Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 3528-8/2011 Ob-4402/12 , Stran 2287
Št. 3528-8/2011 Ob-4402/12
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) (v nadaljevanju: ZSPDSLS), Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter sklepa župana Občine Sežana št. 032-6/2012-9 z dne 27. 9. 2012 in sklepa župana Občine Sežana št. 032-6/2012-10 z dne 27. 9. 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: 2.1. Poslovni prostor Dutovlje 60a, Dutovlje: – Poslovni prostor (nekdanji zdravstveni dom) v neto tlorisni površini 194,11 m2, označen z ID znakom 2432-81-12, posamezni del št. 12, v stavbi št. 81, k.o. 2432-Dutovlje (ID 5753923), ki leži na parcelah št. 3246/19 in 3246/20, k.o. Dutovlje, na naslovu Dutovlje 60a, 6221 Dutovlje (v nadaljevanju: Dutovlje 60a). – Poslovni prostor se nahaja v središču naselja Dutovlje. V neposredni bližini so še prostori Telekoma, pošte, banke in trgovine. Objekt je dostopen z državne ceste, pred objektom je javno parkirišče. – Izhodiščna (najnižja) vrednost je 125.800,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Lokacija in namembnost prodajanega poslovnega prostora: Poslovni prostor se nahaja na območju, ki ga ureja Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.) Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 – popr.) – območje urejanja KS Dutovlje/naselje Dutovlje/območje urejanja: »Starejše jedro naselja« z oznako – P7-N2-S1, ki je centralno naselje z javnimi in tranzitnimi funkcijami (šolstvo, zdravstvo, trgovina, ….) in stanovanja s spremljajočimi dejavnostmi. 2.2. Nezazidano stavbno zemljišče: – Zemljišče parc. št. 2589/60 travnik, v izmeri 813 m2, k.o. 2435-Križ. – Zemljišče se nahaja na skrajnem vzhodnem robu naselja Križ. – Izhodiščna (najnižja) vrednost je 59.500,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Lokacija in namembnost zemljišča Zemljišče se nahaja na območju, ki ga ureja Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.) in Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 – popr.) – območje urejanja KS Tomaj/naselje Križ/območje ureditvene enote – P30-N3-S2, ki je namenjeno stanovanjem in spremljajočim dejavnostim. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Varščina: 4.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Ponudbi za nakup nepremičnine je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša: – za poslovni prostor, pod zaporedno št. 2.1. –Dutovlje 60a, 12.580,00 EUR, – za zemljišče, pod zaporedno št. 2.2.-nezazidano stavbno zemljišče, 5.950,00 EUR. 4.2. Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na transakcijski račun Občine Sežana, št. 01311-0100005909, s pripisom: – št. 3528-8/2011, za poslovni prostor Dutovlje 60a, – št. 478-67/2011, za nezazidano stavbno zemljišče. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno priložiti dokazilo. 4.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Sežana varščino obdrži. Prav tako Občina Sežana obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnine umakne. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, Občina Sežana obdrži varščino. 4.5. Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 5. Prodajni pogoji in merila: 5.1. Nepremičnina se bo prodajala za najmanj izhodiščno ceno. 5.2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 5.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno določeni višini. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo isto ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 6. Pogoji sodelovanja: 6.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku oddajo pravilne ponudbe. 6.2. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku: osebno ime oziroma firmo kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe); – Dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID za DDV – za pravne osebe, s.p. (Izpisek iz sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni)) – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike. Potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejši od 30 dni; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene (brez davka na promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost), ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o vplačilu varščine; – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 7. Drugi pogoji: – Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. – Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost, stroške overitve podpisa pri notarju in morebitne druge stroške v zvezi s pogodbo. – Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščino pa zadrži Občina Sežana. – Ponudnika veže ponudba 90 dni od roka za predložitev ponudb. – Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. 8. Obvestilo o izbiri ponudnika: – Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali o ustavitvi postopka. – Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V primeru neuspelega javnega zbiranja ponudb, bo Občina Sežana obvestila ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb. 9. Sklenitev pogodbe: – Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. – Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (2% davek na promet nepremičnin oziroma 20% davek na dodano vrednost) in stroške notarskih overitev. Zemljiškoknjižni prenos vrši kupec. Ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu celotne kupnine (opomba:v tem primeru hipotekarni kredit ni mogoč). 10. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe: 10.1. Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme do vključno 2. 11. 2012. 10.2. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici z enim od spodnjih pripisov: »Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega prostora Dutovlje 60 a, Dutovlje«; »Ne odpiraj-ponudba za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. V primeru, da ponudba ni označena tako, kot je tu navedeno, organizator ne odgovarja za pravočasno odpiranje ponudbe. 10.3. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali na spletni strani, www.sezana.si. 10.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne), ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 11. Javno odpiranje ponudb: 11.1. Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija dne 5. 11. 2012, ob 10. uri, v mali sejni sobi Občine Sežana. 11.2. Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci, pa tudi z pisnim pooblastilom ponudnika. 12. Informacije in ogled: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko vsi interesenti dobijo na tel. 05/731-01-11 ali 05/731-01-18. Ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč v času poslovnih ur Občine Sežana, po predhodnem dogovoru.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti