Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 57/2012 Ob-4401/12 , Stran 2286
Št. 57/2012 Ob-4401/12
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči – uradno prečiščeno besedilo (MUV, št. 12/2009), sklepa, št. 37, 18. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor, z dne 28. 5. 2012 in sklepa, št. 36, 20. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 24. 9. 2012, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor (v nadaljevanju: JP GSZ d.o.o.) za Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje: 1. Zemljišča, parc. št. 2277/36, v izmeri 9622 m2, parc. št. 2277/35, v izmeri 318 m2 in parc. št. 2277/31, v izmeri 5099 m2, vse k.o. 660 – Studenci, so v lasti Mestne občine Maribor in v naravi ležijo ob Dravograjski cesti na Studencih. Zemljišča ležijo v območju, kjer velja Odlok o zazidalnem načrtu za sosesko S-18 – Studenci II (območje med Engelsovo, I. Internacionale, bodočo cesto Proletarskih brigad in bodočo Šercerjevo cesto) (MUV, št. 14/85, 15/97 in 24/03). Kupec zemljišč je dolžan zgraditi manjkajočo javno komunalno opremo in jo mora po pridobitvi uporabnega dovoljenja brezplačno prenesti v last in posest ter upravljanje Mestni občini Maribor. Zemljišča se prodajajo najmanj po izhodiščni ceni 1.379.941,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba. 2. Zemljišče, parc. št. 431/3, v izmeri 1.166 m2, k.o. 676-Pekre, je v lasti Mestne občine Maribor in v naravi leži ob lastniškem zemljišču parc. št. 434 iste k.o., med Bezjakovo ulico in Ulico Jelenčevih in predstavlja z njim zaokroženo, gradbeno celoto. Po potrdilu o namenski rabi zemljišča je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja in sicer po PUP za središče ureditvenega območja Peker (MUV, št. 25/04, 16/10) površine za stanovanja in dopolnilne dejavnosti. Zemljišče se prodaja najmanj po izhodiščni ceni 87.500,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan pred izdajo gradbenega dovoljenja, za kar bo izdana posebna odločba. 2. Pogoji javnega zbiranja ponudb Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe ter samostojni podjetniki. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje listine: – pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji, morajo priložiti sklep o vpisu ustanovitve subjekta, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma elektronski izpis iz Ajpes-a in številke TRR, – fizične osebe morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta in številko TRR, – samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz registra Davčne uprave RS, ki ne sme biti starejši od 30 dni in številko TRR, – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo priložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javnega zbiranja ponudb, – potrdilo o vplačani 10% varščini. Ponudniki vplačajo varščino v višini 10% od objavljene izhodiščne cene, na transakcijski račun JP GSZ d.o.o., 04515-0000651184, odprt pri NKBM d.d. najkasneje do 2. 11. 2012: in sicer pod tč. 1 v višini 137.994,10 EUR in pod tč. 2 v višini 8.750,00 EUR, – tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, – v pisni ponudbi je potrebno navesti ponujeno ceno za zemljišče – ponudnik mora navesti višjo ali vsaj objavljeno izhodiščno ceno za posamezni sklop zemljišč, – posebno izjavo ponudnika, da se strinja s pogoji javnega zbiranja ponudb in merilom za izbor ponudnika, – in posebno izjavo ponudnika, da ponudba velja do 31. 12. 2012. 3. Kraj in čas oddaje ponudb: ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom: »Ponudba za nakup zemljišča – z navedeno zaporedno številko in oznako – Ne odpiraj«, morajo prispeti oziroma biti oddane na sedežu JP GSZ d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, najkasneje do 6. 11. 2012, do 9. ure. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč. Odpiranje ponudb bo javno in sicer v torek, 6. 11. 2012 ob 10. uri, na sedežu JP GSZ d.o.o. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako najvišjo ceno, bo Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov stavbnih zemljišč izvedla med ponudniki pogajanja. 5. Omejitev v postopku razpolaganja: JP GSZ d.o.o./MOM si pridržujeta pravico, da ne skleneta prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. 6. Sklenitev pogodbe Uspeli ponudnik mora z JP GSZ d.o.o. skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika. Kupec mora poravnati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za nično, brez izvedbe posebnega postopka. Če uspeli ponudnik po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru varščina zapade v korist MOM. Po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo podan zemljiškoknjižni predlog. V primeru, da najugodnejši ponudnik odstopi od ponudbe oziroma ne sklene pogodbe, lahko prodajalec sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom brez javnega zbiranja ponudb. 7. Varščina: varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo v 8 dneh po izdanem sklepu o izbiri ponudnika brezobrestno vrnjena. 8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in stroške JP GSZ d.o.o. v zvezi s postopkom prodaje in sicer v višini 1,5% od izhodiščne cene oziroma največ 3.000,00 EUR z vključenim DDV. 9. Ustavitev postopka: JP GSZ d.o.o. / MOM lahko karkoli do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi. Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 02/220-14-22, 220-14-23 ali info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti