Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Ob-4418/12 , Stran 2278
Ob-4418/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in št. 42/12) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Predmet prodaje je kompleks zemljišč ob Letališki cesti v Ljubljani, ki ga sestavljajo naslednje nepremičnine, v skupni izmeri 16.972 m2: – parc. št. 127/44, v izmeri 9.947 m2, parc. št. 127/214, v izmeri 1.609 m2, parc. št. 127/234, v izmeri 1.258 m2, parc. št. 127/235, v izmeri 95 m2, parc. št. 127/236, v izmeri 166 m2, parc. št. 127/239, v izmeri 497 m2, parc. št. 127/240, v izmeri 84 m2, parc. št. 127/241, v izmeri 1.084 m2 in parc. št. 127/242, v izmeri 145 m2, vse k.o. 1730 Moste; – idealni solastni delež Republike Slovenije do 1724/3302 na nepremičnini parc. št. 127/237, k.o. 1730 Moste, v izmeri 3302 m2; – idealni solastni delež Republike Slovenije do 363/731 na nepremičnini parc. št. 127/238, k.o. 1730 Moste, v izmeri 731 m2. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča Mestne Občine Ljubljana št. 3506-2813/2012-2(2012-5405) VEM z dne 24. 7. 2012, ležijo nepremičnine v območju stavbnih zemljišč. Predkupna pravica občine ne obstoji. Na idealnih solastnih deležih parc. št. 127/237 in 127/238, obe k.o. 1730 Moste obstaja predkupna pravica solastnika Trškan Alojza v skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, 87/02), kar pomeni, da ima po postopku v skladu s SPZ predkupni upravičenec možnost izenačiti najvišjo ponudbo. V naravi so nepremičnine locirane ob Letališki cesti v Ljubljani, v Mostah, med poslovnim objektom Spar in objektom DZS. Nepremičnine-zemljišča so med seboj sosednja in ločena v tri dele, z vmesnima nepremičninama parc. št. 127/237 in parc. št. 127/238, k.o. 1730 Moste. Zemljišča se po določilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana-izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr. In 43/11-ZKZ-C) nahajajo v enoti urejanja prostora OPPN 271:TOSG, z namensko rabo zemljišč E – območja energetske infrastrukture (tipologija F). Izklicna cena: 2.900.000 EUR Navedena cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet prodaje so poslovni prostori v poslovno stanovanjski stavbi, na naslovu Gregorčičeva 21, Ajdovščina, z ID oznako št. 2392-80-6, 2392-80-7 in 2392-80-8, št. stavbe 80, k.o. 2392 Ajdovščina. Deli stavbe v naravi predstavljajo poslovne prostore v pritličju, v izmeri 225,23 m2, arhiv v 1. nadstropju, v izmeri 13 m2 ter klet s kurilnico v kleti, v izmeri 26,07 m2. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Poslovni prostori so prazni. Izklicna cena: 120.000 EUR Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Predmet prodaje so poslovni prostori v poslovni stavbi, na naslovu Log 9, Hrastnik, z ID oznako št. 1855-706-8 in 1855-706-9, št. stavbe 706, k.o. 1855 Hrastnik-mesto. Dela stavbe v naravi predstavljata poslovne prostore v pritličju, v skupni izmeri 100,20 m2. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Poslovni prostori so prazni. Izklicna cena: 41.000 EUR Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.2. V roku 15 dni po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati varščino. 4.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 4.5. Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pogodbe. 4.6. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vrednost, vse stroške notarske overitve ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime kupca. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na prodajalčev TRR, št: 01100-06300109972, sklic na številko 18-20303-7221002-79861012 (za zemljišče ob Letališki cesti v Ljubljani) oziroma sklic na številko 18-20303-7200005-79861012 (za poslovne prostore v Ajdovščini in Hrastniku), z navedbo namena nakazila: plačilo kupnine, v 30 dneh po prejetju računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala dne 13. 11. 2012 na sedežu Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri po navedenem vrstnem redu: – zemljišče ob Letališki cesti v Ljubljani, ob 10. uri, – poslovni prostori na naslovu Gregorčičeva 21 v Ajdovščini, ob 10.30, – poslovni prostori na naslovu Log 9, Hrastnik, ob 11. uri. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino za nepremičnino, ki jo draži in predloži potrdilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); – predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – predloži potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). 7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1. Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na račun, št. TRR št. 01100-6300109972 Republika Slovenija-Proračun, sklic na številko 18 20303-7200005-67311012, z navedbo namena nakazila: plačilo varščine-Javna dražba–Ljubljana/oziroma Ajdovščina/oziroma Hrastnik. 8.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. 8.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. 8.4. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 9. Dodatne informacije Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-77, faks 01/478-16-87, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo: http://www.mpju.gov.si/si/delovna_podrocja/podrocje_javne_uprave/investicije_in_nepremicnine/sektor_za_stvarno_premozenje_drzave/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 10.2. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti