Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Ob-4422/12 , Stran 2302
Ob-4422/12
Na podlagi 39. člena Statuta in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje
17. redno zasedanje skupščine
družbe Inženiring, projektiranje, razvoj IBT Ljubljana d.d., Ljubljana, Proletarska cesta 4, matična številka 5181755000,
ki bo v ponedeljek, 12. 11. 2012 ob 9. uri, v prostorih sedeža družbe, z naslednjim dnevnim redom: 1. točka dnevnega reda: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog uprave in nadzornega sveta: za predsednika skupščine se imenuje Darko Vitez, za preštevalko glasov pa se imenuje Ksenija Stepan. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek. 2. točka dnevnega reda: Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog nadzornega sveta: ker je predstavnikoma delničarjev v nadzornem svetu Vlasti Vesni Emeršič Čeh in Darku Vitezu dne 23. 7. 2012 iztekel mandat, se za člana nadzornega sveta za dobo štirih let izvolita Peter Car in Darko Vitez. 3. točka dnevnega reda: Informacija o finančnem položaju družbe. Predlog uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani z informacijo o finančnem položaju družbe in predlaganem načrtu poslovanja do konca leta 2012 ter predlogi ukrepov uprave in nadzornega sveta za finančno prestrukturiranje družbe. Skupščina sprejme in potrdi predlagani načrt poslovanja in predvidene ukrepe za sanacijo poslovanja družbe. 4. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta, seznanitev s prejemki uprave in članov nadzornega sveta v letu 2011 ter odločanje o pokrivanju bilančne izgube in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2011, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter o potrditvi letnega poročila. Skupščina ugotavlja, da je bila na dan 31. 12. 2011 ugotovljena izguba poslovnega leta 2011 v višini 192.151,59 EUR, že pokrita pri sestavi bilance stanja iz kapitalskih rezerv družbe, v skladu z določili ZGD-1 in Slovenskih računovodskih standardov. Upravi in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2011. 5. točka dnevnega reda: Pooblastilo upravi za prodajo poslovnih prostorov. Predlog uprave in nadzornega sveta: v skladu s prvim odstavkom 330. člena ZGD-1 skupščina družbe daje soglasje in pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe sklene kupoprodajno pogodbo in izvede postopek prodaje nepremičnine (poslovnih prostorov) v lasti družbe, na Proletarski 4 v Ljubljani. Skupščina daje upravi pooblastilo za prodajo do preklica. Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe tako, da uprava družbe prejme prijavo najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem (četrtek, 8. 11. 2012). Glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 8. 11. 2012 (presečni dan). Ta sklic, letno poročilo uprave, poročilo nadzornega sveta in drugo gradivo z obrazložitvami, so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe vsak delavnik med 8. in 12. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.
Inženiring, projektiranje, razvoj IBT Ljubljana, d.d. uprava Iztok Berčič, u.d.i.g. predsednik nadzornega sveta Darko Vitez

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti