Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 478-181/2012-1 Ob-4457/12 , Stran 2276
Št. 478-181/2012-1 Ob-4457/12
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o spremembi odloka o proračunu Občine Trbovlje za leto 2012 (Uradni vestnik Zasavja, št. 23/2012) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je: a) Stanovanje št 4 in 5, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Opekarna 27, Trbovlje, v skupni površini 56,54 m2. Identifikator stavbe je 2320, stanovanja pa 2.E. Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 15.831,20 EUR. b) Stanovanje št. 14, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Opekarna 27, Trbovlje, v skupni površini 28,25 m2. Identifikator stavbe je 2320, stanovanja pa 11.E. Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 7.910,00 EUR. c) Stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Trg Franca Fakina 14, Trbovlje, v skupni površini 40,70 m2. Identifikator stavbe je 327.S, Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 11.843,70 EUR. d) Stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Trg Franca Fakina 14, Trbovlje, v skupni površini 47,80 m2. Identifikator stavbe je 327.S, Stanovanje je prazno. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 13.909,80 EUR. e) Stanovanje, ki se nahaja na naslovu Kolonija 1. maja 18, Trbovlje, v skupni površini 39,70 m2. Identifikator stavbe je 3333, stanovanja pa 17. E. Stanovanje je prazno. Izlicna cena za navedeno nepremičnino znaša 12.290,00 EUR. f) Stanovanje – zgornja etaža stanovanjske hiše s pripadajočim zemljiščem, ki se nahaja na naslovu Loke 23, Trbovlje, v skupni površini 57,3 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno najemnino za nedoločen čas. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 23.500,00 EUR. Občina Trbovlje je lastnica ½ stanovanjske hiše – možnost odkupa tudi druge polovice od solastnika. g) Stanovanje št. 1, kot del objekta Ribnik 5, Trbovlje, v skupni površini 26.44 m2. Posamezni del št. 1 v stavbi št. 3940, k.o. 1871 Trbovlje (ID5818502). Stanovanje je prazno – uporablja se kot skladišče. Izklicna cena za nepremičnino znaša 1.650,00 EUR. 2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 12. 10. 2012 na občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan, razen četrtka od 8. do 14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8. do 12.30, v pisarni 48 ali 47. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do torka, 30. 10. 2012 do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. 4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stanovanja pod zaporedno črko _____ (vpisati zaporedno črko iz razpisa), z naslovom ____________ (vpisati naslov objekta oziroma stanovanja) – ne odpiraj. 5. Ponudniki morajo najkasneje do petka, 26. 10. 2012 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene in jo nakazati z obrazcem UPN, in sicer: – koda namena: ADVA, – namen/rok plačila: varščina, – BIC banka prejemnika: BSLJSI2x, – IBAN: SI56013290100018122, – Referenca: – SI00 001-2010000 za stanovanje pod točko a, – SI00 002-2010000 za stanovanje pod točko b, – SI00 003-2010000 za stanovanje pod točko c, – SI00 004-2010000 za stanovanje pod točko d, – SI00 005-2010000 za stanovanje pod točko e, – SI00 006-2010000 za stanovanje pod točko f, – SI00 007-2010000 za stanovanje pod točko g, – ime in naslov: Proračun Občine Trbovlje. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu. 7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine. 8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo. 9. Najemnik stanovanja ima pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva. 10. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. 11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v torek, 30. 10. 2012 ob 13. uri, v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 12. Predmet prodaje se proda po principu videno–kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno. 14. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 17. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne pogodbe. 18. Dodatne informacije so na voljo na tel. 03/56-27-917 ali 03/56-27-912.
Občina Trbovlje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti