Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Ob-4405/12 , Stran 2285
Ob-4405/12
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 25. 9. 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje. II. Opis predmeta prodaje: 1) parc. št. 4236/4, 4237/4, 4236/3, 4237/3, k.o. 105 – Murska Sobota, kmetijsko zemljišče, v skupni izmeri 1.904 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 1.200,00 EUR; 2) parc. št. 44/6, k.o. 680 – Tezno, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 366 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 22.000,00 EUR; 3) parc. št. 41/1, 40/1, 40/3, k.o. 680 – Tezno, nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 914 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 110.000,00 EUR; 4) parc. št. 1034/2, k.o. 452 – Dolena, zazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem, na naslovu Dolena 36a, Videm, v izmeri 1.116,00 m2 (neto tlorisna površina stanovanjske stavbe znaša 200,10 m2, neto tlorisna površina gospodarskega objekta znaša 26,60 m2), ter parc. št. 1033/1, k.o. 452 – Dolena, deloma nezazidano stavbno zemljišče, deloma kmetijsko zemljišče, v izmeri 1.981 m2 – skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 83.000,00 EUR; 5) parc. št. 656/4, k.o. 991 – Orla vas, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 117,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 3.000,00 EUR; 6) parc. št. 329/471, k.o. 991 – Orla vas, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 585,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 27.000,00 EUR, – pri delu (48 m2) nepremičnine parc. št. 329/471, k.o. 991 – Orla vas, je Republika Slovenija, zanjo DARS d.d. s služnostno pogodbo dovolila vpis služnosti izgradnje in vzdrževanja dostopne ceste z vgrajeno infrastrukturo, v korist Občine Polzela za dobo največ 30 let, služnostna pravica ni vknjižena v zemljiški knjigi; 7) parc. št. 642/3, 642/2, 640/2, 641, 187.s, k.o. 1012 – Vransko, kmetijsko zemljišče, v skupni izmeri 3.052,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 6.000,00 EUR; 8) parc. št. 418/3, k.o. 1924 – Trojane, kmetijsko zemljišče, v izmeri 1.083,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 800,00 EUR; 9) parc. št. 4318/2, k.o. 1959 – Domžale in parc. št. 1122/8, k.o. 1958 – Brezovica, nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 1.129,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 95.000,00 EUR; 10) parc. št. 718/3, 719/3, 743/13, 745/1, 746/0, vse k.o. 2180 – Žirovnica, nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 2.632,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 140.000,00 EUR; – pri nepremičnini parc. št. 743/13, k.o. 2180 – Žirovnica, je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica ureditve in vzdrževanja cestnega priključka z javno razsvetljavo ter plinovoda v obsegu posega do 32 m2 v korist RP investicije d.o.o., služnost izgradnje in vzdrževanja fekalnega kanala OPC1 dolžine do 2 m v korist Občine Žirovnica, služnost dostopa in prevoza preko te parcele po dostopni cesti OPC Žirovnica, ki je v površini do 32 m2 umeščena na skrajnem zahodnem delu parcele, vse za čas delovanja zbirnega centra za komunalne odpadke v OPC Žirovnica v korist Občine Žirovnica, služnost dostopa in prevoza preko te parcele po dostopni cesti OPC Žirovnica, ki je v površini do 32 m2 umeščena na skrajnem zahodnem delu parcele, vse za čas obratovanja poslovnega objekta v OPC Žirovnica v korist Saxonia – Franke d.o.o. ter služnost dostopa in prevoza preko te parcele po dostopni cesti v OPC Žirovnica, ki je v površini do 32 m2 umeščena na skrajnem zahodnem delu parcele v korist Exacta normalije d.o.o.; – pri nepremičnini parc. št. 718/3, k.o. 2180 – Žirovnica, je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja vodovoda v obsegu posega do 8 m2 (križanje na sredini parcele v smeri sever – jug) v korist RP investicije d.o.o.; 11) parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 494,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 75.000,00 EUR; 12) parc. št. 477/1, k.o. 2595 – Škofije, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 181,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 13.000,00 EUR; 13) parc. št. 397/15, k.o. 604 – Gradiška, nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 412,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 17.000,00 EUR, – po podatkih javne evidence GURS se na parc. št. 397/15, k.o. Gradiška, nahaja stanovanjski objekt, v naravi pa je objekt porušen; 14) parc. št. 482/2, 482/3, 1813/1, k.o. 2595 – Škofije, nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 430,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 37.000,00 EUR; 15) parc. št. 182/1, k.o. 2454 – Merče, kmetijsko zemljišče, v izmeri 1.186,00 m2 – izhodiščna vrednost prodaje znaša 1.200,00 EUR. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 20% DDV oziroma 2% davek na promet z nepremičninami. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pogodbe. IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. V. Pogoji sodelovanja: a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št. 06000-0112292446, odprt pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. c.) Pisna ponudba mora vsebovati: – Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja. – Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe. – Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene. – Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko. – Ponudbi je potrebno priložiti: 1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba. 2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. 3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine. 5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje. VI. Rok za oddajo ponudbe Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 26. 10. 2012 do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno. Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni. VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. VII. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«; – nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti; – pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji; – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe; – izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe; – predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec; – rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe. VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani, www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-99-20.
DARS d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti