Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 3528-0001/2012-10 Ob-4439/12 , Stran 2291
Št. 3528-0001/2012-10 Ob-4439/12
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10) razpisuje
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Naročnik: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. 2. Vrsta pravnega posla in predmet oddaje v najem: oddaja stvarnega premoženja v najem, in sicer poslovni prostor, v večstanovanjsko-poslovni stavbi na naslovu Mariborska cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi, v izmeri 65 m2. 3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena najema poslovnega prostora znaša 528,45 EUR. Predpisane davčne dajatve niso vštete v izklicno ceno in jih plača kupec. 4. Informacije in ogled: ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru na tel. 02/887-96-44. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji javnega zbiranja ponudb daje svetovalka za komunalne in premoženjsko-pravne zadeve, Maja Košir. 5. Pogoji najema: nepremičnina bo oddana v najem ponudniku, ki bo ponudil najvišjo najemnino. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. V poslovnem prostoru se bodo lahko opravljale dejavnosti 3. skupine: trgovske, pisarniške, lekarniške, gostinske in druge (Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in zemljišč v najem in določanju najemnin v Občini Radlje ob Dravi). Izhodiščna najemnina je določena na podlagi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in zemljišč v najem in določanju najemnin v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 14/08). Najemnina, ki jo bo najemnik dolžan plačevati najemodajalcu iz naslova najema nepremičnin, je določena v neto znesku in jo bo dolžan najemnik plačevati najemodajalcu mesečno, za vsak tekoči mesec veljavnosti najemne pogodbe. Poleg (dodatno) neto določene najemnine, bo dolžan najemnik plačevati najemodajalcu vse davke, prispevke in druge javne dajatve, ki se v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi eventualno obračunavajo in plačujejo glede na višino najemnine določene v neto znesku. Vplačana varščina (3 izhodiščne najemnine) kot garancija za resnost ponudbe se izbranemu najemniku ob prenehanju najemnega razmerja poračuna (nerevalorizirana) z zadnjimi odprtimi mesečnimi najemninami. V primeru, da so vse obveznosti iz naslova najemnine poravnane, se znesek vplačane varščine (nerevaloriziran) vrne. Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo usklajevala s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi. 6. Pogoji udeležbe Pisna ponudba mora vsebovati: naziv najemnika in njegov točen naslov ter ponujeni znesek najemnine. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in številko transakcijskega računa za morebitno vračilo varščine; – kopijo osebnega dokumenta in davčno številko – fizične osebe; oziroma izpis iz sodnega registra in ID za DDV – pravne osebe; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ne sme biti starejše od 30 dni – za pravne osebe; – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade transakcijskega računa (tuja pravna oseba mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade transakcijskega računa) - za pravne osebe; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Ponudnik je vezan na dano ponudbo do 31. 12. 2012. V primeru, da bo več ponudnikov podalo enako ponudbo, bo lastnik nadaljeval postopek s pogajanji, pri čemer bo k pogajanjem povabil vse najugodnejše ponudnike. 7. Postopek Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, v zaprtih kuvertah, najkasneje do 29. 10. 2012, do 12. ure, s pripisom »Javno zbiranje ponudb za poslovni prostor, Mariborska 16 – Ne odpiraj!« Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje. Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po izbiri. Neizbranemu ponudniku bo varščina vrnjena na njegov transakcijski račun v 15 (petnajst) dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika, brez obresti. Lastnik – najemodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o najemu nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko že začeti postopek najema kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti.
Občina Radlje ob Dravi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti