Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2012 z dne 12. 10. 2012

Kazalo

Št. 5440-41/2012 Ob-4458/12 , Stran 2265
Št. 5440-41/2012 Ob-4458/12
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F in 21/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10, 4/11, 88/11, 22/12 – ZUKN-C in 37/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 37/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007-2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), Odredbe o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00) in sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 8. 10. 2012, št. OPRČV 3/1/27-0-MŠŠ, objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Javni razpis za izbor operacij sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Programska in vsebinska osnova, ki jo opredeljuje vsebina javnega razpisa, je opredeljena v: Strategiji o vseživljenjskosti učenja v Sloveniji, Ministrstvo za šolstvo in šport, julij 2007: http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/IU2010/ Strategija_VZU.pdf, Resoluciji Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF in Metodološkem priročniku z orodji in pripomočki za izpeljavo postopkov vrednotenja: http://www.acs.si/index.cgi?m=51&id=222. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih v obdobju od 2012 do 2014. Uvajanje zajema vpeljevanje postopkov in orodij za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja odraslih v organizacije za izobraževanje odraslih, ki delujejo v statističnih regijah. Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih bodo uvajali strokovni delavci za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja (v nadaljevanju: strokovni delavci UVZ), ki se bodo usposabljali v okviru operacije »Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014«, ki jo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Za uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih bo izbranih najmanj 14 prijaviteljev, tako, da bo v vsaki statistični regiji (v nadaljnjem besedilu: regija) izbran najmanj en prijavitelj. Obdobje izvajanja operacij je od dneva objave tega javnega razpisa do 31. 3. 2014. Pričakovani rezultati operacij so: – v vsaki statistični regiji bo izdelan načrt izvajanja aktivnosti za uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja; – v statističnih regijah bo izpeljanih najmanj 1250 postopkov za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, pri čemer bo število postopkov pri posameznem prijavitelju odvisno od števila prebivalcev v regiji, kjer deluje. Po zaključku postopka dobi vsak kandidat potrdilo z opisom neformalnih znanj, izkušenj in kompetenc, ki so bile ovrednotene in o možnostih uporabe pri nadaljnjem potrjevanju znanja, vključevanju v nadaljnje izobraževanje in pri zaposlovanju; – v vsaki statistični regiji bo izdelan načrt seznanjanja javnosti in socialnih partnerjev s postopki in orodji za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja. Izbrani izvajalci morajo: – na spletnem naslovu izvajalca objavljati informacije o poteku projekta in – predstaviti rezultate na zaključni konferenci projekta »Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014«. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1 Splošni pogoji Prijavi se lahko pravna oseba, ki: – je na dan objave tega javnega razpisa registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču in izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije; – ni za isti namen sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU; – je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projekta, torej ne nastopa kot posrednik; – je finančno in poslovno sposoben izpeljati projekt; – razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisane vsebine; – ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku, z njegovimi posli ne upravlja sodišče; – zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v kateri koli podobni okoliščini; – ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom; – prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09 in 55/09 – odl. US); – se strinja z uporabo osebnih podatkov izvajalcev v projektu za namene dokazovanja upravičenih stroškov. 3.2 Posebne zahteve V nadaljnjem postopku izbora bo strokovna komisija upoštevala vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti: – vsebina predlaganega projekta mora biti skladna z razpisanim vsebinskim področjem javnega razpisa, organizacijski in terminski načrt projekta mora biti skladen s pričakovanimi rezultati, ki so dostopni na spletnem naslovu tega javnega razpisa. Prijavni obrazci morajo biti pravilno izpolnjeni, podatki v obrazcih morajo biti usklajeni in si ne smejo nasprotovati. Projekti, ki ne bodo upoštevali navedenih zahtev, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora. Prijavitelj v vlogi za ta javni razpis priloži: – prijavnico; – elaborat; – finančni načrt; – parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju; – izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev; – pismo o nameri za sodelovanje z gospodarsko organizacijo v statistični regiji, in sicer: v veliki in srednji regiji tri (3), v majhni regiji eno (1); – pismo o nameri za sodelovanje z območno enoto Zavoda RS za zaposlovanje; – izjavo, da: – bo za vodenje in strokovna dela UVZ zaposlil največ eno osebo za polni delovni čas, – bo vodja projekta in strokovni delavec UVZ ista oseba, s katero bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za namen izvajanja projekta, – za izvajanje projekta ne bo uveljavljal delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela; – izjavo, da bo v usposabljanje vključil največ dve osebi iz svoje organizacije, z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnjami s področja izobraževanja odraslih; – izjavo, da bo pri načrtovanju števila ur strokovnih delavcev UVZ, v elaboratu in finančnem načrtu za prijavljeno operacijo, upošteval Odredbo o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00); – izjavo, da se strinja, da lahko Ministrstvo, glede na vse prijave in – razpoložljiva sredstva, razporedi sredstva drugače, kot je napovedal prijavitelj. 4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V postopku nadaljnjega izbora bodo obravnavni prijavitelji, ki bodo dosegli najmanj 26 točk. Prijavitelji bodo razdeljeni v dvanajst (12) skupin glede na regijo v kateri ima sedež prijavitelj. Regije, na katerih prijavitelji prijavljajo operacije, so po okvirnem številu prebivalcev razdeljena v tri skupine: – majhna regija do 73.000 prebivalcev, – srednja regija od 73.000 do 130.000 prebivalcev, – velika regija nad 130.000 prebivalcev. V prvi fazi izbora bo v vsaki regiji izbran en prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. Če bo prijaviteljev z enakim številom točk več, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri merilih pod točkami 3, 4 in 7. Če bo še vedno več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri merilu pod točko 1. V drugi fazi izbora bosta izbrana, glede na razpoložljiva finančna sredstva, še najmanj dva prijavitelja iz velikih regij, ki bosta dosegla največ točk. Če bo prijaviteljev z enakim številom točk več, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri merilih pod točkami 3, 4 in 7. Če bo še vedno več prijaviteljev doseglo enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri merilu pod točko 1. V primeru, da v drugi fazi izbora ne bo dovolj prijaviteljev iz velikih regij, se bo izbiralo prijavitelje iz srednjih regij. 5. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 650.400,00 EUR, po letih pa: – za proračunsko leto 2013: 458.000,00 EUR od tega: – 389.300,00 EUR s PP 924210 Izobraževanje in usposabljanje učiteljev in izobraževalcev za odrasle – ESS-07-13-EU udeležba (85,00%) in – 68.700,00 EUR s PP 925410 – Izobraževanje in usposabljanje učiteljev in izobraževalcev za odrasle – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%), – za proračunsko leto 2014: 192.400,00 EUR od tega: – 163.540,00 EUR s PP 924210 Izobraževanje in usposabljanje učiteljev in izobraževalcev za odrasle – ESS-07-13-EU udeležba (85,00%) in – 28.860,00 EUR s PP 925410 – Izobraževanje in usposabljanje učiteljev in izobraževalcev za odrasle – ESS – 07-13 – slovenska udeležba (15,00%). Dinamika porabe sredstev bo opredeljena v finančnih načrtih, skladno s proračunskimi zmogljivostmi in proračunoma za leti 2013 in 2014. Ministrstvo bo praviloma izbranim izvajalcem v letu 2013 izplačalo predplačilo v višini do 20% od vrednosti operacije, v skladu s proračunskimi zmogljivostmi Ministrstva, če bodo to omogočale določbe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim izvajalcem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge. Ministrstvo bo sredstva izbranim izvajalcem izplačalo na osnovi popolnih zahtevkov za izplačilo, v skladu s pogodbo in finančnim načrtom. Stroške projekta nastale do 31. 8. tekočega leta bo praviloma izplačalo v tekočem proračunskem letu. Zadnji zahtevek za izplačilo v posameznem proračunskem letu mora biti izstavljen do 15. 9. tekočega leta. 6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Ministrstvo bo financiralo le upravičene stroške, na osnovi načrtovane dinamike, ki je opredeljena v finančnem načrtu. Upravičeni stroški za izvedbo operacije so od dneva objave tega javnega razpisa do 31. 3. 2014. Upravičenost izdatkov je od dneva objave tega javnega razpisa do 31. 12. 2014. Ministrstvo bo sredstva izplačalo v proračunskih letih 2013 in 2014. Sredstva po proračunskih letih za posamezno regijo znašajo največ: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 9. Upravičeni stroški in način financiranja Upravičeni stroški predmetnega tega javnega razpisa so: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi za zunanje izvajalce, – delo po podjemni pogodbi za zunanje izvajalce, – delo preko študentskega servisa, – izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi), – založniške in tiskarske storitve, e-publikacije, – stroški oglaševalskih storitev, – stroški zaključne konference, – nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, – stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih, – davek na dodano vrednost (DDV), – posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15,00% neposrednih upravičenih stroškov. Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala, so naslednji: – plače (z davki in prispevki) in druga povračila stroškov dela, – delo po avtorski pogodbi, – delo po podjemni pogodbi, – delo preko študentskega servisa, – stroški oglaševalskih storitev, – izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi). Uveljavljanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ni upravičen strošek v operacijah na podlagi tega javnega razpisa. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v »Navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za izvajanje operacij ESS«, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj (v nadaljevanju: upravičenec) pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega davčnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v točki 9 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013) ter točki 2.2 in Prilogi 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za izvajanje operacij ESS. 10. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 11. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 8. in 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 12. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 13. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec je dolžan vso dokumentacijo, povezano z operacijo ESS, hraniti na enem mestu v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2020, in sicer ločeno za vsako operacijo ESS, kot dokazila za potrebe bodočih kontrol. Strokovna gradiva in podporne materiale hrani upravičenec. Morajo biti dostopna oziroma v uporabi za namen, za katerega so bila sofinancirana. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu na posebnem stroškovnem mestu, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani Ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. Kolikor se bo pri katerikoli kontroli operacije po njenem zaključku izkazalo, da operacija ni v skladu z javnim razpisom ali pogodbo o sofinanciranju, lahko Ministrstvo od upravičenca zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 14. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec bo moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino tega javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. Upravičenec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/07), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07, 33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37. členom Uredbe 1083/2006/ES. 16. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 17. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES. 18. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev Prijavitelj pošlje prijavo na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Sektor za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, Masarykova 16, p. p. 104, 1001 Ljubljana najkasneje do 2. 11. 2012. Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana priporočeno ali oddana na dan izteka tega javnega razpisa do 12. ure v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prijavitelj odda prijavo v zaprti ovojnici z označenim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – prijava za Javni razpis za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014«. Prijave, ki ne bodo oddane s predpisanimi oznakami, strokovna komisija ne bo odpirala in obravnavala in jih bo vrnila prijavitelju. 20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora Vloge bo odprla in ocenila strokovna komisija za izvedbo postopka tega javnega razpisa za izbor operacij, ki jo je imenoval minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Zaradi pričakovanega velikega števila prijav, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odpiranje prijav ne bo javno in bo izvedeno v roku osmih dni od izteka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva. Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 21. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu tega javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 22. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Ministrstva, www.mizks@gov.si (rubrika Javne objave in razpisi / Javni razpisi). Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, v Sektorju za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po predhodni najavi. Za dodatne informacije lahko pokličete mag. Katjo Dovžak na številko: 01/400-53-40 ali pišete na elektronski naslov: katja.dovzak@gov.si zadeva »Vprašanje za JR za uvajanje modela UVNPZ od 2012 do 2014«. 23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja), v nasprotnem primeru lahko Ministrstvo prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti