Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Ob-4448/12 , Stran 2281
Ob-4448/12
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list Republike Slovenije, št. 14/07 in 55/09) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list Republike Slovenije, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10), ki se uporabljata na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list Republike Slovenije, št. 34/11) in na podlagi dne 27. 3. 2012 sprejetega Letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tolmin za leto 2012, objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora – garaže v Tolminu
1. a) Predmet prodaje je poslovni prostor – garaža kot posamezni del stavbe, v skupni izmeri 40,30 m2, ki se nahaja v 2. etaži stanovanjsko poslovne stavbe v Tolminu, Trg maršala Tita 15, stoječe na parcelah št. 777/7 in 777/8, k.o. Tolmin. Etažna lastnina za zgoraj navedeno stanovanjsko poslovno stavbo je urejena. Garaža je v katastru stavb vpisana z ID 2248 396 110, v elektronski zemljiški knjigi pa z ID: 5638051. b) Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe: prodaja stvarnega premoženja. c) Izklicna cena za poslovni prostor – garažo je 10.212,00 EUR, najnižji znesek zvišanja je 500,00 EUR. d) Varščina je: 1021,20 EUR. e) V elektronski zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pri tej garaži niso vpisane stvarne služnosti ali druga bremena. Vpisana pa je solastnina na splošnih skupnih delih stavbe (stavba 2248 396) v etažni lastnini do 218/10000 ter (so)lastnina na posebnem skupnem delu (št. dela 214 – skupni prostori stavbe 2248 396) stavbe v etažni lastnini, do 218/10000. Garaža ni v najemu in ni zasedena. f) Opis garaže: garaža se nahaja v 2. etaži stanovanjsko poslovne stavbe v Tolminu, Trg maršala Tita 15. Neto tlorisna površina garaže je 40,30 m2. Stavba, v kateri se nahaja garaža, je priključena na vse javne komunalne naprave v Tolminu, električni in telefonski priključek je kabelski, urejena so parkirišča, a v manjšem obsegu, kot so potrebna. Stavba je v običajni standardni izvedbi. Poprej večji prostor je sedaj provizorično z leseno steno predeljen v dva dela in je predmet prodaje zahodni del. Nosilno konstrukcijo predstavljajo zunanje stene in notranji betonski stebri s horizontalnimi nosilci, ki so poglobljeni v prostor za 25 cm in je tako svetla višina te etaže do stropa 2,28 m in do nosilca 2,03 m. Vhodna vrata so kovinska drsna, pregibna mimo stranskega vogala. Prostor je brez instalacij. 2. Način, kraj in čas dražbe: javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, postopek se bo začel v torek, dne 6. 11. 2012, in sicer ob 9. uri. 3. Udeležba na javni dražbi in pogoji Na javni dražbi garaže lahko sodelujejo tisti dražitelji, ki lahko pridobivajo nepremičnine v Republiki Sloveniji (državljani držav članic Evropske unije in drugih držav, ki lahko pridobivajo nepremičnine na podlagi načela vzajemnosti) in, ki najpozneje do začetka postopka javne dražbe osebno ali po pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo in predložijo: a) dokazilo o pravočasno plačanem znesku varščine za garažo in priloženo številko osebnega transakcijskega računa za primer vračila varščine, b) fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS (za pravne osebe in samostojne podjetnike, ne starejši kot 30 dni na dan dražbe), c) davčno številko oziroma ID številko za DDV, d) matično številko (pravne osebe oziroma s.p.) oziroma EMŠO (fizične osebe) in e) notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če se javne dražbe udeleži pooblaščenec. Na javni dražbi kot dražitelj ne more sodelovati oseba, navedena v 40. členu Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, to je cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo in z njimi povezane osebe (sorodstvena razmerja ali druga razmerja, ki lahko zbudijo dvom v nepristranskost cenilca ali osebe, ki vodi javno dražbo). Organizator bo ob pričetku javne dražbe potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu vodje dražbe izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 4. V izhodiščni vrednosti garaže niso vključeni stroški cenitev in davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec plačati po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma pred vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo. 5. Garaža bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno. 6. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do začetka postopka javne dražbe plačati varščino navedeno v tem razpisu na enotni zakladni račun, št. 01328-0100014970 Proračun Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku/kupcu vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 3 dni po končani dražbi. 7. Plačilni pogoji: kupec mora plačati kupnino v denarju. Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 30 dan po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik/kupec ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zadržana. 8. Dodatni pogoji: a) Nakup garaže se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake. b) Prodajno pogodbo mora uspeli ponudnik s prodajalcem skleniti v 15 dneh po zaključku dražbe. c) Če uspeli ponudnik v roku 15 dni po končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo pogodba razveljavljena, varščina pa zapade v korist Občine Tolmin. d) Prodajalec bo izročil garažo v last in posest, izdal zemljiškoknjižno dovolilo in predlagal vknjižbo lastninske pravice takoj po plačilu celotne kupnine, javnih dajatev in stroškov. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži prodajalec. 9. Pravila dražbe: a) Dražbo vodi od župana pooblaščeni uslužbenec ali za ta postopek imenovana komisija, dražba je ustna. Draži lahko tisti, ki je do začetka postopka dražbe plačal varščino navedeno v tej objavi in to dokazal s pisnim potrdilom. b) Pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo. c) Izklicna vrednost garaže oziroma vsaka nadaljnja cena, se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in pozove kupca k podpisu pogodbe. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno nad izklicno ceno. f) Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je garaža prodana za izklicno ceno. g) Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, garaža ni prodana, če eden ne zviša cene. h) Če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa. i) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe. j) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list Republike Slovenije, št. 84/07, 94/07, 55/09, 100/09 in 49/10). 10. Župan Občine Tolmin oziroma pooblaščeni uslužbenec oziroma komisija, ki vodi dražbo, lahko s soglasjem župana ustavi postopek prodaje garaže do sklenitve pravnega posla. V tem primeru Občina Tolmin povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ter morebitno vplačano varščino, brez obresti. 11. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Tolmin v Ulici padlih borcev 2, Tolmin, na tel. 05/381-95-14 (Miran Mavri) ali 05/381-95-18 (Simčič Davor), lahko tudi po elektronski pošti: miran.mavri@obcina.tolmin.si ali davor.simcic@tolmin.si. Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.
Občina Tolmin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti