Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 410-189/2012 Ob-4396/12 , Stran 2276
Št. 410-189/2012 Ob-4396/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, na podlagi 34. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik št. 04/06, 30. 6. 2006), Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11, z dne 29. 12. 2011), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/08, z dne 5. 2. 2008), objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture v letu 2013
Predmet razpisa je: 1. Sofinanciranje izvedbe prireditev v Občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture, v katerem je zajeto tudi praznovanje slovenskega kulturnega praznika v letu 2013. Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala izvedbo prireditev do višine 3.204 EUR. 2. Pogoji za prijavo: Na razpis se lahko prijavijo: – kulturna društva, – ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, – zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, – javni skladi s področja kulturnih dejavnosti, – samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt, – pogoj je tudi korektno sodelovanje z Občino Ilirska Bistrica v obdobju zadnjih 3 let. Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica. Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni pri izvedbi prireditve: – na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je prireditev sofinancirala Občina Ilirska Bistrica. – Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvijo (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica. 3. Merila za ocenjevanje predlogov so: – program, kakovost in obseg prireditve, – višina predvidenega sofinanciranja. 4. Navodila za izdelavo prijav: Prijavitelj mora izdelati prijavo v slovenskem jeziku, program mora biti ovrednoten v EUR. Prijavitelje se naproša, da predložijo izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu: 1 – izpolnjeno in podpisano prijavo na javni razpis, iz katere so razvidni zahtevani podatki (osnovni podatki o prijavitelju, predstavitev prireditve, reference prijavitelja, finančna konstrukcija prireditve in viri financiranja), 2 – podpisano izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa, 3 – izpolnjeno in podpisano pogodbo. Razpisna dokumentacija je prijaviteljem na voljo na spletni strani, www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, v času uradnih ur. Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v prijavni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika. 5. Način in rok za oddajo prijav Pisne prijave naj prijavitelji oddajo v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici naj prijavitelj navede pripis »Javni razpis za sofinanciranje prireditev 2013 – Mesec kulture – Ne odpiraj«. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov prijavitelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do 12. 11. 2012, do 10. ure na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju. 6. Odpiranje prijav Odpiranje prijav bo predvidoma 13. 11. 2012. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja prijav in izbrani prijavitelj pozvan k sklenitvi pogodbe. Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05/711-23-33.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti