Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 478-76/2012 Ob-4441/12 , Stran 2294
Št. 478-76/2012 Ob-4441/12
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, matična številka: 5874572, ID št. za DDV: SI18845673. 2. Predmet javnega zbiranja poudb: predmet javnega zbiranja ponudb je poslovni prostor, v izmeri 136,11 m2, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na naslovu Cesta prvih borcev 12, v Brestanici, vpisan v zemljiški knjigi z ID znakom: 1357-282-5, stoječ na parc. št. 629, k.o. 1357 Brestanica. Na posameznem delu stavbe je Občina Krško opredeljena kot zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote (1/1). 3. Izhodiščna cena: izklicna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 191.925,00 EUR oziroma 1.410,07 EUR/m2. V izklicno ceno davek na promet nepremičnin ni vključen. Davek na promet nepremičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. 4. Višina varščine Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško odprt pri Banki Slovenije, št.: 01100-0100008197, z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb – odkup poslovnega prostora na naslovu CPB 12, Brestanica«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi. 5. Pogoji javnega zbiranja ponudb 5.1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji: – da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni, – da opravljajo dejavnost po SKD – ju pod oznako I, – potrdilo o plačani varščini in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – da predložijo vse zahtevane priloge. 5.2 Ponudba naj vsebuje: – izjavo, da je ponudnik državljan države članice EU ali druge države (oziroma ima sedež v le teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko, – kopija priglasitvenega lista za samostojne podjetnike oziroma kopija izpiska iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec, – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.) staro največ 30 dni, – izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 12. 2012. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško, najkasneje do 30. 10. 2012 do 12 ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup poslovnega prostora na naslovu CPB 12 Krško«. Komisijsko odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo potekalo dne 30. 10. 2012 ob 12.30, v prostorih Občine Krško. 6. Kriterij izbire: Posamezni del stavbe je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Merila za izbor najugodnejše ponudbe 6.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup poslovnega prostora, izbrala na podlagi meril: najvišja cena (100 točk). 6.2. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, se bo prodaja izvedla v obliki javne dražbe v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo. Javna dražba bo objavljena na spletni strani Občine Krško. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom je izključena. Župan oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. 6.3. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini pri pristojni zemljiški knjigi. 7. Plačilni pogoji: prodajna pogodba bo z najugodnejšim ponudnikom sklenjena do najkasneje 30. 8. 2012. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01100-0100008197. Plačilo kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. 8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, na tel. 07/498-12-79, pri mag. Jordan Janji. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Krško in v Uradnem listu RS.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti