Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 517/2012 Ob-4419/12 , Stran 2275
Št. 517/2012 Ob-4419/12
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad): objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1 Parc. št. 1080/4, travnik, v izmeri 548 m2 in njiva, v izmeri 746 m2, k.o. 2474 – Bukovje. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba: območja stanovanj, SK – Površine podeželjskega naselja. Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2012. Izklicna cena zemljišča znaša 22.118,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec krije še strošek cenitve v znesku 166,80 EUR (z vključenim 20% DDV). Zaporedna št. 2 Parc. št. 1707/1, travnik, v izmeri 7.077 m2, parc. št. 1707/2, travnik, v izmeri 59 m2, parc. št. 1707/5, travnik, v izmeri 252 m2, parc. št. 1707/7, travnik, v izmeri 171 m2, in parc. št. 1708/2, travnik, v izmeri 2.221 m2, vse k. o. 1773 – Dobrunje. Zemljišča so po planu opredeljena kot stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba: območje zelenih površin. Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zemljišča so obremenjena z zakupom do 31. 12. 2013. Izklicna cena zemljišča znaša 1.995.120,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec krije še strošek cenitve v znesku 171,07 EUR (z vključenim 20% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 25. 10. 2012, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na račun Sklada, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-4/2012, za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku, je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne pogodbe, vložitve zemljiškoknjižnega predloga in overitve podpisa, skladno z veljavnim cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2012, sprejetim s strani Sklada, ter strošek cenitve. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške, plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene ali bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom, in ponudbe, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 26. 10. 2012, ob 10. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti