Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 400/12 Ob-4425/12 , Stran 2290
Št. 400/12 Ob-4425/12
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/10), Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2012 in Sklepa Občinskega sveta, sprejetega na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 naslednje
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmeta prodaje: nepremičnina – posamezni del št. 29, v stavbi št. 345, k.o. 2144 – Bistrica (ID 5575120) z ID znakom 2144-345-29; dvosobno stanovanje št. 29 v 11. etaži, s pripadajočim pomožnim prostorom v 1. etaži, v skupni izmeri 58,45 m2, v stanovanjski stavbi v Tržiču, Deteljica 3, z ident. številko stavbe 2144-345, stoječi na parc. št. 235/7, k.o. Bistrica (v nadaljevanju – stanovanje). Stanovanje je oddano v najem za nedoločen čas. Najemnik ima v skladu z najemno pogodbo predkupno pravico, zato bo Občina Tržič v roku 7 dni po odpiranju ponudb stanovanje ponudila najemniku v odkup po ceni, kot jo bo ponudil najboljši ponudnik v okviru javnega zbiranja ponudb (ponudbena cena) ter pod pogoji, kot so določeni v 19. točki tega javnega zbiranja ponudb. V primeru, da bo najemnik v roku 30 dni od prejema ponudbe Občine Tržič uveljavil predkupno pravico, se stanovanje proda najemniku – predkupnemu upravičencu. Izhodiščna cena je 60.215,30 EUR. Cena je navedena brez davščin, ki jih plača kupec. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno oziroma v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni. Če bo med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (Komisija): – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah določili najugodnejši ponudniki. V primeru, da bo najemnik uveljavljal predkupno pravico, se prodajna pogodba sklene z njim. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik ali predkupni upravičenec, oziroma kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Plačana varščina se kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi. 6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb oziroma, ki jo je predkupni upravičenec plačal ob izjavi, da uveljavlja predkupno pravico. 7. Nakup na podlagi tega javnega zbiranja ponudb se prične po poteku najmanj 15 dni od dneva njegove objave v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si, tako da javno zbiranje ponudb velja do 30. 10. 2012 do 10. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 30. 10. 2012, do 10. ure po pošti oziroma morajo biti do tega roka vročene osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti: »Ponudba za nakup stanovanja Deteljica 3 – Ne odpiraj«. 8. Ponudniki so dolžni do 30. 10. 2012 do 10. ure plačati varščino v višini 10% od ponujene cene. Plačilo varščine pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo varščine se opravi na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo: »Varščina za nakup stanovanja Deteljica 3«. 9. Javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo v mali sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, dne 30. 10. 2012 ob 10. uri. 10. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 11. Plačana varščina, brez obresti, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, v primeru uveljavljanja predkupne pravice pa vsem ponudnikom, in sicer v roku 15 dni od dneva, ko poteče 30 dnevni rok za uveljavljanje predkupne pravice. 12. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje oziroma dogovorijo za ogled nepremičnine pri Tomažu Ropretu, tel. 04/5971-527. 13. Komisija lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer vrne vplačano varščino brez obresti. 14. Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. 15. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista – (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike), – številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko, – priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – redni izpisek iz sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, – notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru, da ponudnika zastopa pooblaščenec, – ponujeno ceno, – potrdilo o plačilu varščine, – pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje tega javnega zbiranja ponudb ter da je seznanjen, da je stanovanje oddano v najem za nedoločen čas ter da ima najemnik predkupno pravico. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka. 16. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, Komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na navedeno, pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 17. Vse stroške v zvezi s prodajo nosi kupec. 18. Izročitev stanovanja v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. 19. Pogoji za sklenitev prodajne pogodbe s predkupnim upravičencem: Občina Tržič stanovanje proda najemniku – predkupnemu upravičencu pod pogoji: – da predkupni upravičenec v roku 30 dni od prejema obvestila o prodaji stanovanja, s pisno in podpisano izjavo Občini Tržič sporoči, da uveljavlja predkupno pravico za nakup stanovanja po ceni, kot jo bo ponudil najboljši ponudnik v okviru javnega zbiranja ponudb (v nadaljevanju – ponudbena cena), – da predkupni upravičenec k pisni izjavi predloži potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponudbene cene, – da predkupni upravičenec v pisni izjavi soglaša, da bo prodajno pogodbo sklenil v roku 15 dni od dne, ko bo Občina Tržič prejela njegovo pisno izjavo o uveljavljanju predkupne pravice, ter da soglaša, da sme Občina Tržič v primeru, da v navedenem roku ne sklene prodajne pogodbe, zadržati njegovo varščino, – da soglaša s pogoji iz 5., 6., 17., 18., 21., 22. in 23. točke tega besedila javnega zbiranja ponudb. 20. V primeru, da predkupni upravičenec ne bo uveljavljal predkupne pravice bo Občina Tržič z najugodnejšim ponudnikom sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh od poteka roka 30 dni, v katerem bi predkupni upravičenec lahko uveljavil predkupno pravico. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino. Občina Tržič ima pravico zadržati varščino tudi v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi. 21. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo uredila Občina Tržič. 22. Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 23. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. 24. To javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti