Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 12-020-000338 Ob-4400/12 , Stran 2300
Št. 12-020-000338 Ob-4400/12
Na podlagi 16. člena Zakona o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07, 85/10 in 47/12) ter na podlagi subsidiarne uporabe 36. in 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11; v nadaljevanju: ZEKom) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za podelitev radijskih frekvenc za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T (multipleks C)
1. Predmet javnega razpisa Predmet tega razpisa so radijske frekvence za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T na celotnem ozemlju Republike Slovenije (multipleks C), ki je razdeljeno na tri geografska območja VZHOD, CENTER in ZAHOD. Za vsako geografsko območje bo Agencija podelila eno radijsko frekvenco (en televizijski kanal) za enofrekvenčno omrežje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik – Na dan izteka roka za predložitev ponudb ponudnik ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti do Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS. – Ponudnik mora biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. – Ponudnik mora predložiti popolno in vsebinsko pravilno ponudbo. – Ponujena stopnja pokritosti, navedena v terminskem načrtu mora ustrezati stopnji pokritosti, ki jo bo Agencija izračunala na podlagi oddajnih točk, ki jih je ponudnik navedel v terminskem načrtu priloženem ponudbi z upoštevanjem v ponudbi navedenih tehničnih parametrov. – Ponujena mesečna cena za 1 MBit/s (cena za storitev oddajanja za 1 MBit/s kapacitete multipleksa v vseh treh geografskih območjih) mora biti stroškovno naravnana in ne sme biti višja od cene določene v razpisni dokumentaciji. – Ponudnik mora predložiti obrazec, kjer je navedeno vsaj eno digitalno televizijsko omrežje (oziroma multipleks) s katerim ponudnik upravlja, ki redno obratuje in vsebuje vsaj en digitalni televizijski oddajnik z močjo 2 kW ali več. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe Postopek ocenjevanja Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki jih pridobi ponudnik pri posameznem merilu. Ocenjene ponudbe se bodo razvrstile po doseženem številu točk. V primeru, da bosta dve ali več ponudb dosegli enako število točk, se jih razvrsti po naslednjih kriterijih: 1. ponudba, kjer ima ponudnik nižjo ponujeno ceno na podlagi merila »Cena ponujenih storitev«, bo uvrščena višje, 2. če sta dve ali več ponudb še vedno enakovredni, bo uvrščena višje tista ponudba, kjer ponudnik ponuja krajši čas izgradnje omrežja oziroma manjše število dni na podlagi merila »Čas izgradnje omrežja«, Agencija oceni le pravočasne, popolne in vsebinsko pravilne ponudbe po naslednjih merilih: 1. čas izgradnje omrežja; 2. cena ponujenih storitev. Agencija bo ponudniku, katerega ponudba bo ocenjena najboljše, izdala odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DVB-T (multipleks C). 3.1 Čas izgradnje omrežja (0–10 točk) Pri tem merilu se ocenjuje število dni, ki jih bo ponudnik potreboval za izgradnjo omrežja in doseganje minimalne ciljne stopnje pokritosti. Za število dni, ki jih bo ponudnik potreboval za izgradnjo omrežja in doseganje minimalne zahtevane stopnje pokritosti bo Agencija upoštevala podatke iz Poslovnega načrta, ki ga bo ponudnik priložil ponudbi. Pri tem merilu se upošteva število dni od datuma vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc izbranemu ponudniku do datuma za katerega bo ponudnik navedel, da bo izgradil omrežje in zagotovil pokritost skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije, in sicer šteje se dneve od vključno naslednjega dne po datumu vročitve odločbe do vključno dne, ki ga je ponudnik navedel za izgradnjo omrežja in doseganje minimalne zahtevane stopnje pokritosti. Ponudnik lahko pri tem merilu dobi največ 10 točk. 3.2 Cena ponujenih storitev (0–40 točk) Pri tem merilu se ocenjuje višina mesečne cene storitve oddajanja za 1 MBit/s kapacitete multipleksa v vseh treh geografskih območjih. Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno ocenjevane ponudbe. Dobljeno število se pomnoži s 40 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudba v kateri ponudnik ponuja najnižjo ceno dobi 40 točk. 4. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 30. 11. 2012 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave, izdala potrdilo o prejemu ponudbe. Ponudbo je treba dostaviti v enem izvirniku in v eni kopiji. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, dne 3. decembra 2012, ob 12. uri. 6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. 7. Kontaktna oseba: Igor Funa, elektronski naslov: info.box@apek.si. 8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti