Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 478-9/2009-199 Ob-4426/12 , Stran 2284
Št. 478-9/2009-199 Ob-4426/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2012 (OdRSPD12, Uradni list RS, št. 37/12) naslednjo
javno ponudbo
za prodajo stanovanja
I. Lastnik: Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, Ljubljana. Upravljavec in organizator: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. II. Opis predmeta prodaje: Enosobno stanovanje, na naslovu Kvedrova cesta 1, 1000 Ljubljana, s št. 45, v VII. nadstropju večstanovanjskega objekta. Obsega kuhinjo z jedilnico, predprostor, kopalnico ter sobo s kabinetom in shrambo v pritličju, vse v skupni neto tlorisni površini 37,36 m2. ID znak nepremičnine (stanovanja): 2680-354-45. Stanovanje je zasedeno z neprofitnim najemnikom. Najemnik ima predkupno pravico do odkupa. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 2. Izklicna cena stanovanja je: 76.600,00 €. Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno je 500,00 €. Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec. 3. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti oziroma biti vročene v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – Javna ponudba«, najkasneje do dne 5. novembra 2012 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno ekonomiko, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, s pripisom: za komisijo k zadevi št. 478-9/2009. Ponudbe ne morejo podati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. 4. Ponudbo lahko podajo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izklicne cene stanovanja na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 27111-7200013-43402012. V ponudbi se ponudnik zaveže, da ga ponudba zavezuje vse do izbora najugodnejšega ponudnika. Po končanem postopku izbora se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim ponudnikom, ki v postopku javne ponudbe niso uspeli. Izbranemu ponudniku pa se plačana varščina všteje v ceno. 5. Način in rok plačila kupnine Kupec, tj. najugodnejši ponudnik mora pogodbo podpisati najpozneje v 15 dneh po odpiranju ponudb. Rok za plačilo kupnine je v 8 dneh po sklenitvi pogodbe na podračun Izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 27111-7200013-43402012, položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 5. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. 7. Prenos lastništva se opravi po plačilu kupnine. IV. Pogoji za sodelovanje pri prodaji enosobnega stanovanja s pripadajočim zemljiščem po metodi javne ponudbe Pravne osebe morajo v ponudbi predložiti: – naziv, – naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka in e-mail, – matično številko, – fotokopijo davčne številke, – izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe, – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe strani), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine, – izjavo, da ga ponudba zavezuje vse do končnega izbora najugodnejšega ponudnika. Fizične osebe morajo v ponudbi predložiti naslednje podatke oziroma listine: – izvirnik osebnega dokumenta, – fotokopijo davčne številke, – potrdilo o plačani varščini, – številko osebnega računa za potrebe vračila varščine, – ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom in fotokopijo osebne izkaznice(obe strani), – izjavo, da ga ponudba zavezuje vse do končnega izbora najugodnejšega ponudnika. V. Postopek Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija za izvedbo postopka prodaje stanovanja (v nadaljevanju: komisija) dne 5. novembra 2012, ob 14. uri, v mali sejni sobi, I. nadstropje na naslovu: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Predlog za izbor ponudnika bo izdelala komisija takoj po odpiranju ponudb. Pri izboru bo komisija upoštevala vse ponudbe, ki: – bodo prispele na naslov do roka za oddajo ponudb, – bodo vsebovale vso zahtevano dokumentacijo, – v kateri bo ponudnik ponudil najmanj izklicno ceno za stanovanje. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija opravila med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki jo je v svoji ponudbi ponudil najugodnejši ponudnik. Najemnik stanovanja ima prednost pri nakupu stanovanja, pod enakimi ostalimi pogoji. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Komisija za izvedbo postopka prodaje stanovanja lahko postopek ustavi in sicer vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudniku v višini izkazanih stroškov. Javna ponudba je veljavna tudi, če se na razpis javi samo en ponudnik. VI. Drugi pogoji nakupa: 1. Stanovanje s pripadajočimi deleži skupnih površin objekta in zunanje ureditve ter sorazmernim deležem pripadajočega zemljišča, se prodaja po načelu videno-kupljeno. 2. Stanovanje s pripadajočimi deleži skupnih površin objekta in zunanje ureditve ter sorazmernim deležem pripadajočega zemljišča, bo prodano kupcu, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 3. V primeru, da kot najugodnejši ponudnik ni izbran obstoječi najemnik stanovanja, je izbrani ponudnik dolžan ponuditi obstoječemu najemniku najem stanovanja do izteka najemne pogodbe, pod nespremenjenimi pogoji. VII. Drugo Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Kontaktne osebe so dosegljive na tel. 01/478-68-35, 01/400-69-57, 01/400-69-76, vsak dan od dneva objave do dneva javnega odpiranja ponudb, med 9. in 12. uro. Ogled stanovanja je možen, po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-68-35. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Republika Slovenija Ministrstvo za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti