Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 449/2012 Ob-4446/12 , Stran 2295
Št. 449/2012 Ob-4446/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa mag. Igor Kolenc, v skladu z 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, (Uradni list RS, št. 86/10; v nadaljevanju ZSPDSLS), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11; v nadaljevanju: Uredba) in Odlokom o dodelitvi stavbne pravice na zemljiščih v lasti Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 17/07; v nadaljevanju: odlok), objavlja
javni poziv
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice v Občini Izola po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež lastnika zemljišča: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 2. Opis predmeta javnega razpisa za pridobitev stavbne pravice: Z javnim razpisom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na zemljiščih v Občini Izola. Stavbna pravica je pravica na podlagi katere lahko upravičenec zgradi objekt in ima v lasti zgradbo nad in pod zemljiščem, in sicer (predmet javnega razpisa): I. Predmet pridobitve stavbne pravice v Občini Izola so sledeča zemljišča: a) Nepremičnina parc. št. 1092/2, k.o. Izola, v naravi stavba s stavbiščem, v izmeri 260,00 m2, ID znak: 2626-817, na naslovu Spinčičeva ulica 3, 6310 Izola: – kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-1, v izmeri 51,29 m2, stanovanje, locirano v prvi in drugi etaži, – kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-2, v izmeri 91,35 m2, stanovanje, locirano v prvi in drugi etaži, – kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-3, v izmeri 70,00 m2, stanovanje, locirano v prvi in drugi etaži, – kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-5, v izmeri 32,93 m2, poslovni prostor, locirano v prvi etaži, – kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-6, v izmeri 2,00 m2, skladišče, locirano v prvi etaži, – kjer je del nepremičnine, ID znak: 2626-817-7, v izmeri 56,94 m2, skupni prostor, locirano v prvi, drugi in tretji etaži, b) Nepremičnina s parc. št. 1092/3, k.o. Izola, v naravi gospodarsko poslopje, v izmeri 7,00 m2, ID znak: 2626-1092-3 c) Nepremičnina parc. št. 1101, k.o. Izola, stavba št. 2626-896, v naravi stavba s stavbiščem, v izmeri 57 m2, kjer je del nepremičnine ID znak: 2626-896-3 stanovanje, v izmeri 88,28 m2, lociranega v prvi in drugi etaži objekta, na naslovu Veliki trg 3, 6310 Izola. Namen podelitve stavbne pravice: izgradnja družinskega hotela in drugih spremljajočih dejavnosti. 3. Posebne omejitve in drugi pogoji Stavbna pravica se podeljuje na objektih (zemljiščih), ki se nahajajo v območju spomenika Izola-Mestno jedro (EŠD 193) in arheološkega najdišča Izola mesto (EŠD 194), zato zanje velja posebni varstveni režim, skladno s kulturnovarstvenimi smernicami objekta št.P/V-1941/1-12, ki jih je dne 28. 9. 2012 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran. Navedeni kulturnovarstveni pogoji so del razpisne dokumentacije. Stavbna pravica se dodeljuje na delu objekta – izbrani ponudnik bo morebitno prenovo objekta izvajal v dogovoru z etažnim lastnikom poslovnega prostora v pritličju. Ponudnik mora k svoji prijavi predložiti proslovni načrt oziroma idejno zasnovo projekta z opisom dela ter prikaz parkirnih površin, ki jih bo potreboval za svojo dejavnost. Na Velikem trgu ni možno pridobiti dodatnih parkirnih mest za potrebe delovanja družinskega hotela. Ponudnik bo 24 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za družinski hotel pozvan k predložitvi ustreznih dokazil o zaposlitvah, skladno s številom zaposlenih, ki jih je navedel v svoji prijavi. Za vsako neizpolnjeno delovno mesto je ponudnik dolžan plačati 5.000,00 EUR pogodbene kazni za vsako leto do izpolnitve navedenega pogoja oziroma števila zaposlitev, ki jih je navedel v svoji prijavi. 4. Vrsta pravnega posla Predmet javnega razpisa je pridobitev stavbne pravice. Podlaga za nastanek stavbne pravice je pogodba o ustanovitvi stavbne pravice pri čemer pa stavbna pravica dejansko nastane šele z vpisom v zemljiško knjigo. 5. Izhodiščno nadomestilo Nadomestilo za stavbno pravico se plača v letnih obrokih, prvi z zapadlostjo v 8 dneh po podpisu pogodbe. Izhodiščno nadomestilo znaša 12.000,00 EUR/letno. Izhodiščno nadomestilo predstavlja izklicno ceno v razpisnem postopku, in je bilo določeno na podlagi opravljene cenitve s strani sodnega cenilca in izvedenca za gradbeno stroko. Izhodiščno nadomestilo ne vsebuje morebitno določenega davka na dodano vrednost. Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi nadomestilo najmanj v višini izhodiščnega nadomestila. Plačilo nadomestila predstavlja bistveno sestavino pogodbe. 6. Čas trajanja in prenehanje stavbne pravice Stavbna pravica se po tem javnem razpisu podeli za 50 let. Stavbna pravica iz prvega odstavka tega člena se lahko po poteku 50 let izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. S prenehanjem stavbne pravice postane zgradba sestavina nepremičnine (zemljišča) ter last lastnika zemljišča. Ob prenehanju stavbne pravice, občina povrne lastniku stavbe nadomestilo v višini polovice povečanja tržne vrednosti nepremičnine. 7. Ogled objektov, ki so predmet javnega razpisa Objekte, ki so predmet javnega razpisa si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z vodjo Urada za upravljanje z občinskim premoženjem Patricijo Fabijančič Močibob. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Občini Izola, Uradu za upravljanje z občinskim premoženjem, Postojnska 3, Izola ali po tel. 05/660-02-99, v času uradnih ur, kontaktna oseba Patricija Fabijančič Močibob, elektronski naslov: patricija.mocibob-fabijancic@izola.si. 8. Kraj in čas zbiranja ponudb Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 6.000,00 EUR na račun Občine Izola, TRR št.: 1240-0100006381, sklic 00 4783902007. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po poteku roka veljavnosti ponudb oziroma po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 30 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, stavbna pravica pa se ponudi drugemu najugodnejšemu ponudniku. Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini 6.000,00 EUR. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: http://www.izola.si. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine Izola, vsak delovni dan v času uradnih ur, do izteka razpisnega roka. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za stavbno pravico«, najpozneje do 5. 11. 2012 do 12. ure, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika. Ponudbe je do navedenega datuma in ure mogoče oddati tudi osebno na vložišču Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, v pritličju, soba št. 1. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 3 mesece od dneva zaključka razpisnega roka. 9. Merila in pogoji Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe prodaje; – fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum oddaje ponudbe; za fizične osebe pa fotokopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo RS; – izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola, vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, – dokazilo o vplačani varščini v višini 6.000,00 EUR na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun št: 01240-0100006381, – podpisan vzorec pogodbe, – parafirane/podpisane kulturnovarstvene pogoje, – idejno zasnovo (prikaz) parkirnih površin, ki jih bo ponudnik potreboval za svojo dejavnost, – poslovni načrt, ki bo vseboval tudi prikaz dela in število novih delovnih mest. Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so: Stavbna pravica se odda ponudniku z največjim številom zbranih točk. V primeru, da dva ponudnika dosežeta enako najvišje število točk, se med njima izvede pogajanja. Nepremičnina bo dodeljena ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in zbral najvišje število točk. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo v roku 30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od ponudbe odstopil, Občina Izola pa ima pravico zadržati vplačano varščino. Ponudnik mora imeti do dneva prijave na razpis poravnane vse obveznosti do Občine Izola, v nasprotnem primeru Komisija ponudbe ne bo upoštevala. Izbrani ponudnik je poleg ponujenega nadomestila dolžan plačati še stroške postopka, pripadajoči davek, overitev podpisa pri notarju in stroške vknjižbe stavbne pravice v zemljiško knjigo. 10. Drugi pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe. Stavbno pravico lahko pridobi pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, državljan Republike Slovenije. Poleg teh oseb, lahko pridobijo stavbno pravico tudi pravne osebe s sedežem na področju evropskega gospodarskega prostora (EU, EFTA), pravne osebe, ustanovljene po pravu teh držav, fizične osebe, državljani teh držav ter vsaka druga pravna ali fizična oseba ob pogoju vzajemnosti. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje, določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge, vključno z dokazilom o vplačilu varščine. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine z vsemi bremeni. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača izbrani ponudnik. 11. Postopek po odpiranju ponudb Odpiranje ponudb se bo izvedlo dne 7. 11. 2012 ob 15.30, v pritlični sejni sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Odpiranje ponudb bo javno. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev. Rok za dopolnitev ponudbe bo 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne dopolni ponudbe se ponudba takega ponudnika zavrže. 12. Pristojni organi Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je Urad za upravljanje z občinskim premoženjem. Na podlagi izvedenega javnega razpisa sprejme sklep o izboru imetnika stavbne pravice pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 13. Negativna pogodbena klavzula: Občina Izola lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje stavbne pravice in sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa.
Občina Izola

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti