Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 66/2012 Ob-4395/12 , Stran 2273
Št. 66/2012 Ob-4395/12
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana, Stegne 21/c, na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12), Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Uradni list RS, št. 9/99, 45/05), Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (prečiščeno besedilo z dne 9. 9. 2002), Navodil za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij (besedilo z dne 2. 10. 2012) in sklepa 2. seje sveta z dne 2. oktobra 2012, objavlja
javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije v letu 2013
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje: – izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storite humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov, – delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij, – naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje. 2. Višina razpoložljivih sredstev Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2013 načrtuje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Pogoji za financiranje Iz sredstev fundacije se financirajo oziroma sofinancirajo: a) Invalidske organizacije, ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02). b) Humanitarne organizacije (splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč), ki so ta status pridobile z odločbo pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03). Organizacije pod a) in b) morajo skladno z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/98, 45/05, 23/08 in 9/09 v nadaljevanju: pravilnik) izpolnjevati še naslednje pogoje: – da izvajajo najmanj en posebni socialni program ali program nacionalnega pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike s celotnega območja države, – da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne službe, – da imajo izdelan finančno ovrednoten letni delovni program za leto 2013, iz katerega so razvidni delovanje organizacije (poslovanje in posebne aktivnosti), programi in storitve ter naložbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje, – da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi programov v skladu s 23. členom pravilnika, če so prejele sredstva za preteklo leto, – da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih in humanitarnih organizacijah. 4. Način prijave Organizacije – kandidatke za sredstva fundacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, izpolnijo vlogo v elektronski obliki v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki je na voljo na spletni strani www.fiho.si. Na istem spletnem naslovu organizacije – kandidatke najdejo tudi vsebinska in tehnična navodila za uporabnike spletnega programa “FIHO razpisi”. Organizacije kandidatke pridobijo uporabniško ime in geslo za vnašanje podatkov v spletni program “FIHO razpisi” na Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, Stegne 21 c, Ljubljana, tel. 01-500-77-00, e-mail: info@fiho.si. Organizacije – kandidatke morajo izpolnjeno vlog v elektronski obliki v spletnem programu FIHO razpis potrditi s klikom na gumb zaključi, sicer vloga ne bo štela za popolno. Zaključene vloge v spletnem programu »FIHO razpisi«, ki bodo imele ustrezno oznako o zaključenosti, je organizacija – kandidatka dolžna izpisati na papirju in jo podpisano s strani odgovorne osebe organizacije ter požigosano po pošti priporočeno poslati na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, 1000 Ljubljana, Stegne 21 c. V zgornjem kotu na prednji strani ovojnice je treba napisati: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za financiranje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij«, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko oziroma humanitarno organizacijo. Organizacije morajo v okviru spletnega programa »FIHO razpisi« izpolniti tudi podatke o izvajanju programov za leto 2011 v skladu s predpisano klasifikacijo uporabnikov in storitev, ki je sestavni del Navodila za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov. Invalidske in humanitarne organizacije, ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo, predložijo enotni finančno ovrednoten letni delovni program (drugi odstavek 12. člena pravilnika). Kandidati za sredstva fundacije morajo k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo: – fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa invalidske organizacije, – fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa humanitarne organizacije, – pogodbo ali sklep o sofinanciranju socialnih programov v letu 2012 s strani ministrstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, če so v letu 2012 prejemali sredstva iz navedenih naslovov, – fotokopije predračunov za morebitno prijavljene naložbe v osnovna sredstva in njihovo vzdrževanje, v skladu z določili Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO, – fotokopije pogodb z evropsko komisijo. Z oddajo vloge na razpis se vlagatelji v celoti strinjajo z vsemi razpisnimi pogoji, merili za ocenjevanje vlog in pogoji za uporabo sredstev FIHO. 5. Rok za prijavo Rok za prijavo na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije po razpisanem roku za prijavo, bodo prosilcem vrnjene neodprte. Vloge, ki bodo poslane po razpisanem roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvidno kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavrgle. Vloga se šteje za popolno le v primeru, če je ustrezno izpolnjena in zaključena v elektronski obliki v spletnem programu »FIHO razpisi« in tako izpisana ter s strani odgovorne osebe podpisana in požigosana skupaj s ustreznimi prilogami pravočasno ter s priporočeno pošto poslana na zgoraj navedeni naslov. Vse dodatne informacije in navodila v zvezi z razpisom so na voljo vsak delovni dan, od 9. do 13. ure po tel. 01/500-77-00 ali osebno v prostorih fundacije. Informativni dnevi o razpisu FIHO za leto 2013 bodo potekali v prostorih Emona Effekta, Stegne 21C, 1000 Ljubljana, 2. nadstropje, učilnica D, soba 115 po sledečem razporedu: 15. in 17. oktobra 2012 od 9. do 13. ure za invalidske organizacije ter 16. in 18. oktobra 2012 za humanitarne organizacije. Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno sporočiti strokovni službi FIHO na tel. 01/500-77-00 ali e-mail: info@fiho.si. 6. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev fundacije bosta v sedmih dneh po končanem razpisnem roku odprli pravočasno poslane vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki bo vseboval: – naslov, prostor in čas odpiranja vlog, – imena in priimke navzočih predstavnikov komisije, – imena in priimke drugih navzočih, – vrstni red odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja, – ugotovitve o nepopolnih vlogah, ki se izločijo in vrnejo vložniku z obrazložitvijo, ker ne izpolnjujejo pogojev iz pravilnika ali ne vsebuje dokumentacije, ki je navedena v javnem razpisu ali ki niso pravilno označene (v skladu s tretjim odstavkom 15. člena pravilnika), – ugotovitve o popolnih vlogah, v katerih določeni podatkih niso jasni ali točni in jih je zaradi tega potrebno pozvati k dopolnitvi (17. člen pravilnika). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije. Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju vlog poslan tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke za pridobitev sredstev fundacije za leto 2013. Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje Nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor o ugovoru odloči v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev nadzornega odbora o ugovoru na zapisnik je dokončna. 7. Ocenjevanje vlog in posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil pravilnika in v skladu z Navodili za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednoteh letih delovnih programov, ocenili prispele vloge organizacij kandidatk ter pripravili predlog razporeditve sredstev fundacije za leto 2013 in ga posredovali v razpravo in odločitev Svetu FIHO. Sklep Sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije za leto 2013 bodo invalidske in humanitarne organizacije prejele v 15 dneh od odločitve na seji sveta. Zoper sklep sveta o razporeditvi sredstev, s katerim bo odločeno o posamezni vlogi na javni razpis, lahko invalidska oziroma humanitarna organizacija v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo na Nadzorni odbor FIHO. Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim bodo dodeljena sredstva, bo poleg sklepa sveta fundacije poslana v podpis pogodba o medsebojnih razmerjih in obveznostih v zvezi s financiranjem in uporabo dodeljenih sredstev skladno z določili pravilnika. Organizacijam se bodo odobrena sredstva začela dodeljevati potem, ko bosta pogodbo podpisali obe pogodbeni stranki. 8. Izplačila odobrenih sredstev Sredstva za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne organizacije prejemale kot mesečno akontacijo. Če bo dejanski priliv sredstev fundacije v letu 2013 manjši ali večji od načrtovanega, bo svet fundacije sprejel sklep o zmanjšanju ali povečanju odobrenih sredstev v skladu s pravilnikom.
Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti