge. VII. Finančne določbe (1) Podpore za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev se namenijo vlagateljem iz 6. člena Uredbe v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015. (2) Za celotno obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015 je namenjenih do 1.800.000 EUR javnih sredstev. (3) Skupna višina podpore v posameznem letu znaša največ 600.000 EUR, od tega se za posamezno vlogo lahko odobri največ 40.000 EUR letno ali 120.000 EUR v treh letih. (4) Skupna pomoč de minimis, ki se odobri in izplača istemu upravičencu, ne sme presegati zgornje meje, kot je določena v drugem odstavku 2. člena uredbe iz tretjega odstavka II. Poglavja tega javnega razpisa, v katerem koli obdobju treh proračunskih let ne glede na obliko in namen pomoči. (5) Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije. (6) Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bila lahko s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije (1) Skladno z sedmim odstavkom 11. člena Uredbe se vloga vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ministrstva in agencije. Razpisna dokumentacija vsebuje: (a) Povabilo k oddaji vloge, navodila za izdelavo in oddajo vloge, seznam proizvodov, ki so upravičeni do podpore, seznam upravičenih stroškov, merila za ocenjevanje; (b) Prijavni obrazec; (c) Zahtevek za izplačilo sredstev (obrazec). (2) Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh, www.mko.gov.si in www.arsktrp@gov.si. (3) Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki agencije, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. IX. Rok in način prijave (1) Vlogo na javni razpis je treba poslati priporočeno po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali oddati v vložišču agencije. (2) Vloge na javni razpis se vlagajo od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do vključno dne 1. 2. 2013. (3) Vloga na javni razpis se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ministrstva in agencije. Sestavni deli vloge na javni razpis morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi pošta ali vložišče agencije, naslov vlagatelja in oznaka, na kateri kmetijski proizvod iz 4. člena Uredbe se vloga na javni razpis nanaša: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Podpora za spodbujanje tržnega združevanja primarnih proizvajalcev kmetijskih proizvod. Kmetijski proizvod: X. Obravnava vlog in postopek odobritve ter nadzor nad izvajanjem X/1 Postopek od obravnave do odobritve (1) Skladno z 11. členom Uredbe se ukrep izvaja z zaprtim javnim razpisom. (2) Odpiranje vlog na javni razpis ni javno. Prispele vloge na javni razpis obravnava agencija. (3) Rok za dopolnitev vloge na javni razpis je deset dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje v vložišču agencije. Po prejemu dopolnjene vloge na javni razpis na agencijo se dopolnjena vloga na javni razpis ponovno pregleda. (4) Vloge na javni razpis, ki so popolne, se ocenijo na podlagi podrobnejših meril, določenih v tem javnem razpisu. (5) Če imata dve ali več vlog na javni razpis isto število dodeljenih točk, se vloge na javni razpis odobrijo po rangiranju prioritet točkovanja, določenim z razpisno dokumentacijo. Če imata kljub temu dve ali več vlog na javni razpis isto število doseženih točk, se vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta), ki ju pošta ali vložišče označi na ovojnici prejete vloge. Če imata kljub temu dve ali več vlog na javni razpis isto število doseženih točk in so bile vloge na javni razpis vložene istočasno, se vloge na javni razpis odobrijo z žrebom, ki ga izvede agencija. (6) Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo agencije o pravici do sredstev, s katero je tudi obveščen, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis. (7) Sredstva po tej uredbi se dodelijo kot nepovratna sredstva. (8) Sprememba vloge na javni razpis je dopustna do vključno dne 1. 2. 2013. X/2 Dolžnosti upravičenca v skladu z 16. členom Uredbe (1) Upravičenec mora sredstva uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila dodeljena. (2) Dejavnost, za katero upravičenec po Uredbi prejme sredstva, se mora opravljati vsaj od datuma vložitve vloge oziroma od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2015. V nasprotnem primeru mora upravičenec dodeljena sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev. (3) Če je zaposlena oseba iz prvega odstavka 5. člena Uredbe odsotna nepretrgoma več kakor 30 dni zaradi bolniške odsotnosti, upravičenec za to osebo za ta čas odsotnosti ne more uveljavljati izplačila sredstev. (4) Če pride do prekinitve delovnega razmerja z zaposleno osebo iz prvega odstavka 5. člena Uredbe z upravičencem, lahko upravičenec uveljavlja povračilo stroškov iz prvega odstavka 5. člena Uredbe za drugo osebo, ki prevzame njene naloge. (5) Upravičenec mora predložiti agenciji poročilo o opravljenem delu do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto, ki vsebuje najmanj podatke iz točke f. prvega odstavka 7. člena vključno z seznamom računov, ki so bili priloženi k posameznim zahtevkom za izplačilo sredstev iz 14. člena Uredbe, in podatke iz 8. člena Uredbe. Obrazec o opravljenem delu objavi agencija na svoji spletni strani. (6) Upravičenec mora agenciji, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti dostop do dokumentacije o dejavnosti in kontrolo dejavnosti na kraju samem vsaj še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. (7) Vsi računi in druga dokazila se morajo glasiti na upravičenca. Dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku. X/3 Nadzor nad izvajanjem ukrepa v primeru nepravilnosti (sankcije in vračilo sredstev) v skladu z 17. členom Uredbe (1) Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav ali v nasprotju z določbami Uredbe, mora vrniti vsa že pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev. (2) Če upravičenec odstopi od izvajanja ukrepa, mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev. (3) Upravičencu ni treba vrniti že prejetih sredstev v naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin, ki so: a) smrt zaposlene osebe iz prvega odstavka 5. člena Uredbe ali primarnega proizvajalca, b) razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva primarnega proizvajalca, če tega ni bili mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti, c) naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče primarnega proizvajalca, d) uničenje hlevov primarnega proizvajalca zaradi nesreče, e) kužna bolezen, ki prizadene vso živino primarnega proizvajalca ali njen del, f) izguba ali pogin domačih živali primarnega proizvajalca zaradi napada divjih zveri, g) pogin domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci, ipd.), h) škoda na površinah primarnega proizvajalca, ki jo povzročijo divje živali in i) napad bolezni ali škodljivcev v trajnem nasadu primarnega proizvajalca, zaradi katerih je treba trajni nasad uničiti. (4) Naravne nesreče so: – potres, snežni ali zemeljski plaz, udor ali poplava, – neugodne vremenske razmere, kot so zmrzal, toča ali žled, deževje (neurje, ki skupaj z močnim dežjem povzroči škodo v kmetijski proizvodnji) ali suša, slana, če povzroči zimsko ali spomladansko pozebo na kmetijskih rastlinah, – množičen izbruh rastlinskih škodljivih organizmov in živalskih bolezni, če povzročijo škodo v kmetijski proizvodnji. (5) Upravičenec lahko višjo silo, ki se nanaša na primere od točke b. do i. tretjega odstavka tega podpoglavja, uveljavlja le v primeru, če višja sila ali izredna okoliščina vpliva na ali predstavlja najmanj 20% površin, števila živali ali proizvodnih enot iz 7. člena Uredbe. (6) V primeru višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec pisno obvestiti agencijo ter ji predložiti ustrezne dokaze v roku desetih delovnih dni po dnevu, ko to lahko stori. (7) Če se pri upravičencu ugotovijo površine, število živali ali proizvodne enote, ki so nižje od tistih, ki jih je imel na dan vložitve vloge, ali v primeru, da ni realiziral prodaje iz točke f. prvega odstavka 7. člena Uredbe, mora upravičenec vrniti zadnji izplačani zahtevek za izplačilo iz 14. člena Uredbe skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi do dneva vračila neupravičeno pridobljenih sredstev. (8) Agencija opravlja administrativno preverjanje glede resničnosti navedb v vlogi za pridobitev pomoči, izpolnjevanja pogojev za dodelitev pomoči in dokazil o stroških. (9) Agencija preverja obseg površin, število živali ali proizvodnih enot navedenih v 7. in 8. členu Uredbe, na podlagi zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike, ki so jo vložili primarni proizvajalci upravičenca, in na podlagi evidence imetnikov rejnih živali. Če v tekočem koledarskem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta. (10) Upravičenci, ki pridobijo sredstva na podlagi tega javnega razpisa, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let po dnevu zadnjega izplačila sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti