Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 430-1080/2012/3 Ob-4409/12 , Stran 2278
Št. 430-1080/2012/3 Ob-4409/12
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: a) službeni konj z imenom Gismo, roj. 23. 3. 1993, kastrat, pasme hanoveranec, uvožen iz ZRN, identifikacijska št. 31-19094-93; b) službeni konj z imenom Ris, roj. 16. 4. 2012, kastrat, slovenske toplokrvne pasme, identifikacijska št. 705001401100161. Lastnik navedenih konj je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja konj po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: a) za službenega konja z imenom Gismo: 1.000,00 EUR; b) za službenega konja z imenom Ris: 1.200,00 EUR; Najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine Pogodba se sklene v roku 15 dni po izvedeni javni dražbi. Kupnina se plača v 15 dneh od izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pisne pogodbe. Kupec mora prevzeti konja v 3 dneh po plačilu celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in mora plačati stroške oskrbe konja v skladu z Osnovami za izdelavo kalkulacij – stroškovnikom, ki bodo veljale na dan podpisa pogodbe, za vsak dan zamude. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala v stavbi na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, in sicer: 5. 11. 2012, z začetkom ob 10. uri. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 2. 11. 2012 do 12. ure plačati varščino v višini: a) za službenega konja z imenom Gismo: 100,00 EUR; b) za službenega konja z imenom Ris: 120,00 EUR. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132, ter sklice, in sicer: a) za službenega konja z imenom Gismo: 28 17116-2990008-39911111; b) za službenega konja z imenom Ris: 28 17116-2990008-39911211. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Konja Gismo si lahko ogledate 16. 10. in 17. 10. 2012 od 10. do 12. ure na Postaji konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, Ljubljana ali po predhodnem dogovoru s Cvetkom Možino, tel. 01/563-44-50 ali 041/704-445, e-pošta: cvetko.mozina@policija.si. Konja Ris si lahko ogledate na Hipodromu Kamnica, Vrbanska cesta 65, Maribor ali po predhodnem dogovoru z mag. Donaldom Rusom, tel. 02/320-97-00 ali 031/645-613, e-pošta: donald.rus@policija.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe dobite pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov jasmina.strgarsek@gov.si. ali pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si. 9. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. Konji bodo prodani po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po opravljeni javni dražbi ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti