Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 3502-492/2012 Ob-4440/12 , Stran 2291
Št. 3502-492/2012 Ob-4440/12
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 22. člena Odloka o oglaševanju v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 56/08) in sklepom Komisije za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje z dne 13. 9. 2012
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem čakalnic na avtobusnih postajališčih in kolesarskih nadstrešnic v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet oddaje v najem in izhodiščna najemnina Predmet oddaje v najem so v nadaljevanju navedene čakalnice na avtobusnih postajališčih in kolesarske nadstrešnice v lasti Mestne občine Celje, za postavitev dvostranskih svetlobnih vitrin (city light-ov): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izhodiščna mesečna najemnina navedenih čakalnic na avtobusnih postajališčih in kolesarskih nadstrešnic za postavitev dvostranskih svetlobnih vitrin (city light-ov) znaša 828,00 EUR brez DDV. Predmet razpisa so vse zgoraj navedene čakalnice na avtobusnih postajališčih in kolesarske nadstrešnice v lasti Mestne občine Celje, ki se oddajajo v najem za namen postavitve dvostranskih svetlobnih vitrin (city light-ov), v kompletu. Najemnik pridobi pravico uporabe objektov – čakalnic na avtobusnih postajališčih in kolesarskih nadstrešnic v lasti Mestne občine Celje, za dobo treh let. Hkrati pa je najemnik v času trajanja najemne pogodbe dolžan na svoje stroške redno vzdrževati (čiščenje, sanacija oziroma zamenjava poškodovanih delov) poleg zgoraj navedenih čakalnic na avtobusnih postajališčih in kolesarskih nadstrešnic še naslednje čakalnice na avtobusnih postajališčih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Mestna občina Celje in najemnik, ki bo izbran na javnem razpisu, bosta sklenila pogodbo, s katero bosta uredila vse medsebojne obveznosti in pravice. 3. Potrdilo o plačani varščini Ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne mesečne najemnine na transakcijski račun Mestne občine Celje, štev. IBAN: SI56 012110100002855 MOC proračun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7221002-70049212, koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis za AP«. 4. Pogoji oddaje v najem a) Čakalnice na avtobusnih postajališčih in kolesarske nadstrešnice v lasti Mestne občine Celje se dajejo v najem za najmanj izhodiščno najemnino. b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska prve mesečne najemnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. c) Komunalna taksa za dejavnost oglaševanja na svetlobnih vitrinah se bo odmerjala z odločbo, ki jo trimesečno izda upravni organ Mestne občine Celje po taksni tarifi Odloka o oglaševanju v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 56/08). d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. e) Ponudnik mora izpolnjevati referenčni pogoj: v času oddaje ponudbe mora imeti ponudnik z vsaj eno mestno občino sklenjeno pogodbo, na podlagi katere strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe vzdržuje vsaj 50 čakalnic na avtobusnih postajališčih. 5. Ponudba Ponudba mora vsebovati: a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1), b) Ponudbeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, določene v 2. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2), c) Priloge k ponudbi: – dokazilo o plačani varščini, – fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe predložijo izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 3 mesecev, – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS), – izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev ponudbe za oddajo v najem čakalnic na avtobusnih postajališčih in kolesarskih nadstrešnic v lasti Mestne občine Celje« (Priloga št. 3), – potrdilo referenčne mestne občine, ki potrjuje, da ima ponudnik v času oddaje ponudbe sklenjeno pogodbo, na podlagi katere strokovno, kvalitetno ter v skladu z določili pogodbe vzdržuje vsaj 50 čakalnic na avtobusnih postajališčih (Priloga št. 4). 6. Način in rok plačila najemnine Najemnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku, kot bo naveden na računu, ki ga bo upravljavec mesečno izstavil ponudniku. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem čakalnic na avtobusnih postajališč in kolesarskih nadstrešnic« na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 5. 11. 2012 do 9. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 7.a) točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o oddaji čakalnic na avtobusnih postajališčih in kolesarskih nadstrešnic v najem z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Ponudba veže ponudnika do 31. 1. 2013 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 5. 11. 2012 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC (v nadaljevanju komisija). g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti pogodbo o oddaji v najem čakalnic na avtobusnih postajališčih in kolesarskih nadstrešnic v lasti Mestne občine Celje, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko najemnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino. 8. Kontaktne osebe Vsa dodatna pojasnila v zvezi z oddajo v najem čakalnic na avtobusnih postajališčih in kolesarskih nadstrešnic v lasti Mestne občine Celje, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, tel. 03/426-56-41 (Aleksandra Rezar) ali tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko). Besedilo javnega zbiranja ponudb, priloge in vzorec pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti