Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Ob-4421/12 , Stran 2284
Ob-4421/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), objavljata
javno zbiranje ponudb
določenemu krogu oseb za prodajo stanovanj
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana. Upravljavec in organizator: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica. II. Opis predmeta prodaje: garsonjera št. 18, vložek 3481/18, ID stanovanja 3505/28E, v izmeri 31, 99 m2, v 7. nadstropju stanovanjsko poslovnega objekta, ID objekta 3505, zemljišče objekta s parc. št 2522, stavba, v izmeri 6067,91 m2, na naslovu Šaleška cesta 18b, 3320 Velenje, k. o. Velenje. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: 1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 2. Izklicna cena nepremičnine: 25.000,00 EUR. 3. Ponudbo lahko oddajo imetniki lastninske pravice ali najemniki v stanovanjski stavbi na naslovu Šaleška 18b, 3320 Velenje, ID stavbe 3505, vpisano v vložek 3481/18, k.o. Velenje, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% izklicne cene na podračun izvrševanja proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 10995-7221002-27112012. Kopijo potrdila o vplačani varščini priložijo ponudbi. 4. Pisne ponudbe (z navedbo pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice) morajo prispeti oziroma biti vročene v zaprti ovojnici z oznako Ne odpiraj- Javna ponudba, najkasneje do 27. 10. 2012, do 12. ure, na naslov: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, Komisija za izvedbo postopka prodaje. 5. Ponudbe ne morejo podati člani komisije in z njimi povezane osebe. 6. Način in rok plačila kupnine: s kupcem, tj. najugodnejšim ponudnikom bo podpisana pogodba najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Plačilo kupnine sledi v 8 dneh po podpisu pogodbe, oziroma prvega obroka kupnine, po v pogodbi dogovorjenih obrokih, na podračun izvrševanja proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na št. 18 10995-7221002-27112012, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. 7. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 6. točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima lastnik – prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev. IV. Pogoji za sodelovanje v postopku prodaje po metodi javnega zbiranja ponudb Pravne osebe morajo ponudbi predložiti: – izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pravnih oseb, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, – naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka in e-mail, – pooblastilo za zastopanju pravne osebe, – ime in priimek ter naslov pooblaščene osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe strani), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo o plačani varščini, – številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine. Fizične osebe morajo v ponudbi predložiti: – ime in priimek, – naslov: ulica, hišna številka, poštna številka, telefonska številka in e-mail, – fotokopijo osebne izkaznice (obe strani), – fotokopijo davčne številke, – številko osebnega računa za potrebe vračila varščine, – ime in priimek, točen naslov (ulica, hišna številka, poštna številka), telefon in e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim pooblastilom. V. Postopek: 1. Odpiranje ponudb bo izvedla Komisija za izvedbo postopka prodaje stanovanj (v nadaljevanju: komisija). Odpiranje ponudbo bo javno. Potekalo bo v 4. nadstropju PV Center starejših Zimzelen, Topolšica 78, 3326 Topolšica, dne 29. 10. 2012, ob 13. uri. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina. V primeru več najugodnejših ponudb, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja o ceni. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za stanovanje, ki je predmet tega poziva. 3. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila prodajna pogodba. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v roku 5 dni od povabila k podpisu pogodbe, bo postopek javnega povabila razveljavljen, vplačana varščina pa zadržana. 4. Morebitne imetnike predkupne pravice na predmetnih nepremičninah se pozove, da v roku 15 dni od objave ponudbe pisno obrazložijo, ali svojo pravico uveljavljajo ali ne. Kolikor komisija pisnih obrazložitev ne prejme, se domneva, da se predkupne pravice na uveljavljajo. V primeru utemeljeno izkazane predkupne pravice, se postopek ustavi. Že vplačane varščine se ponudnikom v navedenem primeru povrnejo. Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi. VI. Drugo Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek prodajne pogodbe na sedežu Bolnišnice Topolšica po e-mailu ali po pošti. Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na sedežu Bolnišnice Topolšica. Kontaktna oseba je Janez Sevčnikar, tel. 031/783-770 in je dosegljiv vsak delovni dan od dneva objave do dneva oddaje ponudb, med 8. in 12. uro.
Bolnišnica Topolšica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti