Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Ob-4442/12 , Stran 2303
Ob-4442/12
Na podlagi zahteve delničarjev družbe, katerih skupni delež presega 1/20 osnovnega kapitala in v skladu s 40. členom Statuta družbe ter tretjim odstavkom 295. člena ZGD -1 uprava sklicuje
19. sejo skupščine
Komunalno podjetje Ptuj d.d. Ptuj, Puhova ulica 10,
ki bo v sredo, 14. 11. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe na Ptuju, Puhova ulica 10, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Za predsedujočo skupščini se izvoli: Branka Neffat, univ. dipl. prav. Izvolita se dva preštevalca glasov: Igor Cebek, Breda Vidovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek. 2. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana. Predlog sklepa nadzornega sveta: Skupščina se seznani, da je dne 22. 8. 2012 s pisno izjavo s položaja člana nadzornega sveta odstopil Drago Klobučar. Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se izvoli Valerija Šamprl, z mandatom od dne sprejema tega sklepa do konca mandatnega obdobja. 3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa: a) Razveljavi se sklep skupščine z dne 26. 7. 2012, ki se glasi: »Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo AUDITOR, revizijska družba d.o.o., Murkova ulica, Ptuj.«. b) Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo ABC revizija d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. 4. Odpoklic članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina odpokliče člane nadzornega sveta v sestavi: – mag. Janko Širec, predsednik nadzornega sveta; – Nuša Ferenčič, namestnica predsednika nadzornega sveta; – Marija Magdalenc, članica nadzornega sveta. 5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Za člane nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d. se z dnem sprejetja tega sklepa za mandatno obdobje štirih let izvolijo: Topolovec Zofija, Drevenšek Ivan, Stojak Damir, Gabrovec David. 6. Zahteva za posebno revizijo. Predlog sklepa: skupščina imenuje za posebnega revizorja revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana, ki mora preveriti posle prenosa pogrebne dejavnosti, javne razsvetljave in ogrevanja na Javne službe d.o.o. Ptuj v letu 2012. 7. Informacija delničarke na pripombe na prejeta vprašanja, postavljena na 18. skupščini družbe. Predlog sklepa: delničarji se ne strinjajo s podanimi odgovori. Vsa postavljena vprašanja z odgovori in pripombami na odgovore mora pregledati posebna revizija v sklopu ugotavljanja oškodovanja družbe. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogom sklepa in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave družbe na naslovu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj, in sicer vsak delavnik, od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe, www.komunala-ptuj.si, na isti spletni strani so objavljeni obrazci za prijavo na skupščino, obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu. Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Komunalno podjetje Ptuj d.d. direktor družbe mag. Janko Širec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti