Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Ob-4416/12 , Stran 2289
Ob-4416/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) in 6. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
1. Najemodajalec/organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet oddaje v najem: 1. Poslovni prostor, v izmeri 13,60 m2, 2. Poslovni prostor, v izmeri 12,09 m2, oba v tretji etaži poslovnega objekta, na naslovu Trg svobode 11, Sevnica. Poslovna prostora se oddajata za izvajanje storitvene dejavnosti. Najemnik ima pravico do souporabe sanitarij, stopnišča in hodnika, ki se uporabljajo za uporabnike prostorov v tretji etaži. 3. Izhodiščna najemnina Izhodiščna najemnina skladno z določbami Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) za izvajanje dejavnosti iz 2. skupine (proizvodne in storitvene dejavnosti) znaša: – za poslovni prostor pod točko 2.1. – 73,11 EUR/mesec, – za poslovni prostor pod točko 2.2. – 64,99 EUR/mesec. Najemnina ne vključuje obratovalnih stroškov. 4. Čas, za katerega se poslovni prostor daje v najem: najemna pogodba se sklepa za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. 5. Varščina Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino v višini ene izhodiščne mesečne najemnine, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino, je potrebno vplačati na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286, sklic 00 3528-0007-2012, namen: varščina. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v mesečno najemnino ali zadržana, če najemne pogodbe ne bo sklenil, neuspelim ponudnikom pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 6. Pogoji za predložitev ponudb Ponudba mora biti pisna in mora vsebovati naslednje podatke: – ime in priimek oziroma firmo, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa (vračilo varščine), matično in davčno številko; – fizične osebe: kopijo osebnega dokumenta; – pravne osebe: izpisek iz poslovnega registra, ki izkazuje zadnje stanje; – opis dejavnosti, ki se bo izvajala v poslovnem prostoru; – ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine iz 3. točke tega razpisa; – potrdilo o plačilu varščine v višini ene mesečne najemnine; – izjava ponudnika oziroma pooblaščenca, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom. 7. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je do dne 31. 12. 2012. 8. Način in rok plačila najemnine Najemnina se bo plačevala mesečno na podlagi izstavljenega računa. Najemnik je dolžan plačevati mesečno poleg najemnine tudi vse obratovalne stroške, ki obsegajo naslednje: stroške ogrevanja, čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovanja, stroške upravljanja in morebitne druge obratovalne stroške. 9. Rok za oddajo ponudbe Rok za oddajo ponudb je do vključno 30. 10. 2012. Ponudbe se oddajo na vložišču Občine Sevnica ali pošljejo priporočeno na naslov – Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem – Ne odpiraj!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih ali nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo upošteval. 10. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Javno odpiranje ponudb bo potekalo v ponedeljek, 5. 11. 2012 ob 12. uri, v pisarni št. 214 Občine Sevnica. Ponudb, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasnih, vendar nepopolnih ponudb, komisija ne bo obravnavala. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izbiri v roku 15 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena najemnina. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, ali – opravi z njimi dodatna pogajanja, ali – opravi javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 11. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb Župan lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo za poslovni prostor v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil, varščina pa se zadrži. 12. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občini Sevnica, Roman Strlekar, tel. 07/816-12-69. Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnemu dogovoru.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti